Smlouva o provozování kompostárny

29.01.2016 00:00

Získáno jako součást odpovědi na dotaz.

Smluvní strany

Obec Nový Malín
sídlo: Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03
IČ: 00303089
jednající starostou obce Josefem Minářem
(dále jen „obec“ případně jako „vlastník“)

a

Provozní Nový Malín s.r.o.
se sídlem: Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03,
IČ: 25861905
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23020 jednající Mgr. Markem Štenclem, jednatelem společnosti
(dále jen „Provozní“ případně jako „provozovatel“)

uzavřely podle § 261 a násl. obchodního zákoníku tuto

smlouvu o provozování komunitní kompostárny Nový Malín:

Čl. 1

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi obcí jako vlastníkem vybudované Komunitní kompostárny Nový Malín na pozemku p.č. 3990 v obci a k.ú. Nový Malín (dále jen „kompostárna“) a Provozní jako jejím provozovatelem při provozování této kompostárny a její obnově a rozvoji.

Čl. 2

Základní pojmy a ustanovení

 1. Kompostárna je umístěna na pozemku p.č. 3990 v obci a k.ú. Nový Malín. Nachází se na konci obce ve směru na obec Hrabišín, je přístupná ze stávající silnice 11/446 a přes pozemek p.č. 3989 v obci a k.ú. Nový Malín, který je ve vlastnictví obce. Kompostárna je vybudována v souladu s rozhodnutím o změně využití území vydaným dle § 80, 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., odborem výstavby MěÚ v Šumperku dne 22.9. 2009, v právní moci dne 27. 10. 2009, sp.zn.: 71359/2009 VYS/IVDI, č.j. MUSP 84836/2009.
 2. Kompostárna je určena pouze pro biologicky rozložitelný rostlinný odpad z údržby zeleně vznikající na katastrálním území obce Nový Malín (především tráva, listí, větve, piliny apod.) a tento odpad mohou na kompostárnu ukládat výlučně občané obce Nový Malín s tím, že toto ukládání je pro občany bezplatné.
 3. Pro účely řádného provozu kompostárny Obec zřídí ve spolupráci s ČEZ Distribuce a.s. odběrné zařízení pro připojení kompostárny k elektrizační soustavě a k zajištění odběru elektřiny především pro osvětlení kompostárny a pro účely údržby techniky na kompostárně.
 4. Provozováním kompostárny se rozumí především realizace následujících činností ze strany provozovatele, a to vizuální kontrola dováženého odpadu do kompostárny, převzetí bioodpadu od občanů, zpracování bioodpadu (provedení zakládky), překopávání resp. provzdušnění uloženého bioodpadu, drcení větví, zapracování štěpek do zakládky, prosévání zralého kompostu, dále pak zpracování a vydání provozního řádu kompostárny, údržba techniky a technického zařízení používaného při provozu kompostárny apod.
 5. Komunitní kompostárna není primárně určena k produkci kompostu, ale ke kontrolovanému nakládání se zbytky z údržby zeleně. Výsledný produkt - kompost bude následně využíván pro účely údržby a obnovy veřejné zeleně v obci.
 6. Při provozu kompostárny bude provozovatel využívat především techniky, a to:
 • kolový traktor KIOTI EX 50
 • čelní nakladač KL 150
 • překopávač kompostu nesený - NPK 150
 • štěpkovač bioodpadu Herkules CTI50
 • prosévací zařízení VSO 200,

kterou má v užívání od obce na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi provozovatelem a obcí dne 8. 11. 2011.

Čl. 3

Závazky smluvních stran

 1. Provozní se zavazuje:
 1. provozovat kompostárnu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost podle platných právních předpisů a za podmínek stanovených touto smlouvou,
 2. poskytovat obci další plnění související s provozováním kompostárny, jak jsou vymezena touto smlouvou.
 1. Obec se zavazuje zaplatit Provozní za provozování kompostárny a poskytování dalších plnění v této souvislosti úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.
  Obec se dále zavazuje poskytovat Provozní potřebnou součinnost při zajištění plnění povinností Provozní dle této smlouvy.

