Částečné odpovědi na otázky 64 občanů

02.11.2016 00:00

Na 10. VZZO, konaném dne 26. 10. 2016, byl zařazen bod "Žádost občanů Nového Malína ze dne 23. 5. 2016 dle ust. § 16 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke změně č. 1 Územního plánu Nový Malín."

Jádro tohoto bodu tvořila žádost 64 občanů Nového Malína (viz https://zazdravouo bec.webnode.cz/news/zajem-malinaku-o-jejich-obec-roste/), v níž byly obsaženy, mimo jiné, otázky:

My, níže podepsaní občané Nového Malína, žádáme  …, aby na veřejném zasedání zastupitelstva vedení obce sdělilo:

  1. Proč se mění územní plán obce
  2. Proč se nás nikdo nezeptal na náš názor
  3. Kdo a proč rozhoduje bez názorů veřejnosti o tom, jak bude obec vypadat
  4. Jaké žádosti o změnu územního plánu Nový Malín byly předloženy, z jakých důvodů a co to pro nás znamená

Jak si zúčastnění vzpomenou, na ZO bylo řečeno, že odpovědi vypracoval pan Dujka a četl je pan Schlemmer. Přečetl však jen odpovědi na první tři otázky. Na čtvrtou odpověď nepřečetl, byť byla panem Dujkou vypracována a uvedena v dokumentu, ze kterého pan Schlemmer četl (mohu to potvrdit, protože mi odpověď na chvíli dali do ruky).

Odpovědi na první tři otázky zněly:

1. Proč se mění územní plán obce?

• Ve smyslu § 5 odst. 6 zákona č. 183/20016 S., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon" nebo jen „SZ“) zákona jsou obce a kraje „povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace“.

• Do změny územního plánu musí být promítnuty ty změny, které nastaly od doby schválení původního územního plánu (ÚP Nový Malín byl vydán dne 28.11.2011 a nabyl účinnosti dne 16.12.2011), ale které do tohoto územního plánu nejsou promítnuty, např. požadavky vyplývající z (aktualizovaných) Zásad územního rozvoje (zde Olomouckého kraje), požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (zde SO ORP Šumperk), rozvojové programy a koncepce vydávané krajem, vyhlášení či aktualizace záplavového území, území ad.).
 

2. Proč se nás nikdo nezeptal na náš názor?

• Dne 21.10.2015 schválilo Zastupitelstvo obce Nový Malín po obsáhlé diskusi pořízení změny č. 1 Územního plánu Nový Malín (viz zápis z jednání dostupný na https://www.novvMalín.cz/676-zastupitelstvo-obce-zapis-a- usneseni-zo-2015.

• Dne 24.11.2015 byla na internetové adrese https://www.novvMalín.cz/downloads/V%C3%BDzva%20k zveřejněna „Výzva k podání návrhů na změny územního planu obce", v níž obce vyzývá občany, podnikatele a další vlastníky pozemků v katastrálních územích Nový Malín a Mladoňov, aby „předkládali návrhy na záměry, které předpokládají změnu využití pozemků a vytvoření nových rozvojových ploch např. pro výstavbu rodinných domů staveb pro služby a provozovny, sportoviště, dopravní stavby, stavby pro zemědělství, veřejnou zeleň, atd.“.

• Dne 7. června 2016 se v jídelně ZŠ Nový Malín uskutečnila přibližně tříhodinová informativní schůzka o změně č. 1 územního plánu Nový Malín, za účasti projektanta ÚP Nový Malín - architekta Dujky. Schůzky se zúčastnilo cca 50 občanů, kteří byli v první části seznámeni jak s koncepcí platného územního plánu a legislativním průběhem pořízení změny, tak i s konkrétními požadavky na změnu ÚP. Ve druhé části schůzky projektant zodpověděl řadu dotazů z pléna. Reakce pana Jiřího Schuberta ze dne 10.6.1016 je dostupná na internetu na adrese https://zazdravouobec.webnode.cz/news/vvzvv-informativni-schuzky-o-uzemnim-planu/. Další informace a diskuze jsou uvedeny na adrese: https://zazdravouobec.webnode.cz/uzemni-plan/.

• Oficiální informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Obce Nový Malín v odkazu Změna č. 1 územního plánu (viz https://novvMalín.cz/sekce/zmena-uzemniho-planu-obce).

3. Kdo a proč rozhoduje bez názorů veřejnosti o tom, jak bude obec vypadat?

• Změna územního plánu je pořizována v souladu stavebním zákonem, jmenovitě v souladu s ustanoveními paragrafů 43 - 46,47, 50 - 55, Občané mohou své připomínky uplatnit v rámci pojednávání zadání změny ÚP (§ 47 odst. 2 SZ), v rámci společného jednání o návrhu změny ÚP (§ 50 odst. 3 SZ) a v rámci veřejného projednání návrhu změny ÚP (§ 52 odst. 3 SZ). V rámci § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatňují své námitky vlastníci pozemků a staveb.

• Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny územního plánu (§ 44 SZ), schvaluje zadání změny územního plánu (§ 47 odst. 5 SZ) a vydává změnu územního plánu (§ 54 odst. 2 SZ).

Zapsal Jiří Schubert

Zpět