Smlouva o provozování sběrného dvora

28.01.2016 00:00

Získáno jako součást odpovědi na dotaz.

Smluvní strany

Obec Nový Malín
sídlo: Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03
IČ: 00303089, DIČ: CZ00303089
jednající starostou obce Josefem Minářem
(dále jen “obec“ případně jako „vlastník“)

a

Provozní Nový Malín s.r.o.
se sídlem: Nový Malín č.p. 240, PSČ 788 03,
IČ: 25861905, DIČ CZ25861905
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23020 jednající Mgr. Markem Štenclem, jednatelem společnosti (dále jen ’’Provozní“ případně jako „provozovatel“)

uzavřely podle § 261 a násl. obchodního zákoníku tuto

smlouvu o provozování sběrného dvora
obce Nový Malín,

jak následuje:

Čl. 1

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi obcí jako vlastníkem vybudovaného Sběrného dvora obce Nový Malín v části bývalé selské usedlosti č.p. 83 umístěné na pozemcích p.č. 146 a 147, zahrnující dále rovněž pozemek p.č. 148 a část pozemku p.č. 149/1 vše v obci a k.ú. Nový Malín (dále jen „sběrný dvůr“) a Provozní jako jeho provozovatelem při provozování tohoto sběrného dvora a jeho obnově a rozvoji.

Čl. 2

Základní pojmy a ustanovení

 1. Sběrný dvůr je umístěn v části bývalé selské usedlosti č.p. 83 umístěné na pozemcích p.č. 146 a 147 a dále na pozemku p.č. 148 a na části pozemku 149/1, vše v obci a k.ú. Nový Malín. Sběrný dvůr je vybudován v souladu s kolaudačním souhlasem s užíváním stavby vydaným dle § 122 odst. 3 stavebního zákona a dle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, odborem výstavby MěÚ v Šumperku dne 3. 11.2011, sp.zn.: 98059/2011 VYS/JAFI, č.j. MUSP 107242/2011.
 2. Sběrný dvůr je jako stavba vymezen k následujícím účelům užívání, a to jako třídíma odpadu, sklad nebezpečného odpadu, přístřešek na uložení kontejnerů a slisovaného plastového odpadu, prostory pro ukládání kapalných odpadů a pevných odpadů, dílnu se skladem náhradních dílů a sklep.
 3. Pro účely řádného provozu sběrného dvora vydal provozovatel jeho provozní řád. který upravuje podrobně vlastní provoz sběrného dvora.
 4. Sběmý dvůr je určen pro sběr a zpracování odpadů kategorie „0“ i „N“ od občanů Obce Nový Malín. Odpady kategorie „0“ budou dotříděny a v případě využitelných složek lisovány, drceny, či jiným způsoben zpracovány. Veškeré odpady budou soustřeďovány na místech k tomu určených (kontejnery, shromažďovací prostory sběrného dvora), do doby předání oprávněné osobě k dalšímu využití, úpravě či odstranění.
 5. V prostorách sběrného dvora budou soustřeďovány také kompletní vyřazená elektrozařízení, která budou přijímána od občanů i od podnikajících fyzických či právnických osob. Tato vyřazená elektrozařízení musí splňovat podmínky kompletnosti, dané kolektivními systémy, které zajišťují zpětný odběr elektrozařízení.
 6. Při provozu sběrného dvora bude provozovatel využívat rovněž kontejnery pro ukládání a svoz odpadů, a to:
  - 6ks kontejnerů o rozměrech 3600 x 2200 x 2100 mm
  - 2ks kontejnerů o rozměrech 3600 x 2200 x 1000 mm které má v užívání od obce na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi provozovatelem a obcí dne 28. 12. 2011.

Čl. 3

Závazky smluvních stran

 1. Provozní se zavazuje:
 1. provozovat sběmý dvůr vlastním jménem a na vlastní odpovědnost podle platných právních předpisů a za podmínek stanovených touto smlouvou,
 2. poskytovat obci další plnění související s provozováním sběrného dvora, jak jsou vymezena touto smlouvou.
 1. Obec se zavazuje zaplatit Provozní za provozování sběrného dvora a poskytování dalších plnění v této souvislosti úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.
  Obec se dále zavazuje poskytovat Provozní potřebnou součinnost při zajištění plnění povinností Provozní dle této smlouvy.

Čl. 4

Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Obec má právo:
 1. kontrolovat plnění povinností Provozní podle této smlouvy a za tím účelem požadovat od Provozní potřebné informace,
 2. požadovat od Provozní odstranění stavu vzniklého v důsledku porušení povinností ze strany Provozní stanovených touto smlouvou nebo povinností stanovených právními předpisy a rozhodnutími správních úřadů souvisejících s plněním této smlouvy,
 3. požadovat od Provozní včasné a řádné vyřízení reklamací a stížností týkajících se poskytovaných služeb podle této smlouvy,
 4. vstupovat s vědomím Provozní do objektu sběrného dvora,
 5. v souladu s touto smlouvou uplatňovat obnovu a rozvoj sběrného dvora.
 1. Obec je povinna:
 1. oznámit Provozní neprodleně a podle povahy věci i s dostatečným předstihem jí známé skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy,
 2. zvát Provozní ke všem jednáním, která se týkají plnění této smlouvy a poskytovat Provozní zápisy z těchto jednání, a to i když se jich Provozní nezúčastní,
 3. v nezbytném rozsahu poskytovat Provozní pomoc a součinnost při zajišťování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy,

 e. poskytnout Provozní další nezbytnou součinnost při plnění této smlouvy,
 f. neuzavírat po dobu trvání této smlouvy jiné smluvní vztahy s třetími osobami na provozování sběrného dvora, které by mohly ohrozit plnění této smlouvy.

