Elektrizace trati Šumperk - Olomouc z hlediska hluku

14.02.2016 00:00

    Níže předkládám obyvatelům Nového Malína výběr významných pasáží z hlukové studie chystané elektrizace železniční trati Šumperk - Olomouc. Na stránce je ke stažení kompletní oznámení EIA, zpracované dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb a přílohy.

    Řešitel hlukové studie, Ecological Consulting, a.s., spočítal, že v Malíně dojde ke snížení hladiny akustického tlaku proti současnému stavu.

    Slovní zhodnocení řešitele pro úsek železnice, kde se nachází Nový Malín:
V úseku, Uničov – Šumperk, kde prakticky nedojde ke zvýšení intenzit dopravy ani podstatnému navýšení traťové rychlosti, se hluková situace po provedení rekonstrukce výrazně zlepší. To je opět dáno rekonstrukcí kolejového svršku i uvažovanou obnovou vozidlového parku. Ve výsledku dojde v tomto úseku tratě ve srovnání s rokem 2000 ke snížení hlučnosti až o 10,8 dB během dne i v noční době (viz tabulka 5, Hlukové příspěvky od železniční dopravy ve výpočtových bodech).
Po rekonstrukci v posuzovaném rozsahu není třeba návrhu protihlukových opatření a hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou zátěž je podél celé tratě bezpečně dodržen jak pro denní, tak i pro noční dobu.“

   Numerické hodnocení řešitele:

Tab. 5, Hlukové příspěvky od železniční dopravy ve výpočtových bodech (v dB)

číslo bodu

výška

rok 2000

 

Stávající stav

(rok 2015)

Výhledový stav (rok 2025)

Rozdíl hodnot

(rok 2025 – 2000)

den

(LAeq,16h)

noc

(LAeq,8h)

den

(LAeq,16h)

noc

(LAeq,8h)

den

(LAeq,16h)

noc

(LAeq,8h)

den

(LAeq,16h)

noc

(LAeq,8h)

V35

2.NP

59,2  

54,6

57,0

53,8

53,4

48,6

-5,8

-6,0

1.NP

52,3

46,7

49,1

45,9

44,7

40,0

 -7,6

 -6,7

V36

2.NP

54,3

48,6

51,0

47,8

46,6

41,9

-7,6

-6,7

1.NP

57,5

50,6

53,0

49,8

48,6

43,8

-8,9

-6,8

V37

2.NP

57,0

50,1

52,5

49,3

48,1

43,3

-8,9

-6,8

1.NP

55,4

49,8

52,2

49,0

47,8

43,0

-7,7

-6,8

V38

2.NP

56,1

50,4

52,8

49,6

48,4

43,6

-7,7

-6,8

1.NP

59,2

54,7

56,9

53,7

56,4

51,7

-2,8

-3,0

V39

2.NP

59,3

54,7

57,3

54,0

56,5

51,7

-2,8

-3,0

1.NP

52,0

47,5

49,9

46,7

48,3

43,6

-3,7

-3,9

Body výpočtu:

V35 – Nový Malín č.p. 288
V36 – Nový Malín č.p. 193
V37 – Nový Malín č.p. 232
V38 – Nový Malín č.p. 340
V39 – Nový Malín č.p. 235

Tab. Intenzity vlakových souprav

úsek

stávající stav

výhledový stav (rok 2025)

den

noc

den

noc

Šumperk – Uničov

21

5

24

4

Uničov – Olomouc

36

8

56

10

Jiří Schubert

Zpět