Elektrizace trati Šumperk – Olomouc: Závěr zjišťovacího řízení

16.03.2016 00:10

    Jak jste si  mohli všimnout, asi před měsícem jsme upozornili na výše uvedený záměr, který se týká také naší obce.
Díky  spolku „Zdravý Malín, z.s.“  jsme získali poslední informace, o které se s vámi rádi podělíme.
Tím základním sdělením je rozhodnutí  Krajského úřadu Olomouc, že záměr elektrizace nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále hodnocen podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

    V průběhu zjišťování došlo na krajský úřad celkem 13 připomínek a návrhů, s nimiž se dále můžete seznámit.

    Odbory Olomouckého kraje (lesnictví, vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu) připomínky neměly, stejně jako Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí a MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí. Stejně tak se zachovala Agentura na ochranu přírody, Jeseníky.

    Naproti tomu Hnutí Duha výslovně požadovalo další posouzení podle zákona 100/2001, s tím, že argumentovalo problematikou tříštění krajiny, zajištění migračních tras živočichů a jejich bezpečnosti.
Ochranáři ze Šumperka (ČSOP )upozornili na velký počet biotopů jimiž trať prochází, výskyt obojživelníků a  přítomnost územně stabilizujících ekologických systémů podél trati a také chtěli, aby byl záměr dále posuzován.
K jejich názoru se připojila i obec Libina, která navíc  žádala o případné vybudování nových tůní pro obojživelníky a opět  upozornila na problematiku migračních tras živočichů, biotopů, zvláště chráněných živočichů apod., a dále chtěla  řešit protihluková opatření v místní části Obědné.
Obec Nový Malín a její organizace žádnou připomínku nevznesly.
Naproti tomu  občanský spolek „Zdravý Malín, z.s.“ požadoval, aby v úseku železnice procházející zastavěnou částí obce, byla realizována antivibrační opatření, která by snížila vibraci z kolejového tělesa na přilehlou obytnou  zástavbu.
Z Nového Malína se dále ozval majitel jednoho RD blízko dráhy, který požadoval  doplnění hlukové studie.
Obec Vikýřovice, stejně jako Libina, požadovala, aby byl tento záměr posuzován podle zákona o vlivu na životní prostředí, zejména s ohledem na hluk.

    Jak se s těmito námitkami a připomínkami vypořádal Krajský úřad Olomouc ?

    Provedl to šikovně, rozhodl proti názoru obcí Libina, Vikýřovice a Hnutí Duha s ČSOP, že se dále nic posuzovat nebude, a uvolnil ruce Stavební správě Východ, sídlo Olomouc, pro další postup přípravy stavby.
Současně však do odůvodnění rozhodnutí promítl některé z připomínek, kterými se stavebník bude muset dále zabývat.
Konkrétně se jedná o úpravu některých propustků pod tratí - zlepšení migrace živočichů, dále úprav na některých úsecích tratě – snížení bariérového efektu. Libina vybojovala zlepšení průjezdového profilu silnice pod železniční tratí.
Spolek „Zdravý Malín, z.s.“ nevyhrál, ale ani neprohrál. Bylo sděleno, že při dodržení stavebního postupu – bezstykové koleje, event. podložek pod patou kolejnice, zpevnění podloží vápno-cementovou vrstvou, včetně zhutnění a stavby nového železničního svršku, budou vibrace sníženy o 5-7dB.
Dále, pokud by došlo ke změně projektu bude požadována Hygienickou stanicí Olomouc aktualizace hlukové a antivibrační studie.
Vlastníkovi RD v Novém Malíně bylo sděleno, že ke zvýšení hluku nedojde a po trati budou jezdit pouze vlaky řady 440 nebo 640 Regionpanter a nikoli těžké dieslové lokomotivy.
Obec Vikýřovice bohužel připomínku poslala po zákonné lhůtě.

    Protože celé rozhodnutí má 33 stran, snažil jsem se vybrat pouze podstatné věci. Pokud bude mít někdo zájem přečíst si vše, může toto rozhodnutí najít vyvěšené na veřejné vývěsce OÚ i v Novém Malíně - odkaz.

Ing. Miroslav Vinkler
předseda spolku „Zdravý Malín, zs."

P.S.  Poděkování sdružení „Za zdravou obec" za pomoc  se zveřejněním tohoto materiálu, pomalu začínáme nabíhat s vlastními webovými stránkami – viz   https://zdravymalin-cz.webnode.cz/

Zpět