Vypořádání interpelací zastupitelů na 7. VZZO aneb postoj pana starosty k „černým“ stavbám

10.02.2016 00:00

     Předkládám Vám k posouzení výroky, týkající se „černých“ staveb v Malíně a staveb na vodoteči, která tvoří hranici plochy, označené v ÚP jako SV10. Výroky byly proneseny na 7. VZZO, konaném 28. ledna 2016. Výroky si dovolím okomentovat.

    Zastupitelstvo se k tématu dostalo při projednávání připomínek k odpovědím na interpelace zastupitelů z 6. VZZO a v diskuzi. O jaké interpelace šlo viz https://zazdravouobec.webnode.cz/news/interpelace-zastupitelu-prednesene-na-6-vzzo-konanem-7-prosin ce-2015/.

Vodoteč, tvořící hranici SV10 – základ převzat z hlavního výkresu územního plánu

    Z diskuze k bodu projednávání interpelací:

Langer: Měl bych malou připomínku k odpovědi na můj dotaz (poznámka – jedná se o interpelaci číslo 1). Jak jste se jistě dočetli: „K tomuto dotazu obec nedisponuje žádnými informacemi. Jedná se o aktivitu soukromé osoby bez účasti obce či Provozní Nový Malín s.r.o.“ Vzhledem k tomu, že jsme dostali materiály o stavbě rodinného domu pana H, tak si dejte jen do souvislosti, když někdo vypracovával tuto odpověď, tak ty informace musel mít. To znamená, že odpověď na můj dotaz není celá.
Minář: Informace jsme v té době neměli. Na rodinný domek je ta žádost, podívejte se, kdy to přišlo. Ta žádost na stavbu ta se vlastně teď vyřadila. (pozn. redakce: Datum odpovědi na interpelaci: 5. ledna 2016. Žádost o koupi části pozemku p.č. 3790/5 a o povolení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 3815/2 byla na podatelnu OÚ Nový Malín podána 22. ledna 2016).
Langer: Pane starosto, alespoň si to myslím, že pozemky, na kterých má stavba stát, se dotýkají obce. Protože pozemek, který brání přístupu na most, … To znamená, jestli tam ten most někdo stavěl, tak musel být ve styku s obcí.
Minář: Skutečně žádná žádost nebyla nebo na nic tam nebylo reagováno.
Langer: Uznáváte tedy, že je to černá stavba? Že účastník té stavby nebyl nikdo z obce?
Minář: Ne. (poznámka – jak je možné, že starosta neví, nebo to ví a tají, kdo mu dělá mosty ve strategickém místě, kam by se měla vyvádět kanalizace ze spodní části SV10 a je-li to legální?)
Langer: Tak jak to tedy je? Odpovědi nerozumím.
Minář: Však to tam je napsané. My o tom nemáme žádný přehled. (poznámka – jak tedy pan Minář mohl v odpovědi na interpelaci napsat, že se jedná o aktivitu soukromé osoby, když nemá přehled?)
Langer: V podkladech bylo, že pozemek je pana H, že mu obec má prodat těch 5m2, které brání přístupu na stavební pozemek.
Minář: Ale ty byly později. To byla žádost, která byla o měsíc později.
Langer: Aha datum té žádosti … To je možné.
Štencl: To víme od pátku. Od pana H to přišlo na obec 22. ledna.
Langer: Ale pan starosta odpovídal 30 dní od 7. 12. To znamená 7. ledna.
Štencl: 22. ledna přišla žádost.
Langer: Aha, já jsem myslel 22. prosince.

Schubert: A ještě prosím k tomu mostu, který tam je. Předpokládám, že jako řádný hospodář si zjistíte, jestli tam ten most je nebo není legálně.
Minář: To není moje starost. (poznámka - ví se, že pan Minář má o místo, na kterém je postaven most velký zájem. Nechce-li budovat nákladné přečerpávací zařízení a chce-li spodní část SV10 síťovat, bude v místech mostu potřebovat vyvést kanalizaci.)
Schubert: Jste přece starosta.
Minář: Starosta, ale když tohle víš, asi ty jsi zastupitel, tak máš úplně stejné pravomoci, tak se podle toho zachovej sám.
Schubert: Já si myslím, že to je na prvním místě věc starosty.
Minář: To si myslíš ty, ale já si to nemyslím takto.