Čl. 4

Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Obec má právo:
 1. kontrolovat plnění povinností Provozní podle této smlouvy a za tím účelem požadovat od Provozní potřebné informace,
 2. požadovat od Provozní odstranění stavu vzniklého v důsledku porušení povinností ze strany Provozní stanovených touto smlouvou nebo povinností stanovených právními předpisy a rozhodnutími správních úřadů souvisejících s plněním této smlouvy,
 3. požadovat od Provozní včasné a řádné vyřízení reklamací a stížností týkajících se poskytovaných služeb podle této smlouvy,
 4. vstupovat s vědomím Provozní do objektu kompostárny,
 5. v souladu s touto smlouvou uplatňovat obnovu a rozvoj kompostárny.
 1. Obec je povinna:
 1. oznámit Provozní neprodleně a podle povahy věci i s dostatečným předstihem jí známé skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy,
 2. zvát Provozní ke všem jednáním, která se týkají plnění této smlouvy a poskytovat Provozní zápisy z těchto jednání, a to i když se jich Provozní nezúčastní,
 3. v nezbytném rozsahu poskytovat Provozní pomoc a součinnost při zajišťování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy,
 1. poskytnout Provozní další nezbytnou součinnost při plnění této smlouvy,
 2. neuzavírat po dobu trvání této smlouvy jiné smluvní vztahy s třetími osobami na provozování kompostárny, které by mohly ohrozit plnění této smlouvy.
 1. Provozní má právo:
 1. kontrolovat plnění povinností obce podle této smlouvy a za tím účelem požadovat od obce potřebné informace,
 2. požadovat od obce odstranění stavu vzniklého v důsledku porušení povinností ze strany obce stanovených právními předpisy a rozhodnutími správních úřadů souvisejících s plněním této smlouvy, pokud plnění těchto povinností nenáleží Provozní,
 1. Provozní je povinna:
 1. oznámit obci neprodleně a podle povahy věci i s dostatečným předstihem jí známé skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy,
 2. neprodleně upozornit obec na zřejmou nevhodnost pokynů ze strany obce, jejichž plněním by mohla být způsobena škoda,
 3. dodržovat a plnit ustanovení této smlouvy zejména pak plnit činnosti uvedené v čl. 2 odst. 4) této smlouvy v souvislosti s řádným provozováním kompostárny,
 4. předávat obci informace a podklady, které se vztahují k předmětu smlouvy, a to evidenci množství uloženého odpadu na kompostárnu v průběhu kalendářního roku,
 5. kontrolovat množství celkového ukládaného bioodpadu na kompostárnu v průběhu kalendářního roku,
 6. poskytnout obci další potřebnou součinnost při plnění této smlouvy.

Čl. 5

Úplata za provozování kompostárny

 1. Obec se zavazuje platit Provozní za provozování kompostárny dle této smlouvy úplatu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) bez DPH měsíčně. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.
 2. Případná změna úplaty bude upravena dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
 3. Úplata za provozování kompostárny je splatná jednou ročně na základě faktury vystavené Provozní nejpozději do 20. 12. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Opravy a investice kompostárny

 1. Provozní je oprávněna provádět na své náklady drobné opravy a údržbu kompostárny a jejího zařízení.
 2. Obec realizuje na své náklady investice do obnovy a rozvoje kompostárny Nový Malín.

Čl. 7

Některá ustanovení o odpovědnosti za škodu

 1. Škodou se rozumí též pokuty, penále a jiné majetkové sankce uložené správním úřadem nebo jiným k tomu příslušným orgánem kterékoli smluvní straně za porušení právní povinnosti, k němuž došlo v důsledku nesplnění povinnosti vůči této smluvní straně druhou smluvní stranou podle této smlouvy.
 2. Provozní odpovídá obci za všechny škody, které obci vzniknou v důsledku porušení této smlouvy ze strany Provozní včetně škod, které obci vzniknou z důvodu nezajištění plynulého a bezpečného provozování kompostárny z důvodů na straně Provozní.
 3. Provozní neodpovídá za škodu, nemohla-li splnit svůj závazek podle této smlouvy v důsledku porušení této smlouvy nebo jiné právní povinnosti ze strany obce. Provozní rovněž neodpovídá za škodu vzniklou plněním pokynu vydaného ze strany obce, na jehož nevhodnost byla obec předtím písemně upozorněna.

Čl. 8

Sankce

 1. Poruší-li Provozní při provozování kompostárny své povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4) této smlouvy, může obec vůči ní uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den trvání porušení této povinnosti; uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo obce na náhradu škody.
 2. Poruší-li Obec povinnost tím, že nezaplatí včas a řádně fakturovanou úplatu za provozování kompostárny, je Provozní oprávněna uplatnit v každém jednotlivém případě porušení této povinnosti úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení z dlužné částky.

Čl. 9

Zrušení smlouvy

 1. Tuto smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
 2. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodu podstatného porušení smlouvy za podmínek stanovených v § 345 obchodního zákoníku.
 3. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zanikne uplynutím doby jednoho roku, která počne běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku po doručení projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Ustanovení § 347 obchodního zákoníku se neuplatní.

Čl. 10

Majetkové vypořádání

 1. Smluvní strany vypořádají svoje závazky z této smlouvy do tří měsíců ode dne, kdy skončí její platnost. Podklady pro vypořádání závazků vyhotoví Provozní; za účelem vyhotovení podkladů je obec povinna poskytnout Provozní nezbytnou součinnost. O předání a převzetí majetku bude vyhotoven zápis, který podepíší obě smluvní strany.
 2. Bude-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením svého peněžitého závazku, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Čl. 11

Platnost smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
 2. Smlouvu lze vypovědět bez uvedení důvodu kteroukoli ze smluvních stran ke dni 30. 6. běžného roku a výpovědní doba činí jeden rok.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany souhlasí s tím, že vzájemné závazky a pohledávky smluvních stran vzniklé z této smlouvy se budou přednostně započítávat a pouze rozdíl bude předmětem úhrady; toto ustanovení platí, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.
 2. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které se bude nejvíce blížit smyslu a účelu ustanovení původního. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouva byla schválena na 12. zasedání rady obce Nový Malín konané dne 7. 11.2011.
 4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran uzavřenou ve formě dodatku ke smlouvě; dodatky budou číslovány ve vzestupné řadě.
 5. Smlouvaje závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 7. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela jeden stejnopis

V Novém Malíně dne 8. 11.2011                                V Novém Malíně dne 8. 11.2011

Obec (vlastník):                                                         Provozní (provozovatel):

Josef Minář, starosta obce                                         Mgr. Marek Štencl, jednatel

Zpět