Cesta za školou - lhal Langer nebo Minář se Štenclem?

23.10.2017 00:00

V Malíně je znehodnocována zemědělská půda kolem cesty za školou
aneb co vše se ukázalo na jednom dotazu z diskuze 14. VZZO

Na 14. VZZO byl panem JŠ položen dotaz, jehož předmětem byla cesta za školou, konkrétně: „Mohla by být cesta uvedena do sjízdného stavu?“
V článku uvedu přepis diskuze k dotazu, dále fakta zjištěná k problému a v závěru rozbor toho, co z faktů plyne.

Přepis diskuze:

: Jak jste rozebírali cestu za školou, jestli by to šlo spravit, aby tam projelo auto. Aby nemuselo jet po poli. Jestli byste tam nemohli třeba dovézt čtyři, pět tater hlíny aby se tam dalo projet. Zbytečně se zemědělcům ubírá půda. Mají méně úrody atd. Jestli to je zastavený tak, že se tam nemůže …
Štencl: Je to zastavené kvůli řízením, která se vedou s obcí a Provozní.
: Nemůže tam tedy nic navézt …
Štencl: Bohužel ne. Musel byste se domluvit s panem Langerem.
Langer: Já si myslím, že ten stav tam je jiný. O cestě za školou se vyjadřoval p. starosta dvě, tři zastupitelstva zpátky a prohlásil jste, že znáte podmínky stavebního povolení, které vám bylo uděleno a abyste stavbu mohl dokončit, čekáte na, nevím, jestli to uvedu správně, sprašovou hlínu. Ale vy máte na stavbu platné stavební povolení a víte, jaké podmínky tam máte určené.
Minář: Víte, za jakých podmínek to tam navezu a ještě tam nebude jedna, fůra a už …
Langer: Vy jste mi, pane starosto, nerozuměl.
Minář: Dobře jsem vám rozuměl. Víte sám dobře, že jste to všechno udělal. My jsme tam přece spolu byli na jednání se stavebním úřadem, dopravkou, vždyť si to pamatujete.
Langer: Vy, pane starosto, víte, že podle platného stavebního povolení můžete odvézt odpad, který jste do cesty navezli. V souladu se zákonem jej můžete zlikvidovat a cestu podle projektu můžete klidně budovat.
Minář: Přece víte, že když jsme byli na řízení, že to takto nebylo. Zkreslil jste to. Přece víte, když jsme byli s paní Vicencovou a panem Dvořákem jaký byl závěr. Co teď říkáte, to je balamucení lidí.
Langer: To není pravda, na to existuje stavební povolení. Povolení obec dostala. Cestu můžete stavět podle projektu a, abyste stavbu mohl dodělat, tak jste vázán stavebním úřadem podmínkou. Co jste do cesty navozil za odpad, musíte v souladu se zákonem zlikvidovat a pak cestu normálně budovat můžete. A jestli mě potřetí obviníte ze lži, buďte si vědom, že na vás podávám žalobu. Tam je vedoucí Stavebního úřadu. Stavební povolení mám já doma a znáte ho vy, zná ho paní Tylová.
Schlemmer: Již to je emoční.
Langer: To není nic emočního. Občan se ptá a pan starosta mu dává zkreslenou odpověď. Cestu může do správného stavu uvést třeba zítra, ale musí dodržet podmínku, kterou mu tam Stavební úřad nařídil. A to je aby odtěžil nejdříve bordel a odpady …
Tylová: To jsme už slyšeli.
Minář: Není to tak.
Langer: Je to přesně tak.
Schlemmer: Už bych to ukončil, osočování bylo dost. Odpověď na dotaz je taková jako jste slyšel.

Fakta:

1) Ústní projednání
Kompletní text dokumentu je uveden na adrese https://zazdravouobec.webnode.cz/_files/200001750-3fdf740d8e/záznam_o_ústním_jednání_polní_cesta_Nový_Malín.pdf
Za zmínku stojí, že práce na cestě byly zahájeny dávno před tím, než bylo zahájeno stavební řízení. Jednalo se tedy o černou stavbu, jak dosvědčuje rozhodnutí ČIŽP na straně 4 (viz https://zazdravouobec.webnode.cz/_files/200001751-30efc31e99/ProvozniPiskovnaCIZP.pdf): „… bylo při fyzické prohlídce zjištěno, že na pozemku parc. č. 2252 v k. ú. Nový Malín (druh pozemku: ostatní plocha, vlastník: obec Nový Malín) byla účastníkem řízení prováděna výstavba polní cesty (dále také „stavba" nebo „rekonstrukce"). K výstavbě cesty nebyl ke dni místního šetření, tj. ke dni 12. 11. 2014 vydán žádný dokument, kterým by byla stavba povolena.“
Podstatné pro náš problém je, co bylo dohodnuto v ústním projednání: „Použitá stavební suť bude odtěžena a recyklována. Recyklát bude následně (v souladu s projektovou dokumentací) použit pro výše uvedenou stavbu. Ve stavebním řízení bude pokračováno a vydáno stavební povolení.“ Tedy žádný zákaz budovat cestu po vydání stavebního povolení.

