Bod 3a) 5.VZZO (21.10.2015) "Vymezení rozsahu rozpočtových opatření v kompetenci rady obce"

15.11.2015 21:27

Bod 3a) 5.VZZO (21.10.2015): "Vymezení rozsahu rozpočtových opatření v kompetenci rady obce"

Důvodová zpráva:
Na 2.VZZO obce konaném dne 2. 2. 2015 byl radě obce vymezen rozsah rozpočtových opatření svěřených radě obce tak, že rada obce může schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rozsahu 10% schváleného rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že se v průběhu doby od konání 2.VZZO v praxi ukázalo, že výklad takto určené kompetence rady obce může být víceznačný, je navrhováno formulační zpřesnění vymezení rozsahu kompetence rady obce při přijímání rozpočtových opatření po konzultaci s oddělením kontroly, odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Návrh usnesení:
Z O stanovuje radě obce v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci k provádění rozpočtových opatření do výše 10% schváleného rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok s tím. že rozpočtová opatření nad toto omezení může rada obce samostatně provádět jen v případech rozpočtového zapojeni účelové přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.

Předkládající:
Josef Minář, starosta obce

Zpět