Změna územního plánu – zápis z průběhu jednání 5.VZZO, bod 4a

31.10.2015 01:45

Jmenované prosím za prominutí, že jsou pro zlepšení čitelnosti použita jejich jména bez titulů a oslovení paní/pan.

Předsedající přečetl důvodovou zprávu a otevřel diskuzi.

Felkl: Jedná se o aktualizaci nebo změnu územního plánu? V případě, že to je napravení nového stavu, je to aktualizace.

Minář: Do 21. 11. musí být pořízena změna. (Změna ÚP nemusí být pořízena! Je pouze třeba, aby ZO nejméně jednou za 4 roky schválilo zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období – viz § 55 odst. 1 zákona 183/2006 – stavební zákon. ÚP Nový Malín byl schválen ZO dne 28. 11. 2011, vyvěšen 29. 11. 2011 a 15 den po vyvěšení, tj. 14. 12.2011 nabyl platnost - viz https://www.novymalin.cz/downloads/VV.pdf. Tj. zpráva by měla být zastupitelstvu předložena do 30. 11. 2015 – pozn. red.)

Felkl: Zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období je?

Minář: Ta není potřeba. Když to schvalujeme, není potřeba. Zpráva je potřeba jen v druhém případě. Protože nám končí platnost, pořizujeme změnu územního plánu. (Malínskému územnímu plánu a obecně žádnému, výjma § 188 odst. 1, platnost nekončí! Zpráva má být pořízena i v případě schvalování změny ÚP, viz níže – pozn. red.)

Felkl: Zpráva o uplatňování musí být předložena vždy po 4 letech od schválení. (Nikoliv od schválení, ale od vydání podle § 55 odstavec 1 zákona 183/2006 – pozn. red.)

Minář: Nemusí. (Podle 183/2006 se zpráva nepořizuje jen v případech popsaných v § 55 odst. 3 stavebního zákona! Což snad případ Malína není! Dále o povinnosti mluví i otázka č.7 v https://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22 a Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27.10.2010, č.j. 9 Ao 4/2010-27 – pozn. red.)

Felkl: To je psané kde?

Minář: Tak to vysvětlovala paní Riedlová.

Felkl: Tak mně vysvětlovala zřejmě včera něco jiného.

Minář: Tak musela, já jsem byl u toho, když to Marek projednával s paní Riedlovou.

Felkl: Aktualizace je povinná po 5 letech, změna se může provádět třeba po půl roce, ale po 4 letech musí být předložena zpráva o uplatňování ÚP. (Povinnost aktualizace po 5 letech nemám ovřenou. Obec má však povinnost provést změnu ÚP v případech jmenovaných v § 54 odstavec 4 a 5 stavebního zákona: Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách a nekompatibilita s územně plánovací dokumentací státu a kraje. – pozn. red.)

Schlemmer: V bodě je jasně pořízení změny územního plánu. Bavíme se tedy o změně, ne o aktualizaci.

Felkl: Ovšem v bodě je narovnání ÚP se skutečným stavem a to je aktualizace. Takže něco je špatně.

Minář: Takhle to je projednáno s paní Riedlovou, já si nevymýšlím.

Felkl: Neuvádí se ÚP obce Nový Malín, ale ÚP Nový Malín

Minář: Na tenhle detail bych počkal na Marka.

Felkl: Marek není starosta.

Minář: Marek není starosta, ale určitě právní věci řeší Marek, ne já.

Moravcová: Pro ujasnění. My teď budeme aktualizovat. Řekneme, co jsme kde udělali jinak anebo je to tak, že schvalujme úplně něco nového, to znamená, vezmeme mapu a přidáme k tomu další kousky?

Minář: Co jsme udělali, platí, ale teď budeme navrhovat, co ještě chceme rozšířit.

Moravcová: Budeme tedy přidávat.

Minář: Nevím, jestli máte žádosti, které přišly a budou se projednávat.

Pospíšil: To co schvalujeme se týká žádostí, které přišly?

Minář: Ty my neschvalujeme. Ty budeme projednávat, to je teprve začátek.

Pospíšil: Týká se to jen již podaných žádostí, žádných jiných?

Minář: Všechno může být. Vyhlásíš a začneš přijímat žádosti.

Schlemmer: Je to otevřený proces, který bude probíhat. Marku (do místnosti přišel pan Štencl – pozn. red.), byl tady spor mezi panem Minářem a Felklem kolem furmulací. Jestli by ses k tomu vyjádřil.