Minář: Černých staveb na obci jsou stovky, tisíce. Kdybych měl na všechny reagovat, tak bych to tady musel ukončit a začít prohlížet celou dědinu, kdo má kde jaký plotek, kdo má kde jakou šupňu a asi bych narazil na 90% domácností, kde to takto je. Takže tuto aktivitu, pokud jsi tímto začal, se tomu můžeš věnovat. Začali jste na minulém zastupitelstvu s tou garáží ZM (narážka na bod 2a, projednávaný na 5.VZZO, kde chtěl pan ZM odkoupit obecní pozemek. Vyjímám ze zápisu k tomu bodu: „Pana Schuberta by zajímalo, kdo tam povolil postavit garáž a plot. Pan starosta odpovídá, že se bude muset zeptat třeba na stavebním úřadě [je zvláštní, že pan Minář nemá přehled o poměrech na obecním pozemku]. Dále se pan Schubert ptá, zda někdo žádal o pronájem. Pan starosta upřesňuje, že cesta kolem ZM je obecní a tu chce teď odkoupit. Pan Schuberta zajímá, zda to má teď v pronájmu. Bývalou obecní cestu si rozdělili se sousedem a užívají ji. Pana Felkla by zajímalo, zda, když je na pozemku stavba, zda je tam nájemní smlouva. Pan starosta by se musel podívat [je zvláštní, že starosta není připraven, když byl sám předkladatelem bodu Žádost o odprodej].“), takže můžeš pokračovat. Já se do těchto aktivit nehrnu.
Schubert: No dobře. Takže všichni slyšeli, že panu Minářovi nevadí co má v obci za stavby.
Schlemmer: To je špatná interpretace. Stejně jako mnoho dalších a všichni to slyšeli. (poznámka – řekněme tedy, že to je špatná interpretace a zkusme si představit nějaký případ, každý jich jistě ve svém životě najde několik, kdy nám vadí nějaká špatnost, kterou můžeme napravit. Co uděláme? Přirozeně se budeme snažit špatnost změnit. Pokud se o změnu snažit nebudeme, je to nepřirozené a vede to k pokřivenostem. Že bychom se vrátili k interpretaci, že panu Minářovi nevadí co má v obci za stavby?)

    Další pokračování tématu bylo v diskuzi:

Schubert: Já jsem se chtěl omluvit za formulaci, kterou jsem použil proti panu Minářovi. Omlouvám se, nebylo to na místě. … (poznámka – omluvu myslím upřímně. Formulace nebyla vhodná. Asi bylo lepší říci: „Pan Minář zavírá nad ‚nelegálními‘ stavbami oči.“ Ještě lepší však bylo neříkat nic.)
….
Schubert: Musím tu interpelaci celou číst nebo stačí, když to dám písemně?
Štencl: Závisí na vás.
Schubert: Podrobně to dám zapisovatelce. Teď jen: jedná se mi o statistiky pro katastr Nový Malín a Mladoňov - co se týká počtu domů a počtu obyvatel. To je první a druhá: „Prosím o výčet všech mostů a jejich parametrů na vodoteči co dělí Zajícovo pole atd. od SV10.“ To je interpelace č. 2.
Minář: Proč se ptáte? To není naše.
Schubert: Řeknu jednu věc, proč se na to ptám, především, proč se na to ptám. Podle mě tam jsou místa, především se jedná o zatrubnění, které jde od domu patřícímu S. Jmenují se tak ti lidé co tam bydlí? Od nich směrem dolů cca 20m, tam je zatrubnění.
Minář: Padesátka. (poznámka – pan Minář zná dokonce rozměr. O stavbě tedy ví. Jak je tedy možné, že stavbu nemá sám prokonzultovanou s odborníky, když by měl být z titulu své funkce zodpovědný za případný povodňový plán obce? Předpokládám, že obec má povodňový plán podle odkazů na povodňové komise v povodňovém plánu Vikýřovic – viz odkaz a povinnosti vyjádřené v § 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 a rozvedené v odkazu)
Schubert: Podle mého názoru neodpovídá tomu, co se tam může dít s vodou na jaře. Jak víte, tam je železniční val a jediné místo, kde voda může, je železniční most a pak se vše povalí a speciálně ti S, když se tam něco vzpříčí, tak budou vyplaveni. Proto se na to ptám a prosil bych vás, abyste se jako vedení obce o tu lokalitu začali zajímat, jestli to je v pořádku. Podle mého názoru se ten průměr minimálně musí zvětšit nebo tam udělat regulérní most. Samozřejmě to je na člověka, který to vlastní, ale ten člověk je zase za to zodpovědný a sám nemůže riskovat.
Štencl: To nedávejte formou interpelace.
Schubert: Já se ptám na výčet a parametry, aby se zjistilo, jak to je.
Minář: Je to Českých lesů. Tam bys asi měl postupovat.
Schubert: Prosím vás, pošlete mi kontakt na toho pána, abych věděl koho se mám ptát.
Minář: Majitel.
Štencl: S panem Pánkem na obci. To jsou věci, které …
Minář: Přijdi za ním … Když tam přijdeš, s ním se domluvíš a odejdeš za čtvrt hodiny a získáš údaje, které potřebuješ. Přijdeš, on ti vyjede pozemek, kdo to tam postavil a můžeš konkrétně s tím majitelem jednat a s Lesy ČR. (poznámka – interpelaci jsem nakonec podal, protože přístup který pánové k problému zaujali a povinnosti, které obec k vodním tokům má, mi nedaly jinak)

Jiří Schubert

Zpět