Porovnání zápisu a záznamu z 5.VZZO bodu 3b) Rozpočtová opatření rady obce 1 - 8/2015

15.11.2015 22:18

Záznam

Zápis

Schlemmer: Je to několik částí. Dostali jste to všichni v materiálech. Rovnou bych otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Felkl: Poprosil bych předkladatele o stručné shrnutí co se za to období nebo za ta rozpočtová opatření 1 až 8 co tam bylo hlavního. Jestli by mohl vypíchnout.
Schlemmer: Kdo se ujme slova?
Minář: Já jsem to neštudoval.
Felkl: Já jsem poprosil předkladatele.
Minář: Já ty rozpočtový moc neštuduju. Ale...
Schlemmer: Komu mám předat slovo?

Bod představuje pan Schlemmer. Pan Felkl vyzývá předkladatele o stručné shrnutí, co je za toto ob­dobí důležité, jestli by mohl vypíchnout.

Tylová: Já si myslím, že to shrnutí jste dostali k navýšení rozpočtu. Dvě tabulky od paní účetní Zdeňky Malé. Myslím, že si s tím dost pohrála. Tady to máte pěkně popsáno, co se týká průtokových dotací a dotací, které jsou za celou tu dobu v jednotlivých opatřeních shrnuty. Nevím, co máte přímo na mysli, protože všechny ty podklady tady k tomu jsou.
Felkl: Okomentovat to. Důvodová zpráva je v podstatě jedna věta.
Tylová: Je to prostě shrnutí všech rozpočtových opatření, která se dělala od počátku roku až po teď. V celkové výši 8.532.943,- . A je to včetně dotačních i nedotačních různých pohybů, které tam jsou.

Pan Schlemmer předává slovo paní Tylové. Ta popisuje, co zastupitelé obdrželi. Myslí si, že si s tím paní Malá dost pohrála a mají k dispozici velké množství in­formací. Neví, co by ještě chtěli vědět, zdá se jí, že je dost informací. Pan Felkl by rád shrnutí. Paní Tylová uvádí, že se jedná o shrnutí rozpočtových opatření od začátku roku až do teď. Jedná se o do­tační i nedotační pohyby.

Minář: K lepšímu přehledu jsou připraveny plnění rozpočtu, rozpočtová opatření za rok 2015 jedna a druhá tabulka.
Schlemmer: Já si myslím, že ten bod 3a) a 3b) patří organicky k sobě. Takže možná že by se měly projednávat současně. Protože jedna věc jsou rozpočtová opatření, která byla přijata a protože dnešním požadavkům to nevyhovuje, tak proto je návrh aby se ta rozpočtová opatření trochu upravila. Já nejsem ekonom, ale tak jsem to pochopil, že když přijde dotace, tak je s tím velký problém.
Felkl: Bod 3a) je až bod další. Já se k tomuto bodu ptám, jestli mi to někdo může komentovat. Zásadní přesuny. Nejlépe předkladatel. Pokud se to nedovím, tak řekněte, že se to nedovím.
Minář: My jsme měli nejdříve bod 3a), pak 3b). Teď se to přehodilo, jdeme na to z druhé strany.
Felkl: To s tím nesouvisí.

Pan starosta doplňuje, že k lepšímu přehledu jsou připraveny plnění roz­počtu a rozpočtové opatření za rok 2015. Pan Felkl upozorňuje, že to se týká jiného bodu. Pan Schlemmer se domnívá, že body 3a a 3b k sobě organicky patří a myslí si, že by se měly projednávat současně, protože jedna věc je rozpočtová opatření, která byla přijata, a protože dnešním požadav­kům to nevyhovuje, tak proto je návrh na to, aby se rozpočtová opatření trošku upravila. Není eko­nom, ale rozumí, že když přijde dotace, tak je s tím problém.

