Dotazy a náměty předložené panu Minářovi

30.09.2016 00:00

Dne 4. července 2016 bylo panu Minářovi doručeno 6 otázek/námětů. 29. července poslal odpovědi.

1. 

Dotaz:

v Malínských novinách 2/2016, distribuovaných do schránek 21.6., vyšel v příloze článek „Zpráva o dění v obci“. Součástí článku byl odstavec vyzývající Vás a pana Langera k diskusnímu střetnutí:
„Navrhuji uspořádat diskusní střetnutí p. Mináře s p. Langerem na téma „Život v Malíně“. Je možno
pokládat jakékoliv otázky týkající se Malína. Tázaný má povinnost odpovědět. Otázky mohou pokládat na střídačku p. Minář, p. Langer a veřejnost. Pokud pánové souhlasíte, kontaktujte mě do 14 dní po vydání Novin. Doladíme konkrétnosti.“

Pane starosto Mináři, jste ochoten uskutečnit toto diskusní střetnutí? Jaké máte podmínky, případně jste ochoten se sejít a podmínky dojednat?“

Odpověď:

Na tyto záležitosti nemám časový prostor.

Komentář:

Od diskuzního střetnutí jsem si sliboval:

 • Probereme důležitá témata v obci Nový Malín
 • Pan Minář bude moci sdělit, jakým směrem se podle něj má Malín ubírat
 • Opozice ukáže na nešvary, které se v Malíně dějí
 • Zúčastněná veřejnost bude moci předložit jakékoliv otázky, návrhy a stížnosti

Škoda, že pan Minář nemá čas na takové věci, které jsou pro zodpovědné vedení obce podstatné.

2.

Dotaz:

Dne 7. 6. 2016 se v jídelně ZŠ Nový Malín konala informativní schůzka o změně č. 1 územního plánu Nový Malín. Na této schůzce jste prohlásil, že leták „Prosíme pomozte nám“ je lživý a je poplašným sdělením. Text letáku viz https://zazdravouobec.webnode.cz/news/zajem-malinaku-o-jejich-obec-roste/.
Mohl byste objasnit, co je na letáku lživého?

Odpověď:

Mé vyjádření k obsahu dokumentu je dostupné v Malínských novinách č. 2/2016, str. 2.

Komentář

Znovu jsem si pročetl vyjádření pana Mináře z Malínských novin 2/2016. Je to snůška kritiky na tam vyjmenované lidi. Odpověď na otázku, co bylo v letáku lživého, tam však není. Podstatné body článku jsou:

 • Aktivitu ohodnocuje jako falešnou záminku. Skutečnou záminkou, je podle něj bojkot práce vedení a zastupitelstva obce.
  Ve skutečnosti však vedení obce nenechá zastupitelstvo pracovat. Nenechá jej zhodnotit stávající plán natož ještě před zadáním nového posoudit jaké návrhy změn mají být přijaty, jaké zamítnuty a jaké chybí. Dokonce se bránil vypracování zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, jejíž vypracování nařizuje zákon.
 • Pan Minář v článku zastupitelstvo, potažmo sám sebe, chválí, že návrhy vždy řešili s rozvahou a ku prospěchu obce.
  Ti, kdo byli na červencovém zastupitelstvu, slyšeli z úst pana Mináře, že článek psal z pozice obce, ne z pozice politické. Tento výrok v podstatě znamená, že jakýkoliv jiný názor, jdoucí do střetu s názorem pana Mináře z článku, je špatně a především, že potírání jiných názorů v článku není politika. Obzvlášť "obecní" je výrok: "Buďte však ve styku s těmito lidmi opatrní." Podobně neomylný tedy je v tom, že vždy vše řešil ku prospěchu obce.
 • Vnucuje čtenářům, že je třeba stále něco dělat: „Je třeba využít každý den, každou hodinu," ale neříká jak je ta činnost smysluplná.
 • Odsuzuje iniciativu proti předchozímu územnímu plánu: „Iniciátoři dobře věděli, že uváděná negativa nejsou pravdivá, přesto je předkládali.“
  Naprosto se neobtěžuje ona „nepravdivá negativa“ vyjmenovat a zhodnotit. Pro zájemce viz https://novymalin.cz/download/2109, kde jsou námitky a jejich vypořádání uvedeny. Ať si každý o „nepravdivosti“ námitek udělá obrázek sám. Pro příklad uvedu argument b) a h), podporující námitku č. 1 „Zrušit zastavitelnou plochu SV10 -9,994 ha a zařadit ji do ploch zemědělských (definice plochy zemědělské viz §14 vyhlášky 501/2006 Sb.)“
  Argument b): „Nechat plochy dalším generacím.“ V odůvodnění k tomuto bodu se praví: Návrhové plochy v ÚP pro bydlení jsou navrženy pro cílovou velikost obce Nový Malín s celkovým počtem 3500 – 4 000 obyvatel pro návrhové období do roku 2025. Co je na argumentu nepravdivého a proč pan Minář a spol chce nové plochy pro stavění, když stávající ÚP má výhled až do 2025?
  Argument h): „Z vesnice se stane satelit. Nárůst anonymity – nebezpečí kriminality, potřeba obecní policie se vším co z toho plyne. Zvýšení pasivity vzhledem k obci - vše vyřeší obec - nároky na služby stejné jako ve městě, zvýšení poplatků.“ Odůvodnění: Díky své poloze vůči bývalému okresnímu městu Šumperk byla obec Nový Malín od konce 2. Světové války vždy sídlem, ze kterého téměř veškeré pracovně činné obyvatelstvo dojíždělo za prací do sousedního města, ve kterém došlo k velkému rozvoji průmyslové a textilní výroby. Dá se tedy konstatovat, že „satelitem“ je obec z tohoto úhlu pohledu dlouhodobě. Právě k zamezení připomínaných negativních jevů má obec zachované a plně rozvíjené základní školství a mateřské školy, dostatečnou síť obchodů se základním zbožím denní spotřeby, poštu a zdravotní středisko, zajišťující všeobecnou zdravotní péči pro děti i dospělé, včetně stomatologie. Rozvoj průmyslové výroby nemá v obci dlouhodobě tradici, avšak je možný v bývalém areálu cihelny. Zvýšením počtu obyvatel plynou do pokladny obce zvýšené daňové příjmy, obec může zkvalitňovat služby, zřídit obecní policii. Toto vše je pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce, jako voleného orgánu občany. Co je na argumentu nepravdivého? Jakým směrem nás vede odůvodnění? Proč staronový starosta a zastupitelstvo ignorují sociální argumenty a kam to vede? Pasivita vzrostla, o vznikajícím satelitu snad nikdo nepochybuje, jak to bylo za Němců, jak za komunistů, co zaniklo a jak nám pracovní příležitosti v obci zachraňuje Provozní, to posuďte sami. Jaké procento obyvatel kdy dojíždělo do zaměstnání mimo Malín, to by nám měla přinést nezávislá statistika.
  Ještě doplnění. Námitky zástupce veřejnosti, vznesené v roce 2011 proti tehdy schvalovanému ÚP, nebyly jen pro úředníky a architekty, kteří územní plán zpracovávali a odůvodňovali a v Malíně nebydlí, ale, a to především, pro zastupitele, kteří v Malíně žijí a měli poslední slovo jak bude ÚP vypadat.
 • Jak se dívat na tvrzení p. Mináře, že „ÚP představuje vyvážený rozvoj celé obce,“ když víme, že ÚP není jediným dokumentem a zdaleka ne pokrývajícím rozvoj obce. Právě když je nám předkládáno tvrzení, co vše ÚP představuje, vzbuzuje se v nás domněnka, že nic jiného není třeba, že obec roste podle toho, co vedení obce v dané chvíli napadne a neprotiví se ÚP. Stavět se může kdekoliv to dovolí územní plán, bez ohledu jak to vypadá a jak to souvisí s dosavadním a pokud to územní plán nedovolí, tak se jednoduše zavřou oči. V otázce sociální, zachování a zvelebován přírodních podmínek, dopravní infrastruktury atd., o tom se v ÚP vyloženě řekne, že ÚP to neřeší a tím se vnucuje domněnka, že to nemusí řešit ani vedení obce a vše je jen o stavění.