Felkl: Já jsem se ptal, jestli se pořizuje aktualizace nebo změna. Protože v důvodové zprávě je uvedena věta: jedná se především o narovnání skutečného stavu se stavem v územním plánu. Kdyby to byla pravda, pak to je aktualizace.

Štencl: Já jsem tohle nechystal. To chystala paní Kubíčková po konzultaci s paní Riedlovou. Paní Riedlová jí to takhle předkládala.

Felkl: Změna musí být z nějakého důvodu.

Štencl: Já jsem se na to paní Riedlové ptal. Buď musí být zpracována zpráva nebo může být změna ÚP. Paní Riedlová řekla, že to je takhle v pořádku (že to není v pořádku viz výše – pozn. red.). Jak říkal pan Minář, požadavky, které přišly v mezidobí tak vám starosta předkládal. Můžou být samozřejmě další. Ta formulace usnesení je po konzultaci s paní Riedlovou.

Felkl: Zpráva o uplatňování musí být.

Štencl: Pokud by se nedělala změna, byla by jen zpráva, tak ano, ale pokud se schválí změna, není zpráva povinná záležitost. Ptal jsem se na to vzhledem k § 55 stavebního zákona.

Felkl: Nepoužívá se plán obce Nový Malín.

Štencl: Takže ÚP Nový Malín.

Scheuter: Vidím mezi těmi 9 žádostmi o změnu p.č. 3447/2 na stavbu MVE. To bude nová elektrárna?

Felkl: Teď neprobíráme změny.

Minář: Změny jsme vám dali na vědomí a ty se budou projednávat.

Felkl: Návrh usnesení číslo 2 - podání žádosti o pořízení u obce s rozšířenou působností. Jiná forma se neuvažuje? Pořizovatelem může být obec, pokud má odborně způsobilého člověka a to obec Malín má. Nebo to může být létající pořizovatel.

Minář: Tohle je asi bezplatné, nejlevnější.

Felkl: Já nevím, já se ptám. Škoda nevyužít potenciálu.

Pánek: Nemám to v náplni práce. Mám ZOZ (zvláštní odborná způsobilost – pozn. red.) pro územní způsobilost. Ale mezitím co jsem složil zkoušku a kdy proběhly změny stavebního zákona a ty změny jsou tak rozsáhlé, že pro mě to byl velký boj. Takže ty holky, které to dělají v Šumperku …

Čajková: Vím, že když někdo prezentuje vlastní názor může vyvolávat potíže. Když odhlédneme od finančních záležitostí. Prostor krajiny to je její nezastavěnost.

Schlemmer: Já bych jen doplnil. Je to k územnímu plánu, k bodu, který se projednává?

Čajková: Ano. Nezastavěnost už je hodnota sama o sobě. A zaslouží si, aby byla chráněná. My musíme mít plán jako třeba mají v Rakousku, Švýcarsku, který by omezoval nové zábory půdy a tlačil investory aby přestavovali danou zástavbu. Pracovat na tom abychom lidská sídla odlévali do krajiny je špatně. A tak bych chtěla, abyste byli velice uvážliví. Pokud se to tak bude dít, to jsou změny nevratného charakteru. To jsou změny, za které nám budoucí generace příliš nepoděkují. My nedisponujeme v našem prostoru takovými vzdálenostmi jako v USA, kde staví předměstí do desítek kilometrů. Tam na to mají prostor. Je to nevzhledné, nekončící, ale mají to tam tak. Ale proč si kazit naši krajinu? Prosím všechny zastupitele buďte velice opatrní a uvážliví. Jestli se vám vyplatí vidina krátkodobého zisku, když se něco zastaví, ale zničí se kus krajiny nebo se velice změní, jestli to za to stojí. To je můj apel. Možná mi paní Andrísková dá za pravdu, protože krajina to je šperk a jako o šperk se musíme starat. Děkuji.

Andrísková. Můžu k tomu? Souhlasím s paní doktorkou Čajkovou. Jestli by nestálo za uvážení, aby obec v rámci ÚP měla i generel zeleně. Který sice není závazný, ale je doporučující. Jestli by nestálo za to takový generel zeleně vypracovat.

Schlemmer: Chce se k tomu někdo vyjádřit? Jak vidím, diskuze ukončena.

