Odůvodnění výše sazeb za úkony učiněné pracovníky OÚ při poskytnutí informace podle zákona 106/1999

20.03.2016 00:00

Dne 7. 3. 2016 byl na elektronickou podatelnu OÚ Nový Malín doručen dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Všechny dotazy byly směřovány na obsah dokumentu "Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999" - viz zde.
Odpověď přišla již 16.3.:

Prosím o úplné odpovědi na otázky, týkající se Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona 106/1999:

a. Sazba, uvedená v bodě "II. Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan)". Prosím o přesné stanovení, jak jste cenu vypočítali.
Odpověď: V části pod bodem a) povinný subjekt informaci poskytuje a uvádí, že částka odpovídá obvyklé ceně v daném místě a čase za pořízení kopií do elektronického záznamu.

b. Sazba, uvedená v bodě "III. Náklady na opatření technických nosičů dat."
     ba) Jakého máte dodavatele?
Odpověď: V části pod bodem ba. povinný subjekt informaci poskytuje a uvádí, že dodavatelem technických nosičů dat (CD, DVD) obce Nový Malín je společnost PAPERA s. r. o.

     bb) S jakou cenou obec nosiče nakupuje?
Odpověď: V části pod bodem bb. povinný subjekt informaci poskytuje a uvádí, že nákupní cena CD nosiče včetně obalu činí 18.79 Kč a nákupní cena DVD nosiče včetně obalu činí 21.87 Kč. Obě částky jsou uváděny včetně DPH.

     bc) Jak se zachováte, když si žadatel donese vlastní nosiče?
Odpověď: V části pod bodem bc. povinný subjekt žádost částečně odmítá, neboť se zde nejedná o informaci ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ. (InfZ je zkratka pro zákon o svobodném přístupu k informacím. Znění citovaného odstavce: "Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního." – pozn. red.)

c. Sazba uvedená v bodě "V. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací". Prosím o přesné stanovení způsobu výpočtu (nejlépe matematický vzorec), číselnou velikost vstupních hodnot včetně slovního komentáře.
Odpověď: Informaci požadovanou pod bodem c) žádosti povinný subjekt poskytuje a uvádí, že při stanovení ceny za každou započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledání informací bylo vycházeno z platových nákladu zaměstnavatele za jednu hodinu práce zaměstnanců obecního úřadu a z nákladů na odměnu starosty obce Nový Malín.

Součástí dotazu byl dovětek: "Předpokládám, že mi, jako řádně zvolenému zastupiteli, žádajícímu informaci při výkonu funkce, nebude, v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra, účtován žádný poplatek." Opravdu, stalo se, poplatek nebyl účtován.

Za dotazy poděkoval
Jiří Schubert, zastupitel

 

Zpět