3.

Námět:

Pane Mináři, jako pověřeného zastupitele (v chystané změně č. 1 územního plánu – pozn. red.) a současně starostu obce Vás žádám, abyste zabezpečil vyvěšení všech doručených požadavků na změnu územního plánu na stránkách obce a jejich průběžnou aktualizaci.

Odpověď:

Uvedený požadavek nemá oporu v žádném právním předpisu.

Komentář:

Mohu souhlasit s tím, že stavební zákon takovou povinnost nestanovuje. Víme, že pan Minář nedělá ani to, co mu nařizuje zákon (jedním z nejmenších příkladů je neexistence jednacího řádu Rady obce, který nařizuje zákon o obcích). Proč by se tedy zabýval něčím co je pro lidi, když mu to není nařízeno?

4.

Námět:

Pane Mináři, žádám Vás, abyste pro zastupitele a zájemce z řad veřejnosti zorganizoval školení na téma metodika posuzování požadavků na změny územního plánu a vyhodnocování územního plánu.

Odpověď:

Veškeré informace týkající se územního plánu byly zájemcům z řad veřejnosti podány
7. 6. 2016 v rámci besedy s občany obce konané ve školní jídelně v Novém Malině.
Osobně nevidím smysl v pořádání dalších „školení".

Komentář:

Panu Minářovi uniká, že vedle sebe existují tři věci – 1. dokument územní plán, 2. realizace územního plánu a 3. hodnocení územního plánu – a z těchto mají vycházet požadavky na změnu plus jejich posuzování. Dvou či tříhodinová přednáška konaná v jídelně naprosto nemohla zastoupit celou tuto problematiku. Navíc v kapitole hodnocení zde byly panem Dujkou kritizovány některé stavby v Malíně, byť samy o sobě hezké, ale vzhledem k okolní zástavbě nevhodné a s negativním dopadem na "duševní hygienu" obyvatel a toto hodnocení se pana Mináře vůbec nedotklo - na červencovém zastupitelstvu na Pospíšilově poli prosadil řadovku, která je proti okolní zástavbě úplně špatně.

Zastupitelstvo má velkou moc v tom odhlasovat územní plán. Takový plán může obec poslat špatným směrem. A když představitel obce odmítá poskytnout zastupitelům informace k tomu, aby byli schopni návrhy na změnu ÚP řádně posoudit a vyhodnotit, je tu něco hodně špatně. Když odmítá vyhodnotit stávající územní plán a rovnou se vrhá do jeho změny, je to neslučitelné s funkcí zastupitele natož starosty!

5.

Námět:

Pane Mináři, žádám Vás, aby byl vytvořen (a to v součinnosti s veřejností) strategický plán obce Nový Malín.

Odpověď:

Pokud jde o strategický plán rozvoje obce Nový Malín, poukazuji na nově vytvořenou
rozvojovou strategii území MAS Šumperský venkov pro roky 2014 - 2020 jakožto
dokument mapující rozvoj všech obcí tvořících území MAS Šumperský venkov
v následujících letech, tedy i Nového Malína.

Komentář

Je vidět, že představitel Malína neví, co znamená strategický plán obce a že je to něco jiného jak strategie území MAS. Již z principu věci není možné, aby program pro skupinu suploval program jednotlivce.

