Bytový dům Luže podle odpovědí na dotaz zastupitele Schuberta

27.02.2017 00:00

Dne 28. 4. 2016 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. V průběhu zasedání vznesl Jiří Schubert žádost o informace ve znění:

  1. Dotaz na kompletní vyúčtování Bytového domu K Lužím

Žádám o výčet příjmů a výdajů do a z obecního rozpočtu, které se týkají bytového domu K Lužím a pozemků s p.č. 2304/22, 2304/91, 2304/93, 2304/92, 2304/94, 2304/95, 2304/96, 2304/97, 2304/103, 2304/104, 2304/105, 2304/106, 2304/26, 2304/98, 2304/99, 2304/100, 2304/101, 2304/102 (pozemky vyznačeny na přiloženém obrázku).
Informace žádám od doby, kdy se začala lokalita Luže připravovat pro síťování, tj. od doby, kdy byla vyřizována potřebná povolení, projekty, přípravné práce, kupování pozemků atd., podle toho co nastalo první.

Do výčtu zařaďte i takové údaje jako jsou příjmy z prodeje bytů, náklady na realitní kancelář za prodej bytů, náklady na geometrický plán, náklady na právníka, připravujícího smlouvy, nejrůznější poplatky, atd.
Do požadovaného výčtu patří i cena, za kterou obec nabyla pozemek/pozemky, v současnosti označené výše uvedenými p.č. Pokud byl pozemek/pozemky přijat jako umoření části dluhu, který vůči obci měla třetí osoba, uveďte, v jaké výši se pozemek na umoření podílel.

Uveďte cenu sítí (infrastruktury) pro bytový dům.

  1. Dotaz na bezúplatně nabytý majetek související s Bytovým domem K Lužím

Pokud obec přišla k nějaké nemovitosti (pozemek, sítě, …), nacházející se na p.č. vyjmenovaných výše, bezúplatným převodem či darem či jiným bezplatným způsobem, uveďte o jako nemovitost se jedná a obvyklou cenu takové nemovitosti, platnou v době, kdy obec prodávala byt/byty, jehož součástí nemovitost/její část byla.

Poznámky společné k bodům 1 a 2:

Příjmy i výdaje uveďte podle záznamů z účetnictví obce, případně s poznámkou, že se v účetnictví nenachází.
Uveďte každou položku zvlášť se slovním popisem oč se jedná. Dále uveďte, zda se jedná o příjem nebo výdej. Cenu uvádějte s DPH i bez DPH.
Uveďte v odpovědi všechny příjmy/výdaje. Neodvolávejte se na příjmy/výdaje uvedené jinde, ať už v materiálech zastupitelů nebo v odpovědích na dotazy.

Věc:
Odpověď na interpelace předložené RNDr. Jiřím Schubertem na 8.VZZO konaném
dne 28. 4. 2016 ve smyslu ust. § 82 písm. b) zákona o obcích

ad 1) Dotaz na kompletní vyúčtování Bytového domu K Lužím

K tomuto dotazu obec přikládá tabulku příjmů a výdajů s tím, že v případě údaje týkajícího se daně z nabytí nemovité věci (částka 350.732,-Kč) tento neodpovídá skutečnosti. Na základě ust. § 7 odst. 1) písm. c) a odst. 2) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je od
daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotkám v nové stavbě bytového domu (včetně pozemků pod tímto domem), pokud k nabytí vlastnického práva k takové jednotce dojde nejpozději do 5 let ode dne, kdy lze novou jednotku dle stavebního zákona užívat.
Částka u daně z nabytí nemovitých věcí bude tedy řádově pouze v jednotkách tisíců korun českých z pozemků p.č. 2304/22, p.č. 2304/94, p.č. 2304/95, p.č. 2304/96 a p.č. 2304/97, vše v k.ú. Nový Malín s tím, že formou dodatečného daňového přiznání bude ze strany obce žádán Finanční úřad pro Olomoucký kraj o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí.

Příprava lokality K Lužím nemůže být do vyúčtování příjmů a výdajů bytového domu K Lužím vztahována, neboť se jednalo o jinou investiční akci.

V přiložené tabulce jsou zahrnuty všechny příjmy a výdaje související s bytovým domem K Lužím.

Ad2) Dotaz na bezúplatně nabytý majetek související s Bytovým domem K Lužím

Na tento dotaz Vám již bylo odpovězeno dne 20. 11. 2015 v rámci odpovědi na Vámi podanou interpelaci na 5. VZZO konaném dne 21. 10. 2015.
Pozemek pod bytovým domem K Lužím p.č. 2304/22 v k.ú. Nový Malin byl obci převeden smlouvou o bezúplatném převodu pozemků od PF České republiky ze dne 23. 7. 2008, schváleno na 9. VZZO konaném dne 3. 6. 2008 a navazující pozemek p.č. 2304/26 v k.ú. Nový Malin byl obci převeden darovací
smlouvou ze dne 17. 3. 2008, schváleno na 7.VZZO konaném dne 3. 12. 2007, od pana JK, N.Malín, v rámci rozdělení celého území lokality K Lužím na pozemky pro komunikace, ke stavění apod. Nejednalo se o žádné zápočty.

Podepsán J. Minář

Příloha: tabulka příjmů a výdajů k bytovému domu K Lužím:

Prodej bytů Luže

kupující

č. bytu

cena vč.DPH

příjem Obce

zápočet pozemku

M

832/1

1 223 000,00

1 063 520,00

 

V

832/2

1 023 000,00

889 600,00

z toho 600 000

P

832/3

1 023 000,00

889 600,00

 

Ř

832/4

1 203 000,00

1 046 128,00

 

K

832/5

1 194 000,00

1 038 302,00

 

H

832/6

1 800 000,00

1 565 280,00

 

K

832/7

1 217 000,00

1 058 303,00

 

zpětně DPH

   

1 078 695,00

 

celkem

   

8 629 428,00

 

Náklady na výstavbu BD Luže

r. 2013

 

projektová dokumentace

401 720,00

správní poplatky

10 000,00

geodet.práce

3 630,00

celkem r. 2013

415 350,00

   

r. 2014

 

správní poplatky

3 000,00

technický dozor

39 000,00

Provozní Nový Malín

3 098 316,00

DPH 15%

464 747,00

celkem r. 2014

3 605 063,00

   

r. 2015

 

změna projekt.dokumentace

22 385,00

technický dozor

50 000,00

poplatky SME

67 000,00

Provozní Nový Malin

4 092 989,00

DPH 15%

613 948,00

provize za prodej bytů

273 818,00

celkem r. 2015

5 120 140,00

   

r. 2016

 

daň z nabytí

350 732,00

výdaje z účetnictví

9 491 285,00

 

Zpět