Porovnání zápisu a záznamu z 5.VZZO bodu 3a) Vymezení rozsahu rozpočtových opatření v kompetenci rady obce

15.11.2015 21:38

Záznam

Zápis

Schlemmer: Čte důvodovou zprávu. To není výmysl Rady obce, ale je to všechno po konzultaci na Kraji. Budeme se k tomu ještě vracet? Myslím, že rozprava k tomuto bodu také zazněla.
Pospíšil: Tento bod podpořím, ale cítím zde rizika. Osobně nevím jaké žádosti, jaké dotace se podávají nebo se podají. Nebo co se vlastně stane. To znamená jako zastupitelé bychom měli vědět jaké potencionální dotace jsou ve hře, v jakém horizontu, o čem se bude jednat. Může se stát, že vzejde nová dotace, vykličkuje, dostane se do Rady a projde, přestože obec nebo Zastupitelstvo by mělo jiný názor. Já bych poprosil, jestli by bylo možné zpracovat přehlednou tabulku, kde by byly uvedené žádosti o dotace nebo o dotační tituly, které jsou podané a aby se doplňovaly, které se podávají a u kterých je pravděpodobná možnost je získat. Prostě aby se nestalo, že dotace, která se na Zastupitelstvu neobjeví, projde přes toto opatření. To by mi přišlo nefér.

Bod představuje pan Schlemmer. Pan Pospíšil bod podpoří, ale cítí určité rizika. Osobně neví, jaké dotace se podávají. Myslí si, že jako zastupitelé by měli vědět, jaké dotace jsou ve hře, v jakém hori­zontu, o čem se bude nebo nebude jednat, protože se může stát, že vzejde nějaká nová dotace, do­stane se do rady, přestože obec nebo zastupitelstvo měli jiný názor. Takže by poprosil, zda by byla vypracována nějaká přehledná tabulka, kde by byly uvedené žádosti o dotace, které jsou podány a v jakém horizontu je pravděpodobná možnost je získat.

Minář: Možná to je jen teoreticky. Protože všechny dotace a žádosti o dotace se probírají. Akorát to není přehledně dané. Než začneme dělat jakoukoliv dotaci tak ji projednáváme i na Zastupitelstvu.
Pospíšil: Pokud by to tak bylo, tak s tím problém nemám. Návrh, který máme schvalovat, směřuje k tomu, že by tato situace mohla nastat.
Minář: Spíš by to nebylo dotační, co bysme ... Máš strach, že bysme přijali něco, o čem Zastupitelstvo neví.

Pan starosta vysvětluje, že všechny dotace a žádosti o ně se probírají na zastupitelstvu.

Moravcová: Je možné, že když se během roku vyskytnou dotace a hodí se nám na něco co bychom užili, tak by mě zajímalo, jestli by nebylo vhodnější zakomponovat je projednáním se zastupiteli. Abychom byli informovaní. Nemůžeme znát všechny dotace, nejde pořídit výpis co které ministerstvo nabízí. Lze to udělat pro tuto chvíli, ale ne do budoucna, protože se to mění. Chtěla bych, abychom tomu, co říkal pan Pospíšil, předešli způsobem aby bylo zapsáno, že dotace přijmeme, ale ne bez toho, že by to zastupitelé nevěděli nebo se to neprobralo.
Minář: Já vždycky dávám do seznamu podané žádosti na dotaci, jak jste třeba měli přehled na minulém zastupitelstvu. Takže přehled žádostí vždycky dávám na vědomí.
Moravcová: Kdyby se to netýkalo jen dotací? Pan Pospíšil říkal, že to inklinuje k tomu, že by se mohlo stát, že se nebude jednat jen o dotace, ale mohlo by dojít i k něčemu jinému.
Minář: Pokud se jedná o dotace, ty by byly  tímto rozhodnutím vyřazeny. Pokud by došlo k jakémukoliv navýšení rozpočtu, tak se musí projednat. Daňové, nedaňové, kromě dotačního. To není jen u nás, to mají všechna zastupitelstva, že dotace jsou vyjmuty ze stanovené částky na výšce rozpočtového opatření. To akorát u nás nebylo, jinak to všude je. Takže pokud se jedná o dotace, je to mimo. Rada to odsouhlasit může. Pokud se jedná o ostatní větší daňové příjmy jakoby 10%, to vše musí jít přes zastupitelstvo. Dotace a daně je trochu rozdíl.
Moravcová: Mně šlo o to, jestli se to dá ošetřit tak, aby to tam bylo přímo vepsáno, aby to bylo dáno, aby se to bez projednání se zastupiteli ...
Minář: To už je tady tím.

