Rozhovor s jedním opozičním zastupitelem

06.12.2015 21:23

Po Malíně jdou zvěsti, že opozice chce odvolat starostu. Je to pravda?
Je to polopravda. Je třeba rozlišovat, zda opozice chce, aby pan Minář nevykonával funkci starosty a zda ho může odvolat. Na první otázku je odpověď kladná, na druhou je složitější. Opozice nemá dostatek hlasů, aby pana Mináře odvolala. Sama to tedy nemůže udělat, je potřeba, aby jí pomohla koalice.

Proč by koalice měla odvolávat svého starostu?
Pod tíhou argumentů.

Co máte za argumenty? Vždyť pan Minář je výborný starosta.
Opět polopravda. Řekněme, že pan Minář je schopen vynaložit obrovskou energii aby do cíle dovedl věci, které by většina jiných dotáhla do poloviny a dál by to vzdala. Druhá stránka je, kterým věcem se věnuje a jaké prostředky pro dotažení věcí do cíle používá.

To je ale hodně obecné.
Dobře, vezměme třeba lokalitu, která je v platném územním plánu označena Pod mohylou, nyní se začala nazývat Pod hájovnou a poslechněte, co o ní řekl sám pan Minář na jednom ze zastupitelstev: „Pozemky patří člověku, který je koupil s tím, že je prodá jako stavební a zúročí tak svůj vklad.“ Domnívám se, že pan Minář tomu člověku slíbil, že pozemky v územním plánu budou. „Pozemky se však do územního plánu nedostaly všechny. Proběhlo jednání s CHKO, které slíbilo, že se do změny územního plánu dostanou, pokud bude vybudována infrastruktura, na kterou by se nově zařazené plochy a z nich parcely mohly napojit. Tu infrastrukturu jsme připravili.“ Ať už to, co pan Minář řekl, je nebo není pravda, demonstruje to jeho schopnost dotáhnout věc do konce: 1) S Provozní vybudoval infrastrukturu 2) Prosadil v ZO odstartování procesu změny územního plánu (ÚP). Druhá stránka věci je způsob, jak vše provedl: 1) Za obec uzavřel s vlastníkem pozemku smlouvu na vybudování infrastruktury. Obešel však zastupitelstvo, nechal si to schválit jen radou. Věděl, že v minulosti mu zastupitelstvo něco podobného nepovolilo 2) Při realizaci využil osvědčeného artiklu – odtěžené ornice, kterou nechal dovézt na soukromé pozemky, místo aby uposlechl nařízení z rozhodnutí k povolení a ornici rozprostřel na pole Medlova. 3) Pozemky Pod hájovnou jsou na území CHKO a je to kvalitní půda, tedy by se na ní mělo stavět, až bude jinde postaveno 4) Síťováním lokality Pod hájovnou a snahou zařadit další pozemky mezi zastavitelné překročil jak přání zastupitelstva a požadavek lidí chránících životní prostředí tak požadavek zákona, totiž nejprve zastavět stávající pozemky a teprve potom budovat a začleňovat do ÚP nové.

Co jste jmenoval, ale není zločin, na to dnes policie nereaguje.
Podle toho jak se to vezme. Dnes opravdu v naší společnosti procházejí daleko horší případy a nejsou odsouzeny jako zločin. Každopádně to svědčí o ignoraci hlasů, které racionálně poukazují na dopady svévolného jednání pana Mináře. Navíc toto nebyl jediný případ, kdy pan Minář postupoval utajeně, aby dosáhl, co chtěl. A ono sečteno a podtrženo to dohromady dává obrovský vykřičník. Malín tak v utajení jede cestou, která se vymyká kontrole veřejnosti. To jsem upozornil víceméně pouze na jeden z problémů vymykajících se slušnému jednání. Jsou i před zákonem závažnější.

Říkal jste svévolné jednání? Vždyť pan Minář má vše odsouhlaseno minimálně radou obce.
Víte, když problém vidíte zblízka, zjistíte, že to je ve skutečnosti složitější. Podívejte se, kdo v zastupitelstvu a v radě sedí. Buď to jsou zaměstnanci Provozní, kterým záleží na tom, aby neměli problém se svým nadřízeným (pan Minář je jednatelem – pozn. red.) a chtějí, aby Provozní, která se v Malíně živí, měla práci nebo to jsou lidé, kteří jsou panu Minářovi nějak zavázaní nebo nekriticky promítají minulost do současnosti nebo se o dění v obci fakticky nezajímají a jednání RO či ZO jsou vrcholem jejich činnosti pro obec, která jsou ochotni absolvovat, tudíž si nepřipustí žádný problém. Samozřejmě ve vší úctě k nim a nemohu jim nic vytknout po stránce pracovní. Asi málo kdo by si dovolil kritizovat veřejně svého zaměstnavatele. Jiná věc je, že si to mají uvědomovat a do zastupitelstva nekandidovat, protože nemohou svobodně hlasovat.

