Seznam navržených změn pro územní plán Nového Malína

01.12.2016 00:00

Předkládáme spoluobčanům grafickou podobu (spolu s textovou legendou a součtovou tabulkou) návrhu změn územního plánu Nového Malína.
Podkladem pro vytvoření materiálu byla odpověď (viz https://novymalin.cz/download/16195) na dotaz Ing. Luďka Felkla. Odpověď je datována 15.11.2016. Doufejme, že žádné změny, známé pověřenému zastupiteli do 15.11.2016, nebyly zamlčeny.

V grafické části jsou plochy navržených změn opatřeny označením převzatým z odpovědi. Stejné označení je použito i v textové legendě (tabulce) uvedení dále v tomto příspěvku.

Vyznačení navržených změn na katastrální mapě Nového Malína.

Vyznačení navržených změn na katastrální mapě Mladoňova u Oskavy.

Tabulka navržených změn pro územní plán Nového Malína.

Význam sloupců, převzatých z originální tabulky:
č. - označení změny
- jméno katastru, na jehož pozemcích má být změna realizována
Pozemek, parcela, dotčené území - podrobnější lokalizace změny, nejčastěji pomocí parcelního číla
Požadavek na změnu - popis navrhované změny

Význam doplněných sloupců:
Rozloha území - pokud to bylo možné, obsahuje rozlohy parcel v m2; kde je součet, sčítanci udvají rozlohy jednotlivých parcel v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny ve sloupci "Pozemek, parcela, dotčené území"
Poznámka - doplněná informace

Tučně jsou plochy pro bydlení

č.

Pozemek, parcela, dotčené území

Požadavek na změnu

Rozloha území (m2)

Poznámka

1

Malín

3447/2 (východ - pod vodojemem)

Stavba malé vodní elektrárny

730

 

2

Malín

severní část k.ú. Malín

Nová cyklostezka do Hrabišína podél hlavní silnice

Není známa

Jedná se spíše o jihozápadní část katastru

3

Malín

4068, 4074, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086

(u cihelny)

Vybudování nové průmyslové zóny

11145 + 5730 + 1501 +

 3773 + 816 + 1722 +

4163 + 4373 + 2209 +

796 + 879 + 8679 +

14256 = 60042

p.č.4086 o rozloze 14256 společná se změnou č.13

4

Malín

severní část k.ú. Malín (u letiště)

Možnost stavby haly (bez bližší specifikace účelu)

Není známa

 

5

Malín

2092/1,2095/1 (areál Technoplynu)

Změna z průmyslové zóny na obytnou

15438 + 1831=17269

 

6

Malín

3342, 3343/1 (k hájovně)

Návrh obytné zóny

1826 + 1041 + 1088 + 1102 + 1117 + 1130 + 1147 + 1072 +

563 = 10086

 

7

Malín

2780 (Krásné)

Část místní komunikace změnit na rekreační plochu (plot na MK)

Rozloha části není známa. Rozloha parcely 1148 m2

 

8

Malín

2718 (Krásné)

Výstavba rekreační chaty u přehrady na Krásném

4506

 

9

Malín

3421/1,3422, 3432 (pod Mohylou)

Výstavba rekreačního objektu

2355 + 358 + 3761 = 6474

 

10

Malín

758 (Plechy)

Přístupová cesta k pozemkům na výstavbu RD (Plechy)

345

 

11

Malín

3308 (Za sokolovnou)

Změna na obytnou zónu

36469

 

12

Malín

4001,4002, 4003 (k Hrabišínu)

Změna na obytnou zónu

1119 + 1489 + 3439 = 6047

 

13

Malín

782, 4086 (U cihelny)

Změna na obytnou zónu

13906 + 14256 = 28162

p.č.4086 o rozloze 14256 společná se změnou č.13

14

Malín

4119/1, 4118 (u ČOV)

Změna na plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby pro nakládání s odpady

2402 + 969 = 3371

 

15

Malín

4024, 4023, 4022, 4021, 4026 (k Hrabišínu)

Změna na plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby pro nakládání s odpady

1199 + 718 + 346 +

3415 + 1288 = 6966

 

16

Malín

2453 (u letiště)

Změna na plochy dopravní infrastruktury - letecká doprava

4195

 

17/1

Malín

1429, 1430/1 (centrum)

Změna na plochy pro bydlení

209 + 2054 = 2263

 

17/2

Malín

3243 (Za sokolovnou)

Změna na plochy pro bydlení

3000

 

18

Malín

1460/4 (JV- u trati)

Změna na plochy pro bydlení

419

 

19

Malín

2450/2, 2451, 2452 (u letiště)

Změna na plochy dopravní infrastruktury - letecká doprava

513 + 6445 + 11066 = 18024

 

20

Malín, Mladoňov

Nejsou specifikovány

11 všeobecných požadavků na úpravu dokumentace

Není známa

 

21

Malín

154,155,156 (u malínské Provozní s.r.o.)

Změna na plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (Hasičská zbrojnice)

351 + 180 + 149 = 680

 

22

Malín

1317/1 (centrum)

Změna na plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura

3827

 

23

Malín

severní část k.ú. Malín

Cyklostezka z Krásného (vodní nádrž Krásné) do Hraběšic podél silnice s odbočkou do Nového Malína

Není známa

 

24

Malín

Není blíže upřesněno

Plocha pro stavbu rozhledny

Není známa

 

25

Malín, Mladoňov

Není blíže upřesněno

Navrhnou vhodné lokality pro naučné stezky (např. Malínské meze, Míšnerka, apod.)

Není známa

 

26

Malín

4013/11,4013/12 4013/18, 4013/19, 4013/20

Změna na plochy veřejné zeleně

179 + 290 +

101 + 101 +

191 = 862

 

27

Malín

3665, 3666, 3667

Změna na plochy pro bydlení

12364 + 7272 + 9220 = 28856

 

28

Malín

1924,1296 (kino)

Změna na plochy smíšené obytné

106 + 196 = 302

Jedná se o plochy ve značné vzdálenosti od sebe

29

Malín

3660

Změna na plochy pro bydlení

22526 + 1517 = 24043

 

30

Malín

2450/1 (u letiště)

Změna na obytnou zónu

8399

 

M1

Mladoňov

68/2, 66/2, 71/2, 76/2, 77/2, 110/3

Požadavek na změnu z lesních pozemků na trvalý travní porost z důvodu existence sjezdovky na těchto pozemcích

4154 + 13655 + 3651 + 5384 +

9188+2426=38458

 

M2

Mladoňov

190, 191/1, 191/5, 191/2, 191/4, st. 172,140/8

Rozšíření ploch technické infrastruktury

20542+6453+1949+

243+377+

48+18829=48441

p.č.172 o rozloze 48 společná se změnou č.M4

M3

Mladoňov

1116/9

Změna na plochy pro bydlení

8939

 

M4

Mladoňov

st. 172

Požadavek na změnu stavby větrné elektrárny - výměna za typ

48

p.č.172 o rozloze 48 společná se změnou č.M2

Součtová tabulka

Typ plochy

Rozloha v m2

Obytná zóna (Malín + Mladoňov)

185 234

Obytná zóna (Malín)

176 295

Obytná zóna (Mladoňov)

8 939

Průmyslová zóna Malín

60 042

Cesty vč. letců Malín

345 + 4 195 + 18 024 = 22 564

Občanské vybavení Malín

680 + 3 827 = 4 507

TI – odpady Malín

3 371 + 6 966 = 10 337

TI Mladoňov

48 441

Vykácené lesy na sjezdovku Mladoňov

38 458

Jiří Schubert

Zpět