2) Projekt
Projektovou dokumentaci na cestu za školou vypracoval Ing. Filip Brtna, TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Šumperk v květnu 2014. V projektu je nařízeno, že do cesty bude uložen recyklát stavební suti o tl. 300 mm s podkladem ze štěrkodrti.
Jen pro zajímavost na straně 10 rozhodnutí ČIŽP se píše: „V den dílčí kontroly byla nově budovaná cesta tvořena prostým stavebním a demoličním odpadem bez jakékoliv strojní mechanické úpravy.“
Pro náš případ je podstatné, že v cestě nesmí být pouhá stavební suť, ale recyklát!

3) Stavební povolení
V současnosti je na stavbu "Obnova stávající polní cesty v k.ú. Nový Malín" na pozemcích p.č. 2236/1, p.č. 2252, p.č. 2224, p.č. 2173, p.č. 2515 a p.č. 2485, všechny v k.ú. Nový Malín, vydáno MěÚ v Šumperku, odborem dopravy, stavební povolení ze dne 28. 8. 2015, sp.zn.:  29460/2015DOP/JAVI, č.j.: MUSP 79012/2015, které nabylo právní moci dne 6. 10. 2015.
Pro náš případ je podstatné, že se ve stavebním povolení vyžaduje dodržování zákonů o odpadech a dodržování projektu, tedy používat jen předepsané materiály. Povolení je v současnosti platné a ze strany Odboru dopravy nebylo vydáno žádné nařízení, které by stavební činnost zakazovalo.

4) ČIŽP
Jak známo, ČIŽP provedla šetření, na jejichž základě vydala dne 27. 9. 2016 rozhodnutí, které je dostupné na adrese: https://zazdravouobec.webnode.cz/_files/200001751-30efc31e99/ProvozniPiskovnaCIZP.pdf.
Z rozhodnutí ČIŽP ani z rozhodnutí MŽP o odvolání PNM proti rozhodnutí ČIŽP (https://zazdravouobec.webnode.cz/_files/200001752-c1740c26d6/ProvozniPiskovnaMZV.pdf) neplyne zákaz provádět stavbu polní cesty. Obec ani PNM nedostala od ČIŽP žádné nařízení, které by jim bránilo ve stavbě cesty.

Závěr:

V diskuzi pánové Minář a Štencl prohlásili „Je to zastavené kvůli řízením, …“, „Musel byste se domluvit s panem Langerem“, „Víte, za jakých podmínek to tam navezu a ještě tam nebude jedna, fůra a už …“, „Není to tak“ (reakce na Langerova slova, že cestu může uvést do správného stavu třeba zítra). Jinými slovy dali najevo, že se cesta se dělat nebude, že to je zakázáno, že za to může pan Langer. Pan Minář dokonce nepřímo přiznal, že by do cesty chtěl opět vkládat co tam podle projektu, tedy podle stavebního povolení, dávat nesmí – viz „Víte, za jakých podmínek to tam navezu …“.

S plnou silou je tedy možno říci, že v odpovědi na dotaz pana JŠ na 14. VZZO měl pravdu pan Langer. Pánové Štencl s Minářem, uvedli tázajícího v omyl. Proč to neříct, lhali.

Cesta se tedy stavět může. Povinností PNM je v co nejkratší době tuto stavbu dokončit, aby ztráty na zemědělské půdě byly co nejmenší. Jistě bude recyklování, dosud v cestě ležícího stavebního odpadu, stát nemalé finanční prostředky, ale tyto by měly být vynaloženy.

Zdrojem financí na sanaci škod – vytěžení uloženého odpadu a jeho recyklace – nemá být obec, ale viník!
Stane se tak?
Bude viník nalezen?

Jiří Schubert

Zpět