Diskusní téma: Postřehy z Nového Malína, Plechů a Mladoňova

Datum 15.12.2017

Vložil Filip Brtna

Titulek "Návrh revitalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Nový Malín"

Odpovědět

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsem si letmo nastudoval "Návrh revitalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Nový Malín", bych chtěl autora textu a map, případně zastupitele, kteří budou o daných návrzích rozhodovat upozornit na několik úskalí návrhu.
1) Přirozená obnova všech stávajících vodních toků v území, převedení správcovství.
Nevím, jestli autor textu uvažuje s tím, že současný správce eviduje na vodních tocích majetek a tento majetek by nebylo možné bezplatně převést, ale obec by ho musela odkoupit? Vzhledem k délce úpravy si nemyslím, že by se jednalo o malou částku.
Je opravdu v zájmu obce, aby převzala finanční odpovědnost za majetek státu, který se v několika úsecích blíží ke konci své životnosti? Na údržbu dlažeb a zdí obec žádnou dotaci nezíská, bude ji muset hradit ze svých vlastních prostředků.
V letošním roce LČR-ST rekonstruovala asi 50 m zdí Malínského potoka v dolní části obce, tato stavba měla rozpočet přibližně 2 mil Kč. Do budoucna je třeba opravit dalších několik set metrů opevnění toku, což by asi obec nechtěla hradit ze svého rozpočtu. Dotace na tyto opravy nejsou.
Čištění potoka proběhlo před pěti lety. Rozpočtová cena byla 1,2 mil. Kč. Dnes by sedimenty musely být odváženy na skládku, vzhledem k nadlimitním hodnotám některých prvků a cena by byla ještě výrazně vyšší.
2) Vytvoření drobných mokřadišť podél liniové dopravní komunikace, železniční tratě Šumperk -Uničov.
Upozorňuji, na existenci ochranného pásma dráhy od osy krajní koleje 60 m. Předpokládám, že projektant, železničního spodku taky nepočítal s mokřadem.
3) Vytvoření mokřadišť .
Jsem přesvědčený, že několik lokalit by bylo velkou část roku bez vody, proto u nich postrádám ekologický přínos. U několika lokalit jsem přesvědčen, že bude lepší je ponechat samovolnému vývoji.
4) Vytvoření vodních ploch - tůně, jezírka, rybníky, suché poldry.
Zde u velké části lokalit postrádám dostatečný vodní zdroj pro plánovanou vodní plochu např. lokalita 12.
Proč jsou navrhovány nádrže v ochranném pásmu vodního zdroje PHO2a, PHO2b?
Závěrem, bych chtěl říci, že je potřeba Ing. Vinklerovi poděkovat za jeho snahu, určitě některá opatření jsou při předpokladu dobré vůle majitelů pozemků realizovatelná a pro okolní krajinu prospěšná. Nicméně se obávám, že vzhledem k nutnému proškrtání těchto opatření je výše čerpání 25-30 mil. Kč nereálná. Jsem přesvědčen, že správcovství vodních toků bude pro obec finančně a také administrativně daleko náročnější. Pro zrevitalizování některých toků je možné aby obec vykoupila pozemky podél vodního toku, který chce revitalizovat a následně požádat správce vodního toku o provedení této revitalizace a převedení pozemků na správce. Jediné za co obec zaplatí, jsou výdaje na výkup pozemků.

Datum 15.12.2017

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: "Návrh revitalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Nový Malín"

Odpovědět

Díky za komentář.

ad 1) stávající správce své povinnosti podle zákona neplní, vodní toky jsou zanedbané a neudržované. Stav je katastrofální. Mimo Hraběšického potoka se téměř všude bavíme o strojových rýhách hyzdící krajinu se všemi negativy.
K majetku-ten je možná na papíře,de facto neexistuje,bezúplatný převod na obec je možný.
Malínský potok- vy navrhujete dělat pštrosa, my navrhujeme kousnout do kyselého jablka a srovnat se i s tímto problémem. Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.

ad2) není problém, existence ochr. pásma je nám známa

ad3) všechny lokality navrženy do vhodných míst,problém je asi v přesné lokalizaci, dělali jsme "na koleně",jedná se o orientační umístění.
Vaš názor na samovolný vývoj není správný, základní problém= okolní plochy jsou intenzivně zemědělsky využívány, proto nelze ponechat okrajové prvky "samovolnému vývoji" , musíme také regulovat.

ad 4) K "12" - běžte na místo samé a vyhodnoťte konfiguraci terénu, vezměte v úvahu průměr ročních srážek - nám to vychází.
K PHO2a, PHO2b - čemu má vadit voda v ochranném pásmu vodního zdroje ? Své k svému.

Závěrem- předložené návrhy nejsou dogma,lze změnit ,upravit nebo i rozšířit.
Naše rozdílné náhledy vyplývají z našich pohledů, my se bavíme o krajině, vy zužujete na technické projekty.
Zkuste se podívat na :
http://mokrady.wbs.cz
a některé návrhy a názory Ing.Klára Salzmann,Ph.D., taktéž Dr. Ing Petr Marada, apod.

