Adaptační opatření na změnu klimatu pro obec Nový Malín (návrh)

12.03.2018 00:00

Spolek Zdravý Malín, z.s. předkládá tento návrh a žádá o jeho zařazení do programu  16. VZZO
 

Adaptační opatření na změnu klimatu pro obec Nový Malín (návrh)

Účelem předkládaného materiálu je upozornit orgány obce na reálná rizika dopadů negativních změn klimatu na obec Nový Malín, její občany a nabídnout vhodná adaptační opatření, která by odvrátila nebo podstatně zmírnila očekávané dopady na sídlo, obyvatelstvo, místní ekosystémy a zejména vodní režim krajiny.   
Výslovně upozorňujeme, že na rozdíl od povodní, které jsou omezeny na krátký časový úsek, jejich dopady a následky jsou ihned zřejmé a prokazatelné, je fenomén sucha, vysychání krajiny, postupný, nenápadný a plíživý. Pokud se však v předstihu nepodniknou včasná preventivní opatření, je dopad sucha podstatně horší a obvykle nevratný.
Dopady na veřejné rozpočty pak jsou mnohonásobkem toho, co by stála preventivní opatření.
Výrazným způsobem by se také snížila kvalita bydlení v obci Nový Malín.
 

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ NA ZMĚNU KLIMATU – obec Nový Malín

Změna klimatu postupně přináší řadu důsledků, které mají a v různé míře nadále budou mít převážně negativní vlivy na život společnosti i přírodu.  Dynamiku negativních změn lze pouze zpomalit, nikoliv zcela eliminovat. Proto je nezbytné se zaměřit také (avšak nejen) na adaptační opatření, pomocí nichž lze omezit dopady části negativních vlivů.

ADAPTACE je reakce na probíhající klimatickou změnu prostřednictvím opatření, která snižují či eliminují její vlivy.  Jedná se zadržování vody v krajině a sídlu, šetření vodou prostřednictvím jímání a využívání srážkových vod, snižování teploty v urbanizovaném území s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel, protierozní opatření, zvýšení podílu veřejné zeleně, zvýšení stability územních systému ekologické stability apod.

NÁVAZNOST DOKUMENTU

EU -ČR 
Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu. Jedná se o základní materiál, ze kterého vycházejí národní strategie. Představuje dlouhodobou strategii (do roku 2020) pro zvýšení odolnosti EU vůči negativním dopadům změny klimatu na všech úrovních a v souladu s cíli strategie Evropa 2020. Adaptační strategie EU obsahuje 3 hlavní specifické cíle:
 
1) Zvýšit odolnost členských států EU, jejich regionálních uskupení, regionů a měst;
2) Zlepšit informovanost pro rozhodování o problematice adaptace na změnu klimatu;
3) Zvýšit odolnost klíčových zranitelných sektorů vůči negativním dopadům změny klimatu.

ČR
  Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (také zvaná Adaptační strategie). Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. Je připravena na roky 2015-2020 s výhledem do r. 2030.
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OBCE NOVÝ MALÍN

počet obyvatel: 3500 , aktuální stav
rozloha obce, rozloha k.ú.: 2 km2 / 27 km2
nadmořská výška: 315 – 471m n.m.

Obec v západní části navazuje na okresní město Šumperk. Jedná se o  typické údolní podhorské sídlo   rozkládající se podél  Malínského potoka s větším výškovým rozdílem (156m) mezi spodní a horní částí obce.  Severovýchodní část obce se již nalézá v CHKO Jeseníky.
Od r. 1990 obec prošla silným stavebním rozvojem, počet obyvatel se téměř zdvojnásobil, standardní prvky silné suburbanizace.
Obec má vlastní zdroje pitné vody dislokované zejména v oblasti Malínského lesa a dále ve spodní části obce – vodní vrty místní část Luže.

Ovzduší

Západní část řešeného území obce Nový Malín (v k.ú. Nový Malín) se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V období inverze je také zhoršené ovzduší emisemi z lokálních topidel na tuhá paliva umístěných ve starších  rodinných domech v obci.

Doprava

Vlivem zvýšení počtu nových rodinných domů a díky narůstající motorizaci obyvatelstva dochází v dopravních špičkách ke zvýšeným emisím NOx, PM 10 (směs pevných částic a na ně adsorbovaných látek), CO2 , polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), VOC (benzen) apod.

ÚSES (místní územní systém ekologické stability)

Lokální ÚSES má v celém systému ekologické stability specifické postavení. Stabilizačním působením biocenter, biokoridorů a interakčních prvků na okolní ekologicky méně stabilní území zabezpečuje provázanost a funkčnost celého ÚSES. Tato síť ekologicky stabilizujících segmentů krajiny je základním kamenem vyšších systémů a zároveň plní i řadu dalších funkcí. Za jednu z nejdůležitějších v kontextu adaptačních opatření považujeme podíl na zadržování vody v krajině a vytváření vhodných mikroklimatických podmínek. Stávající systém ÚSES byl navržen s ohledem na stav platný konci 90.tých let a v současnosti již neodpovídá reálným potřebám zajištění ekologické stability území.

