ETICKÝ KODEX člena Komise pro přípravu a pořízení územního plánu města Mnichovice

28.02.2017 00:00

Jak již bylo řečeno v diskuzi panem Vinklerem, obec Mnichovice postupuje v přípravě územního plánu velice zodpovědně.
Zřídili si komisi a v současné době výbor pracující nad vznikem ÚP.
Nechali si vypracovat Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mnichovic na životní prostředí (SEA).

Viz
https://www.mnichovice.info/index.php/uzemni-plan/14-uzemni-plan/27-komise-pro-uzemni-%20planovani

https://www.mnichovice.info/index.php/uzemni-plan/14-uzemni-plan/235-vybor-pro-uzemni-plan-zapisy-z-jednani

https://www.mnichovice.info/index.php/uzemni-plan

Velice oslovující je kodex komise. Proto si jej dovolujeme přetisknout jako inspiraci, kdyby se třeba někdy něco podobného chtělo podařit i v Malíně. :-)

 

Etický kodex

člena Komise pro přípravu a pořízení územního plánu města Mnichovice

Odbornost
Člen komise se drží nejvyšších standardů profesionality, přesnosti, objektivity a pravdivosti. Přiznává původ myšlenek a slov vypůjčených od jiných. Neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní členy komise.

Otevřenost
Člen komise jedná se všemi zájmovými skupinami čestně a poctivě a otevřeně je informuje o všech činnostech a záměrech, které se těchto skupin mohou týkat. Člen komise je připraven poskytnout veřejnosti veškeré informace a vysvětlit všechny okolnosti, které ho vedly k jeho postojům, návrhům a hlasování.

Životní prostředí
Člen komise usiluje o udržitelný rozvoj Mnichovic a vyvážený přístup k životnímu prostředí.

Střet zájmů
Člen komise jedná vždy ve veřejném zájmu. Zdrží se takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby, právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

Korupce
Člen komise považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné. Nepřijímá ani neposkytuje žádné peníze, cenné dary, služby či cokoli jiného, co by mohlo být považováno za úplatek. Člen komise nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.


Příloha 1:

Návod pro jednání v eticky problematických situacích

 1. Je daná věc v souladu s etickým kodexem člena komise pro územní plán?
 2. Máte pocit, že jednáte správně?
 3. Jednáte v souladu se zákonem?
 4. Ohrozilo by vaši dobrou pověst, pokud by se o vašem jednání někdo dozvěděl?
 5. Bylo by vám nepříjemné, kdyby jiní věděli, že jste se rozhodli takto jednat?
 6. Existuje jiný, eticky přijatelnější způsob řešení?
 7. Jaký byste měli pocit, kdybyste se o svém jednání dočetl/a v novinách?
 8. Poradili jste se ostatními členy komise?
 9. Obrátili jste se na vedení komise, jestliže si nejste jisti svým rozhodnutím?Příloha 2:

Pravidla vedení dialogu

 1. Pojímejte oponenta nikoliv jako nepřítele, ale jako partnera při hledání pravdy.
 2. Snažte se druhému porozumět. Formulujte sami jeho námitky, aby bylo jasné, jak jim rozumíte.
 3. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávejte za argument. V takovém případě jde pouze o vaše mínění a partner mu nemusí přiznat váhu argumentu.
 4. Neutíkejte od tématu. Nevyhýbejte se nepříjemným otázkám nebo argumentům tím, že svedete diskusi jinam.
 5. Je důležité, co se říká, nikoliv kdo to říká. Nesnižujte osobní důstojnost oponenta.
 6. Nesnažte se mít za každou cenu poslední slovo.
 7. Nezapomínejte, že dialog vyžaduje kázeň. Vyjadřujte své názory klidně, nedávejte průchod emocím.
 8. Nezaměňujte dialog s monologem.


 

Zpět