Postřehy občana ze zasedání zastupitelstva Nového Malína dne 4. května 2015

07.05.2015 09:37

Ačkoliv jsem se vždy držel od politiky na všech úrovních co nejdále, situace v naší obci, nebo spíše to, co jsem se o ní doslýchal, mne přinutila se začít více zajímat. Na posledním zasedání zastupitelstva jsem pak pochopil, že realita je asi mnohem vážnější, než jsem si dokázal představit. V několika bodech shrnu tedy své dojmy:

  1. Tak nám odvolali starostu.

Starosta ing. Felkl byl po půlroce působení odvolán vlastními spolustraníky. Důvody podle prezentace navrhovatele MUDr. Schlemmera byly tak neurčité, že za normálních okolností by neopodstatnily ani propuštění uklízečky veřejných WC. Pan starosta prý pracoval, de facto nic neudělal špatně, ale mohl by!!!  Z diskuze pak ale vyplynula zcela neoficiálně a nechtěně jeho skutečná vina – nešel na ruku Provozní Nový Malín s.r.o. a pokoušel se dělat změny k zvýšení transparentnosti fungování obce a ke kontrole zadávání zakázek pro Provozní. Akce k "zaříznutí" starosty řízená p. Minářem a moderovaná p. Schlemmerem, za aktivního přispění p. Štencla, proběhla tak, že i zastupitel a radní za stejnou stranu p. Smolicha jí byl vážně zaskočen. Podle jeho slov ani v rámci koalice nebyla standardně projednána.

  1. Občane, raduj se, teď ti vládne firma.

Nový Malín má primát. Jsme první obcí v republice, řízenou obchodní firmou.
Volbou staronového starosty p. Mináře a volbou pí Tylové do funkce místostarostky došlo k plnému ovládnutí radnice firmou Provozní Nový Malín s.r.o.  Dnes v Malíně nevládnou politici, ale firma financovaná z obecních zdrojů, která se zcela zjevně vymkla svému poslání a obávám se, že i jakékoliv skutečné veřejné kontrole.
Podle vyjádření výše uvedených představitelů pak pro ně obec a Provozní jedno jsou. Z toho tedy vyplývá jejich postoj, že vše dobré pro Provozní, je dobré i pro obec.
Musím oponovat. Třeba přidělování zakázek bez řádné soutěže za nějak dohodnuté a nikoliv tržní ceny obec může jedině hrubě poškozovat.
Majetek Provozní a majetek obce, který starosta s místostarostkou tak rádi propojují, také představuje zcela rozdílné nespojité majetkové kategorie.
Pro úplnost nutno konstatovat, že z vykazovaného zisku Provozní se do rozpočtu obce za celou dobu její existence neodvedla ani koruna a naopak obec ještě ručí Provozní za její úvěr a donedávna platila i některé zaměstnance, pracující pro Provozní.

  1. Střet zájmů po malínsku

Jak všem přítomným vysvětlil do jednání zastupitelstva dost výrazně zasahující nezastupitel Mgr. Štencl, mezi obcí a Provozní Nový Malín s.r.o. není střet zájmů. To nikdo ani netvrdil, Provozní je prostě jen dceřinou společností obce.   Poněkud opomněl a raději se již dál nevyjádřil ke střetu zájmů u zaměstnanců a jednatelů Provozní působících v orgánech obce. Jelikož tito lidé jsou z hlediska svých funkcí nebo z hlediska existenčního přímo závislí na veškerých rozhodnutích obce o Provozní, jednoznačně ve střetu zájmů jsou.  

  1. Investice v Novém Malíně – aby bylo dost práce pro Provozní

Z výroků nové místostarostky vyplynulo, jak je potřebné získávat dotace, aby obec mohla dále investovat, ačkoliv v každé investici značnou část nákladů doplácí ze svého rozpočtu. Proto, aby byla práce pro Provozní.
Takže v Malíně neinvestujeme podle akutních potřeb, nebo nedej Bože podle toho, co by si přáli občané, ale podle toho, na co získáme nejvíc dotací.
Dlouhodobě je investiční politika obce řízena podle množství práce pro Provozní – co nejvíc zasíťovaných parcel, co nejvíc postavených bytů, co nejvíce  položených m2 dlažby. Na kvalitu života a na investice k jejímu zlepšení se bere mnohem menší zřetel, asi by při tom pro Provozní nebylo té práce dost.