Půdní charakteristika

Přibližně dvě třetiny řešeného území se nalézají v bezlesí, s dominantním zastoupením velkovýrobně obhospodařovaných ploch orné půdy (35 % z celkové výměry). Zastoupení trvalých travních porostů tvoří 16,5 procenta z celkové výměry katastru. Nejrozsáhlejší plochy orné půdy se nacházejí v západní a jižní části katastrálního území Nový Malín a v minulosti byly plošně odvodněny (meliorace).  Tyto půdy jsou nyní postiženy erozí, degradací - ztužením půdního profilu a ztrátou organické hmoty.

Lesy

Lesní porosty se nacházejí v severní a severovýchodní části řešeného území. Tvořeny zejména smrkovými porosty, v současnosti ohrožené chřadnutím a následnými ataky kůrovce a houbových onemocnění (václavka). Nestabilní a rizikový stav.

Prognóza změny klimatu:

Pro ČR udávána tato prognostika:
 • Dlouhodobý nárůst teplot
 • Předpoklad period sucha a extrémně vysokých teplot
 • Předpoklad četnějších přívalových srážek
• Výrazné zvýšení počtu letní a tropických dní

Je předpokládán nárůst průměrných teplot až o 3,3 °C oproti referenčnímu období 1961-1990.
Dále je předpokládán vyšší výskyt extrémních meteorologických jevů. Mezi ně patří zvyšování četnosti dnů s vyššími srážkami (přívalové srážky), častější výskyt povodní většího rozsahu nebo naopak prodlužování četnosti a délky vln veder a prodlužování období sucha lišit v rámci jednotlivých míst v ČR.
Pro Olomoucký kraj se předpokládá také nárůst vln horka, tedy vícedenní období letních veder, během něhož dosahují vysoké maximální denní teploty (30°C a více).

VÝVOJ SRÁŽEK – v obci není meteorologická stanice, lze se odvolat pouze na amatérské měření v okolních lokalitách Vikýřovice, Hrabišín.  I z těchto záznamů je však patrný podstatný úbytek ročního úhrnu srážek na současný průměr 675mm/rok z původních 720-750mm/rok. Srážková oblačnost dříve lokálně postupovala nejčastěji ze severozápadu („od Senové“), nyní blokována v letních měsících vlivem tepelného ostrova města Šumperka. Odhad srážek pro obec /rok v současnosti odhadován kolem 625mm/rok.
Dalším negativním faktorem je prokazatelný vliv tepelného ostrova města Šumperk na lokální úhrn srážek v Novém Malíně během letních dnů.
Dlouhodobé sucho je stav závažného nedostatku vody v území v důsledku toho, že převažuje výpar nad vsakováním srážek. To se projevuje jak suchem v půdě (což vede ke snížení zemědělské produkce), tak celkovým nedostatkem vody, a to jak povrchové, tak podzemní.
 

Rizikovými faktory- slabé stránky -  obce Nový Malín jsou:

 • zvyšující se podíl zastavěných ploch a zábory půdy
 • vysoký podíl intenzívně a nevhodně využívané zemědělské půdy a stav této půdy
 • zranitelné vodní zdroje (kontaminace vodních vrtů, vysychání pramenišť)
 • chřadnutí smrkových porostů
 • vysychání krajiny, vysychání drobných vodních toků, pokles hladiny spodních vod
 • erozní ohrožení půdních ploch, nedostatek organiky, utužení půdy, svažitý terén
 • nepostačující systém ÚSES
 • absence ochranného „zeleného prstence“ kolem obce (zahrady, sady, aleje, apod.)
 •  nedostatečný počet drobných vodních prvků v obci a jejím okolí
 • platný územní plán pak dopad klimatických změn „nezná“, zadání jeho změny je pak zcela nevhodné
 • pasivita orgánů obce
 • absence spolupráce mezi místními obcemi
 • absence spolupráce obce s občany na přípravě adaptačních opatření
 • nulová informační osvěta pro občany ze strany obce
 • není vypracován krizový plán

 

Silné stránky

 • dostatek vhodných dotačních titulů (MŽP, MZe ČR, SFŽP ČR , EU –Life +
 • obecní firma se stavebním úsekem a mechanizací,  
 •  forma „in-house“ zakázek
 • dostatek pracovníků
 • obec členem MAS Šumpersko
 • dobrý potenciál obnovy vodního režimu a posílení ekologické stability krajiny
 • přítomnost CHKO na území obce
 • potencionálně vysoká schopnost úřadu připravovat a realizovat rozvojové projekty

 

Příležitosti :

Využívání finančních prostředků z relevantních dotačních zdrojů 
Komplexní pozemkové úpravy nebo soubor územních plánů
Realizace adaptačních opatření
Protipovodňová a protierozní opatření, zadržování vody v krajině
Zajištění potřebné ekologické stability
Vznik nových pracovních příležitosti ve střednědobém výhledu

Hrozby :

