Interpelace zastupitelů, přednesené na 5. VZZO, konaném 21. října 2015

20.11.2015 00:00

Odpovědi doručeny 20. 11. 2015

Interpelace podané panem Schubertem

1) Rada obce na 13. zasedání rozhodla v rozporu s precedenčním rozhodnutím 12. zasedání Zastupi­telstva ze dne 15. 4. 2013, kde v bodě 4c) byla zamítnuta smlouva o spolupráci při realizaci vý­stavby TI pro 9 RD v lokalitě „Na Mlýně" v Novém Malíně s paní D. J. Rada na 13. zasedání dne 14. 9. 2015 odsouhlasila výstavbu TI v lokalitě K Hájovně. Prosím vysvětlete.
Na tento dotaz Vám již bylo odpovězeno dne 21. 8. 2015 (odpověď k dotazu č. 1) v rámci písemné odpovědi na Vaše dotazy vznesené na 4.VZZO konaném dne 23. 7. 2015.

2) Čí bude příjem z malé vodní elektrárny? Provozní nebo obce?
O tomto ještě není rozhodnuto.

3) Doložte z účetnictví všechny výdaje na budování malé vodní elektrárny (projektová dokumenta­ce, realizace, technický dozor,...). Jaká byla výše dotace? Doložte její příjem případně vrácení.
Výdaje na vybudování MVE:

  • Projektová dokumentace                      135.750,-Kč
  • Technický dozor investora                      93.000,-Kč
  • Realizace                                        2.828.005,- Kč

Odpověď k výši dotace je uvedena u dotazu č. 4

4) Doložte náklady na vybudování přivaděče vody parametrizovaného jako přivaděč pro MVE.
Výdaje na přivaděč z jímacího území „Malínský les“ celkem činí 5.054.982,- Kč. Výše dotace byla celkem na obě akce, protože spolu souvisí a žádalo se jako o celek ve výši 982.046,- Kč.

5) Žádáme o nahlédnutí / kopii smlouvy mezi obcí a Provozní o provozování a pronájmu MVE.
Smlouva o provozování MVE ještě není, bude po zkušebním provozu MVE.

6) Žádáme o statistiku kolik m3 vody se svede do vodojemů a MVE z jímacího území Malínský les za jednotlivé měsíce roku? Kolik z toho se spotřebuje jako pitná voda a kolik se pustí do potoka?
Níže v tabulce je přiložena spotřeba vody z jímacího území Malínský les za rok 2014.
Kolik z toho se spotřebuje jako pitná voda a kolik se pustí do potoka, bude známo až po prvním roce provozu MVE.

Statistika odběru vody z jímacího území Malínský les rok 2014

Měsíc

Skutečný odběr m3

1

14 108

2

15 619

3

18 694

4

19 760

5

15 070

6

13 078

7

10 434

8

8 250

9

8 617

10

11060

11

10 653

12

10 750

Celkem

156 093

7) Co chce vedení obce stavět na Luzích na pozemcích s p.č. 2304/27, 2304/110, 2304/109, 2304/108, 2304/107
2 řadové domy o 2 b.j. K Lužím

8) Jaký je záměr vedení obce s obecními pozemky u domu s pečovatelskými byty na Pospíšilově poli?
Řadové rodinné domy u Poldru, 8 b.j.

9) Kolik bude stát a z jakého zdroje se bude platit náhradní výsadba aleje za školou?
Náhradní výsadbu zaplatí Obec ve výši 161.130,- Kč včetně DPH

10) O jaké dotace má v současné době zažádána obec Nový Malín k datu 21.10. 2015? Z důvodu chybějících informací na obecních stránkách vás tímto žádám o vypsání, všech dotací, o které má naše obec zažádáno. Dále vás tímto žádám o možnost nahlédnutí do těchto žádostí. Jedná se i o dotace, které byly neúspěšné, nebo jsou zařazeny do dalšího kola. Dále se jedná i o žádosti, které jsou k dnešnímu dni přiznány a v jaké výši, na obecních stránkách tato informace chybí. Uveďte i žádosti o dotace Ekologického ústavu. Dále požadujeme i informace o tom, kdo žádosti vypraco­val. Zda obecní zaměstnanci, nebo jiné agentury. Pokud jde o jiné agentury, dotaz je směřován i k částce, kterou si účtují. Doložte i případné smlouvy mezi OÚ a agenturou.
V současné době nemá obec zažádáno o žádné dotace. Na stránkách obce jsou správné informace. Se SFDI je podepsána smlouvu na chodník, výše dotace je 4.472.000,- Kč. Dotace od SFŽP na akci Dovybavení komunitní kompostárny technikou nebude, požádalo se o odstoupení od dotace.
Žádosti o dotace zpracovávala paní Ondráčková.