Schubert: Jak bude vedení obce postupovat poté, co se toto schválí. Jinými slovy, jaké kroky bude podnikat? Koho osloví? Kam půjde? Jakým způsobem bude shromažďovat návrhy na zařazení do ÚP? Jakým stylem bude informovat zastupitelstvo? Další diskuze o určeném zastupiteli.

Minář: Já k tomu nemám nic bližšího. Bude to jak to probíhalo dřív. Samozřejmě informovanost. Pokud budete chtít větší může, ale nevidím v tom průběhu nic jiného než že bude zapojená stavební komise jak to bylo minule. Dneska je nová. Pokud byste si chtěli vybrat někoho, kdo v té přípravě bude nějakým způsobem figurovat, to spíš jenom zatěžuje. Takže jsem zvědav, kdo by se tomu chtěl dobrovolně věnovat. A byl bych rád, aby u všech jednání, která budou probíhat, protože proces je velmi složitý. Možná pan Felkl bude vědět nejvíc z toho, co se vše projednává. Ty změny ÚP. Myslím si, že to bude hodně podobné jako zřízení ÚP.

Felkl: Ale tohle by měl právě zajišťovat určený zastupitel, který by odbornost měl mít.

Schubert: Jaké budete dělat kroky? Koho oslovíte jako projektanta?

Minář: Navrhli jsme pana Dujku.

Schubert: Chcete říct, že když zastupitelstvo schválí usnesení, že se pan Dujka automaticky stane projektantem? V usnesení to není. Pan Dujka je jen v důvodové zprávě, ne v usnesení. My neschvalujeme důvodovou zprávu.

Štencl: To jsou základní usnesení aby se proces rozběhl. V minulosti pan Dujka s panem Doležalem územní plán tvořili, takže k tomu má nejvíc. Takže by se ujal těch změn. Já si myslím, že ty změny nebudou natolik zásadní aby to dělal někdo jiný a samozřejmě s tím vyjadřováním, určitě k tomu bude prostor. Vzpomínám si, že k tomu byla možná až hysterie. K připomínkám, které se budou dávat se vytvoří prostor aby se občané a hlavně zastupitelé mohli vyjádřit. Když se to schválí, spustí se proces a kromě požadavků, které se předložily se pak mohou dát požadavky ostatní. Samozřejmě předkládání ke schvalování dotčeným orgánům. Ten proces je zdlouhavý a je několikeré schvalování v zastupitelstvu. Z hlavy teď nevím, musel bych si vzít stavební zákon a pasáž o ÚP tady citovat. Momentálně to je zbytečné spíše jde o to, a to si myslím měl pan Schubert na mysli, aby o tom, že se něco děje věděli zastupitelé a pokud nějaký další krok, další fáze tak aby se svolalo nějaké jednání pracovní zastupitelstvo a řeklo se tady je návrh zpracovaný panem Dujkou na základě požadavků a teď půjdeme dále. Je na to taková lhůta. Pokud se týká určeného zastupitele. Já vím, že v různých obcích schvalují různé osoby. Nemusí to být zrovna odborník. Většinou to je třeba místostarosta nebo 2. starosta. Je to velmi podobné jako když se dělal ÚP.

Minář: Já jsem u toho napsán. U minulého jsem byl také. Možná to je pro vás červený hadr, ale 90% veškeré činnosti při schvalování ÚP měl předseda stavební komise, nebyl jsem to já. Já jsem figuroval oficiálně, ale všechny technické věci, protože k tomu měl nejblíž, Vašek Doležalů. To si myslím, že zase to nebudu já, ale bude to nová stavební komise, která se v tom nejvíc vyzná. I když jsem podezírán ze všeho nekalého, to už tak chodí.

Schlemmer: Má někdo ze zastupitelů ještě.

Schubert: Prosi bych aby byla zřízena webová stránka, na které se objeví každý návrh změny do ÚP. Aby to byla průběžná informace. Aby to věděl nejen určený zastupitel, starosta a pracovníci obecního úřadu, ale aby to věděli zastupitelé i veřejnost a mohli na to reagovat.

Felkl: Jen doplním, že návrh zadání, jejich shrnutí dojdou do zastupitelstva a zastupitelstvo schvaluje kterou změnu ano, kterou ne.

Schubert: S tím nemám problém, ale chci …

Felkl: V dostatečném předstihu a třeba pracovní zastupitelstvo, jak o tom mluvil pan Štencl, o tom mohlo jednat.

