Návrh na přijetí opatření k ochraně krajiny a obce - zmírnění negativních dopadů změny klimatu

24.04.2016 01:00

OÚ Nový Malín
zastupitelstvo obce
Nový Malín 240

Věc: Návrh na přijetí opatření  k ochraně krajiny a obce  - zmírnění negativních dopadů změny klimatu

Úvod:
Náš spolek Zdravý Malín již několikráte v tomto roce upozorňoval na nezbytnost přijetí  návrhů, které by  pomohly zmírňovat  pokračující negativní dopady změny klimatu na naši obec  i její bezprostřední okolí.
Vypracovali jsme celkem 12 návrhů v souvislosti se schvalovanou změnou č.1 ÚP obce Nový Malín.
Protože však do dnešního dne nebyly pořizovateli – odboru územního plánování v Šumperku- předány žádné návrhy od zadavatele ( ?? ) , obracíme se přímo na orgány obce, radu i zastupitelstvo, aby  v   záležitosti  ochrany životního prostředí konaly i mimo proces změn ÚP.

Naše návrhy  na přijetí  usnesení obecního zastupitelstva:

 1. Neprodlužovat dále  předávání  pokynů  změny č.1  ÚP obce  zadavatelem a jejich veřejné projednáván
  Z: zmocněnec
 2. Předat  doplňující pokyny zpracovateli  změny územně plánovací dokumentace (Ing.Dujka), vycházející  z principů  připravovaného  „ Národní akční plán adaptace a změnu klimatu“ (remízky, meze, aleje, větrolamy, mokřadiště, retenční i akumulační nádrže atd.)
  Z: RO, zmocněnec
 3. Připravit v předstihu  žádosti o dotační tituly směřující  k obnově krajiny, zejména zadržování vody jak v extravilánu, tak i v intravilánu obce (např. program Chytrá obec apod.)
  Z:  RO
 4. Uložit  vedení   společnosti Malínská provozní  s.r.o. za úkol předložit výhledový plán na  připravy realizací  výše uvedených účelových  drobných staveb a staveních činností v intravilánu i  extravilánu obce
  Z: RO, jednatelé společnosti
 5. Uložit Radě obce, komisi ŽP i Malínské provozní, aby bezodkladně  motivovaly vlastníky RD k využívání dešťové vody a jejímu jímání. (finanční příspěvek, poradenství,možnost realizace)
  Z: RO,komise ŽP, Malínská provozní
 6. Uložit Radě obce a starostovi obce, aby opětovně projednali realizaci protierozních opatření,která již byla v platném ÚP zahrnuta (projekty Ing.Brtny), ale z důvodů neochoty vlastníků některých pozemků nebyla provedena ( včetně  postoje CHKO Jeseníky – vyjímku na stavbu RD  Pod mohylou ydají, na užitečná opatření  kladné stanovisko nevydají)
  Z : RO, starosta
 7. Zadat konečně vypracování   Generelu  zeleně v obci.( Je smutnou skutečností, že i tento rok padlo k zemi mnoho stromů v obci, a to i bez povolení anebo  způsobem „nikdo nic neviděl, nikdo se na nic nepamatuje“. General zeleně je jednak seznam veškeré zeleně v obci, ale také i určuje, jak se s touto zelení bude výhledově nakládat.)
  Z: RO
 8. Projednat  s Mespolem Medlov a.s. možnost změny využívání některých zemědělských ploch na šetrnější  způsob nakládání s půdou i  druhovou skladbou  pěstovaných plodin
  Z: starosta
 9. Prověřit  možnost  akumulace vody  na toku Malínského potoka v Malínské rokli ,kde je jeden ze tří zdrojů pitné vody pro obec  . ( v naší připomínce ke změně č.1 ÚP žádáme o hydrologickou studii  s ohledem na nevhodnou okolní lesní skladbu –smrková monokultura, nebezpečí vysychání  kořenového podloží , lze jen doufat že případné stavební práce budou provedeny citlivě a odborně - viz kauza šikoušek.)
  Z: starosta, komise ŽP, Malínská provozní
 10. Převést správcovství drobných vodních toků z Lesy ČR s.p. na obec Nový Malín
  Zdůvodnění :  správa vykonávaná Lesy ČR s.p.je pouze formální, správa zajišťovaná obcí by zajistila podstatně lepší přehled  o stavu drobných vodních toků na katastru obce, jejich ochranu i zjednodušení   administrativy spojené s případnými drobnými stavbami (retenční a akumulační nádrže, úprava  břehového profilu apod.)
  Z: RO

Vážení zastupitelé,

jak ministerstvo ŽP (viz rozhovor s náměstkem ministra  ŽP dne 15.4.2016 , tak i  vláda ČR- viz usnesení vlády č. ze dne 26. října 2015, č. 861 o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky- viz příloha emailu )  jsou si vědomi  závažnosti problémů, které vyvstávají  ze stále se zrychlujících změn klimatu, ale i činnosti člověka, na naši krajinu.

Souhrn  našich výše uvedených návrhů není nic jiného než promítnutí  vládních návrhů na místní úroveň naší obce.
Máme  skutečně vážný zájem na tom, aby naše obec nebyla jednou z těch průměrných, ale aby byla jednou z těch nejlepších, které  v tomto směru  aktivně pracují a budou pracovat.

Nevidíme žádnou překážku v tom, aby Malínská provozní  místo dalšího síťování stavebních ploch realizovala opatření na něž jsou vyčleněny potřebné finanční prostředky z veřejných rozpočtů pro obnovu a ochranu sídel a krajiny na úseku životního prostředí. Řádově se jedná o desítky milionů Kč , které lze takto získat v relativně krátkém časovém údobí .

V minulých dnech jsme si prošli obec, jednak při  úpravě vysázených  alejí,jednak při sběru poházených odpadků. S jedním z malínských starousedlíků jsme  si také prošli  plochy příléhající k Malínským mezím, jednak vlastní meze.
Udělali jsme i obhlídku dalších ploch, kterými protékají drobné vodní toky. (poldry,Zajícovo pole,SV 10,Malínské meze  atd.)  Voda nám z krajiny skutečně mizí . Jak je známo, tržby za prodej vody tvořily a tvoří  nemalou část příjmů obce, dnes Malínské provozní. Chceme oněch pět mil. Kč/rok i nadále?
Je v zájmu  obce, Malínské provozní i řadových občanů, abychom společně našli cestu k ochraně toho, co nám ještě zbývá.

Chtěli bychom vás proto vyzvat, abyste uvedené návrhy projednali, posoudili a pokud možno, alespoń některé z nich realizovali. Podle našich možností  vám   budeme  nápomocni.

Ing.Miroslav Vinkler
předseda spolku "Zdravý Malín, z.s."
 

Zpět