Minář: V rozpočtových opatřeních se jedná o navýšení dotace. A to navýšení dotace, každé jednotlivé rozpočtové opatření, je jich tam osm, to by asi trvalo dlouho rozebírat. Všechny v kostce jsou shrnuty právě v tom rozpočtovém opatření příjmy a výdaje. Nebo v tabulkách, to je jednoduchý.
Felkl: Když jsem si procházel jednotlivá rozpočtová opatření, to se netýká jenom dotací. Tam jsou přesuny mezi kapitolami, rozpočtové věci.
Minář: Ale to už je potom narovnání. Navýšení rozpočtu je v první tabulce – příjmy a tomu potom se přizpůsobují výdaje.
Felkl: Té první tabulce rozumím, ale vysvětlete mi...
Minář: To bysme museli rozebírat každé rozpočtové opatření. Pokud budete chtít, asi budete muset s paní Malou. Protože tady nemůžeme u každého sedět a rozebírat proč přesunula z té kapitoly 100 tisíc tam a tam odtud milion. Do toho ani nikdo jiný nevidí než paní Malá.
Felkl: Starosta by do toho měl vidět.
Minář: Měl vidět, ale je tady ..., mě tady tyhle věci ...
Felkl: Paní Malá ať se na mě nezlobí, ale předkládá starosta obce.

Pan Felkl tohle chápe, ale bod 3a) je až ten následující, ptá se k bodu 3b), jestli mu to může někdo okomentovat, zásadní přesuny, nejlépe předkladatel. Pan starosta mu vysvětluje, že v kostce je to shrnuto právě v tom rozpočtovým opatře­ní.

Tylová: Tak se nás pane Felkl přímo zeptejte co vás zajímá.
Felkl: Chtěl jsem shrnutí ...
Moravcová: Jestli jsem to pochopila správně, tak pan Felkl chtěl, že vy jste udělali tabulku, ve které my si můžeme přečíst co bylo navíc koupeno nebo pořízeno a pan Felkl chtěl vědět, že příklad: oprava NK. Co si pod tím představím? Je to něco naléhavého, ty peníze se někde momentálně musely vzít a dát je tam. Nebo se koupila Dacia a nevěděli jsme, že se to bude kupovat. Tak teď ...
Minář: Mluvíte o 2. tabulce? Bavíme se o stejných tabulkách?
Moravcová: To byl jen příklad. Dává se vysvětlení, že tohle jsme měli naplánované, to jsme chtěli koupit, ale teď se staly věci, které jsme museli koupit navíc. Já jsem pochopila, že pan Felkl chtěl vědět komentář proč se to stalo. Jestli to bylo nebo nebylo nutné.

 

Paní Tylová vyzývá pana Felkla, ať se konkrétně zeptá, co by ho zajímalo. Paní Moravcová shrnuje to, co bylo řečeno. Dostali jsme tabulku, kde je zapsáno, co bylo pořízeno. Pochopila to tak, že pan Felkl by chtěl vědět, co konkrétní položky znamenají a proč se to pořídilo a chtěl by slyšet nějaký ko­mentář.

Schlemmer: Já si myslím, že těch rozpočtových opatření je tolik, že kdybychom se měli ke každému vyjadřovat tak tu sedíme do rána. Myslím, že by měl zaznít i další problém, že když přijde dotace, o které se ví už dávno dopředu, ale nikdy nevíme, kdy ta dotace přijde. Zastupitelstvo je 4x do roka, tak samozřejmě obec musí začít za své. A protože to třeba v tom okamžiku v rozpočtu na ten měsíc není, tak Rada musí schválit přesun peněz aby se něco udělalo a potom ta dotace, ta to proplatí. Oni schválí dotaci, ale obec musí za své, protože ty peníze nejsou momentálně v těch kolonkách, tak se na to musí použít a to schvaluje Rada také.
Moravcová: Tomu všichni rozumíme. Já jsem pochopila, že se chceme bavit o větších částkách.
Schlemmer: Já si myslím, že komentář by měl být, až se budeme bavit o celkově uzavřeném rozpočtu na rok 2015, který třeba bude na příštím zastupitelstvu. Tak nemá smysl detailně rozebírat rozpočet, který ještě není ukončen.
Minář: Já myslím, že to co tady je napsané, že rozpočtové změny – příjmy na jedné straně a k tomu musí být napasované výdaje. A to co se přijalo, je hodnota 8.532 tisíc a to samé se musí napasovat na výdaje. Takže tam, kde bylo potřeba upravit a rozpustit těch 8.532 tisíc, tak je to tady tak napsané. Oprava komunikace 28 tisíc, oprava kanalizace 48 tisíc, příspěvek ZŠ na ... (čte několik řádků z tabulky pro výdaje) a takhle to musí dát 8.532 tisíc..
Moravcová: Tomu rozumíme, ale když jste dali ty dvě tabulky tak k tomu asi pan Felkl chtěl nějaký komentář, který k tomu nebyl. Takže děkuji, nedozvíme se to.

