Poznámky k některým článkům z Malínských novin 2/2015

24.06.2015 22:23

Glosa nepodepsaného „úvodníku“

Na první straně, hned pod záhlavím, byl otištěn nepodepsaný článek. Přečtěte si reakce, které v nás vyvolal:

Zastupitelé, kteří dostali v komunálních volbách v roce 2014 největší podporu oby­vatel obce a v Novém Malíně již mnoho let úspěšně spravují veřejné záležitosti, se rozhodli v rámci své koalice ke změně ve vedení obce.
Spíše by bylo lepší napsat, že se jeden zastupitel rozhodl, ostatním to předložil jako nutnost a ostatní si tu „nutnost“ ani neověřili.

Tento krok byl proveden ku prospěchu všech občanů ...
Spíše by bylo lepší napsat, že byl proveden ku prospěchu některých občanů. Minimálně občané, kteří hlasovali proti změně ve vedení obce, tento krok nepovažují za prospěšný.

... tak, aby obec včetně obecní společnosti Provozní Nový Malin s. r. o. fungovaly maximálně efektivně a hospodárně.
Spíše by bylo lepší napsat: „...tak, aby obec a obecní společnost nějak fungovaly.“ Jak se může mluvit o efektivitě, když čísla mluví proti, jak o hospodárnosti, když stavební materiál zůstává po stavbě nevyužit?

Poznámky k článku „Změny ve vedení obce“

Na první straně byl otištěn článek pana starosty Mináře „Změny ve vedení obce“. Některé výroky si vyžádaly komentář:

... ZO na návrh koaličních zastupitelů odvolalo z funkce starosty svého kandidáta ...
Pan Minář rozlišuje „koaliční“ zastupitele. Není jasné, koho v současné době považuje za koaliční zastupitele. Asi mezi ně počítá všechny „Nestraníky“, dále pana Ostravského zvoleného za hasiče a z Lidovců jen čtyři ze šesti zvolených?

... protože práce v naší obci není vůbec jednoduchá
To můžeme potvrdit. Zjistit nějaká fakta je opravdu velice těžké a vypracovat koncepci rozvoje obce je nemožné.

Vyžaduje nejen dobrého úředníka, ale i praktika znalého provozu ostatních obecních zařízení, ...
Je otázka, zda pan Minář pustil pana Felkla k podrobnostem provozu obecních zařízení. Slyšeli jsme, že ne. Slyšeli jsme, že dvacet tisíc místostarostenského platu, přiděleného s odůvodněním, že bude místostarosta nápomocen novému starostovi, bylo vydáváno z obecní kasy za neprovedenou práci.

... koordinátora, který je schopen motivovat lidi k práci ...
Jaké lidi má pan Minář na mysli? Zaměstnance Provozní? Ale ty přece má motivovat jejich nadřízený, tj. jednatel a vedoucí.

... a přitom naplňovat program koalice nelehkého Malínského modelu.
Není jasné co znamená spojení „koalice Malínského modelu“ a jaký má program.

...proto bych byl rád, kdyby ti, kteří mají jiný názor nebo nápad k naší práci, přišli za námi s návrhem řešení problému, ...
Je to tak, že názory či nápady se kterými opozice přišla, byly odmítnuty. A aby se opozice podílela na řešení problémů předpokládá, že jsou vyloženy karty na stůl – proč problém nastal, čeho se chce dosáhnout a přiděleny kompetence – tj. možnost rozhodnout. Ani jedno však není poskytnuto. Při řešení také narazíte na problém, kdy vám třetí strana, se kterou máte problém řešit, řekne, že to bylo jinak než vám řekl pan Minář a v tu chvíli nejprve potřebujete vyšetřit kdo má pravdu a k tomu nedostanete materiály ani dostatek času. Tak ten úkol při nejlepší vůli nemůžete splnit ...

