ALTERNATIVNÍ NÁVRH „Zadání změny č. 1 ÚP Nový Malín“

18.12.2016 00:00

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

Změna č. 1 ÚP Nový Malín vychází ze závazné územní státní politiky (PÚR ČR) a doporučení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, dle usnesení vlády 861/2015

Krajinný ráz zůstal dobře zachován v horní části obce, s esteticky dominující krajinnou zelení prostorového uspořádání Malínských mezí (jako nedílnou součástí RBC Malínského kopce, navazující na EVL Malínského potoka) a typickým charakterem zástavby podhorského údolí.
Tento stav stabilizovat.

Dolní část sídla je poznamenána silnou suburbanizací, a proto se stavební rozvoj v zastavěném území bude soustředit pouze a jenom na intenzifikaci, údržbu popř. obnovou původní zástavby v sídle za předpokladu udržení vhodného objemového a architektonického řešení staveb, které odpovídá charakteru místní převážně venkovské zástavby.
Postupně tlumit a minimalizovat negativní vliv suburbanizačních trendů

Lokality pro zástavbu jsou s přihlédnutím k přírodním, historickým a krajinným podmínkám umísťovány ve vazbě na zastavěné území pouze do proluk a bodového doplnění, nikoliv ve volné krajině.

Územní plánem jsou chráněny následující přírodní hodnoty:

 • prvky územního systému ekologické stability všech kategorií včetně interakčních prvků;
 • základem posílení ekologické funkce území je upevnění systému ekologické stability
 • tvorba nových linií ÚSES
 • zvýšení retenční schopnosti krajiny
 • ochrana zemědělské půdy jako jedinečného a nenahraditelného přírodního zdroje

Vše výše uvedené jako veřejný zájem.

Dále je navrženo:

 • revitalizovat veřejná prostranství v obci novou veřejnou zelení
 • zatravnění části intenzívně využívaných zemědělských ploch
 • zalesnění části zemědělsky využívaných ploch
 • obnova mokřadišť na zemědělsky využívaných plochách
 • likvidace trubkového drenážního odvodnění na zemědělských plochách v okolí sídla
 • realizace protierozních opatření na ochranu zemědělské půdy v území
 • vytvoření drobných vodních ploch v intravilánu a extravilánu obce
 • revitalizace pramenišť malých drobných vodních toků ,
 • revitalizace koryt drobných vodních toků
 • minimalizace chemických zásahů (zejména pesticidů) při využívání zemědělské půdy v území CHKO

Obnova vodních toků i nádrží je v současné i budoucí době prvořadým úkolem, s cílem vrátit vodním plochám a tokům jejich původní charakter a význam v krajině.

 • obnova břehových porostů podél vodotečí a vodních ploch, které zvýší retenci vody v krajině a zvýší celkový podíl stabilních přírodních ploch.
 • zvýšení celkové jímavosti území pro vodní srážky
 • vymezení ploch v CHKO Jeseníky jako nezastavitelných
 • doplnit a rozšiřovat systém sídelní zeleně situovaný především v lokalitách se soustředěnou obytnou výstavbou.
 • výsadba alejí je přípustná ve všech funkčních plochách

V oblasti příznivého životního prostředí, ochrany přírody a krajiny je navrženou koncepcí Územního plánu podpořena ochrana přírodních hodnot území, která je zaměřena na stanovení podmínek na případné přípustné využívání:

 • ploch rekreace na plochách přírodního charakteru (RP);
 • ploch přírodních - územního systému ekologické stability (ÚSES);
 • ploch přírodních - přírodní rezervace CHKO Jeseníky;
 • ploch smíšených nezastavěného území (SN), tj. mokřadů a vzrostlé zeleně mimo lesní pozemky včetně drobných zemědělsky obhospodařovaných pozemků;
 • ploch vodních a vodohospodářských (VV);
 • ploch lesních (L);

V oblasti kulturních a civilizačních hodnot území je navržená koncepce Změna č. 1. Územního plánu zaměřena především na:

 • ochranu charakteru zástavby s vazbou na historický vznik a vývoj zástavby obce
 • zachování přiměřené hustoty zástavby stanovením přípustné zastavitelnosti pozemků zejména v plochách smíšených obytných,
 • stanovení podmínek využívání území v okolí nemovitých kulturních památek.

Doprava:

Snížit podíl individuální automobilové dopravy, navýšit podíl veřejné, cyklistické a pěší dopravy

Základ koncepce rozvoje pěší a cyklistické dopravy je obecně zaměřena na vytvoření podmínek umožňující oddělování pěší dopravy od dopravy vozidlové, zvýšení bezpečnosti provozu chodců a cyklistů, na zlepšení prostupnosti území a vytvoření podmínek v území pro rozvoj cestovního ruchu s podporou propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu.

Záměry podporující rozvoj infrastruktury pěší a cyklistické dopravy (chodníky, stezky pro chodce, stezky pro cyklisty, pruhy nebo pásy pro cyklisty v prostorech komunikací) je přípustné realizovat ve všech funkčních plochách dle územně – technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, mimo ploch s rozdílným způsobem využití, u nichž jsou tato zařízení zařazena mezi nepřípustné využití.

Nové turistické trasy, lyžařské běžecké trasy nebo naučné stezky je přípustné realizovat ve všech plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Vodní hospodářství

 • umožnění zasakování dešťových vod v intravilánu obce.
 • vodní toky nezatrubňovat, případné úpravy směrových a sklonových poměrů je nutno provádět přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů.
 • zachování prostupnosti krajiny s ohledem na vodní režim v území.
 • využívání dešťové vody domácnostmi

Kolem vodních toků v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách zachovávat neoplocené provozní pásy pro zajištění přístupu ke korytu, a to u ostatních vodních toků do 6 m od břehové hrany. Podél stálých i občasných vodních toků v nezastavěném území zachovávat neoplocené pásy v šířce cca 10 až 20 m.

Vysvětlivky:

Územní plán nebo jeho změna - je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Podmínka pro stavební záměry v území.

 Suburbanizace - znamená přesun obyvatel z jádrového města do zázemí. Za nejméně udržitelnou formu prostorového růstu obcí je považováno rozlézání zástavby do volné krajiny charakteristicky neřízeným a nepromyšleným umísťováním rezidenčních sídel do krajiny. Hnacím motorem takového rozvoje jsou snahy individuálních vlastníků pozemků nebo investorů o maximální zisk, často prosazované nepromyšleným jednáním zastupitelstva obce. Dopady pro společnost i krajinu jsou však natolik nákladné, že je nutno tuto formu účinně potlačovat.

EVL – evropsky významná lokalita

RBC – regionální biocentrum

ÚSES - územní systém ekologické stability je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě.

CHKO – chráněná krajinná oblast (zde CHKO Jeseníky)

Intravilán je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě. Nezastavěná část obce se označuje jako extravilán.

Eroze půdy - je proces degradace půdy způsobující omezení či úplnou ztrátu jejích produkčních schopností

Interakční prvek, je takový prvek, který nemusí navazovat na biocentra a biokoridory a tvořit s nimi funkční síť. Je to skladební prvek ÚSES

Revitalizace -náprava nevyhovujícího stavu v minulosti upravené části koryta potoka

Formát PDF

Miroslav Vinkler

Zpět