Darovací smlouva – může být dluh splacen darem?

12.11.2014 22:22

    Na ustavujícím ZO se objevil nevinný bod jednání „Revokace usnesení ze 17. VZZO konaného dne 14. 7. 2014 týkající se darování pozemku p.č. 3773/1 v k.ú. Nový Malin od p. TP do vlastnictví obce Nový Malin a schválení uzavření darovací smlouvy na převod pozemků p.č. 3773/12, 3773/13, 3781/15 a 3781/16 všechny v k.ú. Nový Malin od TP do vlastnictví obce Nový Malín.“ V důvodové zprávě bylo napsáno: „Pan TP svou nabídkou řeší úhradu finanční částky za TI v lokalitě „UP“ vůči obci. …“
    Bod se však nejeví již tak nevinně v kontextu s následujícími záležitostmi:
a)    Na ustavujícím ZO bylo zpochybněno, zda lze splácet dluh darem. Bylo poukazováno na zákon. Zastupitelstvu bylo doporučeno, aby byla oprávněnost tohoto způsobu „splácení“ nejprve prověřena a teprve následně hlasováno.
Na obranu návrhu usnesení bylo paní Strakovou-Tylovou řečeno, že „ … dosud se to tak dělalo …“ a „ … v usnesení není zmínka o tom, že dar je úhradou dluhu …“.
b)    Zastupitelstvo schválilo, že bude uzavřena smlouva, ale smlouva ještě není sepsána a nepočítá se, že by s ní byli zastupitelé seznamováni.
c)    Na již zmiňovaném 17. VZZO, konaném 14. 7. 2014, bylo též schváleno usnesení „ZO schvaluje záměr výstavby startovacích bytů na pozemcích p.č. 3773/1 a p.č. 3773/2, oba v k.ú. Nový Malín“.
d)    Na stavbu budou čerpány dotace, asi 550.000,- na BJ. Jaké jsou podmínky dotace, především kdo bude moci v domě bydlet (např. nepřizpůsobiví nebo po výkonu trestu nebo po vysoké škole nebo novomanželé nebo ...), nebylo zastupitelům, natož veřejnosti a sousedům, sděleno.
e)    Předpokládá se, že nová RO bude chtít i nadále stavět startovací byty, ale ne na p.č. 3773/1 a p.č. 3773/2, což jí bylo usnesením, uvedeným v bodě c) dovoleno, ale na p.č. 3773/12, 3773/13, 3781/15 a 3781/16, což jí ZO neschválilo, tedy by takové stavění a žádost o dotaci na něj mělo být neplatné. Sousedem parcel, na kterých mají být startovací byty stavěny, budou obec a pan TP, kteří dají svolení k výstavbě „bez problémů“. Počítá se s tím, že ostatní, vzdálenější, tj. ne bezprostředně sousedící se ke stavbě nebudou vyjadřovat, protože nedostanou obsílku ze Stavebního úřadu.
Jiří Schubert
 

Zpět