Podrobně k jednotlivým dokumentům:

A) Strategický plán

O strategickém plánu mluví příručka zastupitele (viz https://www.smocr.cz/getFile.aspx?itemID=562120) v kapitole 6.4. Mluví se tam i o strategickém řízení obce, které je strategickým plánem vyžadováno, a co strategické řízení vyžaduje:

 1. Komunikaci s občany a významnými aktéry ve městě či obci (firmy, organizace všeho typu, významní majitelé půdy a zaměstnavatelé v obci, dotčené strany), sdílení strategie obce se všemi.
 2. Přijetí rozhodnutí a vytvoření podmínek pro strategické řízení ze strany politického vedení obce.
 3. Analýzu pro tvorbu analytické části strategického plánu.
 4. Vytvoření strategie – vize, cíle, indikátory, finanční a časové rámce a odpovědnost za jeho plnění.
 5. Vytvoření systému strategického řízení – stanovení pravidel pro zavedení strategického plánu do života úřadu i zastupitelstva obce/města.
 6. Uskutečňování strategického plánu, jeho průběžnou kontrolu a hodnocení.
 7. Ověřování zavedení aktivit a pravidelnou aktualizaci strategického plánu včetně navazujících dokumentů

Pomoc pro vytvoření strategického plánu přináší i Ministerstvo pro místní rozvoj. V jeho příručkách dokument strategického plánu jmenují „program rozvoje obce“. Praví se tam, že základním rozvojovým dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Tedy vidíte, že na tento dokument pamatuje i zákon a Malín dokument, podle kterého by se jeho vývoj řídil, alespoň podle odpovědi pana Mináře, nemá!

Podstatné je, co má dokument obsahovat:

 • A. Analytická část
  • A.1 Charakteristika obce: obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní prostředí, ekonomickou situaci a fungování obce.
  • A.2 Východiska pro návrhovou část: jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce a zachycují silné a slabé stránky obce.
 • B. Návrhová část
  • B.1 Strategická vize: představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a formuluje směřování rozvoje obce. Součástí vize mohou být i principy, na nichž obec staví svůj rozvoj. Strategická vize zajišťuje kontinuitu jednotlivých střednědobých programů rozvoje obce na období 10 –20 let.
  • B.2 Opatření a aktivity: formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, období realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. Opatření představuje soubor aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat/problémů.
  • B.3 Podpora realizace programu („technická“ část): stanoví způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace PRO, tak aby se stal pružným nástrojem rozvoje obce.
B) Rozvojová strategie území MAS Šumperský venkov pro roky 2014 - 2020

Vzhledem k tomu, že pan Minář nedal žádné bližší informace, hledal jsem na stránkách MAS Šumperský venkov. Našel jsem tam dokument Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Šumperský venkov 2014 – 2020 „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“. Odkaz viz níže.

Dokument obsahuje části:

Analytická část popisuje a vyhodnocuje stávající potenciál území vč. lidského a finančního a rozvojové potřeby regionu. Je v souladu s dlouhodobými rozvojovými záměry. Její součástí je analýza potřeb, socio-ekonomická analýza a analýza slabin, silných stránek, příležitostí a hrozeb regionu.

Strategická část stanovuje vizi, strategické a specifické cíle regionu. Následně pak opatření, která určují, jak stanovených cílů dosáhnout. Všechny cíle musí být jednoznačně a měřitelně kvantifikované. V závislosti na jejich předpokládaných cílových hodnotách je nastaven finanční plán strategie. Strategická část neřeší všechny problémy daného území, ale cíleně pouze ty, které jsou pro region klíčové a v rámci daného časového i finančního rámce zvládnutelné, nebo k jejichž řešení může alespoň podstatnou částí přispět. 

Implementační část: popisuje organizační strukturu a procesy uvnitř MAS. Obsahuje informace, které budou společné pro všechny programové rámce ze strategické části, vč. způsobu jejich monitoringu a evaluace. Cíle stanovené ve strategii budou financovány nejen z dotačních zdrojů z evropských fondů a jiných veřejných prostředků, ale také z vnitřních zdrojů území (obecní rozpočty, soukromé investice).

