Interpelace zastupitelů, přednesené na 6. VZZO, konaném 7. prosince 2015

05.01.2016 00:00

Odpovědi doručeny 5. ledna 2016

Interpelace pana Langera

1) Kdo, kdy a na základě jakých povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí RO, ZO) povolil a kdo realizoval stavbu nového mostu v obci Nový Malín na parcelách číslo: 3790/5 v majetku obce H. J.?, p.č. 3806 v majetku H. J., p.č. 3815/2 v majetku H. J. Stavba se realizuje 8/2015 až 12/2015 a je téměř před dokončením.
K tomuto dotazu obec nedisponuje žádnými informacemi. Jedná se o aktivitu soukromé osoby bez účasti obce či Provozní Nový Malín s.r.o.

2) Po prostudování schválené smlouvy mezi objednatelem OÚ Nový Malín a zhotovitelem PNM na dílo "Oprava a úprava chodníku od cukrárny k OÚ" Vás žádám o informaci, jak bude naloženo se zámkovou dlažbou, která je (bude) odstraněna z chodníku. Zajímá mne, zda se tato dlažba bude pro­dávat veřejnost nebo zůstane v majetku PNM nebo obce? Smlouva neřeší snížení ceny pro OÚ Nový Malín v případě ponechání dlažby v majetku PNM. Vysvětlete, jak bude PNM- OÚ postupovat při vyúčtování celé akce?
Zámková dlažba zůstane v majetku obce. Při vyúčtování celé akce bude společnost Provozní Nový Malín s.r.o. postupovat standardně.

 

Interpelace pana Schuberta

Kdy bude předložena zpráva o vyhodnocení územního plánu. Pan starosta mu sděluje, že už mu vysvětloval, že to takhle není a odpoví mu písemně ve stanovené lhůtě.
Zprávu o uplatňování územního plánu nebude pořizovatel předkládat zastupitelstvu obce, protože obec rozhodla o pořízení změny územního plánu. Pořízení změny územního plánu bylo schváleno na 5. veřejném zasedání ZO Nový Malín, které se konalo dne 21. 10. 2015.

Zpět