 • Předpoklad nárůstu teplot, zejména v letním období a vln veder
 • Četnější a intenzívnější období sucha
 • Častější výskyt klimatických extrémů
 • Ztráta zdrojů pitné vody
 • Pokračující suburbanizace
 • Zvyšující se tlak na zábor zemědělské půdy neumožní realizaci prvků ÚSES a tím i zvýšení ekologické stability krajiny
 • Plošné drenážní odvodnění většiny zemědělské půdy- meliorace
 • Nevratné poškození některých ekosystémů
 • Kolaps krajinného vodního režimu
 • Vyčerpání zemědělské půdy, vodní a větrná eroze
 • Ztráta biodiverzity
 • Ohrožení zdraví seniorů, malých dětí a dalších rizikových skupin (kardiaci, hypertonici)

NÁVRHY

Návrhová část obsahuje vizi, strategický cíl a dílčí cíle jednotlivých oblastí, v nichž se může projevit klimatická změna.
Klíčovým prvkem návrhové části jsou prioritní oblasti, tvořící rámce pro následné aktivity, skupiny projektů a projekty.

Vize reakce obce Nový Malín na klimatickou změnu je formulována jako sdělení o žádoucím budoucím stavu, jehož má být dosaženo naplněním souborem adaptačních opatření na měnící se klimatické podmínky.

Vize: Obec Nový Malín je připravena na očekávané dopady klimatické změny, reaguje na ně adekvátními adaptačními opatřeními a současně snižuje dopady své činnosti na klima.

Cílem je snížení míry negativních dopadů klimatické změny, a přizpůsobení rozvoje i běžného provozu obce vůči potenciálním dopadům klimatické změny takovým způsobem, aby byly:

 1. všechna adaptační opatření byla připravována jako součást systému reakce na klimatickou změnu, nikoliv ad hoc schvalované aktivity a projekty
 2. sníženy náklady na nezbytné adaptační kroky
 3. minimalizovány vlivy na kvalitu života obyvatel

 

Globální cíl se skládá ze 4 témat, které charakterizují hlavní intervenční oblasti strategie a lze je považovat za prioritní oblasti, v jejichž rámci budou realizována hlavní adaptační opatření.

Pro jednotlivé prioritní oblasti se vypracují specifické cíle a budou následně naplněny adaptačními opatřeními, v terminologii strategického plánování vybranými aktivitami a projekty.

Prioritní oblast 1:  Adaptace v oblasti přírodního prostředí
1.1. Stabilizace a zlepšení vodního režimu krajiny
1.2. Rozšíření lokálních ÚSES, zatravnění, zalesnění
1.3. Změna způsobu využívání zemědělské půdy, přechod na šetrné formy hospodaření,
1.4. Změna hospodaření na lesních plochách, druhová pestrost dřevin, smíšené lesy


Prioritní oblast 2:  Adaptace v oblasti urbanizovaného prostředí
2.1. Zajistit fungování a chránit infrastrukturu a veřejná prostranství před poškozením
2.2. Restrukturalizovat kapacitu infrastruktury v závislosti na očekávaných dopadech klimatické
        změny (posílení, priority lokalizace výstavby, doplnění o zeleň)

2.3. Přizpůsobit stav veřejných prostranství nárůstu teplot
2.4. Zlepšit podmínky pro zachování přírodních ploch v obci
2.5. Zaměřit podporu a rozvoj přírodních ploch v obci na snížení dopadů klimatické změny
2.6. Snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku, recyklace surovin
2.7. úprava územně-plánovací dokumentace

 
Prioritní oblast 3: Adaptace v oblasti budov

3.1. Zlepšit (udržet) kvalitu bydlení bez ohledu na dopady klimatické změny
3.2. Novou výstavbu budov provádět včetně adaptačních opatření


Prioritní oblast 4:  Adaptace v oblasti zdraví obyvatel

4.1. Zlepšit (udržet) kvalitu zdraví obyvatel
4.2.  Zvážit dopady klimatické změny na sociální oblast a rozpočet obce
 4.3. Poskytovat průběžně relevantní informace obyvatelstvu o rizicích a možnostech ochrany před negativními vlivy

Závěr:

Vážnost situace potvrzuje soubor opatření přijatých minulou i stávající vládou, návrh opatření v gesci ministerstev ŽP, MZe a MMR ČR i odborné názory.
Pokud samospráva naší obce zůstane i nadále v těchto otázkách pasivní, může doplatit obec Nový Malín i její občané na tento přístup ztrátou kvality bydlení, ztrátou zdravého životního prostředí, ohrožením zdraví, ale i ekonomicky – snížením cen svých nemovitostí a zvýšenými náklady na zajištění pitné vody.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený materiál a

 1. zřizuje osmičlenný výbor pro životní prostředí a územní plánování
 2. jmenuje členy výboru zastupitele 1,2,3,4
 3. obrací se na Ing. Miroslava Vinklera, Ing. Luďka Felkla, Ing. Janu Andrískovou, Ing. Romana Ryšávku, aby zvážili svoji účast ve výboru
 4. ukládá výboru materiál detailně projednat a předložit dalšímu ZO k rozhodnutí
 5. ukládá orgánům obce zajistit výboru potřebnou součinnost  

 

Zpět