Poznámky k 1. bodu programu 5. VZZO – interpelace

27.10.2015 21:27

První bod programu 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce se měl vypořádat s dotazy, které na 4. VZZO položili pánové Langer a Schubert.

Obsah jednání

    Po počátečním tápání se rozhodlo, že autoři jednotlivých odpovědí své odpovědi přečtou. Slova se tedy ujala paní Tylová, která odpovídala na první položenou otázku, která zněla: „Používají auta v Provozní jízdní deníky, puťovky, kolečka do tachografu? Kde a kdy je do nich možné nahlédnout?“ Odpověď: „Všechna vozidla a stroje Provozní Nový Malín s.r.o. vedou evidenci o provozu odpovídající platné legislativě. Není důvod poskytovat Vám tyto k nahlédnutí, neboť se nejedná o věci, které souvisejí s výkonem Vaší funkce zastupitele obce.“

    Všem se zdálo přirozené, že koalice chce vést dialog. Lidé se tedy začali hlásit se svými připomínkami. Pan Felkl začal technickou poznámkou, že zastupitel má právo ptát se osob zařazených do organizací založených obcí na věci týkající se oné organizace a tato osoba mu je povinna odpovědět, proč tedy paní Tylová v odpovědi píše „... nejedná se o věci, které souvisejí s výkonem Vaší funkce zastupitele“? Ze strany koalice se ihned prostřednictvím pana Štencla zvedla vlna nevole, že si pan Felkl dovolil zasáhnout. Že se podle jednacího řádu může vyjádřit tazatel, pokud s odpovědí nesouhlasí a zastupitelstvo k tomu zaujímá stanovisko. Nemá podle něj smysl vše číst, protože pak se nemusely zastupitelům zasílat písemné odpovědi. Pokaždé se to bude opakovat. Pan Felkl znovu vyzval k odpovědi na svou technickou otázku. Pan Schlemmer chtěl diskuzi ukončit. Údajně z důvodu, že vše bylo řešeno písemně, je možné i nadále vše řešit písemně. Naštěstí se o ukončení diskuze nehlasovalo, protože by poslání bodu nebylo vůbec naplněno.

    Když pan Felkl nedostal odpověď na tak zásadní otázku, zkusil položit jinou: „Co znamená poslední odstavec odpovědi?“ (pan Minář v posledním odstavci zkritizoval pana Langera a pana Schuberta, že dotazy a udáváním obce a Provozní chtějí vzbudit zdání nekalých praktik, škodí obci a způsobují finanční ztráty – viz (*)). Pokračoval: "Pokud zastupitel odpovědi nedostává, má právo se ptát.“ Poprosil, aby byl přečten poslední odstavec. Pan Schlemmer se ujal slova a řekl, že podle něj tachografy nemusí být součástí sdělení. Že to spíše vypadá, že se chystá něco, co neví jak nazvat. Tak to nechme prověřit orgány, které mají kompetenci a rozumí tomu. Pan Felkl uvedl, že nic nechystá, že se ptá, co znamená poslední odstavec. Byl vyzván autor odstavce, aby jej přečetl. Pan Minář se zeptal co tomu je. Prohlásil, že to je jeho názor. Pan Felkl řekl, že názor pana Mináře popírá základní právo se ptát. Pan Minář zopakoval, že to je jeho názor, že jej nevnucuje. Pan Felkl poznamenal, že pro starostu to je názor zvláštní.

    Přihlásil se pan Schubert a chtěl, aby byly přečteny všechny odpovědi, aby se dostaly do zápisu. Bez vyzvání předsedajícího se do hovoru vmísil pan Štencl. Vy byste měl říci, jestli jste nespokojen a zastupitelstvo by k tomu mělo dát stanovisko. Ne že se o tom znovu budeme bavit, to prostě již proběhlo. Pan Schubert se ohradil proti vstupu pana Štencla do diskuze a chtěl, aby pan Štencl citoval co je v jednacím řádě o interpelacích. Pan Schlemmer vstoupil do diskuze, že to je již na osobní rovině. Pan Schubert se ohradil, že se jedná o technické, nikoliv osobní záležitosti. Pan Schlemmer pokračoval ve své řeči, že se do jednání vkládají nenaplněné osobní politické ambice a další, které jednání jen škodí. A nejen jednání, ale i jménu obce. Dále prohlásil, že se za odstavec, který napsal pan Minář, plně staví a že obci škodí všechny tady tyto emoční vypjaté projevy a že to na zastupitelstvo nepatří. Chtěl přerušit diskuzi a dát hlasovat o interpelacích. Říkal, pokud s odpověďmi nesouhlasíte, zase písemně.

    Pan Felk se znovu zeptal na poslední odstavec. Jak poškozuje jméno obce a jaké finanční ztráty. Pan Minář řekl, že odpoví písemně.

    Pan Štencl okomentoval § 10 odstavec 3 jednacího řádu (jednací řád zde), podle kterého má vyřizování interpelací probíhat. Dotazy jsou v zápise z minulého jednání. Písemné odpovědi, které dostal pan Langer a Schubert byly přiloženy jako podklad materiálu pro zastupitelstvo. Jestliže byli tazatelé nespokojeni, měli by svou nespokojenost ke každému bodu vyjádřit a konečné stanovisko by mělo dát zastupitelstvo. Tzn. jestli jsou odpovědi dostatečné a mají být dále rozvedeny. Pan Schubert se přihlásil a chtěl by souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek, žádnou nečetl. Pan Štencl prohlásil, že souhrnnou zprávou bylo to, co zaslal pan starosta zastupitelům jako materiál k bodu jednání.