Neváhám označit okolní plochy kolem naší obce za zdevastované a pokračující vysychání krajiny za alarmující. Pokud se ihned nezačne aktivně s nápravou ,pak se také za deset let můžeme dívat na suchou step a naši potomci nás označí za pitomce. Částka 25-30 M Kč je nejen reálná, ale podle mě minimum.

Za snahu nám děkovat nemusíte, pojďme si vyhrnout rukávy a makat. (jak by řekl Babiš)

Klíčový teď bude postoj obce, pokud se zastupitelé rozhoupou, můžete začít s předprojektovou přípravou. Pokud to shodí ze stolu, dostává celý návrh povážlivou trhlinu.
EU přestává dotovat ČR v r. 2020 a již teď jsme v časové tísni.

Datum 15.12.2017

Vložil Filip Brtna

Titulek Re: Re: "Návrh revitalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Nový Malín"

Odpovědět

1) Pokud tomu tak je, je jistě možné k plnění svých povinností správce vyzvat. Případně se obrátit na vodoprávní odbor, aby správci vodního toku nařídil nápravu. V obci Libina řešíme pro správce toku úpravu vodního toku, kde na cca 300 m jsou náklady okolo 100 mil. Kč, vzhledem k nevhodnému podloží. Vzhledem k tomu, že mám přístup ke geologickým vrtům Vás mohu ubezpečit, že v Malíně není podloží výrazně lepší, převážně zde jsou jílovité zeminy se sníženou únosností. Dokážete si představit, že by takovou úpravu měl řešit Nový Malín?
2) Rád bych sdílel Váš optimismus, nevím přesně jaký je Váš záměr, ale většinou je podél trati vedena telematika. (Překopnutí je velice drahé). Proto je zřízeno ochranné pásmo, aby si v něm kde kdo, nedělal kde co.
3) Revitalizujete nebo regulujete? Nejlepší revitalizace je samovolný vývoj.
4) Když se zde řešila RN č.4, tak v Malíně panovaly klimatické podmínky jako na Sahaře, jsem rád, že došlo ke zlepšení současného stavu a vodní nádrž je již možno naplnit i vodou z cestní příkopy.
Konkrétně u nádrže, kterou navrhujete o rozloze 1-2 ha, bych se obával, že dojde k zásahu, který naruší půdní vrstvu, zmenší mocnost krycích vrstev, zemní práce naruší půdní pokryv a bude zde zřízen objekt narušující režim zvodnělých vrstev.

Datum 15.12.2017

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: "Návrh revitalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Nový Malín"

Odpovědět

Pane Brtno, Vaše zoufalá snaha mít jen svou pravdu, Vás vede k rozporu sám se sebou.

K návrhu pana Vinklera na mokřad, vodní plochy, rybníky tvrdíte, že je ne nebude možné naplnit. Na druhé straně tvrdíte, že "hurá" RN č.4 už bude možné i ze škarpy.

Tvrdohlavě stojíte jen na tom, že to co nevymyslel starosta Pepa nebo Váš otec, případně i Vy, je špatně.

Tož asi tak

Datum 15.12.2017

Vložil občan

Titulek Re: Re: Re: Re: "Návrh revitalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Nový Malín"

Odpovědět

zadejte to jinému, nebo několika projektantům a můžeme se dočkat rozdílného pohledu, než jaký ukazuje pan Brtna. O vlastnění malínského potoka usiloval starosta už dávno a viděl v tom práci pro provozní, aby v době kdy nebude práce, chodilo potokem několik zaměstnanců a postupně tok upravovali a udržovali. vlastnictví potoků pro obec může mít do budoucna nesmírnou cenu. nesouhlasím a nesdílím názory pana Brtny. nádrž 4 prosazuje, protože je to jeho dílo i když tam je minimum vody a ostatní odsuzuje, přestože je tam vody víc, navíc je to projektant, ale ne odborník na krajinu......

Datum 14.12.2017

Vložil Redakce

Titulek Program 15. VZZO

Odpovědět

V rubrice "Kalendář akcí" je podrobný program 15. VZZO.
Zasedání začíná v pondělí 18.12.2017 v 18:00 v sále Provozní.

Datum 14.12.2017

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek poznámka

Odpovědět

1. Kliknutím na Novinky se již dostanete k mapám-navržené lokality - mokřady, vodní plochy

2. zapomněl jsem uvést důvod návrhu převodu správy potoků pod obec = jejich revitalizace přírodě blízkým způsobem = 11 dotačních projektů

Datum 15.12.2017

Vložil Josef Horký

Titulek Re: poznámka

Odpovědět

Mokřady č.22 a 23 se nacházejí v prostoru bývalého Frakštátského rybníka. Bylo by vhodnější zde navrhnout vodní plochu.

