Statut periodického tisku obce Nový Malín

18.11.2015 00:00

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento statut upravuje vydávání periodického tisku územního samosprávného celku, dále jen ,,periodikum“ zejména z hlediska:
    a) tematického zaměření a obsahové náplně periodika,
    b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání.

Článek 2
Základní ustanovení

1) Vydavatelem a objednavatelem periodika je obec Nový Malín (dále jen ,,Obec“).
2) Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evid. č. E 14101.
3) Periodikum vychází zpravidla 3x – 4x ročně.
4) Periodikum je distribuováno bezplatně do všech domácností obce.
5) Na oficiálních webových stránkách obce  www.novymalin.cz je umístěna elektronická podoba periodika ve formátu pdf včetně archivu starších čísel.

Článek 3
Tématické zaměření a obsah periodika

1) Obec vydává periodikum s cílem poskytnout obyvatelům obce co nejvíce informací týkajících se činnosti obce, jejich orgánů a organizací, jichž je obec zřizovatelem nebo zakladatelem, společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění v obci.
V periodiku jsou zveřejňovány zejména:
    a) informace o činnosti obce, jejich orgánů a organizací, jichž je obec zřizovatelem a zakladatelem,
    b) informace o činnosti veřejné správy,
    c) příspěvky informující o očekávaných akcích v obci,
    d) informace o činnosti spolků působících v obci a informace o ostatním dění v obci.
2) V periodiku je poskytován prostor členům zastupitelstva pro věcná sdělení či stanoviska k problematice obce v přiměřeném rozsahu. Tento prostor bude poskytnut v ,,politické“ příloze, kde bude zároveň zápis ze Zastupitelstva a usnesení z Rad. Tuto ,,politickou“ přílohu a její obsah bude schvalovat Rada obce.
Rozsah poskytnutého prostoru činí v tomto volebním období 1/5 strany- psaného textu (odpovídá cca 1500 znaků, včetně mezer, odpovídá zhruba 20 řádkům textu) pro jedno politické uskupení, jež má zastoupení v ZO. Pokud některé z politických uskupení zastoupených v ZO této možnosti nevyužije, bude stránka doplněna o běžné informace dle čl. 3 odst. 1) tohoto statutu. Příspěvky (sdělení) do této „ politické“ přílohy je nutno doručit Radě obce vždy nejpozději tři týdny před termínem vydání periodika.
3) V periodiku nejsou zveřejňovány příspěvky o činnosti politických stran a hnutí ani stranické polemiky a politické polemiky a politické názorové střety.
4) V periodiku není na inzertních stranách zveřejňována reklama politických stran vztahující se ke komunálním volbám (vyjma období komunálních voleb, kdy jsou všechny řádně zaregistrované volební strany osloveny a mají v periodiku k dispozici stejný prostor pro vlastní prezentaci).

Článek 4
Inzerce

1) Inzerce je v periodiku zveřejňována za úplatu. Periodikum nesmí obsahovat inzeráty obsahující informace, které jsou v rozporu s dobrými mravy. Případné spory týkající se inzerce projednává kulturní komise.
2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

Článek 5
Příprava vydání periodika a distribuce

1) Příspěvky jsou přijímány a připravovány Kulturní komisí – (vyjma Článku 3 odst. 2).
2) Kulturní komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování příspěvků.
3) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, postupuje se do příštího vydání periodika.

Článek 6
Závěrečné ustanovení

1) Tento statut nabývá účinnosti dne 13. 11. 2015
2) Tento statut byl schválen Radou obce Nový Malín dne 12. 11. 2015  usnesením č. 15/2015
 

Zpět