Pan Schlemmer si myslí, že kdyby se měl probírat každý bod zvlášť, tak zde sedí do rána. Myslí si, že by se mělo spíše bavit o tom, že když přijde dotace, o které se ví už dlouho dopředu a zastupitelstvo je 4krát do roka, tak samozřejmě obec musí začít za své. A když to v rozpočtu na ten měsíc není, tak Rada musí schválit přesun peněz, aby se něco udělalo. Paní Moravcová říká, že tomu všichni rozumí a chtějí se bavit jen o větších částkách. Pan Schlemmer si myslí, že komentář by měl být, až se budeme bavit o celkovém uzavřeném rozpočtu na rok 2015, který bude třeba na příštím zastupitelstvu. Teď to nemá smysl komentovat, když to není uzavřeno.

Schubert: Chtěl jsem se zeptat: výdaje, § 2219 v 1. tabulce. Je tam uvedeno, že se jedná o cestu za ZŠ. Je tam uvedeno 780.251 Kč. A v celkovém původním rozpočtu bylo 1.162 tisíc. Zůstali jsme tedy na 381.749 Kč. Za co to bylo vydáno a co je cestou za ZŠ myšleno?
Malá: Původně ve schváleném rozpočtu se počítalo s finanční částkou na alej. Jenomže byly peníze potřeba někde jinde, takže se musely převést.
Schubert: Vy myslíte, že 1.162 tisíc bylo myšleno na výměnu stromů?
Minář: Ne, na cestu. Do rozpočtu se dávaly peníze. Předpokládalo se, že se bude dělat, tak ... Chodník, ...
Schubert: To chápu, ale na co to bylo myšleno? Cesta za ZŠ to je co?
Minář: Cesta s alejí.
Schubert: Zůstalo tam 380 tisíc. To bylo proinvestováno?
Minář: Nebylo. Čeká se. Třeba bude další rozpočtová změna a může se to odčerpat.
... neřízená diskuze ...

Pana Schuberta zajímají výda­je 2219 v první tabulce. Je tam uvedena cesta za ZŠ- 780 251Kč, chce se zeptat a v celkovém rozpočtu tam původní hodnota byla 1 162 000 a zůstali jsme tedy na 381 749Kč. Paní Malá s panem starostou mu vše vysvětlili.

Schubert: Mám návrh usnesení, aby rozpočtová opatření číslo 4 až 8, schválená Radou obce, byla zastupitelstvem obce uznána za neplatná. Důvodem je, že ve 4. rozpočtovém opatření Rada obce schválila změnu 5,5 milionu, byla to přijatá dotace na školu a tím se porušilo nařízení Zastupitelstva z 2.VZZO, kde se řeklo, že limitem je 10%. Myslím si, že nařízení Zastupitelstva by měla Rada obce ctít a tady to překročila. Jestli to Rada obce nectí, potom nařízení Zastupitelstva nemají cenu.
Minář: Odpověď: Sestavené to mělo být tak, že mělo být 3a), 3b). Vy jste to přehodili, proto se dá tento bod dost špatně okomentovat. Nejdřív mělo být 3a), kde bychom způsob, proč se to tak stalo, okomentovali a schválilo by se to, co se myslí dotací a co se myslí rozpočtovým opatřením.
Felkl: To by se schválilo zpětně?
Minář: Ne, bylo by to vysvětlené. Došlo by k vysvětlení co je kompetence Rady. Kompetence Rady schvaluje Zastupitelstvo a Zastupitelstvo může tady tu kompetenci, byla to spíše rámcová a upřesnění. I při schvalování těch 10% se počítalo, že pokud se narazí na dotace, tak jediná dotace dokáže celých 10% povolených Radě překročit. A hned tady v tom, kde dotace na školu bylo 5,7, překročilo 5,3 milionu. Proto měl být první bod, kde by se to vysvětlilo jakým způsobem to bylo myšleno, a pak by se tento bod nemusel komplikovat.