  3. Provozní má právo:

 1. kontrolovat plnění povinností obce podle této smlouvy a za tím účelem požadovat od obce potřebné informace,
 2. požadovat od obce odstranění stavu vzniklého v důsledku porušení povinností ze strany obce stanovených právními předpisy a rozhodnutími správních úřadů souvisejících s plněním této smlouvy, pokud plnění těchto povinností nenáleží Provozní,
 1. Provozní je povinna:
 1. oznámit obci neprodleně a podle povahy věci i s dostatečným předstihem jí známé skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy,
 2. neprodleně upozornit obec na zřejmou nevhodnost pokynů ze strany obce, jejichž plněním by mohla být způsobena škoda,
 3. dodržovat a plnit ustanovení této smlouvy zejména pak plnit činnosti uvedené v čl. 2 této smlouvy v souvislosti s řádným provozováním sběrného dvora,
 4. předávat obci informace a podklady, které se vztahují k předmětu smlouvy, a to evidenci využívání sběrného dvora občany obce v průběhu kalendářního roku,
 5. poskytnout obci další potřebnou součinnost při plnění této smlouvy.

Čl. 5

Úplata za provozování sběrného dvora

 1. Obec se zavazuje platit Provozní za provozování sběrného dvora dle této smlouvy úplatu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši 80.000,-Kě (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bez DPH měsíčně. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.
 2. Případná změna úplaty bude upravena dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
 3. Úplata za provozování sběrného dvora je splatná jednou ročně na základě faktury vystavené Provozní nejpozději do 20. 12. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Opravy a investice sběrného dvora

 1. Provozní je oprávněna provádět na své náklady drobné opravy a údržbu sběrného dvora a jejího zařízení. Provozní je dále povinna hradit elektrickou energii a zemní plyn spotřebované v rámci provozování sběrného dvora.
 2. Obec realizuje na své náklady investice do obnovy a rozvoje sběrného dvora.

Čl. 7

Některá ustanovení o odpovědnosti za škodu

 1. Škodou se rozumí též pokuty, penále a jiné majetkové sankce uložené správním úřadem nebo jiným k tomu příslušným orgánem kterékoli smluvní straně za porušení právní povinnosti, k němuž došlo v důsledku nesplnění povinnosti vůči této smluvní straně druhou smluvní stranou podle této smlouvy.
 2. Provozní odpovídá obci za všechny škody, které obci vzniknou v důsledku porušení této smlouvy ze strany Provozní včetně škod, které obci vzniknou z důvodu nezajištění plynulého a bezpečného provozování sběrného dvora z důvodů na straně Provozní.
 3. Provozní neodpovídá za škodu, nemohla-li splnit svůj závazek podle této smlouvy v důsledku porušení této smlouvy nebo jiné právní povinnosti ze strany obce. Provozní rovněž neodpovídá za škodu vzniklou plněním pokynu vydaného ze strany obce, na jehož nevhodnost byla obec předtím písemně upozorněna.

Čl. 8

Sankce

 1. Poruší-li Provozní při provozování sběrného dvora své povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4) této smlouvy, může obec vůči ní uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den trvání porušení této povinnosti; uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo obce na náhradu škody.
 2. Poruší-li Obec povinnost tím, že nezaplatí včas a řádně fakturovanou úplatu za provozování sběrného dvora, je Provozní oprávněna uplatnit v každém jednotlivém případě porušení této povinnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky.

Čl. 9

Zrušení smlouvy

 1. Tuto smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
 2. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodu podstatného porušení smlouvy za podmínek stanovených v § 345 obchodního zákoníku.
 3. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zanikne uplynutím doby jednoho roku, která počne běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku po doručení projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Ustanovení § 347 obchodního zákoníku se neuplatní.

Čl. 10

Majetkové vypořádání

 1. Smluvní strany vypořádají svoje závazky z této smlouvy do tří měsíců ode dne, kdy skončí její platnost. Podklady pro vypořádání závazků vyhotoví Provozní; za účelem vyhotovení podkladů je obec povinna poskytnout Provozní nezbytnou součinnost. O předání a převzetí majetku bude vyhotoven zápis, který podepíší obě smluvní strany.
 2. Bude-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením svého peněžitého závazku, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Čl. 11

Platnost smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
 2. Smlouvu lze vypovědět bez uvedení důvodu kteroukoli ze smluvních stran ke dni 31. 12. běžného roku a výpovědní doba činí jeden rok.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany souhlasí s tím, že vzájemné závazky a pohledávky smluvních stran vzniklé z této smlouvy se budou přednostně započítávat a pouze rozdíl bude předmětem úhrady; toto ustanovení platí, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.
 2. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které se bude nejvíce blížit smyslu a účelu ustanovení původního. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran uzavřenou ve formě dodatku ke smlouvě; dodatky budou číslovány ve vzestupné řadě.
 4. Smlouvaje závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

 7.Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela jeden stejnopis.

V Novém Malíně dne 28. 12. 2011
Obec (vlastník):
Josef Minář, starosta obce

V Novém Malíně dne 28. 12. 2011
Provozní (provozovatel):
Mgr. Marek Štencl, jednatel

 

Zpět