    Pan Schlemmer prohlásil, že se to točí v kruhu a navrhl uzavřít diskuzi. Pan Schubert se ozval, že mu pan Schlemmer návrhem na uzavření diskuze odepřel právo na vyjádření nespokojenosti. Po výměně názorů zda již s vyjadřováním nespokojenosti skončil, ubezpečil pan Schubert pana Schlemmera, že s vyjadřováním nespokojenosti neskončil. Pan Schlemmer mu udělil slovo. Pan Schubert řekl, že nebyla podána souhrnná zpráva k tomuto bodu, přečetl závěrečný odstavec pana Mináře (*), okomentoval jej (**) a chtěl, aby se vše dostalo do zápisu.

    Pan Minář výstup pana Schuberta komentoval slovy, že panu Felklovi má odpovídat na tu samou otázku a že neví, komu z nich má odpovědět.

    Pan Schlemmer chtěl hlasovat, zda zastupitelstvo s odpověďmi souhlasí. Pan Schubert se ozval, že někdo neznalý nemůže rozhodovat např. o tachografech.

    Pan Štencl řekl, že by pan Schubert měl vyjádřit svou nespokojenost. Pan Schubert prohlásil, že dnes už nechce jitřit atmosféru, že pro dnešek končí.

    Nakonec zastupitelstvo vzalo na vědomí odpovědi na dotazy pana zastupitele Langera a pana Schuberta. Pokud by k tomu měli připomínky tak opět na obec s tím, že se o tom může diskutovat dál.

Komentář

    Toto, troufnu si tvrdit, v dějinách Malína první hodnocení zastupitelských interpelací, zdaleka neproběhlo ideálně, ale bylo poučné. Nebylo příliš zvládnuto ze strany předsedajícího (např. použití nepatřičných invektiv, rozhodnutí, že se dotazy i odpovědi budou číst a po první připomínce se čtení zakázalo, …), neřízené vstupy pana Štencla také nepřidávaly na kráse, ale ani jednání interpelujícího nebylo ideální, byť bylo způsobeno provokacemi ze strany koalice.
Starosta nepředložil souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek. Nechce se mi věřit, že by souhrnnou zprávou byly odpovědi bez uvedení otázek a závěrečný odstavec, ve kterém jsou pánové Langer a Schubert označeni za škůdce obce. Důvodem škůdcovství má podle pana Mináře být kladení dotazů (a jak jinak, když vedení nedá dostatečné informace), podezřívání (a jak jinak, když nám zakazuje komunikovat s úředníky, odpovídá v nejzazším možném termínu a to ještě vyhýbavě slovy „Není důvod poskytovat Vám toto k nahlédnutí, neboť se nejedná o věci, které souvisejí s výkonem Vaší funkce zastupitele obce,“ byť na odpovědi máme právo) a udávání (jak se máme domoci práva, když vedení vážné problémy bagatelizuje a není ochotno se s námi o problému otevřeně a smysluplně bavit).
Na místě nebylo odpovězeno zastupiteli, který vznesl technické připomínky, jejichž vyřešení by bylo nezbytné pro zastupitele, aby o problému mohli vydat konečné stanovisko (viz např. nezodpovězená připomínka, zda zastupitel má právo ptát se osob zařazených do organizací založených obcí na věci týkající se oné organizace a jak to, že předmět dotazu nesouvisí s výkonem funkce zastupitele)

    Jednání o interpelacích však hlavně obsahově nepřineslo co mělo, k čemu je takový bod primárně určen – tj. aby vedení obce zastupitelům a veřejnosti vysvětlilo na co se interpelující ptali. Jak známo, interpelace je jedna z forem uplatnění kontrolní působnosti zastupitelů vůči výkonné moci vedení obce a zároveň jedna z forem odpovědnosti vedení obce vůči zastupitelům. Protože na 5. VZZO byly opět vzneseny písemné interpelace, bude podobný bod i na 6. VZZO. Doufejme, že se tázající dozví, co chtěli vědět, že vedení obce nebude upírat právo na informace.

Jiří Schubert

(*) Závěrečný odstavec v odpovědích na interpelace zastupitelů přednesené na 4.VZZO: Neustálé podezírání a kladení dotazů řídícím pracovníkům obce i PNM, udávání obce i PNM má za cíl vyvolat dojem o nekalých praktikách. Celá tato kampaň p. Langera a p. Schuberta pouze poškozuje dobré jméno obce Nový Malín a jejího vedení a způsobuje velké finanční ztráty. Pan Langer chce řídit vše, zatím jenom škodí. Podepsán J.Minář

(**) Komentář J.Schuberta k (*) přednesený na 5.VZZO: Jak známo jeden ze základních požadavků kladených na zastupitele je, aby svou obec znal a zajímal se o dění. Jinak se nemůže správně rozhodovat při hlasování na jednání zastupitelstva a přicházet s odpovídajícími náměty. Toto se s panem Langerem snažíme plnit. Protože sdružení ZZO jako jediná ze stran v zastupitelstvu nebyla zvolena do žádného kontrolního, poradního nebo řídícího orgánu obce a ze strany vedení nám nejsou dávány potřebné informace nebo jsou neúplné, jsme nuceni se ptát. Nutnost se ptát a kvalita odpovědí jsou vizitkou vstřícnosti vedení obce k zastupitelům.  Je také pochopitelné, že tato nevstřícnost ze strany vedení obce k našemu sdružení vzbuzuje jistou podezřívavost. Navíc, kontrolní činnost je podstatou opozice.
Ze závěrečného hodnocení našich dotazů panem Minářem není zřejmé jaké finanční ztráty a poškozování obce má pan Minář na mysli. To ví jen on sám. Jisté však je, že kdyby jeho činnost byla transparentní a bez chyb, nemuseli bychom se ptát a podezřívat.  

Zpět