11) Vodní prvek u obecního úřadu. Kolik stál, kdo jej schválil? Je již hotov? Považujete za udržitelné, aby jím bez cirkulace protékala pitná voda?
Vodní prvek je hotov, je vyroben podle projektové dokumentace schválené MěÚ Šumperk a stál 275.700,- Kč bez DPH.
Protékání pitné vody považuji za udržitelné, je to ekonomicky vhodné řešení.

12) Ústav ekologického vzdělávání Mladoňov. Kolik již stál celkem obec včetně mezd. Jak odůvodníte dvojí placením údržby zeleně v Mladoňově? 1x Provozní, 1x Ústav. Kolik obec platí Provozní, kolik Ústavu (proslýchá se 120.000,-Kč)?
Obec Nový Malín na Ústav ekologického vzdělávání poslala cel­kem 912.000,- Kč. Ke dvojímu placení údržby zeleně v Mladoňově nedochází.

13) V jakém stádiu je povolování výstavby nové hasičárny? Proč neřešíte hasičárnu s výhledem do budoucnosti? Je jen otázka času, kdy hasičům opět nebude stačit a výjezd vozidel bude klasifiko­ván jako nevyhovující pro situování na frekventovaném a nepřehledném místě.
Na objekt hasičské zbrojnice je zpracovaná projektová dokumen­tace pro územní řízení. V současnosti probíhá územní řízení.

14) Prosíme o celkové vyúčtování bytového domu u veterinární kliniky. Včetně cen pozemků, a po­kud byl pozemek darem majitele, který nesplatil sítě, jaký dluh byl pozemkem „uhrazen"?
Bytový dům K Lužím - vyúčtování bylo předloženo na 5. VZZO dne 21. 10. 2015. Pozemek pod bytovým domem p.č. 2304/22 byl obci převeden smlouvou o bezúplatném převodu pozemků od PF České republiky ze dne 23. 7. 2008, schváleno na 9. VZZO konaném dne 3. 6. 2008 a navazující pozemek p.č. 2304/26 o výměře 342 m2 byl obci převeden darovací smlouvou ze dne 17. 3. 2008, schváleno na 7.VZZO konaném dne 3. 12. 2007, od pana JK, N.Malín, Plechy, v rámci rozdělení celého území lokality K Lužím na pozemky pro komunikace, ke stavění apod. Nejednalo se o žádné zápočty.

15) Jsou všechny byty bytového domu u veterinární kliniky prodané?
Na všech 7 bytů jsou zajištěni kupující, 4 byty jsou prodané, u zbývajících 3 bytů je buď uzavřena kupní smlouva, případně bude uzavřena v dohledné době.

16) Byl trezor na PNM vykraden? Jaká škoda vznikla?
Ano, trezor na Provozní Nový Malín s.r.o. byl vykraden. Věc včetně výše škody je v šetření Policie ČR.

 

Interpelace podané panem Felklem

1) Výsledku projednání v radě obce po seznámení se s výsledky analýz odebraných vzorků a vy­hodnocení kvality použitých odpadů při terénní úpravě v k.ú. Nový Malín na pozemku p.č. 3951 (tzv. pískovna Nový Malín) při ústním jednání dne 2. 10. 2015 na ČIŽP v Olomouci. S ja­kým výstupem rada projednala tuto problematiku? Proč se jednání nezúčastnil starosta ob­ce?
Na 14. zasedání rady obce konané dne 12. 10. 2015 bylo přijato usnesení v tom smyslu, že obec bude v řízení s ČIŽP činit veškeré právní kroky směřující ve prospěch obce Nový Malín. Usnesení ze 14. zasedání RO je k dispozici na internetových stránkách obce.
Ke druhé části dotazu sděluji, že odborníkem na tyto záležitosti je Ing. Vladimír Faltus, v dané době jsem plnil jiné pracovní povinnosti.