Paní Moravcová by ráda, aby byli zastupitelé informováni o chystaných dotacích. Pan starosta jí odpovídá, že vždy chystá do nějakého seznamu žádosti o dotace, jak měl třeba na minulém zastupitelstvu přehled hospodaření. Přehled dotací vždy dává na vědomí. Pan starosta vysvětluje, že by se vyjmuly pouze dotační opatření, všechna ostatní nad 10% budou projednány na zastupitelstvu. Mají to i jiné obce. Dotace a daně, to je rozdíl.

Felkl: Mám návrh, aby všechna rozpočtová opatření byla schvalována Zastupitelstvem.
Schlemmer: Kromě dotací.
Felkl: Ne, všechna.
Schlemmer: Zastupitelstvo by se pak ale muselo scházet co čtrnáct dní. Niky nevíme ... Museli bychom chodit každý měsíc a půl jen kvůli tomu, abyste zvedli ruku. Není jednodušší, protože i v doporučení Krajského řadu je, aby dotace byly vyjmuty z rozpočtových opatření.

Pan Schlemmer uvádí, e kdyby zastupitelstvo muselo schvalovat i opatření, které se týká dotací, scházeli by se třeba každý měsíc a půl. Zdá se mu takto jednodušší a také Krajský úřad tento postup doporučuje, vyjmou dotace z rozpočtového opatření.

Vrana: Jak navrhoval Lojza, můžeme tu větu doplnit, „... zapojení účelově přidělaných finančních prostředků z jiných rozpočtů podle již dříve navržených dotačních titulů.“ Vhodně doplnit větu. ... odkázat se na něco.
Pospíšil: Dotace již byly schváleny.
Vrana: Již dříve schválených, projednávaných.
Pospíšil: Dotační tituly by měly být schváleny zastupitelstvem. Jinak vykličkuje.

Pan Vrana by rád doplnil větu, která by souvisela s názorem pana Pospíšila.

Schubert: Přednesl bych návrh usnesení, které by podle mě vystihovalo co chce pan Pospíšil: „ZO Nový Malín si vyhrazuje právo schválit každé podání žádosti obce Nový Malín o dotaci. V prokazatelně naléhavých případech je možné, aby Zastupitelstvu obce Nový Malín bylo podání žádosti o dotace obce Nový Malín, a to se všemi podklady, dáno na vědomí v co nejbližším termínu.“
Štencl: Ještě jednou.
Schubert: ZO Nový Malín si vyhrazuje právo schválit každé podání žádosti obce Nový Malín o dotaci. ...
Minář: To je úplný nesmysl, protože může přijít náhle, třeba na hasiče, 50 tisíc a musím na to svolat Zastupitelstvo.
Schubert: Má to ještě pokračování: „V prokazatelně naléhavých případech je možné, aby Zastupitelstvu obce Nový Malín bylo podání žádosti o dotace obce Nový Malín, a to se všemi podklady, dáno na vědomí v nejbližším možném termínu.“
Tylová: Máme výjimku.
Schubert: Ano, to je výjimka. V případě, jak říká pan Minář, by ta dotace ...
Schlemmer: Já si myslím, že se budeme přít, co je prokazatelně nutný případ. Myslím, že to zbytečně komplikujeme.

Pan Schubert čte svůj návrh usnesení. ZO si vyhrazuje právo schválit každé podání žádosti obce NM o dotaci. V prokazatelně naléhavých případech je možné, aby ZO NM bylo podání žádosti o dotace obce NM a to se všemi podklady dáno na vědomí v co nejbližším možném termínu. Pan starosta se domní­vá, že je to úplný nesmysl. Může přijít dotace třeba na hasiče 50000Kč a na všechno by se muselo svolávat zastupitelstvo. Pana Schlemmera by zajímalo, jak by se určovala ta prokazatelná naléhavost.