Datum 15.12.2017

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: poznámka

Odpovědět

Dovolím si polemizovat. Vodní plocha jako taková je z hlediska pestrosti druhové skladby flory i fauny vždy prostředím poněkud sterilnějším, něž mokřadní společenstvo. Na druhou stranu je samozřejmě z pohledu člověka estetičtějším prvkem v krajině. Z tohoto pohledu i návrh pan ing. Vinklera a Spolku je samozřejmě vhodné posoudit širším úhlem pohledu a v širším okruhu respondentů zvážit, v kterých místech je jednoznačnou prioritou ekologická funkce navrhovaného prvku a kde může být významnější role řekněme esteticko- rekreační. Nejčastější chybou ochrany čehokoliv v naší společnosti, ať už ochrany přírody, krajiny nebo i historických památek, je snaha o zakonzervování nějakého zdánlivě ideálního a správného stavu. Občas se ale zapomíná, že vše se vyvíjí a že v neposlední řadě je nutné, aby to chráněné bylo součástí života lidí. Co bylo dobré před sto lety, dnes už nemusí být. A nejsmutnější pohled je, když se v zájmu ochrany ztratí přímá vazba na potřeby a zájmy lidí v oblasti a vznikají mrtvé prvky, ke kterým lidé nic necítí.

Datum 15.12.2017

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: Re: poznámka

Odpovědět

Naprostý souhlas k příspěvku p.Bouckého. Vyvarovat se dogmatického přístupu "tak jedině je to správně".
Důležité přece je, že byl pojmenován reálný problém - vysychání naší krajiny a ukázána cesta k nápravě.

Datum 15.12.2017

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: poznámka

Odpovědět

To mě taky napadlo, ale v těsné blízkosti by měla vést plánovaná silniční rychlostní komunikace.
Dva menší mokřady by to sneslo, rybník asi ne.

Datum 12.12.2017

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek životní prostředí

Odpovědět

Chtěli bychom i touto cestou seznámit veřejnost s některými novými informacemi na úseku životního prostředí.

Obecní rada na náš návrh schválila vypracování Zprávy o stavu životního prostředí v obci Nový Malín a obeslala s výzvou tři firmy,které se tím zabývají. Tedy skutečně zabývají, jak mohu potvrdit osobně.
Materiál by měl odpovědět na otázku v jakém prostředí žijeme,co udělat pro zlepšení a poskytnout návod ,o které dotační tituly z oblasti ŽP by obec měla žádat.

Asi před hodinou jsem na OÚ odevzdal další průvodní dopis a mapové podklady.
V dopisu žádá náš spolek, aby byly podniknuta opatření na obnovu vodního režimu krajiny a navržena konkrétní opatření:

a) převzetí všech drobných vodních toků (11) v katastru do správy obce

b) vybudování či obnova 29 mokřadů ,od mikroploch o výměrách desítek m2 po plochy
s výměrou 2-3tis.m2

c) vybudování vodních prvků- tůně, jezírka, rybníky, suché poldry (celkový počet 14 ) s výměrami od desítek m2 po 1-2 ha rybníky

Všechna díla jsou navržena do člověkem poškozené krajiny - na rozdíl od RN č.4 - a jejich úkolem je obnovit vodní režim krajiny.

Včera jsem se starostou čtyři hodiny obcházel příslušné lokality , ukazoval, vysvětloval, komentoval. ( a také se ledacos zajímavého dověděl)

Z ekonomického pohledu se jedná o 25-35mil.Kč dotací s 80-100% podílem státu, které by zajistily činnost PNM ve střednědobém výhledu.

Z enviromentálního pohledu se jedná o první etapu nápravy okolní krajiny a příspěvek ke zlepšení životního prostředí.

Proto jsme také navrhli z rozpočtu vyškrtnout RNč.4 a prostředky v té samé výši věnovat na předprojektovou a projektovou přípravu výše uvedených věcí.

Jak to celé dopadne uvidíme na ZO.
Pro veřejné seznámení jsme redakci požádali , aby do vhodné rubriky umístila mapy s vyznačením všech lokalit mokřadů a vodních ploch v návrhu.
A jako bonus historickou mapu Frankštátu
z Moravského zemského muzea v Brně.

za spolek Zdravý Malín,z.s.
Miroslav Vinkler

Datum 12.12.2017

Vložil Pepan

Titulek Re: životní prostředí

Odpovědět

Něco se hnulo. Věřme, že to bude trvalé a nejen jedna vlaštovka.

Řežu tady do starosty Pepy horem spodem. Ale tentokrát mu dávám plusové znaménko za to, že dokázal vyslechnout, a dokonce na místech samých, názor i jiných. Nakolik je příjme do nějaké fáze alespoň přípravy, se uvidí.

Tak zkusme věřit.

Tož asi tak

Datum 13.12.2017

Vložil Dušan Hovanec

Titulek Re: Re: životní prostředí

Odpovědět

Ano je to dobře, ale myslím si, že náš důchodce slyšel spíš na cinkání zlaťáků a práce pro jeho bagry, než nějaké zlepšení životního prostředí. Ale možná mu křivdím.