Pan Schubert podává návrh usnesení, aby rozpočtové opatření 4-8, která byla schválena Radou, byla uznána za neplatná. Protože ve čtvrtém rozpočtovém opatření rada obce schválila změnu 5,5 mil. Bylo to na dotaci na školu a tím se porušilo nařízení zastupitelstva z druhého veřejného zasedání, kde se řeklo, že limitem je 10%. Myslí si, že dodržování nařízení Zastupitelstva obce by se měla ctít a tady to překročilo. Pan starosta upozorňuje, že jsou přehozeny body 3a) a 3b), proto se tenhle bod dá dosti špatně okomentovat. V bodě 3a) bychom vysvětlili, proč se to tak stalo a schválilo by se to, co se myslí dotací a co rozpočtovým opatřením a došlo by k vysvětlení. U dotace na školu se překročilo 10% 5,3mil. na 5,7mil.

Felkl: Pokud se schválí 10% a překročí se to, není nic jednoduššího než to předložit do Zastupitelstva.
Minář: My jsme 4.5. v Zastupitelstvu, ještě jsi předsedal jako starosta ...
Felkl: Nepředsedal.
Minář: .. zahajoval ...
Felkl: To je rozdíl.
Minář: V bodě 3f) bylo projednáno, že 17.4. došlo k akceptaci akce. Byl schválen registr akce, se kterým bylo Zastupitelstvo 4.5. seznámeno. Dotace činila 5.707.000 Kč, povinná účast obce činila 3.597.000 Kč. A byla schválena, což je ve skutečnosti potvrzení o navýšení rozpočtu a přijetí rozpočtového opatření. Protože to Zastupitelstvo celé schválilo a projednalo a registr akce, mám ho tady též s sebou, byl také projednán.

Pan Felkl si myslí, že když se překročí 10%, tak není nic jed­noduššího než to předložit ihned do Zastupitelstva. Pan starosta uvádí, že na Zastupitelstvu 4.5. bylo projednáno, že 17. 4 došlo k akceptaci akce, byl schválen registr financování, se kterým bylo Zastupi­telstvo 4.5. seznámeno. Dotace činila 5 000 707Kč, povinná účast obce činila 3 000 597Kč a byla schválena, což je ve skutečnosti potvrzení o navýšení rozpočtu a přijetí rozpočtového opatření. Pro­tože to Zastupitelstvo celé schválilo a projednalo.

Felkl: Byla schválena akceptace dotace, ale ne rozpočtové opatření.
Minář: No jasně, ale to jsi měl ještě navrhnout ještě ty jako starosta. Protože už v tu dobu ...
Felkl: Neměl.
Minář: A to je právě ta chyba.
Schlemmer: Já si myslím, že tady se točíme kolem problému a uměle vytváříme problém, který není. Přece logicky, když přijde dotace, o které víme, kterou Zastupitelstvo schválilo, tak je samozřejmé, a to vědí všichni, že obec do toho musí dát své peníze a dotaci teprve potom dostane. To znamená, že když mi akceptujeme dotaci, to už je, že nemusíme řešit rozpočtové opatření a podle mého soudu by takové dotace měly být vyňaty a to je ten bod 3a, vyjmuty z rozpočtového opatření, protože Zastupitelstvo o nich ví, Zastupitelstvo je akceptuje, Zastupitelstvo s těmi dotacemi souhlasí, tak není co řešit. Já si myslím, že tento problém je umělý.

Pan Felkl si myslí, že se jednalo o akceptaci dotace ne rozpočtové opatření. Pan Schlemmer si myslí, že se točí stále dokola a uměle se něco vytváří. Je přeci logické, že když přijde dotace a zastupitelstvo ji schválilo, je samozřejmé a vědí to všichni, že do toho musí dát obec své peníze a tu dotaci teprve potom dostaneme. To znamená, že když Zastupitel­stvo dotaci schválilo, že nemusíme řešit rozpočtové opatření a podle jeho soudu by měly být tyto záležitosti vyjmuty z rozpočtového opatření, protože zastupitelstvo o nich ví, zastupitelstvo to akcep­tuje, souhlasí s dotacemi, tak není co řešit.