Pospíšil: Já jsem to nemyslel na žádosti, já jsem myslel, že bychom měli vědět, které dotace jsou ve hře, to znamená seznam, co asi se může stát. Potom bychom se měli bavit předem o dotacích, které by měly přijít. To znamená, že schvalujeme účel. Může přijít dotace na elektrárnu na vrtulník na něco, co tady obec nechce. Obec by se měla vyjádřit, jestli to dané tady chceme nebo nechceme. Dotace může přijít a zastupitelstvo může říct: „My do toho nepůjdeme.“
Minář: Vždycky se to schvaluje. Velké dotace se schvalují Zastupitelstvem, tak jak bylo tady už u školy a malé dotace se schvaluje... Vždycky to, co vyžaduje fond nebo ministerstvo. Ministerstvo napíše, že se to musí schválit Zastupitelstvem tak to prošlo jako minule škola Zastupitelstvem. Když to je z Krajského úřadu, tak to většinou prochází jen přes Radu. Tak bychom si zase zbytečně omezili. Už se beztak chováme podle toho, co chce poskytovatel dotace. O co žádáme, seznam, ten přece dávám každý rok na vědomí.
Pospíšil: Může se měnit.

Pan Pospíšil by byl rád, aby se k dotacím např. na vrtulník či elektrárnu měli zastupitelé možnost vy­jádřit. Pan starosta vysvětluje, že tomu tak je a musí být. Ministerstvo napíše, že to musí být schvále­no zastupitelstvem, tak to prochází zastupitelstvem. Seznam dotací dává každý rok.

Boucký: Celá tato diskuze mi přijde o tom, že v určitém okamžiku, před cca půl rokem, Rada obce přešla přes rozhodnutí Zastupitelstva a aniž by řešila přes Zastupitelstvo nějakou změnu pravidel, která šla řešit už tehdy, tak teď zpětně chytáme kočku za ocas a říkáme: My jsme si teď rozhodli, že jsme v minulosti mohli nedodržovat posloupnost orgánů obce a jejich rozhodnutí.“
Schlemmer: Je to váš názor, děkuji.
Boucký: Takhle to vypadá, nezlobte se na mě.

Pan B. se vyjádřil, že před rokem rada obce přešla přes rozhodnutí zastupitelstva a aniž by řešila nějakou změnu pravi­del, která šla řešit už tenkrát, tak teď zpětně, chytáme kočku za ocas a říkáme, my jsme si teď rozhod­li, že jsme v minulosti mohli nedodržovat posloupnost.

Slavinský: Já jsem byl dnes na jednání MAS s řediteli škol. Jsou vypsány dotace. MAS dělá dotační plán. My nevíme, co tam bude všechno vypsáno, ale jsou to takové věci, že některé dotace musí schválit obec, jiné jdou třeba přímo přes školu. Opravdu je naprosto neprůhledné a není možné, aby dotace... Já myslím, že pan starosta má pravdu, že by se to z toho mělo opravdu vyjmout. Protože jestli budou nebo nebudou schváleny. Tam se teď rozděluje 20 miliard. A budou tam investiční, neinvestiční, na vzdělání na vybavení. Bylo by asi škoda, kdyby ani obec ani škola dotaci nevyužila. Možná, že tam bude 100% dotace. Jestli to bude 80% dotace, to nikdo ještě neví. Myslím si o těch dotacích, že stát potřebuje utratit evropské fondy. Potřebuje utratit peníze a vše je šité tak horkou jehlou, že my potom bychom ty dotace nestihli, pokud bychom to první museli dát na vědomí zastupitelům, potom čekat na schvalování, tak v ten moment už dotaci nedostaneme. My to musíme zpracovat třeba do 14 dnů. V tom se skutečně zastávám Rady, ale je to jenom můj názor.
Schlemmer: Já se k tomu přikláním, protože my si tady zaplevelíme ten řád a ztížíme si přístup k dotacím.

 

Pan ředitel se k tomuto vyjadřuje a myslí si, že pan starosta má pravdu, že by se to z toho mělo vyjmout. Stát potřebuje utratit peníze a vše je šité horkou jehlou a byla by škoda, kdybychom nestihli je přijmout.