Datum 13.12.2017

Vložil Pavel Boucký

Titulek Re: Re: Re: životní prostředí

Odpovědět

Za těchto okolností nevidím starostovy pohnutky jako problematické. Jistě vidí možný zdroj peněz do jeho specifického malínského modelu, ale v tomto případě by to samozřejmě byly peníze použité velmi účelně a rozumně. A řešit, zda ony akce budou dělány ekonomicky méně nebo více výhodně a zda PNM je ten správný subjekt k jejich realizac,i je předčasn. Zatím jsme ve stádiu možných úvah dlouho před finalizací problému. V každém případě je ve hře možnost získání nemalé částky na opatření, která pro nás těžko kdo jiný udělá a která mohou být ku prospěchu obce. Proto přes výhrady v mnoha jiných kauzách v tomto mohu jenom ocenit starostův zájem a snahu o zapojení se do procesu.

Datum 14.12.2017

Vložil Redakce

Titulek Re: životní prostředí

Odpovědět

Mapy jsou dostupné z článku "Mapy - návrh mokřadů a vodních ploch + historická mapa" v rubrice Novinky (http://zazdravouobec.webnode.cz/news/mapy-navrh-mokradu-a-vodnich-ploch-historicka-mapa/).

Datum 11.12.2017

Vložil nezaujatý

Titulek diskuze

Odpovědět

Přátelé zadržte. Nevstupuji na diskuze, ale sleduji jí. V poslední době se ale diskuze začala ubírat směrem, který není dobrý a proto jsem po dlouhé době do ní zase vstoupil. Místo názorů na věc, byť i protichůdných, což je dobře, přešla diskuze do osobních soubojů, což není dobře.
Držte se proto věci, a když má někdo jiný názor, odpovězte či reagujte opět jen k věci, nikoliv k osobě.

Datum 12.12.2017

Vložil Michal K.

Titulek Re: diskuze

Odpovědět

Však za týden bude zasedat zastupitelstvo obce a tam si budeme moci popovídat s našimi zastupiteli a o přestávce i sami mezi sebou.
Pak zde bude plno nových a věcných témat a diskuzí.
Srdečně doufám, že se tam všichni sejdeme. Bylo by hezké, kdyby tam jednou přišlo i více než 1% obyvatel. Pro ty, co ještě nikdy nebyly na ZO a občas uvažují o návštěvě: Přijďte, posaďte se, pokud nechcete, nic neříkejte. Zaručuji vám, že i tak cirkus bude. Vstupné se neplatí a židle volné bývají. Pak si budete moci udělat vlastní obrázek o tom, jak pracují Vámi placení zaměstnanci (starosta, místostarostka a další ancábl),
No prostě: Kdo to nezažil, ten neuevěří.
Tak přijďte.

Datum 12.12.2017

Vložil Josef Horký

Titulek Re: Re: diskuze

Odpovědět

Pěkná pozvánka pane Michale K. Díky za ni. Mám však jednu obavu, co když stav přítomných bude 2 procenta obyvatel, kam si všichni sednou.

Datum 12.12.2017

Vložil Monika Ondráčková

Titulek Re: diskuze

Odpovědět

Děkuji nezaujatému za vstup do diskuze. Stejný úhel pohledu mám i já. Sice to diskutující v jádru mysleli dobře, ale celkové vyznění se bohužel nevydařilo. Prosím, neodsuzujte v tento moment ostatní, neodsuzujte ani zaměstnance OÚ a Provozní. Někteří jsou opravdu ve velmi nepříjemné situaci. Sama jsem na tom byla stejně. Došlo to až tak daleko, že jsem se bála zastavit po cestě s člověkem, kterého jsem znala, ale názorově patřil k opozici. Pořád jsem se ohlížela doleva, doprava, jestli mě někdo nevidí… že se o tom Minář dozví a je to mě další černý puntík. Začala jsem lidsky nesouhlasit se svým vlastním postojem, styděla jsem se za to, že se tak chovám… Sice jsem vždy svůj názor vyslovila (ke své vlastní škodě) vedení OÚ, hrdinka jsem ale nikdy nebyla a vyslovení vlastního názoru se vždy obrátilo proti mně, protože jsem to pak byla já, kdo byl ten špatný. Minář s námi velice dobře manipuloval, takže zpočátku jsme za ním i stáli. Jeho pomluvy vůči některým našim kolegům a dalším lidem byly tak důmyslné, že jsme tomu věřili. Až časem zjistíte, že pravda je jinde a začnou se vám otevírat oči – někomu dřív, někomu později, někdo toho využije ve svůj prospěch…. Prostě tak to je.

Datum 08.12.2017

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek ZO a jiné

Odpovědět

Právě se na webu obce objevila pozvánka na ZO, pondělí 18.12. v 18 hod. na PNM , s programem:

1) kontrola plnění usnesení
2) majetkoprávní-převody nemovitostí
3) rozpočet obce, granty
4) petice Nechceme starostovu stavbu
5) diskuze

Pokud vás na obci něco trápí, tak přijďte a zastupitelům řekněte své. Pokud máte jiný názor na to, jak smysluplně utratit obecní peníze, přijďte také.
Pokud říct nic nechcete, ale chcete si udělat názor na kvalitu práce jednotlivých zastupitelů , přijďte opět.

