Elektrizace železnice Šumperk – Uničov – Olomouc: dotazy k dokumentu "Oznámení EIA"

16.03.2016 00:00

Dne 16. února 2016 byly na Krajský úřad Olomouckého kraje poslány dotazy týkající se elektrizace železnice Šumperk – Uničov – Olomouc. Dokumentace viz odkaz.

Dobrý den.
Paní Zeidlerová,
jsem občanem Nového Malína. Shodou okolností bydlím pár metrů od železniční tratě Šumperk - Uničov - Olomouc.
Prosím o zodpovězení dotazů vzniklých po přečtení dokumentu "OZNÁMENÍ EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb."

1) Co znamená následující odstavec:
Převážnou část odpadů vznikajících v rámci realizace záměru budou tvořit odpady patřící dle „Katalogu odpadů“ do skupiny č. 17 - Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy zkontaminovaných míst (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.5). – str. 32 dokumentu - dole

2) Proč byla k posouzení vybrána varianta C2-3 a jaké jsou ty ostatní?
Viz: E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládané Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. hodnotí pouze jednu vybranou variantu
C2-3 Optimalizace a elektrizace celé trati z Olomouce až do Šumperka ve stejnosměrné
trakční napájecí soustavě 3 kV DC. Tato varianta je podrobně popsána v části B.1.6.

3) Jak bude s odtěženým odpadem nakládáno a kam bude deponován (kde bude uložen)

4) Budou cesty po ukončení realizace opraveny? Slovo sjízdnost se mi nezdá dostatečné. Kdo je/bude garantem oprav?
Viz odstavec B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Předmětný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v období výstavby.
Doprava materiálu na staveniště vyvolá nárůst dopravy na přilehlých komunikacích (silnice
I/46, I/11, II/446, II/447 a další místní a účelové komunikace), případně provizorních
přístupových cestách, který bude časově omezen pouze na dobu výstavby. Dále budou
využívány stávající zpevněné a nezpevněné polní a lesní cesty. Tyto cesty budou po ukončení
realizace stavby uvedeny do původního (sjízdného) stavu.

Děkuji.

S pozdravem
Jiří Schubert

Přes paní Zeidlerovou investor odpověděl:

Ad 1)
Převážnou část odpadů vznikajících v rámci realizace záměru budou tvořit odpady patřící dle „Katalogu odpadů“ do skupiny č. 17 - Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst (viz Tab.5).
Došlo zde k chybě při převodu wordovského souboru do PDF.

Ad 2)
Otázka variant záměru – oznámení řeší konkrétní předloženou variantu záměru. Všechny původní varianty jsou uvedeny ve studii proveditelnosti.

Ad 3)
S odpady bude při realizaci nakládáno v souladu se zákonem o odpadech – podrobněji se řeší v dalších fázích projektové dokumentace (v této fázi určitě nikdo neřešil, kam bude odvážen - konkrétní skládky).

Ad 4)
V oznámení je napsané, že cesty budou uvedeny do původního stavu, bude záležet na tom, jak budou po realizaci vypadat; je to věc zhotovitele stavby.

 

Zpět