14. VZZO - Pozemek na výstavbu RN č.3

23.09.2017 00:00

Na 14. VZZO (27.9.2017) se bude jednat o koupi části pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín od Města Šumperk na výstavbu retenční nádrže RN 3

Předkládáme nekomentované texty a obrazové přílohy, které zastupitelé k tomuto bodu obdrželi.

Situační plán: RN3-SituacniPlan.pdf (1536734)

Majetkoprávní odbor Města Šumperk poslal Obci Nový Malín na základě dopisu z Obce, vedeného pod čj. MUSP 93103/2017 sdělení:

Sdělujeme Vám, že Zastupitelstvo města Šumperka dne 14.09.2017 schválilo svým usnesením číslo 840/17 stanovení kupní ceny -investiční záměr vodní nádrž č. 3 Nový Malín, dále usnesení:

840/17 MJP - stanovení kupní ceny - investiční záměr vodní nádrž č. 3 Nový Malín

schvaluje

kupní cenu pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín, na kterém je plánována výstavba vodní nádrže č. 3, investor obec Nový Malín, se sídlem Nový Malín 240, IČO 00303089. Kupní cena se stanovuje za 1 m2 ve výši 103- Kč + DPH v platné výši pokud bude stanovena zákonná povinnost odvodu DPH z kupní ceny, přičemž výše kupní ceny platí do 28. 2. 2018. V případě většího záboru pozemku, než bylo předloženo pro schválení investičního záměru, může dojít k navýšení kupní ceny s ohledem na skutečný zábor pozemku ve vztahu k porostu na pozemku dotčeném stavbou vodní nádrže.

Pokud nebudou do 28. 2. 2018 schváleny další podmínky pro uzavření smlouvy budoucí kupní, bude kupní cena stanovena s ohledem na aktuální základní cenu stavebního pozemku v souladu s oceňovací vyhláškou.

 

Důvodová zpráva:

Obec Nový Malín má zpracovanou studii protipovodňových a protierozních opatření z roku 1996, podle které postupně realizuje jednotlivé stavby za účelem zadržení vody v krajině. Jsme asi v polovině záměru, kterému se v současné době začíná věnovat pozornost celostátně. Původní záměr byl suchý poldr jako ochrana před povodněmi Nového Malína, ale CHKO Jeseníky souhlasí pouze s tímto předloženým záměrem. Přínos malých vodních nádrží bude především ve zvětšení zásoby vody v krajině s příznivým dopadem na lokální zásoby podzemních vod. Tím, že nádrže nebudou intenzivně využívány k chovu ryb, budou přínosem pro zlepšení kvality protékající vody (zdržení vody a usazování splavenin). Nádrže budou plnit funkci biologickou, budou biotopem mnohých živočichů a také mokřadních a vodních rostlin. Z přírodovědeckého hlediska budou nejcennějšími částmi nádrží jejich litorální pásma. Litorály budou místem výtěru ryb, rozmnožování obojživelníků, hnízdění vodních ptáků, budou zde žít drobní vodní bezobratlí, kteří budou sloužit jako potrava pro ryby a ptáky.

Vytvořené tůně budou sloužit především pro podporu a zvyšování biodiverzity. Tůně umožní rozmnožování a vývoj obojživelníků, dále budou určené také pro vodní rostliny, vodní bezobratlé a měkkýše. Tůně budou prostorově i hloubkově členité, svým charakterem přírodě blízké. Tůně budou, pro podporu biodiverzity vodních organismů, vybudovány a udržovány jako plně osluněné. Takové tůně preferuje většina druhů.

Pozitivní obrat u CHKO Jeseníky nastal v loňském roce a projekční kancelář mohla dále pokračovat v přípravě této stavby.

Umístění retenční nádrže č. 3 je navrženo na začátku Malínské rokle, cca 300 m od hlavní silnice na Mladoňov. Nádrž je uvažována v „roklině" pod lesní cestou na pozemku p.č. 3487 v k.ú. Nový Malín, jehož vlastníkem je Město Šumperk. Město Šumperk udělilo souhlas s investičním záměrem a schválilo budoucí kupní cenu na prodej části pozemku ve výši 103,-Kč/m2 bez DPH.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi části pozemku p.č. 3487 lesní pozemek v k. ú. Nový Malín v rozsahu dle situačního snímku katastrální mapy mezi Městem Šumperk jako prodávajícím a Obcí Nový Malín jako kupující za budoucí kupní cenu ve výši 103, -Kč/m2 bez DPH.

Předkládající: Josef Minář, starosta obce

 

Z usnesení posledních zasedání rady obce se RN č.3 týkalo:

07b/41/2017 Rada obce schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci: „Retenční nádrž Nový Malin č. 3" Ing. FB za cenu ve výši 152.000,- Kč bez DPH.
 

Zpět