Schubert: Problém není umělý, protože to bychom došli do toho, že nařízení Zastupitelstva se dají obcházet Radou obce. Přečtu, co Zastupitelstvo na panem Minářem zmiňovaném zasedání schválilo: „ZO schvaluje zabezpečení povinné spoluúčasti obce na projektu ´Obec Nový Malín, dostavba ZŠ Nový Malín – nová přístavba učeben a kabinetů – objekt H´“. Tady není o rozpočtovém opatření ani slovo. Tudíž se to na rozpočtové opatření nevztahuje. Rada obce si rozpočtové opatření schválila sama. Ještě přečtu, co Zastupitelstvo pro mantinely Rady stanovilo: „ZO svěřuje radě obce schvalování a provádění rozpočtových opatření v rozsahu 10% schváleného rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok“. Tady není o vynětí dotací ani slovo.

Pan Schubert čte, co zastupitelstvo schválilo.

Minář: V komentáři bodu, který schvaloval 10%, jsem říkal, že pokud narazíme na dotaci, tak automaticky dojde k porušení. Tak si počkáme až to nastane. Protože v tuto dobu jsme přesně nedokázali mantinely nastavit. My jsme ještě nevěděli co 10% ... co bude potřeba přesně schválit. Jestli rozpočtová opatření bude od zastupitelstva k zastupitelstvu nebo na celý rok nebo se do toho budou počítat dotace. Protože už tehdy jsem upozorňoval: „Jediná dotace a překračujeme opatření.“ Ještě se vrátím jednou k tomu, jak jsi říkal, že se to neprojednalo. Tak Zastupitelstvo to skutečně projednalo, protože registr byl přečtený, že obec dostává 5.707 tisíc dotaci. K tomu schvaluje povinnou účast ve výši 3.597 tis.
Felkl: Tam je to trochu jinak, Zastupitelstvo schválilo, že akceptuje dotaci a následně mělo jít do dalšího Zastupitelstva rozpočtové opatření, ne do Rady. Nemá to být zároveň. Protože Zastupitelstvo nemusí akceptovat dotaci a pak by opatření nebylo. To je základní princip.
Tylová: Podle mě to je divadlo pro všechny ostatní. Já bych řekla, že bychom měli zapojit selský rozum. Všichni jste věděli o dotaci, věděli jste o rozpočtových změnách, věděli jste o všem co se tu děje. Není to o tom, že my na Radě bychom si schválili něco, co byste nevěděli. Takže já bych ukončila tímto diskuzi, protože si myslím, že je bezpředmětná a dáme hlasovat o tom, jestli ty... Pozpátku. Tedy pro vaši klidnou duši to necháme schválit. A pojedeme, jak vy to přesně chcete, vymezit podle dalšího bodu.
Schlemmer: Dávám hlasovat o návrhu na ukončení diskuze. Kdo je pro? (Paclíková, Hýbl, Vrana, Faltus, Minář, Schlemmer, Tylová, Novosadová). Kdo je proti? (Moravcová, Schubert, Pospíšil, Smolicha, Felkl). Návrh byl přijat.

K tomuto bodu se dále vyjádřil pan starosta, pan Felkl, paní Tylová, pan Schlemmer. Paní Tylová navrhuje ukončit diskuzi a pan Schlemmer dal hlasovat o ukončení diskuze poměrem hlasů 8/5/0.

Schlemmer: Dávám nyní hlasovat o návrhu pana Schuberta, aby Zastupitelstvo odmítlo ...
Schubert: Rozpočtová opatření číslo 4 až 8, schválená Radou obce, jsou neplatná.
Schlemmer: Kdo je pro? (Moravcová, Schubert, Pospíšil). Kdo je proti? (Paclíková, Hýbl, Vrana, Faltus, Minář, Schlemmer, Tylová, Novosadová). Kdo se zdržel? (Smolicha, Felkl). Návrh přijat nebyl. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření. Přejdeme k dalšímu bodu.
Schubert (technická poznámka): Vy jste si právě odsouhlasili, že čtverec má tři rohy.
Schlemmer: Není pravda. My jsme si odsouhlasili, že nebudeme diskutovat o nesmyslech, ale že převedeme diskuzi do reality a do racionálních opatření, které právě souvisí s dotacemi, se kterými všichni souhlasí.
Schubert: Nařízení Zastupitelstva je nesmysl, teď jsme to slyšeli.

Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování.

ZO odmítá rozpočtová opatření číslo 4-8 schválená radou obce jako neplatná poměrem hlasů 3/8/2 Návrh neprošel. Usnesení nebylo přijato.

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření 1 -8/2015 uskutečněná za uplynulé období.

 

Zpět