Nedá mi to a rád bych napsal pár slov o některých příspěvcích vztahujících se k tématu
"k situaci úředníků na OÚ", níže v Diskuzi uvedených.
Dnes mi neudělal radost příspěvek ze 7.12. nabádající k anonymním podáním na starostu a spol. , řada navazujících příspěvků se pak zcela vymyká elementární slušnosti.

Anonymy, obecně, by se měly házet do koše a neměl by na ně brán žádný ohled.
Pokud chcete zastávat občanské postoje, tak zvedněte figuru a nakráčejte na příslušný úřad a tam sdělte svoje.
Pokud si myslíte, že se něco na obci dělá blbě, běžte za starostou a řekněte mu to osobně. Když nepochodíte u něj, běžte na zastupitelstvo a zazpívejte tam.

Vyhazov Ing. Ondráčkové po lidské stránce není a nebude omluvitelný.
Svoji podporu Monice jsem projevil přítomností na soudních jednáních a psaním zpráv o soudním jednání. Dvakrát jsem tam byl sám, pak se objevili i ostatní lidé z Malína,kterým není jedno ,co se tady děje. I když první kolo projela ,určitě jí pomohlo,když viděla, že v tom není sama. Pevně věřím, že odvolací soud rozhodnutí okresního soudu zruší pro zcela chybné odůvodnění.

Pokud kritizujete ,pak se taky očekává, že ukážete jak by se to mohlo dělat správně a pokusíte se na svoji stranu přetáhnout většinu. Tak proč to neděláte , nebo aspoň jednou nezkusíte ?

Starostovi je známo, že jsem dvakrát podal žalobu na obec, že jsme mu jako spolek překazili územní plán , zatrhli stavbu RN č.4 , že bojujeme proti "starostově stavbě-petice" , že chceme změnu rozpočtu a popereme se o ni a řadu dalších věcí.
Přesto se zdravíme a bavíme o obci Nový Malín.

Nikdy bych se však nesnížil k používání vulgarismů o Minářovi, Tylové a spol. nebo posílání nepodepsaných oznámení , i když není nic lehčího než to sám sobě omluvit, podle hesla "oni to taky dělají".
To už je známé přísloví, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly nebo to samé jako vyhánět čerta Belzebubem.

Datum 08.12.2017

Vložil Langer

Titulek Re: ZO a jiné

Odpovědět

Pozor chyba. ZO je v pondělí 18.12.2017

Datum 08.12.2017

Vložil občan

Titulek Re: ZO a jiné

Odpovědět

Pane Vinklere, ani Vy ani ostatní kritici Pepana jste si nevšimli, jedno ho, co napsal. Aby v "pomluvě", byla většina pravdy. Potom by nešlo o pomluvu, ale o oznámení. Že to Pepan nazval pomluvou, bylo možná od něho záměr, protože jak je o něm známo, že je také i provokatér, v tom dobrém slova smyslu..

Datum 08.12.2017

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Pochopil jste.

Tož asi tak

Datum 08.12.2017

Vložil ...

Titulek Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Pepan je sympatický a velice inteligentní člověk.Nedá se mu nic vytknout.Kdyby aspoň malinkou část jeho povahy měl starosta.

Datum 09.12.2017

Vložil ?

Titulek Re: ZO a jiné

Odpovědět

Pane Vinklere, ukazujete se tady jako hrdina, že byste se nikdy nesnížil k anonymu. Byl byste taky takový hrdina, kdybyste byl zaměstnanec obecního úřadu, měl dvě děti, manželku na mateřské a věděl byste, že můžete skončit jako paní Ondráčková?

Datum 09.12.2017

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Vaše otázka je manipulativní a také zcela chybná.
Kladete rovnítko mezi autory anonymů a hrdinství.
Anonym nikdy nebude hrdinou, protože si je vědom toho, že je beztrestný. Nemá identitu a dopředu ví, že nebude potrestán.

Hrdina je naproti tomu ten ,kdo vědomě koná proti zlu ,ať už má jakoukoliv formu a je srozuměn s případnými následky za své jednání.

Pokud by se mělo jednat o případ vámi uvedený, musíte zapojit i inteligenci.
Což by také mohlo vést k tomu, že se na pracovišti dohodnete, založíte odborovou organizaci a necháte se zvolit předsedou odborové organizace.
Pak se skutečně bát nemusíte, vyjma toho, že přijdete do práce pod vlivem návykových látek anebo vás chytí, jak starostovi šacujete šrajtofli.
I v tomto případě se však o hrdinství nejedná, nazvěme to aktem sebeochrany za přispění pracovního kolektivu.

Proč dodnes na OÚ odbory nemají, to nevím. Zákon vyžaduje min. 3 pracovníky.

Datum 09.12.2017

Vložil ???

Titulek Re: Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Tak jen nepoučujte a pomozte těm lidem na obecním úřadě třeba ty odbory založit. Radit, když mu nic nehrozí umí každý.

Datum 09.12.2017

Vložil Miroslav Vinkler

Titulek Re: Re: Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Radit každý neumí - tedy dobře radit -
Až se na mě osobně zaměstnanci OÚ obrátí, tak jim pomohu slovem i skutkem.

Datum 09.12.2017

Vložil ???

