Dnešního dne jsem navštívil Obecní úřad aneb územní studie plochy SV10

21.03.2018 00:00

   Starosta mě seznámil s vybranou variantou návrhu, který by měl být předložen pořizovateli územní studie SV 10, plochy na jižní straně obce Nový Malín o výměře 10 ha, navazující na lokalitu Zajícovo pole. Možnost stažení územní studie zde.

   Vlastní parcelace je pouze orientační (navrženy parcely pro 40-50 RD), počítá se s tím, že standardní velikost parcel bude cca 1000 m2, ale část parcel bude mít plochu větší, což by mělo zajistit plynulý přechod zástavby do krajiny.
   Orientační náklady na zasíťování jsou odhadovány na 20 mil. Kč.

   Vyžádal jsem si kopii návrhu, kterou tímto zveřejňuji - starosta tak beze zbytku splnil, co na zastupitelstvu přislíbil.
   Předložený návrh, vypracovaný Ing. Dujkou, je o třídu lepší nežli předcházející "návrhy", vypracované Ing. arch. Doležalem podle původních požadavků stávajících vlastníků.

   Základní otázka zní - jak dál?
   Pokud mohu sdělit svůj osobní názor, byl bych pro, aby proběhlo veřejné seznámení se studií za účasti zadavatele (obce), zpracovatele (Ing. Dujka) a pořizovatele - zástupce odboru územního plánování MěÚ Šumperk.
   Zpracovatel by vysvětlil, proč považuje navržené řešení za optimální a mohl by odpovědět na případné dotazy občanů. Své by mohl doplnit zástupce obce, popř. pořizovatel.

   Protože studie byla pořízena z rozpočtu obce Nový Malín a zastupitelům vyprší mandát za šest měsíců, jsem pro, aby o dalším postupu rozhodli sami občané obce Nový Malín.
   Jak? Jednoduše - navrhuji uspořádat hlasování občanů k této otázce:

"Jste pro, aby předložená územní studie SV 10 byla předána pořizovateli a stala se podkladem pro územní plánování obce Nový Malín?"
ANO               NE

   Prosím, nezaměňovat s místním referendem podle zákona, které má jasně vymezené zákonné podmínky a není zrovna nejlevnější.
   Toto by bylo vyjádření názoru občanů určené orgánům obce, kterým končí mandát a neměly by již rozhodovat o zásadních otázkách, které se promítnou do života obce zcela jistě po ukončení volebního období 2014-18.
   Takové orientační hlasování lze udělat s minimem nákladů, během jednoho dne a na jednom místě.

   Za sebe mohu prohlásit, že vůli občanů bych respektoval a podřídil se jí.
   To říkám proto, že můj osobní názor je stále nestavět (své důvody nechávám na jindy).

Ing. Miroslav Vinkler

Zpět