Mluvil jste, že víte o závažnějších problémech …
Ano. V současné chvíli však nechci jmenovat. Předpokládám, že vše bude předmětem dalších šetření.

Když problémy nechcete jmenovat, jak vám mají koaliční zastupitelé věřit? Jak mají v takovém případě hlasovat o odvolání pana Mináře?
Víte, probíhala jednání opozice – koalice, ve kterých jako hlavní vyjednavač za koalici figuroval Mgr. Štencl. Po něm opozice chtěla, aby koalici předal potřebné informace, které by ji vedly k rozhodnutí pana Mináře odvolat.

Je však dost pravděpodobné, že by Mgr. Štencl žaloval i na sebe, vždyť o všech, možná jen o některých, závažných problémech nejspíše ví. Ale proč by to nechal dovést až tak daleko? Nezdá se mi to. Pochybuji, že by se staly nějaké věci, na které by dosáhlo trestní právo.
Tak jak Vy smýšlí hodně Malíňáků: „Kdyby něco bylo, již by trestní oznámení dávno podali.“ Víte, ono to není tak jednoduché. Podáte trestní oznámení a následky nese celá obec. Nicméně cesta trestního oznámení se v současné chvíli jeví jako jediná možná aby v Malíně nastalo pochopení současného stavu, očištění a náprava. Vnímám to tak, že teprve nalezení trestných činů a jejich pachatelů, pro mnoho lidí znamená signál k činnosti. Do té doby si žijí bezstarostným životem a nevyvozují důsledky z toho co vidí a slyší.

Na 6.VZZO je navržen bod „Personální otázky“. Nemá to nějakou souvislost s problémy, o kterých mluvíme?
Je mezi nimi velice úzká souvislost. Několik zastupitelů podalo žádost o svolání VZZO a žádali o projednání bodu „Personální otázky“, který chce řešit stav v obci z hlediska, o kterém jsme mluvili.

Proč chce tak nepříjemnou záležitost projednávat v době adventní?
Jednání opozice – koalice se již vleče velmi dlouho. Je to v řádu měsíců. 10. 11. bylo koalicí navrženo, že pan Minář odstoupí z funkce starosty, ale až po 6 měsících. Opozice tento termín nepřijala. Prostřednictvím vyjednávačů to dala koalici najevo včetně toho, že nechá svolat VZZO, na kterém se vše rozhodne. Totiž zda pan Minář odstoupí či bude odvolán nebo bude podáno trestní oznámení. Od zmíněného 10. 11. však byly zjištěny další skutečnosti, které mluví proti vstřícnosti koalice. Po lidské stránce do očí nejvíce bijící je statut periodického tisku obce Nový Malín. V něm je opozici de facto zamezeno zveřejňovat své názory na stav v obci. Domnívám se, že ta dlouho se vlekoucí jednání měla v nějaký výsledek vykrystalizovat již dávno před adventem. Koalice pravděpodobně chtěla získat čas a řešení oddalovala. Tak alespoň nyní. Navíc, pokud by pan Minář na 6.VZZO odstoupil nebo byl odvolán, bude mít nový starosta alespoň nějaký čas na vypracování vlastního rozpočtu. Pokud se zamyslíte nad poselstvím adventu, přijdete na to, že to je nejen čas na shánění dárků, ale i na zamyšlení. Řekl bych, že téma tohoto adventního zastupitelstva nutí k zamyšlení. Každý si v sobě může udělat pořádek a přehodnotit svůj postoj k obecním záležitostem.

Mluvil jste o novém starostovi. To by se volilo již na 6. VZZO? Kdo by mohl být zvolen?
Z mého pohledu by bylo nejlepší, kdyby k volbě došlo hned po odstoupení či odvolání pana Mináře. Pokud by se tak stalo v pondělí 7. 12., bylo by to nejlepší. Nový starosta by měl čas v době vánočního volna vše promyslet a zvolit si další cestu.
Kdo by to mohl být, to je zcela v rukou koalice. Vyhráli volby, disponují pohodlnou většinou a lidi, kteří by funkci byli schopni vykonávat, mají také. Navíc, pokud si dobře pamatuji, pan Štencl na schůzce dne 10. 11. prohlásil, že koalice má v zásobě tři kandidáty na post starosty. Podle něj bylo potřeba jen absolvovat jednu či dvě schůzky, aby se z těch tří vybral nejvhodnější.

Chcete na závěr ještě něco říci?
Chtěl bych popřát všem lidem dobré vůle pokoj. A to nejen v době adventní a vánoční, ale v celém životě. Aby v této nelehké době kráčeli po rovných cestách.
Také bych chtěl všem obecním zastupitelům popřát správný vhled a dobré rozhodování v obecních záležitostech.

Jiří Schubert

Zpět