Výzva stát se přátelskou obcí

Motto: „Černých staveb na obci jsou stovky, tisíce. Kdybych měl na všechny reagovat, tak bych to tady musel ukončit a začít prohlížet celou dědinu, kdo má kde jaký plotek, kdo má kde jakou šupňu a asi bych narazil na 90% domácností, kde to takto je.“ (Josef Minář 7. VZZO, 28. ledna 2016 – viz https://zazdravouobec.webnode.cz/news/vyporadani-interpelaci-zastupitelu-na-7-vzzo-aneb-postoj-pana-starosty-k-cernym-stavbam/)

    Na 7. VZZO se diskutovalo o nelegálních stavbách. Pan Minář se o nich vyjádřil tak, jak to je napsáno v mottu. A on zná obec dobře. Přesto se však nechce věřit, že by devět rodin z deseti postavilo černou stavbu. Ať už to je s množstvím černých staveb jak chce, nějaké v obci jsou.

    Napadla mě jedna taková věc, je to vlastně návrh: ukažme panu Minářovi, že má v obci bezva lidi. Lidi, kteří k sobě chtějí být ohleduplní, kteří mají rádi pořádek.

    Ať to dlouho nenatahuji, chtěl jsem Vás poprosit, abyste, pokud takové máte, zlegalizovali kdysi načerno postavené stavby. Asi hned řeknete: „Na to nejsou peníze“ nebo „Nechají mě to zbourat, budu muset platit pokutu, odvézt, zaplatit skládku a přijdu o střechu pro hospodářské věci.“ A v případě, když stavbu zlegalizuji: „Budu z ní muset platit daně.“

    Ubezpečuji Vás, že hororové scénáře nemusíte očekávat. Stavební úřad každou situaci řeší individuálně. Navíc se dá očekávat, že k lidem, usilujícím o nápravu, bude vstřícný.

    Dovolte pár praktických poznámek:

  • ne každá stavba v současné době vyžaduje povolení či jiné opatření stavebního úřadu. V § 79 odst. 2 stavebního zákona je taxativní výčet staveb, které od stavebního úřadu nepotřebují nic,
  • za platnosti "starého" stavebního zákona č. 50/1976 Sb. existovala kategorie tzv. drobných staveb, které bylo možné pouze ohlásit na každém obecním úřadu,
  • v současném stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. je vymezen v § 103 výčet staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, ale vyžadují územní rozhodnutí, popř. územní souhlas (§ 96 stavebního zákona). Pokud je však tato stavba realizována bez územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, postupuje se dle § 129 stavebního zákona.

    Pokud stavební úřad obdrží podnět od stavebníka nebo kohokoli jiného, vypíše na místo stavby tzv. kontrolní prohlídku, při které se zjišťuje faktický i právní stav stavby. Po této prohlídce zahájí stavební úřad řízení dle § 129 stavebního zákona o odstranění stavby a v zahájení řízení vyzve vlastníka stavby, pokud má zájem o její dodatečné povolení, aby v určitém termínu podal žádost o dodatečné povolení stavby vč. všech náležitostí (odpovídající projektová dokumentace, vyjádření správců sítí a vedení, stanoviska dotčených orgánů atd.). Pokud je podána žádost o dodatečné povolení stavby, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší  a vede řízení o dodatečném povolení stavby. Pokud tato stavba není v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními předpisy, stavební úřad vydá dodatečné povolení stavby a přerušené řízení o odstranění stavby zastaví. Pokud stavbu není možné dodatečně povolit (pro rozpor např. s územním plánem, rozpor s legislativou apod.), dodatečné povolení stavby se nevydá a pokračuje se v řízení o odstranění stavby, které je následně ukončeno vydáním nařízení odstranění stavby s reálným termínem odstranění. V případě, že v daném termínu není stavba odstraněna, je zahájen výkon rozhodnutí (zpravidla za účasti exekutora, což se projeví na poměrně velkých nákladech u vlastníka stavby).

    Přečtení posledního odstavce, zvláště poslední věty, některé z Vás možná odradilo od rozhodnutí svou stavbu legalizovat. Počítám však, že to s Vaší stavbou k takovým koncům nedojde. Rozhodně je lepší legalizovat stavbu již teď než tím zatěžovat potomky či mít problémy při prodeji nebo s novým sousedem.

    Ještě zbývá otázka jak postupovat v případě, že si nejste jisti, zda je stavba legální. V takových případech máte tři možnosti pátrání - Obecní úřad Nový Malín (povoloval drobné stavby až do 31. 12. 2006), spisovnu po ONV v Šumperku na ul. Bratří Čapků 35 (povoloval stavby do 31. 12. 1983), popř. Stavební úřad Šumperk.

    Stavby zakreslené v evidenci katastru nemovitostí se obecně považují za stavby povolené a zkolaudované (katastr nemovitostí stavbu zapsal na základě kolaudace a doloženého geometrického plánu pro zaměření stavby).

    Pokud se domníváte, že Vaše stavba byla v minulosti legalizována ohlášením na OÚ Nový Malín a nemáte v ruce doklad, měli byste si to také prověřit. Obzvlášť dělo-li se to pouze ústním příslibem. Pokud doklad nebude nalezen, není nic ztraceno, protože pak lze zpravidla použít § 125 stavebního zákona.

    Každopádně je dobré mít všechny náležitosti v pořádku, a to nejen kvůli sousedům. Představte si, že máte nelegální garáž a obec provádí rekonstrukci cesty. A protože ji provádí podle projektu, který čerpá údaje z katastru, udělají Vám před garáží obrubník, přes který do garáže nevjedete. Nebo případ, když nějaká součást Vaší „černé“ stavby udělá škodu na cizím majetku nebo zdraví …

Dobré pořízení přeje
Jiří Schubert