Moravcová: Samozřejmě s vámi, pane Slavinský, souhlasím a vím, že je třeba dotace řešit hned. Určitě nechceme přijít o žádnou dotaci, která by byla možná na školu a cokoliv co tady je. O tom mě nemusíte přesvědčovat. Ale myslím si, že co tady pan Pospíšil říkal, pořád jakoby jsme se nedostali k problému. Nejde o to, že bychom nechtěli dotace nebo o ně žádat a co nejrychleji je řešit. Já si myslím, že všichni co tady sedíme, jsme schopni si k tomu sednout, přijde-li akutní případ. Když to není uvedeno tak aby to bylo uchopitelné, tak se nedivte, že o tom stále mluvíme a řešíme dokolečka. Myslím, že všichni chceme, aby tu dotace byly. Nemyslím si, že by to bylo něco zlého, ale chci, aby se to formulovalo tak, abychom to mohli uchopit a mohli to odhlasovat. Ne, že to nechceme, ale že v důvodové zprávě to není napsáno tak, abychom mohli říct: „Pojďme pro to všichni zvednout ruku.“
Špániková: Mě by spíše zajímalo, když se bude stavět za 10 milionů a přijde dotace pouze 1 milion Kč. Takže dodání těch 9 milionů v tu chvíli odhlasuje jen Rada anebo Zastupitelstvo? Je rozdíl, když se staví za 10 a stát by poslal 9 milionů. V tu chvíli ať Rada odhlasuje, že 1 milion obec dodá, ale když je to obráceně nebo procentuální část, tak to už by určitě měl schvalovat zastupitel.
Minář: To byl ten případ, který jsem tady prve jmenoval. Jak přijde dotace, pak Rada, když je to malého rozsahu, když je to velkého rozsahu, vždy je to přes Zastupitelstvo. Viděla jste, že Zastupitelstvo schvalovalo 4.5. školu, která ale již rok před tím byla připravovaná, stavební povolení bylo, všechno, teprve 4.5. se schvaloval registr a následně rozpočtová změna aby se mohlo čerpat. Je to složité, je to dlouhé. Nikdy taková velká dotace za 10 milionů se neudělá stejně, jako když přijdou drobné peníze 50 či 100 tisíc z Kraje na vybavení.
Špániková: Tam šlo asi o procentuální poměr.
Minář: To jsem Vám říkal. To Rada ani nemůže odsouhlasit aby .... Vezměte si, všechny ty akce, sedíme tady 4x do roka a schvalujeme každou dotaci. Nejdřív mám plán investičních akcí. Tady mám třeba zase připravený na příští rok. K tomu mám připravené akce, již jsou odsouhlasené, je stavební povolení a pak jsou připravované akce. O každé akci informace je. Tak veliká akce se nedá ani utajit. Protože to musí proběhnout.
Špániková: Pořád je to o tom - schválili jste si těch 10%. Tak si schvalte 20%.
Minář: To je něco jiného, dotace je něco jiného.
Schlemmer: Já si myslím, že bychom to měli ukončit. Prosím poslední pan Schubert.
Schubert: Za prvé jsem chtěl, aby se hlasovalo o návrhu usnesení, který jsem dal. Potom bych chtěl ukázat na slabiny návrhu usnesení, který přišel od obce od pana předkladatele. Návrh má několik slabin. Za prvé. On stanoví hranici 10% ze schváleného rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok. Rozpočet má více položek – jedna je příjmová, druhá výdajová, pak je ještě nějaké financování, bankovní úvěry atd., to je víceúrovňové, takže je potřeba říci, z čeho těch 10% je. Další věc: nemluví se o tom, jestli se posuzuje jednotlivé opatření anebo jestli se posuzuje součet změn rozpočtových opatření. O tom se tady nemluví, každý to může chápat jinak. Potom je tady použito slovo „nad toto omezení“. Příklad: obec odhlasuje, že to je 10% příjmové části, rozpočet bude mít 50 milionů. 