Schubert: Přesně. Pracovní skupina, veřejnost, aby to bylo transparentní. Říkáte, že bude nějaká komise, která bude k ruce určenému zastupiteli. Jak jste to myslel?

Štencl: Stavební komise.

Schubert: Ale pak jste mluvil ještě o jiném, že je možno do toho ještě někoho přizvat. Teď jste o tom pane Mináři mluvil.

Minář: Ne, možná Marek. Já jsem říkal, že jsem v tom měl maximálně 10% svého. 90% všeho vyřizoval Vašek Doležal a Mirek Podhajský to měl na starosti.

Schubert: Vy jste předtím ještě mluvil, že stavební komise bude spolupracovat a pak jste řekl, že k tomu by mohl jít někdo další. A pak jste to okomentoval, že to bude náročné. Já bych se za takovou osobu přimlouval z našich řad.

Minář: Osobně mám velice špatné zkušenosti ze široké komise. Já si ji pamatuji při revitalizaci centra obce, kdy jste měli širokou komisi a po třech letech nebyl žádný výsledek. A bylo veřejných projednání hodně. Já se spíš přikláním k odborníkům a myslím si, že dneska ta stavební komise nemůže být napadána z nějakého zaujetí. Je nová.

Schubert: S čím souhlasíte? Bude webová stránka? Bude na ní každý návrh změny přinesený na OÚ. Budou tam mapy?

Minář: Já asi vidím kam míříš. Že bude velké rozšiřování ÚP o další lokality. Já to tak nevidím, když se na dosavadní návrhy změny podívám. To jsou samé drobnosti, které možná mohly být zahrnuty ve stávajícím ÚP. Třeba možnost stavby letiště. To chtějí rozšiřovat o nějaký malý kousek a nemohou, proto tam je změna. Nebo cyklostezka do Hrabišína. Technoplyn tam má. To jsou jen drobnosti. Já tam nevidím nic velkého.

Moravcová: Na jedné lokalitě tam bude ze dvou stran pole. Je to vyříznuté. Tam to nenavazuje na nic zastavěného.

Smolicha: Pod Hájovnou. To je v CHKO a to je asi červený hadr pro všechny. Je tam jedna z nejcennějších půd. Do staré zástavby vesnice si strčíme nějaký satelit. Teď o tom mluvil nějaký projektant, který byl za rok 2014 vyhlášen jako nejlepší a ten to zdůvodňoval tak, že lidé, kteří chtějí žít na vesnici mají ctít charakter vesnice a ti kteří mají rádi společnost se mají stěhovat do měst. Budovat satelity to není ani vesnice ani město. Řekl to člověk, který je vysoce hodnocen v kruzích architektů.

Minář: Satelit je široký pojem. Je to něco, co je daleko. Kdežto tady celá zástavba, kam se podíváš, vzniká a navazuje na stávající zástavbu. Takže žádný satelit vše má navazování na kostel, obchody. Ještě se vrátím k lokalitě co jste ukazovali. Před 10, 15 lety když si ji pan A kupoval, bylo slíbeno, že bude zařazena do ÚP. Do ÚP byla zařazena, ale nebyla odsouhlasena, protože ji neodsouhlasila CHKO. Vyvolal jednání s CHKO a při něm vedoucí CHKO i pracovník a ten přislíbil, že když bude zasíťováno a pravá strana bude, že CHKO nebude mít námitek, aby to o 7 rodinných domků rozšířila.

Felkl: Slíbilo staré nebo nové vedení CHKO?

Minář: Staré.

Felkl: Teď je to úplně jinak.

Minář: To nemusí projít. Já jsem jen řekl to, že jsem byl u jednání, když to staré vedení schválilo. Přijde nové, my to známe, je to jinak.

Moravcová: Z těch tří stran pak dál pokračuje pole?

Minář: Ne pole bude pokračovat …

Pospíšil: Technická. To jsme odbočili. Bavíme se o něčem jiném. Nemůžeme probírat parcely.

Schlemmer: Pan Hovanec se hlásil před drahnou dobou. Já jsem čekal až zastupitelé promluví. Ještě mu dám slovo.

