Manuál pro členy okrskových volebních komisí pro volby do obecního zastupitelstva volební obvod obec Nový Malín

12.09.2018 00:00

NÁVRH PRAVIDEL PRO ORGANIZACI PRÁCE OVK, předložený k projednání na úvodním zasedání OVK

Datum: 12. 9. 2018

MANUÁL

pro členy okrskových volebních komisí pro volby do obecního zastupitelstva

volební obvod obec Nový Malín

S odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, okrsková volební komise (dále jen OVK) ve volebním okrsku č.1 a 2, volební obvod obec Nový Malín schválila následující pravidla pro výkon své činnosti v průběhu obecních voleb 5.- 6.10.2018

I.

 1. OVK bere na vědomí, že starosta obce stanovil minimální počet členů OVK na 11.
 2. OVK bere na vědomí, že do voleb bylo zaregistrováno 5 volebních subjektů (HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Nestraníci, Občanská demokratická strana, Za zdravou obec - Svobodní)
 3. OVK bere na vědomí, že funkci starosty vykonává člen volební strany KDU-ČSL.
 4. OVK bere na vědomí, že na obecní úřad bylo doručeno celkem ……. hlasovacích lístků a stejný počet úředních obálek (bude doplněno dle sdělení MěÚ Šumperk), z čehož se na volebním okrsku č.1 (2) nachází …. kusů. (doplní si příslušný okrsek)
  Zbývající počet obálek a hlasovacích lístků (….ks) je uložen na OÚ Nový Malín v zapečetěném obalu přelepem s podpisy zástupců všech volebních stran.
 5. OVK bere na vědomí, že každá volební strana má svého zástupce v OVK (5) a že starosta určil dalších 6 osob za členy OVK, celkem 11 osob.

II.

K zajištění regulérního, nestranného a objektivního průběhu voleb OVK ustanovila:

 1. členové OVK smí používat pro svoji práci pouze a jenom propisovací tužky červené barvy, a to po celou dobu průběhu voleb (zajistí obecní úřad)
 2. výjezdů s přenosnou hlasovací urnou se může zúčastnit kterýkoli zástupce volební strany, který o to požádá
 3. po ukončení prvního dne voleb bude před opuštěním volební místnosti urna přelepena a zapečetěna (krycí pásek může podepsat kterýkoli člen volební komise) tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumenty
 4. dveře do volební místnosti budou uzamčeny a zapečetěny postupem dle bodu c)
 5. klíče od volební místnosti budou uloženy v přelepené obálce u předsedy OVK

III.

Sčítání hlasů

 1. V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, zaměstnanci obce, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu, členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise
 2. Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise soustředit nepoužité hlasovací lístky a nepoužité úřední obálky a zapečetí je s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání hlasů
 3. Okrsková volební komise společně vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky, spočítá úřední obálky a porovná počet úředních obálek se záznamy ve výpisu ze seznamu. Neúřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky.
 4. Poté předseda OVK rozdělí OVK na tři skupiny po třech osobách tak, aby v každé skupině byl právě jeden zástupce volební strany ODS nebo HNHRM či Za zdravou obec-Svobodní.  První člen vydělá volební lístek z obálky a předá jej druhému členovi. Ten volební lístek rozdělá a předá třetímu členovi OVK. Ten je bude rozdělovat do čtyř skupin:
 • lístek označený pouze křížkem pro volební stranu
 • lístek označený křížkem pro volební stranu a dále křížky pro kandidáty jiných volebních stran
 • lístek označený pouze křížky pro jednotlivé kandidáty volebních stran
 • neplatné volební lístky

Volný, jedenáctý člen OVK, pak zajišťuje případnou technickou pomoc (výdej propisovací tužky, poznámkový papír atd. podle potřeby)

Poté se trojice posunou tak, aby každá trojice před sebou měla jinou skupinu takto roztříděných volebních lístků. Ověří se správnost rozdělení volebních lístků a provede vlastní sčítání, tedy sečte hlasy pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Výsledek sčítání se zapíše.

 1. V této době předseda OVK nebo jím určený člen OVK, dohlíží na činnost členů OVK.
 2. Až je práce všech skupin ukončena, soustředí se na jedno místo všechny hlasovací lístky podle skupin, provede se konečný součet za celou OVK a výsledek se zapíše.
 3. údaje z písemného zápisu výsledků voleb nadiktuje předseda  OVK zapisovatelce
  a ta je v souladu s tímto zadá do počítače. Členové OVK společně vše zkontrolují.
  To se provede takto: Předseda srozumitelně nadiktuje výsledky zapisovatelce, která je zadá do počítače. Než odešle data ke zpracování, ověří členové komise, že zobrazené údaje odpovídají zapsanému výsledku za OVK. Současně budou porovnávány kontrolní čísla z písemného zápisu a kontrolní čísla elektronického zápisu. Teprve po odsouhlasení zapisovatel odešle data ke zpracování ČSÚ.
  Po zadání výsledků voleb do počítače a jejich následném vytištění budou všichni členové volební komise znovu s tímto obeznámeni a svými podpisy stvrdí správnost výsledků voleb.
 4. Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

 V zápise okrskové volební komise o hlasování ve volebním okrsku se m.j. uvede stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

IV.

OVK se v celém průběhu striktně drží dikce příslušných ustanovení volebního zákona. V případě nejasností při vlastní činnosti výkonu práce člena OVK se lze obracet pouze na předsedu OVK . Předseda OVK se může dožadovat metodické pomoci telefonicky u volební služby při MěÚ Šumperk nebo její přímé účasti.

Po ukončení sčítání hlasů, jejich zpracování a po odsouhlasení ČSÚ pak okrsková volební komise zapečetí:

 • stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
 • odevzdané voličské průkazy,
 • odevzdané hlasovací lístky,
 • úřední obálky,
 • výpis ze stálých seznamů,
 • výpis ze zvláštních seznamů,
 • doklad o převzetí výsledků do dalšího zpracování,
 • případný zápis o provedené kontrole krajským nebo pověřeným obecním úřadem.

Tyto volební dokumenty pak budou uloženy do vhodného archivačního obalu, který bude opět zapečetěn, podepsán členy OVK a předán OÚ Nový Malín k archivaci.

Manuál ve formátu PDF.

 

Zpět