10% z toho je 5. Rada obce se sejde, dostane na stůl rozpočtové opatření o výši 3 miliony, nebavíme se o tom, jestli tam jsou nebo nejsou dotace. Schválí, protože to nepřevýšilo 10%. Všimněte si, nebylo to „nad“, tudíž i dotace, které patří do tohoto rozpočtového opatření se zařazují do celkové sumy, která se posuzuje proti deseti procentům. Přijde další rozpočtové opatření. V tomto rozpočtovém opatření je dotace o výši 1,5 milionu. Vesele se to schválí, protože zase jsme nepřesáhli limit 10%. Takže suma sumárum jsme na rozpočtových opatřeních 4,5 milionu. Přijde třetí rozpočtové opatření a v něm je 750 tisíc, nejedná se o dotaci. Dostali jsme se však nad limit, protože 4,5 a 750 tisíc je 5,25, tedy to Rada obce nesmí schválit.
Minář: To je demagogie. My máme schváleno 5,3 milionu, tak až to překročíme, potom to dáme na Zastupitelstvo schválit a nic se nepřekročí. Kdyby byla velká změna, dáme ji na Zastupitelstvo. Ale všechny běžné změny, a když se podívám na dotace za celý tento rok, jak je to v opatřeních 1 až 8, tak dotace činily 6,237 milionu a skutečné rozpočtové opatření, když odečtu dotace, tak bylo 1,325 milionu a je to až do devátého měsíce. Tak co je kolem toho pořád za diskuze. Je to jedna pětina.
Schubert: Pane Mináři, tady nemáte pravdu, protože usnesení musí být přesné. V momentě, kdy je více výkladů tak vám přijde auditor a řekne, že to není jednoznačné a že jste to v jednom mohli porušit. V tom případě je takové usnesení nanic. To co jste řekl, že dotace se automaticky vyjímá, to tady není napsané. Tady je napsáno, že se vyjímá jen tehdy, je-li to nad toto omezení, jinak ne. Pan Štencl to potvrdí, že právničina je o hraní si se slovíčky a v tomto případě by z toho právník mohl vyvodit, že rozpočtové opatření je špatně. Další věc. Řekl jste, že kdybychom se pojistili a že opatření, kde je dotace, nám schválí Zastupitelstvo, tak tu není řečeno, že do součtu se nepočítají ta rozhodnutí, která schválilo Zastupitelstvo. To tu není řečeno. Takže Rada obce musí počítat i s tím, co jí schválilo Zastupitelstvo. Zase zdatný právník, pan Štencl potvrdí, by to vysoudil. Mám připraven další návrh na usnesení, který by tyto nesrovnalosti měl narovnat. Byl jsem to konzultovat za paní Malou, ale pan Minář to zakázal, že tam nemohu být, takže jsme to spolu neprobrali, takže to musím ventilovat tady na zastupitelstvu, tak se prosím vás nezlobte, že to bude delší. Už jsme to mohli mít dávno vyříkané. Panu Štenclovi jsem tady předvedl alespoň tři obraty, ve kterých to je nedokonalé. Jestli dovolíte, posunul bych se dál a řekl bych, co řeší můj návrh.

