Česká krajina

31.10.2015 01:51

    Česká krajina je od nepaměti malebná a velice krásná. Předáme ji takovou i našim dětem?
    Volná, nedotčená krajina je přírodním bohatstvím a jako taková slouží všem lidem. Krajina si žije svým způsobem, jako si žije les nebo moře.
    Lidskými zásahy se její kvalita zásadně mění. Stavebními úpravami krajina nevratně mění svou svébytnost. Ztrácí svůj přírodní charakter. Tím i my, lidé, ztrácíme přírodní bohatství, které nám krajina zdarma poskytuje.
    Krajina se proti zásahům člověka neumí bránit. Člověk, jako nejvyspělejší bytost na planetě, by se měl chovat jako dobrý hospodář. Dobrý správce a ochránce krajiny a přírody jako celku.
    Proto máme územní plány. Jejich smyslem je správně využít stávající zastavěné plochy a do krajiny vstupovat s citem a pokud možno co nejméně.
    Stávající územní plán Nového Malína je již sám o sobě velmi rozsáhlý. Občané Nového Malína nepotřebují uspokojovat své potřeby jeho dalšími úpravami (rozšiřováním). Na zasedání obecního zastupitelstva 21. října 2015 se přesto odsouhlasila změna územního plánu. Pan starosta Josef Minář dostal mandát k jednání s projektanty, stavební komisí ….
    Naštěstí vyšla úprava stavebního zákona. V §18, odst. 1 je definován požadavek na udržitelný rozvoj území. V odstavci 4 je stanovená podmínka na ochranu krajiny – hospodárné využívání zastavěného území a dokonce na ochranu – nezastavěného území a nezastavitelných ploch. V § 55, v odst. 4 se navíc přesně uvádí: Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Tato novela zákona již zachránila mnoho lokalit od nežádoucího zastavování. Věřím, že zachrání i okolní přírodu naší vesnice.

Naše země je velmi hustě osídlená. Proto je obzvlášť potřebné volnou krajinu šetřit a zbytečně ji nezastavovat.

Příroda, nezastavěná krajina tvoří svět, ve kterém žijeme. Když si ji zničíme – kam se odstěhujeme?

Krajina se neumí bránit.

Nebo že by povodně, přívalové deště, sucha, teplé zimy, nedostatek vody, celkové změny klimatu byly její odpovědí?

MUDr. Zuzana Čajková

Zpět