Co se týká Nového Malína, tak v dokumentu figurují:

 • malínští obyvatelé jako funkcionáři MAS
 • malínští obyvatelé jako členové MAS
 • historie Malína
 • technické a přírodní zajímavosti Malína
 • tabulka s výměrem katastru, zem. půdy, lesů, zastavěné plochy
 • demografické údaje
 • ekonomické ukazatele – např. nezaměstnanost
 • školství – je zde zajímavá poznámka o Mladoňovu: „Právě kapacitní nedostatek školy v Novém Malíně na straně jedné a poměrně zachovalá, velice dobře dispozičně řešená budova bývalé školy v Mladoňově na straně druhé přivedla představitele obce na myšlenku tzv. „venkovské školy“ a navrácení života do osady Mladoňov.“
 • doprava – navrhuje se vybudovat v Malíně otočiště autobusů
 • osvěta – obecné body jako podpora a spolupráce v rámci dobrovolných občanských aktivit a spolků, další vzdělávání, školení, semináře a pracovní setkávání pro zájemce a podnikatele v rámci území Šumperského venkova i mimo něj.
 • Management volně žijících zvířat a myslivost – V prvé řadě je třeba zlepšovat klidové, krytové a potravní možnosti honiteb (políčka pro zvěř, okusová políčka, výsadba dřevin na meze, tvorba malých vodních zdrojů, vytvářet prvky ÚSES (zajímavé doporučení vzhledem k probíhající změně č. 1 územního plánu – pozn. red.), dostatečně chránit významné krajinné prvky, podporovat biopásy a rozdělování polí, stavět dostatek přikrmovacích zařízení, zajišťovat krmivo na období nouze, …
 • Turistika - podle údajů ČSÚ z roku 2014 je v Malíně 1 hromadné ubytovací zařízení (kde? – pozn. red.)
 • Doprava

Dokument stojí za to přečíst, ale jsou v něm pouze popisné údaje z pohledu mikroregionu nebo seznam námětů bez rozpracování do konkrétního místa (obce) a času, seznam akčních plánů a programových rámců bez rozpracování zda se pro konkrétní obec hodí. Především chybí konkretizovaná návrhová část, která je vlastní strategickému plánu (programu rozvoje) obce. Na úrovni obce je nejprve třeba udělat koncepci a priority a pak teprve shánět jak záležitost financovat. Není možno postupovat: vyhlásili nám výzvu, to by bylo pěkné ji využít, kde to v Malíně bude stát? Nebo postupovat: potřebujeme hasičárnu a tak se dva lidé se jednoho rána rozhodnou, že ji umístí tam a tam v Malíně a prosazují své rozhodnutí, aniž by do toho zasvětili další lidi, natož aby to měli v územním plánu.

Je zajímavé, že v dokumentu „Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Šumperský venkov 2014 - 2020“ je citován strategický dokument „Program obnovy obce Nový Malín“ a p. Minář na něj neupozornil. Budeme se na něj muset doptat, protože na internetu není k nalezení.

Odkazy MAS

Odkazy Strategický rozvoj obce

6.

Dotaz:

Pane Mináři, žádám Vás, abyste jako představitel obce oznámil, co se zamýšlí s plochami nacházejícími se v prostorách lokality „U poldru“, „Pospíšilovo pole“ a „Zajícovo pole“, označenými v platném územním plánu jako "ZV" - plochy zeleně na veřejných prostranstvích.

Odpověď:

V souladu s platným územním plánem plochy zůstanou nezastavěné.

Komentář:

Odpověď nějak nehraje se skutečností. Na ploše, v obrázku označené jako „ZV – Zajíc“ je domeček s trafostanicí a velká plocha (neměřil jsem, pouze odhaduji 10x10m) ohraničená plotem, kde je vrt. Podle odpovědi, podané panem Minářem na červencovém VZZO, má vrt hloubku 36m.

Na ploše ZV – U poldru, kde jsem se byl podívat v týdnu od 19. do 23. září je asfaltová plocha. Z části plochy je asfalt skryt (a odvezen neznámo kam). Skrývka odkryla beton.

Otázky a komentáře Jiří Schubert

PS: Děkuji panu Minářovi za odpovědi. Protože mu byly předány oficiální cestou přes podatelnu OÚ a protože se jedná o dost důležité otázky komunální politiky, zveřejňují se na webu Zdravé obce.
J. Schubert

Zpět