K tomuto bodu se dále vyjádřila paní Moravcová, paní Š., pan starosta, pan Schubert, pan Schlemmer, paní Tylová.

Schlemmer: Prosil bych, abyste to zkrátil a přečetl rovnou váš návrh usnesení.
Schubert: Obávám se, že bez toho to ...
Schlemmer: Myslím, že mluvíte s lidmi, kteří to pochopí.
Schubert: Dobře, tak to zkusím: „ZO stanovuje Radě obce v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci k provedení každého rozpočtového opatření na příslušný kalendářní rok, jehož výše, počítána jako součet změn v příjmové části, které nejsou částkami účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, dále dotace, přičtená k součtu všech změn v příjmové části, které nejsou dotacemi, Radou obce schválených rozpočtových opatření od počátku roku, nepřesáhne 10% z příjmové části, myšlena je jen příjmová část bez dotací, původně schváleného rozpočtu obce, tj. rozpočtu bez rozpočtových opatření.“ Připravil jsem si tady pro vás papír, na kterém to je napsáno (rozdalo se vytištěné znění s odůvodněním).
Schlemmer: Předpokládám, že vám to formuloval právník. Ta formulace „nepočítají se rozpočtová opatření, která odsouhlasí Zastupitelstvo“, to si myslím, že je kompetence Rady. Ta věta není potřeba. Jinak si myslím, že to je velice podobné tomu, akorát...
Schubert: V jistých ohledech to je jinak.
Schlemmer: Je to totéž co formulujeme my.
Schubert: Ukázal jsem alespoň na čtyři případy a ještě bych našel další nedostatky vašeho návrhu usnesení. Váš návrh se dá chápat různě. Základní věc je, jestli posuzuji jedno rozpočtové opatření a na něj vztahuji 10% nebo posuzuji sumu.
Minář: Sumu. My máme sumu.
Schubert: Přesně. To ve vašem návrhu není napsáno. Další věc je, jestli 10% je ze schváleného rozpočtu. Otázka zní: „Co to je?“ Pokud mám v rozpočtu příjmy, výdaje, financování a stav na účtech, z čeho to je? Ze které z těch 4 částek je 10%? Proto říkám, že je třeba, aby se jasně uvedlo, že to je z příjmové části. Další věc. V momentě, kdy to schválíme tak jak to bylo navrženo, tak Rada obce nebude mít žádné mantinely. Protože ty dotace jsou tak vysoké a tvoří velkou část rozpočtu a my je z rozpočtových opatření vyjmeme, tak těch pár korun, to se můžete podívat, paní Malá nám poslala tabulku, jaký je za posledních 9 let poměr mezi částkami, které jsou z dotací a které jsme měli z daní a podobně. Zjistíte, že Rada obce se přes to co je nedotační, když ještě navíc se do 10% zahrne kompletní rozpočet, to je včetně dotací, tak se přes hranici nedostane.
Schlemmer: Tak co řešíme, vždyť o to jde. Vidíte, že za poslední leta se to vůbec nenaplnilo.
Tylová: Co řešíme?
Schubert: Nenaplnilo, protože nám bylo řečeno, že Rada obce nemá žádné omezení. Tudíž jste se nikdy nemohli dostat do konfliktu. Teď to bylo poprvé a vidíte, do konfliktu jste se dostali. Byť jste schválili čtverec se třema rohama, tj. že jste se do konfliktu nedostali, přitom je evidentní, pan Štencl potvrdí, právník by to vysoudil.
Schlemmer: Pane Schubert, já si myslím, že motáte jabka s hruškama. Tady jde o to, že Rada potřebuje a) 10% z celkového rozpočtu ročně a b) dotace aby se do toho nepočítaly. Jednoduchá věc. Na dotacích jsme se shodli, že Rada nás bude všechny informovat, jaké jsou žádosti o dotace. Dotace může přijít, jak říkal pan ředitel, kdykoliv v jakémkoliv rozsahu a je to potřeba okamžitě vše řešit. Kvůli tomu se nebude scházet Zastupitelstvo. Rada obce je schopna vás o dotacích informovat. Čekat zase na schválení dotace, to je iluzorní. Udělejme si pravidlo, že budeme schvalovat žádosti o dotace jednou za rok nebo na nějakou dobu.
Tylová: Budeme podávat pravidelně informace. Když požádáme o dotaci, tak vám tu informaci podáme.
Schlemmer: Nikdy nevíme jak ta dotace, na co budou podmínky institucí, které dotaci poskytují. Já bych tu diskuzi uzavřel. Točíme se kolem dokola. Prosím o znění vašich návrhů, abychom o tom mohli hlasovat.
Schubert: Podal jsem dva návrhy usnesení.
Schlemmer: Vyberte z nich jeden.
Schubert: Znění máte před sebou. Ať je přečte návrhová komise.
Schlemmer: Budeme hlasovat o usnesení, které návrhová komise vybere anebo, které určíte vy?
Schubert: Prosil bych hlasovat o obou návrzích. O každém zvlášť.
Vrana: Usnesení 1: „ZO Nový Malín si vyhrazuje právo schválit každé podání žádosti obce Nový Malín o dotaci. V prokazatelně naléhavých případech je možné, aby Zastupitelstvu obce Nový Malín bylo podání žádosti o dotace obce Nový Malín, a to se všemi podklady, dáno na vědomí.“
Schlemmer: Kdo je pro tento návrh? (Moravcová, Schubert). Kdo je proti? (Paclíková, Hýbl, Faltus, Minář, Schlemmer, Tylová, Novosadová) Kdo se zdržel? (Pospíšil, Smolicha, Felkl, Vrana). Návrh nebyl přijat.
Vrana: Usnesení číslo 2: „ZO stanovuje Radě obce v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci k provedení každého rozpočtového opatření na příslušný kalendářní rok, jehož výše, počítána jako součet změn v příjmové části, které nejsou částkami účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, dále dotace, přičtená k součtu všech změn v příjmové části, které nejsou dotacemi, Radou obce schválených rozpočtových opatření od počátku roku, nepřesáhne 10% z příjmové části, myšlena je jen příjmová část bez dotací, původně schváleného rozpočtu obce, tj. rozpočtu bez rozpočtových opatření.“
Schlemmer: Děkuji. Dáme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro? (Smolicha, Felkl, Schubert, Moravcová). Kdo je proti? (Paclíková, Hýbl, Faltus, Minář, Schlemmer, Tylová, Novosadová). Kdo se zdržel? (Pospíšil, Vrana). Děkuji, návrh nebyl přijat. Prosím návrhovou komisi aby přečetla původní ...

Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování. Nejprve bylo hlasováno o návrzích usnesení pana Schuberta.

ZO stanovuje Radě obce v souladu s ustanovením §102 odst.2 písm.a zák. 128/2000sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetencí k provedení každého rozpočtového opatření na příslušný kalen­dářní rok, jehož výše počítána jako součet změn v příjmové část, které nejsou částkami účelově přidě­lených finančních prostředků z jiných rozpočtů, dále dotace přičtená k součtu všech změn v příjmové části, které nejsou dotacemi a Radou obce schválených rozpočtových patření od počátku roku nepře­sáhne 10% z příjmové části. Myšlena je jen příjmová část bez dotací původně schváleného rozpočtu obce toho rozpočtu rozpočtových opatření poměrem hlasů 4/7/2. Návrh neprošel. Usnesení nebylo přijato.

ZO si vyhrazuje právo schválit každé podání žádosti obce NM o dotaci. V prokazatelně naléhavých případech je možné, aby ZO NM bylo podání žádosti o dotace obce NM a to se všemi podklady dáno na vědomí poměrem hlasů 2/7/4. Návrh neprošel. Usnesení nebylo přijato.

Felkl: Já jsem měl ještě návrh, aby všechna rozpočtová opatření schvalovalo zastupitelstvo.
Minář: Jestli by se to nemohlo i z té Rady? Teprve Zastupitelstvo. Vždycky součet. Teď se vlastně může rozpočtové opatření, které schvaluje Rada jenom na některém zastupitelstvu jednou za rok. Třeba to zastupitelstvo za každým rozpočtovým opatřením.
Felkl: Já mluvím úplně o něčem jiném.
Minář: Já to jenom navrhuju, to co ty říkáš, upravit.
Felkl: Já to nenavrhuju upravit.
Schlemmer: Prosím ještě jednou o přesnou formulaci návrhu.
Felkl: Všechna rozpočtová opatření bude schvalovat Zastupitelstvo obce.
Schlemmer: Kdo je pro tento návrh? (Moravcová, Schubert, Pospíšil, Smolicha, Felkl). Kdo je proti? (Paclíková, Hýbl, Vrana, Faltus, Minář, Schlemmer, Tylová, Novosadová). Návrh nebyl přijat. Prosím návrhovou komisi.

Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení pana Felkla.

ZO schvaluje, že všechna rozpočtová opatření bude schvalovat ZO obce poměrem hlasů 5/8/0. Návrh neprošel. Usnesení nebylo přijato.

Vrana: Původní usnesení: „ZO stanovuje RO v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci k provádění rozpočtových opatření do výše 10% schváleného rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok s tím, že rozpočtová opatření nad toto omezení může RO samostatně provádět jen v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.“
Schlemmer: Kdo je pro návrh?
Felkl: Můžu ještě technickou? To původní ustanovení zůstane v platnosti, neměli bychom ho zrušit?
Schlemmer: Pokud to přijmeme, protože ještě jsme to nepřijali. Pokud ho přijmeme, musíme původní zrušit. Ale zatím jsme se nedobrali k žádnému výsledku. Prosím, kdo je pro tento návrh? (Paclíková, Hýbl, Faltus, Minář, Schlemmer, Tylová, Novosadová). Kdo je proti? (Moravcová, Schubert). Kdo se zdržel? (Smolicha, Felkl, Vrana, Pospíšil). Děkuji. Návrh byl přijat.
Štencl: Nebyl.
Vrana: Jestli můžu k tomu. Opravdu některé ty připomínky od Jirky...
Schlemmer: Návrh opatření, jak jsme ho doporučovali, nebyl přijat. Čili ten stav zůstává jak byl dosud.
Minář: Příště to musíme připravit tak, aby to nebylo napadnutelný.
Schlemmer: To je opravdu brzda pro rozhodování, ale uvidíme. Třeba se to formuluje a sejdeme se všichni, kteří k tomu měli nějaké připomínky.

Následně bylo hlasováno o původním návrhu usnesení.

ZO stanovuje radě obce v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci k provádění rozpočtových opatření do výše 10% schváleného rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok s tím, že rozpočtová opatření nad toto omezení může rada obce samostatně provádět jen v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů poměrem hlasů 7/2/4. Návrh neprošel. Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


      

Zpět