Dotazy pana Langera, položené paní Tylové 27. května 2015

24.08.2015 18:11

Dne 27. 5. 2015 položil pan Langer paní Tylové několik dotazů. Paní Tylová odpověděla 29. 6. 2015. Níže uvádíme odpovědi spolus otázkami. Originál odpovědí je zde. Nechť si čtenář udělá obrázek o kvalitě odpovědí sám.

1) Kdo vydal pokyn k provádění akce cesta za školou. V nově vybudované aleji?
Odpověď: RO v r. 2013 schválila přijetí dotace z OPŽP ve výši 242 tis. Kč na výsadbu dvou alejí.
Alej za ZŠ byla vysazena na původní historické, ale již neužívané cestě na parcele č. 2252 v k.ú. Nový Malín. Tímto krokem začala obnova historické polní aleje a cesta, kterou používali zemědělci, tímto byla určena k zániku.

2) Která technika a v jakém rozsahu se akce zúčastnila? Jedná se o SPZ nákl. vozidel, multikár, které bagry a další technika se na akci účastnila?
Odpověď: Na obnově polní aleje se podílela tato technika: CAT 432, CAT 307, ZM85, CAT304, Multicar 25, MAN TRUCK, Tatra 815.

3) Kdy komu a zda byla práce vyúčtována a v jakém rozsahu?
Odpověď: Provedené práce nebyly do dnešního dne vyúčtovány, akce nebyla dosud ukončena.

4) Kdo vydal příkaz k odvozu kvalitní zeminy z akce a kam se tato odvezla? Žádám o doložení několika cestovních příkazů vozidel, která se akce účastnila. Tedy i o puťovky a kolečka do tachografů. Pokud se zemina prodala, zajímá mě komu a za jakou cenu, vyúčtování.
Zemina se neprodávala, byla po odkufrování vrácena na vyježděnou zemědělskou cestu a část jí byla uložena na deponii.

5) Kdo vydal příkaz k navážení stavebního odpadu jako podklad do cesty? Odkud se stavební odpad navážel a v jakém objemu? Žádám o několik puťovek s kolečky do tachografu, které umožní následnou kontrolu.
Materiál, který byl odkufrován ze zemědělské cesty, byl navážen jako podklad do historické polní aleje. Byl doplněn materiálem z demolice stavby společnosti Mespol Medlov, a to v souladu s projektovou dokumentací demoličního výměru.

Komentář p. Langera: Je třeba si uvědomit, že se jedná o 480 metrů výkopu a množství odvezené, či navezené je nemalé.

Komentář p. Tylové: S ohledem na zachování objektivity v současnosti probíhající kontroly ze strany ČIŽP v dané věci nebudou do skončení předmětné kontroly další informace v této věci mimo kontrolu poskytovány. Se závěry kontroly ČIŽP budete samozřejmě seznámen, stejně jako ostatní zastupitelé obce.

Zpět