Diskuzní večer v Novém Malíně, jak tedy dál?

24.01.2017 00:00

Ve středu 18. 1. 2017 večer proběhlo veřejné setkání s občany naší obce Nový Malín. Člověk se dověděl jednak spoustu informací o chodu a řízení obce, o vývoji situace s černou skládkou, o neuvěřitelném množství návrhů Změny č. 1 územního plánu obce. To vše vede člověka k zamyšlení.

Prezentace Změna místního klimatu - fikce nebo realita?
    Mimo jiné, mě osobně zaujala  velmi pečlivě zpracovaná prezentace pana Miroslava Vinklera, o rychle probíhajících klimatických změnách a jejich dopadech v nejbližším období na naše životní prostředí. Jednalo se o alarmující fakta a nejsem si jista, do jaké míry si je občané uvědomují. Především vysychání vodních toků, všudypřítomné poklesy hladin spodních vod, v důsledku sucha nastupující oslabení smrkových porostů a jejich podléhání napadení kůrovcem. Padnou-li totiž smrčiny, ztratíme i prameniště vod, která nás dosud zásobují.

Vysychání
    Jsme svědky již několikaletého úmorného horka a sucha, až tropických teplot v letním období. Na snímcích termokamery bylo jasně vidět, jak vysoké teploty jsou v místech betonových, dlážděných ploch a jak markantní je jejich pokles v oblasti stromů a vodních hladin. Na rozsáhle vydlážděné náměstí obce, byť osazeno lavičkami, si v létě nikdo rozhodně sednout nepůjde. Jiná situace by nastala, kdyby se lavičky ukrývaly ve stínu stromů, jejichž koruny by šuměly ve větru a ve vzduchu by perlila vodní fontána. Ano, taková místa mají magickou přitažlivost, zde se lidé rádi setkají a popovídají, ať jsou to mladé maminky s kočárky či staří lidé.

Dopady zastavování krajiny
    Naše obec je veliká, rozsáhlá, nebojím se říci, že je již předimenzována. Je zde domů jako hub po dešti. S rostoucí zástavbou pochopitelně přibývá i negativních dopadů. Zvyšující se automobilismus, přibývání hluku, prašnosti, odpadů a dlážděných ploch. Zastavování krajiny lidskými sídly je nesprávné počínání, vede k její degradaci, ke ztrátě půdy jako takové a jedná se o nevratné změny. Půda sama o sobě je velkým bohatstvím a hodnotou. Právě nyní, kdy klimatické změny jsou již zde, pro některé až překvapivě rychle, už není prostor ani čas uvažovat stále stejným směrem… jak to dělá současné vedení obce.

Potřeba změny
    Naopak, naše myšlení se musí ubírat jiným směrem, sledujícím ozdravění životního prostředí, sázením zeleně, úvahami a péčí o systémy jak udržet vodu v krajině. Vždy platilo, tam kde je voda, je i život. Dnešní tíživou situaci si dobře uvědomuje i vláda a podporuje všechny způsoby, jak docílit zadržení vody v krajině. Protože to je životodárný, udržitelný rozvoj dnes, ne parcelování, ne betonování a zástavby krajiny.  To je totiž, pohlédneme-li tváří v tvář dnešní globální situaci celé planety, již přežité.

Nezbývá čas
    Ano, již nezbývá čas, naučme se dívat se dobře kolem a uvažovat jinak, jak situace vyžaduje. Myslím si, že zejména mladí lidé si dnešní situaci uvědomují velmi dobře a zajímají se o způsoby a modely zdravého života. Jsme součástí přírody, kterou je nutné ctít a pečovat o ni, ona nám to vrátí. V opačném případě, půjdeme-li cestou destrukce a nerespektování přírodních pravidel, nepřežijeme ani my.

Poučení z minulosti
    Jsme stále fascinováni technikou a každodenní identifikace s ní zastiňuje těžce získaná poučení a moudrosti z minulosti. Stačí se podívat do minulých věků. Máme sklon přehlížet, nebo dokonce zapomínat na to, že každá říše, která rostla tak, až získala moc, identifikovala se s ní, nakonec však padla. Skončily tak i velké národy, jakými ve své době byli Římané, Řekové, Féničané, Peršané… Ani všechny znaky moci je nedokázaly zachránit.

Hledejme základní hodnoty
    Hledejme naše základní lidské hodnoty, to v nás, co umí být soběstačné, soucitné, mravní a etické. Když se podíváme za naši moderní povýšenost, spatříme moudrost našich předků, která nás propojí s nadčasovými hodnotami. A ty dokážou být stejně mocné jako kterýkoli produkt průmyslu či techniky.

MUDr. Zuzana Čajková

Zpět