2) Sdělení důvodů k provedení organizační změny schválené radou obce (dále jen RO) dne 31. 8. 2015 v brzkých ranních hodinách. Prověření a písemné vyčíslení efektivity organizační změn schválené RO na 12. Zasedání dne 31. 8. 2015- stanovení počtu zaměstnanců obecního úřadu na pět s účinností od 1. 9. 2015. A to zejména s ohledem na následující skutečnosti: Vyplácení náhrady mzdy ve výši 100% průměrného výdělku za období 9/2015 a 10/2015 paní Ing. Mo­nice Ondráčkové. Proplacení odstupného ve výši trojnásobku průměrného výdělku paní Ing. Ondráčkové, mzdové náklady (vč.odvodů) za nového zaměstnance od 1. 9. 2015, vykonávají­cího část pracovní činnosti (týkající se stavebních akcí obce- příprava projektů, vyřizování správních řízení, evidence stavební dokumentace, správa budov ve vlastnictví obce, hlášení ISPOP za obce apod.), náklady na externí zajišťování vyřizování žádostí o dotace pro obec.
Rozhodnutí o přijetí organizační změny přijala RO na svém 12. zasedání konaném dne 31. 8. 2015 a toto rozhodnutí obsahuje i zdůvodnění. Obec jako zaměstnavatel postupoval dle zákoníku práce. Finanční náklady spojené s organizační změnou vyplývají ze zákoníku práce. Pracovněprávní záležitosti ve vztahu k zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu má v kompetenci starosta obce. Obecní úřad kromě starosty a místostarošty, kterým toto plyne přímo ze zákona o obcích, tvoří zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. Těchto je od 1. 9. 2015 celkem 5, a to J.V., Z.M., D.K., J.C. a J.F. (tč. na RodD). Ostatní zaměstnanci obce ve struktuře obecního úřadu zahrnuti nejsou. Náklady na externí zajišťování vyřizování žádostí o dotace pro obec od 1. 9. 2015 prozatím žádné nevznikly.
Vzhledem k tomu, že paní Ondráčková předala záležitost k soudu, nebudou ze strany vedení obce, až do jejího soudního vyřešení, podávány ve věci podrobnější informace.

3) Předložení kopií faktur o uložení přebytečné zeminy při výstavbě cyklostezky Nový Malín - Šumperk na skládku v objemu 1628 tun materiálu a uložení sypaniny na skládku v objemu 1200 m3, na základě kterých bylo toto uložení zaplaceno Obcí Nový Malín a poskytovatelem dotace (SFDI) ve prospěch zhotovitele- Provozní Nový Malín s. r. o. Dále faktury na nákupy kameniva do podkladu cyklostezky v objemech dle závěrečného vyúčtování této investiční akce.
Z dotazu není zřejmé, o jakou etapu výstavby cyklostezky se jedná a o který rok zhotovení se Vám jedná.

4) Předložení kopie smlouvy na údržbu veřejné zeleně mezi Obcí Nový Malín a Provozní Nový Malín s. r. o., na základě které jsou již několik let propláceny nemalé částky ve prospěch PNM.
Provozní Nový Malín s.r.o. prováděla údržbu zeleně pro obec na základě ústní smlouvy, písemná podoba smlouvy není ze zákona povinná. Jedná se především o zabezpečení technického servisu. Z počátku byl rozsah práce menší, fakturovalo se na základě skutečnosti. Rozsah práce se každý rok zvyšuje, tak i cena.

 

Interpelace pana Pospíšila

Které žádosti o dotace, v jaké hodnotě a v jakém cca horizontu jsou rozjednané nebo poda­né? Uvítal bych přehledný seznam v tabulce, který by byl v aktualizované formě podáván na jednání zastupitelstva.
Získané a v současnosti rozpracované dotace v roce 2015:

Poř.č.

Název akce

poskytovatel

Celková

cena

Výše dotace

 

1.

Dostavba ZŠ Nový Malín - objekt „H"

Ministerstvo financí ČR

8 645 000,-

5 707 000,-

 

2.

Stavební úpravy chodníku v úseku od cukrárny po úřad

SFDI

5 452 492,-

4.472 000,-

 

3.

 

Dovybavení komunitní kompostárny technikou, Nový Malín

OPŽP

2 597 328,-

1 033.244,-

Bylo

požádáno o odstoupení od dotace

4.

Zasakovací průleh v k.ú. Mladoňov u Oskavy

OPŽP

644 289,22

579 666,-

 

Staré dotace již byly provedeny a jsou ve fázi monitoringu. Nové dotace prozatím nemáme, nejsou ke dni 20. 11. 2015 žádné podané.

 

Interpelace pana Smolichy

Bylo zřízeno věcné břemeno u paní Jonášové? Pokud ano, tak by prosil předložení kopie.
Rovnou odpovídá pan Štencl s tím, že věcné břemeno na obecní kanalizaci není dosud zřízeno, protože je s Paní Jonášovou dohodnut na sepsání kupní smlouvy na prodej dotčených pozemků třetímu subjektu a při té příležitosti bude zřízeno i věcné břemeno ve prospěch obce Nový Malín.

Zpět