Hovanec: Já jsem byl v roce 2011 při schvalování ÚP vybrán jako zástupce veřejnosti. Lidí, kteří bojovali proti megalomanskému zastavování Malína. Částečně se nám něco podařilo zastavit. Nicméně pořád tady zůstalo dost velkých ploch, které byly k zástavbě určeny. Protože to zvedlo vlnu nevole, tehdejší zastupitelstvo si řeklo, respektive pan Minář tehdy v roli starosty říkal, že kdybychom to shodili, všechny změny stojí velké peníze a že tento plán je na 20 let a že do toho nebudeme zasahovat atd. Zase se ukazuje, že to byly jen takové řeči. Uběhly čtyři roky a máme tady návrh, že to budeme zase měnit, budeme to rozšiřovat. Tady máme možná nějakých 9 bodů (počet návrhů na zařazení do změny ÚP). Jsem skeptický, že až tu budeme sedět za nějako dobu, že těch bodů nebude více. To si potom můžeme připomenout. Druhá připomínka. Tehdy zastupitelstvo řeklo „nebudeme povolovolovat další plochy dokud nebude zastaveno 80% volných pozemků, které tady dneska jsou.“ (řeč trvala 1 minutu 43 sekund - pozn. red.)

Schlemmer: Já vás přeruším, protože zastupitelstvo se dnes nezabývá povolováním bodů o kterých mluvíte. Zastupitelstvo jenom … Bude rok proces.

Minář: Ty neprobíráme.

Schlemmer: Já vás přeruším, protože to jsou věci, které nejsou přímo k tomuto bodu.

Hovanec: Jsou, protože otevíráte bod, který …

Schlemmer: Myslím, že vy budete mít prostoru ještě hodně. Protože se k tomu budou ještě občané vyjadřovat. Celý rok se o tom bude jednat. Je zbytečné se vystřílet.

Hovanec: Pane doktore, já tady sedím celou dobu na tohle… (zastupitelstvo v tu dobu již trvalo 3 hodiny 40 minut – pozn.red.) Proč jste takový demokrat? Vy mě chcete přerušit? Já jsem vám také neskočil do řeči.

Schlemmer: Já vám skočím do řeči. Já jsem vedoucí tady toho. Tři minuty na projev, které jste vyčerpal. V jednacím řádu jsou 3 minuty. (od začátku řeči pana Hovance do tohoto okamžiku uplynuly 2 minuty 31 sekund - pozn. red.)

Hovanec: Kdybyste tady vy celou dobu seděl …

Schlemmer: Nepřerušujte mě.

Hovanec: Já jsem vás nepřerušil.

Schlemmer: Já mám na to na rozdíl od vás právo. Má ještě někdo ze zastupitelů dotaz?

Schubert: Prosím vás, chtěl bych nějakou záruku ze strany vedení obce, aby řeklo, že vytvoří webové stránky a že je bude aktualizovat.

Schlemmer: Chcete se k tomu někdo vyjádřit?

Minář: Já tyhle věci nedělám. Já jsem papírový.

Schubert: Dobře, ale máte na to vliv. Když řeknete budeme, tak to tak bude a když řeknete nebudeme, tak to nebude.

Tylová: Momentálně máme webové stránky v úpravě. Budeme mít nové webové stránky. Určitě se nebudeme bránit, že vám budeme podávat informace. Teď ale ze mě nemůžete vymáčknout, že vám tady slíbíme něco. Budeme podávat informace, já se o to budu snažit. Ale teď vám nedovedu říct, jestli to bude formou webových stránek nebo vám budeme posílat něco mailem. Nebo jakýmkoliv způsobem. Nové stránky budou, když to dobře půjde na konci listopadu.

Schubert: Budou prosím vás informace aktuální? Hned jak se rozhodne tak to dostaneme? Nebo to bude mít měsíc zpoždění?

Schlemmer: Rozhodování je dlouhý proces. To ještě letos určitě nebude.

Schubert: Víte, pane Schlemmer, v momentě, kdy to proběhne tak, že my se teď rozloučíme, půl roku nic, vy shromáždíte spoustu návrhů, potom to naráz přijde vše na zastupitelstvo, bude to jak teď. Pošlete nám to v pátek večer. Potom se na to máme ve středu sejít. Takže to není možné … Chápete co chci říct? Transparentnost žádná. Mně jste teď žádnou záruku nedali. Tudíž dojem, že to bude transparentní ve mně není. Jestli se takto rozloučíme, děkuji, všichni to slyšeli. Dál jsem chtěl záruku, kdo bude v komisi, která bude spolupracovat s panem Dujkou? Kromě určeného zastupitele.

Minář: Já jsem říkal, že to bude jako minule dělat stavební komise. Jedna oficiální osoba, stavební komise a Mirek Podhajský.

Schubert: A kdo to bude dělat nyní?

