Petice „Nechceme starostovu stavbu“

14.11.2017 00:00

Obecní úřad Nový Malín
Nový Malín 240
V Novém Malíně dne 28. 10. 2017

ZASTUPITELSTVO  OBCE  NOVÝ  MALÍN

 

„Nechceme starostovu stavbu“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Petiční výbor zastupuje Jiří Jansa, Nový Malín

 

Vážení zastupitelé,
více než dva roky se vleče náš spor se starostou obce a jednatelem Provozní Nový Malín, s.r.o. ve věci „stavby čtyř řadových rodinných domů celkem o 6 b.j. a účelové komunikaci v Novém Malíně. “

My, níže podepsaní, protestujeme proti této stavbě a žádáme zastupitelstvo obce, aby jako nejvyšší orgán obce tuto záležitost projednalo a postavilo se na stranu dotčených občanů v této lokalitě.

Jedná se o plochy vymezené v platném územním plánu pro obytnou zástavbu, vůči čemuž ničeho nenamítáme. Majitelem pozemků je obec Nový Malín a nacházejí se v lokalitě pod Malínským vrchem v klidné části obce. Okolní zástavba, ve svažitém terénu, je tvořena jednotlivými stavbami rodinných domků s přiléhajícími pozemky, povětšinou zahradami, trávníky a ovocnými stromy.

Naše výhrady směřují k vlastní stavbě. Ta má být tvořena v podstatě jedním stavebním blokem, moderního provedení, který vyprojektoval Ing. arch. Petr Doležal.

Výhrady spočívají zejména v tom, že objem a stavební masa navrhované stavby jsou v poměru k vlastním stavebním pozemkům jednoznačně předimenzovány a doslova deformují okolní prostorové poměry. To se následně projeví na zcela zásadním snížení estetické a funkční hodnoty okolní zástavby, kde se nalézají naše rodinné domy.
Další výhrady jsou pak rázu technického, zcela nevhodná přístupová místní dopravní komunikace, problémy s parkovacími místy, problémy se zasakováním dešťové vody apod.

Opakovaně jsme žádali, aby bylo přihlédnuto také k tomu, že v době výstavby našich domů byla vůči nám, stavebníkům, uplatněna přísná kritéria, spočívající v tom, že naše stavby musely respektovat ráz okolní vesnické zástavby, což jsme s pochopením tehdy přijali. (tvar a sklon střechy, rozměry a umístění oken,typ stavby atd.)

Nyní požadujeme po obci to samé, aby dodržovala pravidla, která v minulosti uplatňovala vůči nám a respektovala přirozený a klidný vzhled této místní části.

Bohužel se principu, že pravidla musí platit pro všechny, nemůžeme u vlastní obce dovolat. V rámci územního řízení jsme podali řadu připomínek a námitek, které však nebyly oslyšeny a stavebník, obec Nový Malín zastoupená starostou p. Josefem Minářem si zvolila silové řešení.
V těchto dnech jsme obdrželi oznámení o zahájení stavebního řízení, které vyvolala obec Nový Malín, zastoupená starostou obce.
To považujeme za porušení našich občanských práv ve smyslu zákona o obcích, viz § 2,odst.2 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“
Není žádný veřejný zájem na dalším zvyšování počtu obyvatel obce, Nový Malín se spíše začíná potýkat s problémem přetlaku obyvatel než jejich nedostatku.
Není ani žádný veřejný zájem na umístění stavby v tomto provedení do naší místní části.
Podle našeho názoru se jedná pouze a jenom o partikulární zájem jednatele obecní firmy Provozní Nový Malín provést stavbu s dostatečně velkým objemem stavebních prací a z toho vyplývajícím finančním prospěchem. Prospěchem ovšem ku prospěchu firmy a nikoli prospěchem pro obec Nový Malín a její občany. Jedná se o vzorový střet zájmů mezi orgánem obce a podnikatelským subjektem.

Jsme rozhodnuti uplatnit v rámci probíhajícího stavebního řízení všechny dostupné způsoby, abychom dosáhli toho, že tento hrozící zásah do našich práv bude zrušen anebo pozastaven.
Za podstatně vhodnější však považujeme nalézt schůdnou cestu, která by vyhověla zájmu obce a současně by respektovala naše práva i přání.

Obracíme se proto na zastupitelstvo obce, aby naši věc projednalo a přihlédlo k přání občanů obce této místní části na pokojný a přiměřený rozvoj v souladu s právem na spokojené a kvalitní bydlení.

Zdůrazňujeme, že plně akceptujeme platný územní plán, že ničeho nenamítáme proti výstavbě rodinných domků. Navrhujeme, aby byl projekt přepracován a místo napadené stavby, doslova hrozící znehodnotit toto místo, vznikly stavby dvou rodinných domků. Jejich prostorové i funkční uspořádání by bylo vázáno stejnými pravidly, jaká se uplatnila také u našich staveb.

Zájem obce o uplatnění územního plánu, zástavbu této místní části, by byl naplněn. Náš občanský zájem na kvalitní a klidné bydlení v této lokalitě, by byl naplněn také. Jednalo by se o věcný a vyvážený kompromis, navíc by si svoji stavební činnost naplnila i obecní firma Provozní Nový Malín.

Věříme, že zastupitelé přijmou naše výhrady vůči stávajícímu postupu o umístění stavby v této lokalitě, uloží starostovi vzít zpět návrh na vydání stavebního povolení a komisi stavební pak rada obce uloží předložit kvalitní projektové zadání pro stavbu dvou rodinných domků místo stávajícího projektu.

 

Petiční výbor ve složení:

Jiří Jansa, Nový Malín
Gábler, Nový Malín  
Zdeněk Šilar, Nový Malín

 

 petice_Jansa_a_spol.pdf

Zpět