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Myslíte si, že umíte radit dobře? To, že pomůžete až se na vás obrátí osobně je od vás alibismus. Víte dobře, že druhý den po tom, co by se na vás někdo obrátil, bude zasedat obecní rada, která hned sníží počet zaměstnanců a propustí toho člověka způsobem jako paní Ondráčkovou.

Datum 10.12.2017

Vložil Michal K.

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Není to alibismus. Jak víte že tam jsou lidé, kteří by odbory chtěli? Nemůžete přece pomáhat někomu, kdo to nechce. Nebo o kom nevíte, že tu je.

Každý se musíme začít rozvíjet a zajímat se o svoje okolí. Ale každý musí začít nejdřív sám u sebe. A pak zjistí, že má okolo sebe lidi, kteří mají stejné zájmy a mohou mu pomoci.

No a jestli si někdo myslí, že je na diskuzi 100% anonymní tak bych mu jen chtěl říci, že jeho počítač (router, mobil) obsahuje tzv IP adresu a pro správce stránky by určitě neměl být problém dohledat, kde sedí člověk který tu ťuká do klávesnice. Teda pokud nepoužívá programy pro přesměrování typu Torr apod.

Datum 10.12.2017

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

To vyhrožujete? A budete si také zakládat na každého diskutujícího zvlášť složku?

Tož asi tak

Datum 11.12.2017

Vložil Michal K.

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Co mi to tu podsouváte? A proč?

Buďte rád, že vám někdo řekl, jak věci fungují!

Kromě toho si myslím, že Edward Snowden nelže. Takže složku máte už dávno založenou (ukládají se totiž veškeré maily, smsky, diskuze, telefonáty, data z kreditní karty, data o vašem pohybu který snímá mobilní telefon). Kromě toho si někteří doplňují svoji složku dobrovolně formou facebooku či vlastnictvím třeba zákaznické karty -> sbírá o vás obchod data nebo vám skutečně chce dát něco zadarmo?

Pro ty, kteří si ještě nevšimli: Je rok 2017, nikoliv 87.

Datum 09.12.2017

Vložil ?

Titulek Re: Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Zcela nepochopená otázka a vyhýbavá odpověď. Já jsem nekladl rovnítko mezi anonymem a hrdinou. To jste udělal vy. Hrdinu děláte ze sebe, když píšete, že jste podal dvě trestní, zatrhnuli jste nádrž atd., což je k vašemu dobru. Pak radíte jít za starostou a stěžovat si na něho apod.
Podstatou mojí otázky ale bylo, jestli byste to všechno udělal jako zaměstnanec obecního úřadu. Tomu jste se vyhnul.

Datum 09.12.2017

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: Re: ZO a jiné

Odpovědět

Ježišikriste, nehádejte se.

Napsal jsem, co jsem napsal. Někdo pochopil, někdo nepochopil, někdo souhlasí, někdo nesouhlasí To se stává.

Ale je zcela zbytečně spuštěná přestřelka k radosti minářovců.

Tož asi tak

Datum 08.12.2017

Vložil Pavel Boucký

Titulek Obecní úřad a lidé na něm.

Odpovědět

Články zde v poslední době více odkrývají praktiky vedení a fungování našeho obecního úřadu. Nevím, zda v chování pana starosty a dalších jde o syndrom opojení mocí a představu vlastní takřka božské povznesenosti a neomylnosti, nebo je v tom něco jiného. Určitě je v tom deformita myšlení v tom smyslu, že po tolika letech ve funkci se starosta cítí pevným bodem, takřka číslem v inventárním seznamu OÚ.
Moje představa o fungování obecního úřadu je poněkud jiná. Teď nebudu zmiňovat zastupitelstvo a radu, ty jsou zákonem vymezené dost jasně. Na radnici jsou ale dále dvě kategorie lidí placených z obecního rozpočtu:
Za prvé jsou to volení představitelé obce, starosta, místostarosta. Funkce charakteru politického, které se de facto i de iure mohou obměňovat po každých volbách a někdy i mezi nimi. jejich úlohou je hlavně řízení obce v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva, případně rady, dodržování zákonnosti, delegování konkrétních a přesně specifikovaných úkolů na podřízené zaměstnance obce přesně v souladu se všemi předpisy a povinnostmi vyplývajícími z českého právního řádu a návazných předpisů. Jejich role by měla být převážně koncepční a strategická.
Jako druhou, ale snad podstatnější skupinu, vidím zaměstnance obecního úřadu. Představují, nebo by měli představovat, ten vlastní výkonný článek řízení obce. Měli by to být lidé jednoznačně loajální pouze a výhradně k obci jako takové, k platným zákonům této země a ke svým pracovním povinnostem. Morálně by to měli být lidé neovlivnitelní tlaky ze strany vedení obce ve věcech, které by mohly vést k porušení platných zákonných a jiných pravidel. Jednoduše by u nich, pokud toto splňují, mělo platit, že starostové se mění, schopní nestranní úředníci zůstávají. Ctí a povinností úředníků by pak mělo být bránění případným nezákonným postupům vedení obce a jejich korekce a uvádění do souladu s příslušnými platnými právními normami. K tomu si myslím, že by na obci měla být zřízena funkce tajemníka jako zaměstnace plně odpovědného za tuto výkonnou část obecní moci. Tento tajemník by měl být garantem jasného vymezení působnosti a povinností jednotlivých zaměstnanců OÚ a současně osobou s plnými pravomocemi v personálním obsazování zaměstnaneckých pozic na OÚ na základě schopností a bez ovlivňování jeho postupů volenými představiteli.
Určitě ale vidím smysl v tom, oddělit v určitých otázkách chodu OÚ onu výkonnou část reprezentovanou kvalifikovanými úředníky od části politické, reprezentované představiteli volenými na omezené volební období. Jde hlavně o znemožnění nátlakových vlivů volených představitelů na chod věcí jasně zákonem daných a nezávislých na rozhodnutí volených orgánů obce.
A co se informačních toků týče, obec jsme my všichni a vše, co se obce týče, je věcí veřejnou. Z toho plyne, že cokoliv se napíše nebo řekne na OÚ, když to přeženu třeba i šeptem na záchodě, musí být jako informace rychle a nezkresleně dostupné všem občanům, kteří o informaci dle zákona projeví zájem. Moje přesvědčení je, že pro usnadnění práce úředníků je lépe více informací zveřejňovat a zpřístupňovat rovnou, než připustit zatěžování úředníků dotazy, kterým se tímto dá předejít. Dnešní doba umožňuje vcelku levně vytvoření veřejně přístupných databází s širokým rozsahem informací a s počítači pracují všichni od malých dětí po seniory. A pokud snad někdo ne, pořád je otevřená cesta dotazů a žádostí o informace.