... protože obcházení vedení obce a snaha o řešení z vnějšku vede k poškozování dobrého jména obce.
Pokud při nalezení problému a při upozornění na něj nebo při snaze dopídit se pravdy zjistíte, že vedení obce problém zastírá nebo vám nechce dát údaje, které požadujete, máte dvě možnosti 1) nedělat nic 2) hledat cestu, která by vedla k objasnění otázek

Obecní společnosti vždy musí být řízeny obcí, tedy starostou.
Nevíme, kde tento výrok pan Minář slyšel. Rozhodně obecní společnost nemusí být řízena starostou. Dokonce se na jednatele obecních společností vyhlašují v jiných obcích výběrová řízení.
Nebylo tedy protiprávní, že pan Felkl nebyl jednatelem Provozní. Rozum říká, že jedna osoba, která by současně byla v obou funkcích, tj. starosta i jednatel, těžko může vynutit na sobě samotné lepší práci a ještě hůře sama sobě dělat kontroly a požadovat reklamace.
Podobně o tom mluví pan Boucký na https://zazdravouobec.webnode.cz/diskuse/: „Nesouhlasím ani s tvrzením o tom, kdo má řídit obecní firmu. Starosta má řídit obec a to co ekonomicky nejvýhodněji. Firmu má řídit kvalifikovaný najatý manažer podle tržních pravidel s jasně stanovenými úkoly a odměnou závislou na jejich naplnění. Jedná se o dva oddělené právní subjekty, ať už se tvrdí cokoliv.“

Současné vedení obce odpovídá výsledkům voleb, kde je lídr vítězné strany KDU-ČSL starostou a lídr druhého seskupení Nestraníků místostarostou.
Nikde v zákonech není psáno, že by vedení obce muselo být ze stran, které získaly ve volbách nejvíce mandátů. Dokonce to bylo v minulém volebním období porušeno i v samotném Malíně.

Malínský model je velice náročný a ne každý je ochoten a schopen jej přijmout. My jsme připraveni v něm pokračovat a s pomocí Vás, občanů obce, se nám to jistě podaří.
Toto je již druhé tvrzení v tomto článku, kde by bylo zapotřebí definovat pojem „Malínský model“. Možná se jedná o totéž co je popsáno na prvních řádcích článku "Vztah mezi Provozní Nový Malín s.r.o. a obcí Nový Malín", ale to by autor musel říct. Dokud pojem není definován, nemohou se o něm říkat žádné smysluplné soudy.

Nadále půjdeme cestou rozvoje a pomoci ohroženým skupinám.
Je to určitě správné pomáhat ohroženým skupinám. Vedení obce se však nemůže dívat na obec jen nebo především z hlediska ohrožených skupin, ale má usilovat o blaho všech obyvatelů. Poměr vynaložených prostředků má být odpovídající.

Zásadní je spolupráce mezi OÚ, Provozní Nový Malín a nově „Ústavu ekologického vzdělávání Mladoňov" a ostatními složkami.
Neřekli bychom, že v obci je zásadní spolupráce mezi nějakými organizacemi, ale občané a to všichni a jejich potřeby.

Mou snahou bude vaši podporu ve volbách naplnit a uskutečnit volební program naší strany.
Volební program KDU-ČSL je krásný. Jeho naplňování činy pana Mináře se však nezdá šťastné. Např. je zvláštní, že v případě bodu „Vybudovat sportovně relaxační stezku – okruh, směrem od základní školy po nové aleji k vodní nádrži Krásné a letišti“ se ani nepozastavil nad tím, že byla bez stavebního povolení odbagrována ornice, nebyl podchycen zisk z jejího odvozu a vzniklá jáma byla zavezena i tím, co v ní nemá být. Nebo bod „Důsledně opatrovat majetek obce a nedovolit jeho případné rozprodávání“ se nezdá být bez problémů. Není jisté jestli sám pan Minář dohlíží všechny konce svého žonglérství Provozní – dotace – úvěr – úrok – Obec – dotace – úvěr – úrok.

Jiří Schubert
Martin Langer

Zpět