Vstřícnost Zábřeha k přáním občanů

24.02.2017 00:00

Pro rozšíření malínských obzorů inspirativní příklad přístupu obce k jejím občanům.

Zábřežská radnice zpracovává územní studii veřejných prostranství (definice veř.prostr. viz níže) ve městě a v místní části Dolní Bušínov (zpráva viz https://www.zabreh.cz/). Jejím cílem je analýza těchto prostranství a navržení opatření vedoucích k posílení jejich funkcí a vzájemných vazeb, stejně jako k rozvoji města jako celku.

Definice: Veřejná prostranství (dále VP) označují všechny městské nezastavěné prostory, do nichž je volný přístup – tj. ulice, náměstí, plochy zeleně, parky, průchody mezi domy atd. Mezi VP naopak nepatří veřejné budovy (úřady, kulturní zařízení, železniční stanice), uzavřené areály (sportovní hřiště, výletiště apod.) či komerční zařízení (nákupní střediska včetně parkovišť).

Za tím účelem připravil zábřežský Odbor rozvoje a územního plánování dotazník (viz https://docs.google.com/forms/d/1LX51O8k14Farlogph1Ztiz5az_AzvbZubsmv42PqOmk/viewform?edit_requested=true) zaměřený na výzkum kvality VP z pohledu občanů Zábřeha. Dotazník poslouží jako jeden z podkladů pro zpracování uvedené územní studie.

V instrukcích pro občana jsou uvedeny organizační záležitosti:

 • termín odevzdání dotazníku
 • způsob odevzdání (sběrné boxy v blízkosti podatelen MěÚ nebo elektronicky na www.zabreh.cz.)
 • kde lze získat bližší informace k územní studii a dotazníku
 • informace, že výsledky dotazníkového šetření i samotná územní studie budou po zpracování zveřejněny

Obsahem dotazníku je:

 • přibližné určení, kde respondent (člověk odpovídající na dotazník, dále R) bydlí
 • ohodnocení VP v okolí bydliště R
 • jak často a za jakým účelem R využívá v dotazníku vyjmenovaná VP
 • ke každému z vyjmenovaných VP napsat charakteristiku 1 - 5 slovy
 • jaký má R námět na využití vybraných VP. Jako příklady bylo jmenováno:
  • současný stav (parkování osobních aut, zejména dlážděné plochy, méně zeleně)
  • zklidnění osobní dopravy (omezené parkování, zejména dlážděné plochy, méně zeleně)
  • klidová zóna s převahou zeleně (omezení dopravy i dlážděných ploch)
  • omezení veškeré dopravy a tvorba parku
  • nedokážu určit
  • jiné
 • identifikace R pro potřeby statistiky (pohlaví, věk – rozdělení do intervalů, dosažené vzdělání)

Jiří Schubert

Zpět