Datum 08.12.2017

Vložil Langer

Titulek Re: Obecní úřad a lidé na něm.

Odpovědět

Naprostý souhlas. Tyto myšlenky mi jsou vlastní již několik let. Snažím se proti tomu bojovat. To,zda se nám to daří více či méně,mohou rozhodnout pouze občané Malína ve volbách.

Datum 07.12.2017

Vložil Monika Ondráčková

Titulek k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Den po odvolání Ing. Felkla z funkce starosty si mě pozvali do kanceláře starosta Minář a místostarostka Tylová (tzn. necelý 1 den ve funkci) k jednání za zavřenými dveřmi, kde mi přímo paní Tylová sdělila, že vyžadují absolutní loajalitu k jim oběma (Pozor! Nikoliv obci!). Pokud se mi to nelíbí, tak můžu odejít, že mi v tom bránit nebudou. Minářem mi bylo dokonce sděleno, že jsem měla za nimi chodit na Provozní NM a říkat jim, co se nás tehdejší starosta Ing. Felkl ptá a co po nás chce vědět. Stejně tak si do kanceláře pozvali i p. Malou (tehdejší účetní), které vyloženě sdělili, že chtějí, aby z OÚ odešla, že jí dávají čas na rozmyšlenou, ale budou chtít, aby podepsala dohodu o ukončení prac. poměru. Toto následně koncem června 2015 odmítla… Do kanceláře si pak pozval o něco později Minář i p. Kubíčkovou (u tohoto jednání už Tylová nebyla). Do kanceláře za Minářem nemusely p. Vohralíková a p. Cvečková (zaměstnankyně přijatá v 3/2015).
VŠEM NÁM BYLO ŘEČENO, ŽE NESMÍME POSKYTOVAT ZASTUPITELŮM JAKÉKOLIV INFORMACE A NEMĚLY JSME NA ŽÁDNÝ DOTAZ ODPOVÍDAT, VŠE JSME MĚLY NEJDŘÍVE TLUMOČIT MINÁŘOVI.
Po odmítnutí p. Malé podepsat dohodu o ukončení PP (žádná obec nemůže ze dne na den zůstat bez účetní) hledali další osobu, kterou potrestat, aby se ostatní zaměstnankyně o svou práci bály. Druhou osobou na řadě jsem byla já. A tak jak to napsal p. Vinkler: „Vyhodili osobu, která se stala nepohodlnou. Ostatním pracovníkům OÚ pak předvedli exemplární trest v praxi, aby je vlastní myšlení rychle přešlo.“
Nechci se nikoho zastávat, ale atmosféra, která na OÚ panovala a předpokládám, že i panuje, vede ke strachu o práci. Zaměstnavatelem těchto lidí není zastupitel, ale pořád duo Minář, Tylová. Úřednice se k občanům budou chovat příjemně a normálně, k zastupitelům (zejména opozičním) ale velmi obezřetně a dle nařízení vedení nebudou poskytovat žádné informace. Mohlo by se pak lehce stát, že by stejně rychle přišly o práci jako já… ze dne na den.

Datum 07.12.2017

Vložil občan

Titulek Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Pak prý je lépe než za komunistů.Tenkrát se lidé báli a teď rovněž.Snad nyní se o práci lidé bojí více než dříve.