Minář: Teďka to může dělat Milan a stavební komise. Protože já určitě nebudu sedět u ÚP. Já mám svých starostí dost. Takže to bude to samé. Teď máme stavebního technika a ještě k tomu skoro nejvíce povolaného. A stavební komise a možná to je vyřešené.

Schubert: Složení komise. Jakou bude mít odbornost?

Štencl: Stavební komise je jmenovaná, tam jsou stavaři.

Schubert: Já ty lidi neznám. Já ani nevím, kdo tam je (po odvolání pana Felkla zůstává na obecních stránkách třetí místo člena komise prázdné – pozn.red.).

Minář: Nejvyšší kvalifikaci podle všeho má. Podívej se dozadu.

Schubert: Vy jste teda prosím odborník na co? Co jste vystudoval?

Pánek: ... Jako bývalý pořizovatel územních plánů mám asi ze všech lidí, co tu jsou, k problému asi opravdu nejblíže. Nicméně ten zákon striktně stanovuje postup jaké úkony kdo v procesu rozhodování koná. Pokud pořizovatelem bude MěÚ, což je nejlepší, protože ony se znají i s krajským úřadem, který v rámci schvalování stejně musí překontrolovat územní plán. Pokud se ptáte kdo, když si tady jako zastupitelstvo zvolíte někoho jiného, tak si zvolíte.

Schubert: Vy jste pro dávat informace, které se k vám dostanou, dávat zastupitelům nebo na web?

Pánek: Původní ustanovení zákona, které znám já tak je, že všechny změny musí zastupitelstvo odsouhlasit. Vše se musí projednat. Vy když to schválíte tak to teprve jde k tomu projektantovi, který začne pořizovat ÚP. On něco nakreslí, pošle to dotčeným orgánům státní správy. Ty to rozcupují, protože třeba řeknou, že CHKO to nechce. Od orgánů státní správy to jde na veřejné projednání, kde se k tomu mohou vyjádřit občané a mohou to zkritizovat. Proces ÚP se dříve jak za rok a půl nestihne.

Schubert: Přijde nárazový termín, kdy na to budeme mít 4 dny, do té doby se nedozvíme nic.

Felkl: Tam jsou termíny.

Pospíšil: Já jsem se ztratil. Jsme někde jinde. Teď probíráme jiné téma než ty říkáš. Já se můžu zeptat tam toho tam toho a budeme tu sedět jak dlouho?

Schlemmer: Řešíme věci, které budeme řešit za půl roku a možná i později. Tady jen, že se začne žádat o změnu. Detaily si nechme na později.

Schubert: Víte, vážení kolegové, vy chcete aby se tady o něčem hlasovalo. Doufám, že jste si vědomi, že když se to odstartuje tak to pojede. A já teď chci nějaké záruky od vás, abyste mi řekli, že to pojede podle nějakého mustru. Že to bude transparentní. Že to nepřijede do nějakého bodu, kdy to musí ze zákona rozhodnout zastupitelstvo a bude to nárazová situace.

Schlemmer: Chci to ukončit, ale chci řící, že nemá smysl zveřejňovat všechny požadavky na změny ÚP, které stejně neprojdou. To je lepší nechat až potom kdy budeme vědět co všechno projde. Tady jsou nějaké věci, o kterých odborníci tvrdí, že to nemůže projít třeba přes CHKO. Tak proč tady jitřit mysl tím, že tam dáme něco co je nesmysl. Počkejme. Schvalme tady to, že budeme žádat o změnu ÚP. A až potom co se proberou tady tyto detaily, potom to řešme. Navrhuji ukončit diskuzi.

Čajková: Chtěla jsem se zeptat máte představu kolik to bude stát?

Minář: Když jsme dokončovali, ptal jsem se pana Dujky. Říkal 100.000,-Kč. Ale je to údaj 4 roky starý.

Schlemmer: Byl protinávrh? Nebyl. Prosím návrhovou komisi aby přečetla návrh usnesení.

Vrana: Přečetl návrh usnesení.

Schlemmer: Kdo je pro usnesení?
Paclíková, Hýbl, Vrana, Faltus, Minář, Schlemmer, Tylová, Novosadová, Smolicha, Felkl

Schlemmer: Kdo je proti?
Pospíšil, Schubert

Schlemmer: Kdo se zdržel?
Moravcová

Projednávání bodu včetně hlasování trvalo 40 minut.

red

Zpět