Projevy posledních dvou starostů Nového Malína

21.05.2015 22:29

    V článku je uvedeno úplné znění projevů posledních dvou starostů v pořadí jak šly časově za sebou. Před každý projev je zařazeno krátké hodnocení jak zapůsobil na pisatele.

Projev Ing. Luďka Felkla po zvolení starostou na 1. VZZO 3. listopadu 2014

    Při projevu jsem seděl na zastupitelské židli. O panu Felklovi jsem věděl, že je vedoucím Stavebního úřadu a myslel jsem si, že je prodlouženou rukou pana Mináře. Jeho slovům „těm, kteří mne nevolili slibuji, že budu pracovat tak, aby svůj postoj vůči mne mohli někdy v budoucnu změnit“ jsem nevěřil.

    Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé obce Nový Malín, vážení přítomní, dovolte mi poděkovat všem, kteří mne podpořili při volbě do zastupitelstva obce a následně do funkce starosty obce Nový Malín. A těm, kteří mne nevolili slibuji, že budu pracovat tak, aby svůj postoj vůči mne mohli někdy v budoucnu změnit. Funkci starosty chápu především jako práci - práci pro obec, pro voliče, pro občany Nového Malína.

    Občanem Nového Malína jsem sice krátkou dobu, ale i za tuto část svého života a hlavně za období, kdy jsem vykonával své původní povolání, mám možnost srovnávat úroveň života v Novém Malíně v porovnání s ostatními obcemi v regionu a musím říci, že Nový Malín je na tom jako obec velice dobře. Je zde kompletní infrastruktura – vodovod a kanalizace zakončená vlastní čistírnou odpadních vod (která není ovládaná zahraničním kapitálem a tudíž dokáže držet velice příznivé ceny vodného a stočného, které jsou zhruba na úrovni poloviny ceny těchto komodit např. v Šumperku), obec je plynofikovaná, má dostatečně kapacitní rozvody elektrické energie, zavedené rozvody veřejného osvětlení, obecní rozhlas, školu, předškolní zařízení, vybudované chodníky v převážné části obce, cyklostezku centrální částí obce až k Šumperku a tak bych mohl pokračovat dále. Jsou to věci, které již většině občanů obce Nový Malín připadají samozřejmé a všední. Mnoho obcí v regionu o takto zajištěné a hlavně nezávislé infrastruktuře dosud jenom sní, či ji případně teprve buduje. Toto bychom si měli stále připomínat, aby se nezapomnělo, čeho Nový Malín díky obětavé a společné práci předchozích zastupitelstev v nedávném období dosáhl a mělo by být cílem nás všech – jak občanů obce, tak i všech zastupitelů bez ohledu na stranickou příslušnost – tuto vysokou úroveň obce Nový Malín udržet a stále zlepšovat.

    Neměli bychom ale také zapomenout na kulturní a společenskou činnost obce jako nedílnou součást života obce, kterou je potřeba nadále rozvíjet a prosazovat. Neméně důležité je i vytvořit podmínky pro relaxaci v podobě různých procházkových či cyklistických tras, např. Malínskou roklí.

    Nemohu zde zatím uvádět žádná čísla, jsem v roli starosty obce pouze pár minut či desítek minut, ale v co nejkratší době se seznámím s chodem obce a obecního úřadu a pak se již budu moci dovolit o nějaká čísla opřít.

    Když už hovořím o číslech, pak bych chtěl připomenout, že je před námi období přípravy rozpočtu na příští rok – dnes v následujícím programu tohoto zasedání zastupitelstva budeme schvalovat tzv. rozpočtové provizorium (což je u měst a obcí věc naprosto běžná) – a tento rozpočet bychom měli připravit zodpovědně, společně a s nejlepším vědomím a svědomím ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.

    Dnes jsme na začátku našeho jednání složili slib, jehož obsah bychom měli mít stále na paměti a v duchu tohoto slibu jednat, spolupracovat a tvořit vše, co naše obec a naši občané potřebují.

    Pár slov k úřadu – náš obecní úřad bude úřadem otevřeným a přátelským ke všem, kteří přichází s dobrými a přátelskými úmysly. Budeme společně  se všemi zaměstnaci úřadu – a toto si dovoluji tvrdit, přestože jsem se se všemi zaměstanci úřadu dosud příliš neseznámil – jednat s každým korektně a snažit se vždy nalézt řešení, které by co nejlépe uspokojilo vzájemné požadavky.

    Věřím, že toto nově zvolené zastupitelstvo bude tvůrčí a pracovité a že bude zastupitelstvem minimálně tak dobrým jako zastupitelstva předchozí, u nichž zájmy obce byly pro většinu zastupitelů tou prvořadou prioritou a převážily nad skupinovými nebo osobními zájmy.

Děkuji za pozornost.

Projev Ing. Luďka Felkla před hlasováním o odvolání z funkce starosty na 3.VZZO 4. května 2015

    Při projevu jsem seděl na zastupitelské židli. O panu Felklovi jsem věděl, že byl vedoucím Stavebního úřadu a znal jej z „malínské politické scény“. Věděl jsem, že je svébytnou osobou a věděl, že slova „těm, kteří mne nevolili slibuji, že budu pracovat tak, aby svůj postoj vůči mne mohli někdy v budoucnu změnit“ myslel vážně.

    Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté. Dle mého názoru je hlavním důvodem mého odvolání, nebo hlavním důvodem mého odvolání jsou odlišné názory na řízení obce a Obecního úřadu mezi mnou a místostarostou obce, panem Josefem Minářem.

    Moje vize, tak jak jsem ji přednesl na úvodním zastupitelstvu, a to řídit Úřad a obec transparentněji než dříve, v souladu s platnou legislativou včetně narovnání pro obec nepříliš výhodných, ale schválených pravidel fungování mezi obcí a obecní firmou se nesetkaly s pochopením v Radě obce a hlavně u bývalého pana starosty. Postupně jsem opravdu ztrácel víru ve smysl své práce ve funkci starosty, když pan Minář nebyl ochoten ustoupit ze svých rozhodovacích zvyklostí z minulých období.

    Bylo po mně vyžadováno, abych pokračoval v tempu nastaveném nejen v posledním volebním období a to zajistit za každou cenu co nejvíce investic a dotace a v té souvislosti i financí pro Provozní, s čímž jsem se nedokázal ztotožnit.

    Projekt založení obecní společnosti Provozní Nový Malín byl na svou dobu a pro svůj původní účel vynikajícím a velmi důležitým projektem. Bohužel postupem času původní účel pomalu začal ustupovat do pozadí a Provozní Nový Malín se stala dobrou, ale velkou stavební firmou, jejíž kapacity již nebyla obec ani občané obce schopni naplnit a Provozní se s nabídkou svých stavebních služeb vydala mimo teritorium své obce. Časem začal narůstat počet zaměstnanců, zvyšoval se počet techniky a neustále se zvyšoval tlak na obec, aby zajišťovala ze svého rozpočtu stále větší a větší objem zakázek pro Provozní. Roztáčela se spirála, která byla pro mě jako starostu obce nepřijatelná, nepřekročitelná. Bohužel ve své snaze přibrzdit toto tak zvané investování za každou cenu jsem zůstal v Radě obce prakticky sám. Jakýkoliv můj jen mírně odlišný názor od názoru pana místostarosty nebyl považován za důvod k diskuzi, ale byl považován za útok na zažité principy a zvyklosti až dokonce za snahu zrušit Provozní, což jsem nikdy v úmyslu neměl. A jako původce tohoto názoru jsem byl bohužel za svůj názor u ostatních očerňován a stával jsem se neakceptovatelným nebo jinými slovy, jak uvedl pan doktor Schlemmer, nerozhodným a váhavým.

    Je přinejmenším zvláštní, že v průběhu minulých 6 měsíců za mnou se na něco zeptat, něco prodiskutovat objasnit si, vyžádat nějaké podklady nepřišel prakticky nikdo z koaličních zastupitelů. Jestli to měli někým doporučeno, aby se k nim nedostaly skutečné podklady, nevím, to si udělejte závěr sami. Toto je můj názor.

    Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podporovali a věřili, že budu schopen se s panem místostarostou dohodnout na změně či úpravě dalšího už plánovaného rozvoje obce. Na transparentním hospodaření i Provozní Nový Malín. Za současných podmínek to však není možné. Bývalý pan starosta neuznává a obávám se, že ani v budoucnu neuzná v čele obce nikoho jiného než sebe samého. Dva lidé s odlišnými názory na další rozvoj obce, já a pan Minář, v čele obce zůstat nemůžeme. Ničemu by to neprospělo. Hlavně ne obci.

    Postupem času jsem si uvědomil, že vzhledem k politickému složení Zastupitelstva obce nemám šanci své vize či případnou změnu ve vedení obce uskutečnit. Přeji tedy svému nástupci hodně sil a trpělivosti v jeho další práci a obci Nový Malín přeji dobrou budoucnost.

Projev pana Josefa Mináře po zvolení starostou na 3. VZZO 4. května 2015

    Při projevu jsem se divil, že sedím na zastupitelské židli. Pana Mináře znám. Vím, že slova ze svého projevu myslí vážně a že po jaru přišla normalizace.

    Po půl roce odpočinku od Úřadu se ještě jednou vracím na tento post. Snad jen krátce než se najde vhodný nástupce.

    Půl roku ve funkci místostarosty byl hodně důležitý a poučný. Projevily se charaktery lidí, které bych jinak nepoznal. Byli takoví, kteří se se mnou měli celý život dobře a nyní zneužili situaci ve svůj prospěch. A druzí, kteří ode mě nikdy nic neměli, mě podpořili, nezradili náš program a věřili, že naší prioritou je obec. Vše děláme v zájmu obce a nedopustíme její úpadek. Těmto lidem děkuji, hodnotím jejich morální kredit, přeji odvahu, sílu a vytrvalost k další práci.

    Opozici bych si přál konstruktivní, která poukáže na to, co se nepovedlo. Pokud neumí nebo nechce pracovat, ať nepracuje, neudává a nežaluje. Poškozuje tím především dobrou pověst naší obce. Současný trend společnosti kritika, rozvracení, podněcování k nenávisti chceme oslabit a to spoluprací, soudržností a rozvojem celé obce. I v opozici jsou lidé s pozitivním myšlením. Je zapotřebí aby dostali prostor ke spolupráci.

    Dále půjdeme cestou rozvoje pomoci ohroženým skupinám. Zásadní je dobrá spolupráce mezi Obecním úřadem a Provozní. To napravíme.

Jiří Schubert, zastupitel

Zpět