Datum 07.12.2017

Vložil Langer

Titulek Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Jedině co mohu doporučit...Na hrubý pytel hrubou záplatu.Je škoda,že se tato informace šíří vesnicí pouze zde. Mám pocit,že by si občané a hlavně příznivci pana Mináře zasloužili mít tu možnost dozvědět se vše co proběhlo v případě paní Ondráčkové a pana Felkla. Jaké to je ,když Minář s Tylovou obráží vaše zaměstnavatele,kde vás pomlouvají,šíří kolem vás jen zlo,a dožadují se propuštění z práce. Přemýšlím,jak toto chování popsat......Je to hnus,ale je to bohužel pravda.

Datum 07.12.2017

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Pane Langere pomohu Vám s popisem Minářova chování.

Ano, starosta Pepa časem přešel na mafiánské praktiky. Ještě, že zaměstnanci OÚ NM nemuseli za pálení svatého obrázku na vlastní dlani odříkat přísahu věrnosti a omerty.

Opravu starosta Pepa se začal chovat jako capo tuti di capo. Od převzetí absolutní kontroly nejen nad obcí, přes puč vůči Ing. Felklovi, odrovnání Ing. Ondráčkové, přes porušování zákonů s pískovnou až po případ kamarádského kšeftu Flanderkovi. A to díky bohu, ano díky bohu, že nevíme zdaleka všechno.

Souhlasím - na hrubý pytel, hrubá záplata. Tady nelze s mafiánem Pepou bojovat jako Etiopané s oštěpy proti italským tankům. Tady nelze vést boj jen férovými prostředky či proklamacemi - "My to zvládneme".

Sověti vyhráli válku díky tomu, že se naučili z velké části válečné taktiky Němců, kterou dokázali zdokonalit a modifikovat.

Proto si myslím, že bude dobré na mafiánské praktiky starosty Pepi nejít přímo mafiánským způsobem, ale prostředky obdobnými, které neporuší zákon, ale které se neslučují moc s morálkou a etikou.

U mafiánostarosty Pepy neplatí křesťanské "kdo po tobě kamenem ty po něm chlebem" či "uhodí-li tě po tváři, nastav druhou tvář."

Ruky se mi kroutí, ale napíšu to. Pomlouvá-li mafiózostarosta Pepa, pomluv jej také, ještě lépe, pomluv jej ještě dřív, než on tebe, ale tak, aby v té pomluvě byla i dost velká část pravdy. Ať se Pepa brání pomluvě, ať pozná, že je to skoro nemožné. A oproti Pepovi nemusím vystoupit s pomluvou jmenovitě. A teď přijde to nemorální a neetické, ale nikoliv nezákonné - takový malý úlisný anonýmek, tu na kraj, tu ministerstvo tu tam, tu onde. Opakuji je to nemorální, ale jak se říká - "Jak se v lese huláká, tak vyběhne hajný a vyžene nás".

Je to jen jeden námět, ale je jich více. Ten kdo bude chtít tak je najde.

Pokud mě bude chtít peskovat , ze tento příspěvek, pak ale současně nechť navrhne jiný způsob a taktiku proti tomu co dělá mafiánostarostojednatel Pepa, který neuznává a nedodržuje nic, ani zákony, ani etiku, ani morálku a nemá ani svědomí.

Že by pak člověk byl stejný jako starosta Pepa? Ano byl, jenže křečovité lpění na morálce vůči starostovi Pepovi, dopadne jako dosavadní řešení emigrace a infiltrace islámu do Evropy. Proto bych se tady držel další zásady - jak ty mně, tak já tobě.

Tož asi tak


Datum 08.12.2017

Vložil pro Pepana

Titulek Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Jen mohu než souhlasit s Vámi,s ním se slušně jednat nedá.Vlastní zkušenost,ale to bych asi nezvládl být jako starosta.

Datum 08.12.2017

Vložil ..

Titulek Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Perfektně popsán charakter starosty a rovněž taková je i Tylová.

Datum 08.12.2017

Vložil občan NM

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Připomínka textu na této debatě ze dne 19.8.2017:

"Moje máma Lenka Tylová je úžasný člověk a řekne vám to každý kdo ji zná, nikdy nás neopustila a s bývalým manželem vychází parádně.
Teď víte pravdu a můžete vrátit k těm vaším politickým blábolům
S přáním hezkého dne bez pomluv Dcera Lenka"

Datum 08.12.2017

Vložil Pepan

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Připomínka na příspěvek k uvedenému textu :

Jde o úhel pohledu, ze kterého se na Lenku Tylovou díváme, pokud jde o termín "úžasný člověk".

Datum 08.12.2017

Vložil PEPANOVI

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Jde opravdu o úhel pohledu,ale z
kteréhokoli úhlu pohledu je PEPAN STEJNÝ BLB.

Datum 08.12.2017

Vložil ...

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Chudinka Lenka.

Datum 08.12.2017

Vložil ...

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Je stejný blb? Jako který blb? Jako Vy?

Datum 08.12.2017

Vložil Pepanovi

Titulek Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Tak, tady je popis vaší povahy, neznám vás, ale je mi z vás na blití

Datum 08.12.2017

Vložil ...

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: k situaci úředníků na OÚ

Odpovědět

Většině je na blití ze starce Mináře a slaboduché Tylové

Přidat nový příspěvek