  1. "Konstruktivní opozice" podle p. Mináře – hlavně nežalovat.

Na tento pozoruhodný problém narazil staronový starosta ve svém krátkém "inauguračním projevu". V podstatě jsem ho pochopil tak, že opozice dle jeho názoru by měla být "konstruktivní", tj. rozuměj nejlépe se o dění na obci vůbec nezajímat, když už nepodporuje starostu.  A pomáhat případné nedostatky zamést pod koberec a neupozorňovat na ně v "zájmu obce", nežalovat, jak přímo řekl p. Minář.
Nemyslím si ale, že by mohlo být v zájmu obce porušovat platné zákony a pravidla  a následky se snažit ukrývat a je opravdu zarážející, že k tomu vyzývá starosta hned při svém nástupu do funkce.
K tomu obvykle nabádají jen ti, kteří mají co skrývat!

  1. Malínský socialismus

P. Minář a jeho souputníci se rádi ohánějí tím, jak významnou sociální roli Provozní v obci plní. S tím v rozporu je zanedbatelný poměr počtu jejích 63 přepočtených zaměstnanců k počtu cca 3 300 obyvatel obce. Podstatnou část zaměstnanců pak navíc tvoří sezónní pracovníci, většinou na dotaci ÚP a s časově omezenou smlouvou na dobu určitou.  Kolik zaměstnanců Provozní vlastně má smlouvu na dobu neurčitou? Tak snadno dospějeme k tomu, že nejde ani tak o sociální politiku, ale spíše o jakousi formu obecního socialismu pro vyvolené a loajální příznivce p. Mináře, pí Tylové  a dalších.
Zajištění pozemků pro nějakou malou průmyslovou zónu místo nových stavebních parcel a bytů stavěných Provozní a přilákání vhodného investora by bylo mnohem větším nejen sociálním přínosem pro obec (viz. firma ROBOTRIO na katastru D. Studének).

  1. Co by bylo, kdyby Provozní nebyla?

Představitelé Provozní působící v zastupitelstvu vyzdvihovali význam Provozní pro obec, jako by bez ní nemohla vůbec existovat. Ale co by bylo, kdyby Provozní nebyla?
Stovky obcí fungují, aniž by takové firmy měly. Zadávají průhledná výběrová řízení a realizují investice často mnohem levněji, než to umí Malín se svou Provozní. I v nich se buduje, seká tráva a uklízí sníh, odváží odpad atd.. Obvykle transparentněji a nákladově levněji.
Cílem starosty a zastupitelů by přece mělo být, aby obec pořídila služby a investice co nejlevněji. A jestli je dodá Petr nebo Pavel je vcelku jedno, bude-li to pro obec to nejvýhodnější.

  1. Pár perliček na závěr

Povšiml jsem si, že pan Minář po odvolání starosty jako místostarosta a později jako nově zvolený starosta zastupitelstvo na rozdíl od ing. Felka neřídil. Máme teď snad natolik nemohoucího starostu, že toho není schopen?
Do jednání neustále vstupoval bez vyzvání Mgr. Štencl, jako by byl jeho účastníkem nebo moderátorem. Přitom není ani členem zastupitelstva.
Z koalice v podstatě hovořili jen tři lidé, MUDr. Schlemmer, pí Tylová a pan Minář. Výjimečně pronesl drobnou poznámku ing. Faltus. Ostatní koaliční zastupitelé s čestnou výjimkou pana Smolichy neprojevili nijak svůj osobní názor a s přesností cvičených opiček zvedli na jemný pokyn hlavy ruku vždy pro usnesení navržené vedením. Disciplína jako v KSČ před rokem 1989.

Přiznám se, že jsem na zastupitelstvu nevydržel až do konce. Odradil mne fraškovitý charakter celého zasedání, přezíravý postoj k opozici či vlastním lidem s odlišným názorem ze strany koalice a je fakt, že když jsem odcházel, to podstatné už bylo asi vyřčeno.  Ale není všem dnům konec, se současným obsazením radnice si užijeme ještě dost zajímavých okamžiků.

Ing. Pavel Boucký

Zpět