Personální záležitosti - návrh bodu k projednání na 6. VZ ZO Nový Malín, 7. prosince 2015

06.12.2015 21:26

Název materiálu:

       Personální záležitosti

 

Důvodová zpráva:

       Ve snaze o politické řešení situace v obci vyvolala opozice již před několika měsíci s  využitím Mgr. Štencla jako prostředníka sérii jednání s koalicí. Cílem bylo vyvolat personální změny na pozici starosty, případně pozici jednatelů Provozní Nový Malín s.r.o. a v dalších funkcích na obci i v PNM, pokud jsou spojeny s negativními jevy v obci popsanými níže. Jednání, kterých se v předkolech za koalici účastnil Mgr. Štencl, v prvním kole pak za koalici Mgr. Štencl jako prostředník a dále MUDr. Schlemmer, Ing. Faltus a paní Tylová, následně pak v dalším kole Mgr. Štencl a MUDr. Schlemmer, vedlo k nabídce odstoupení pana Mináře z pozice starosty a jednatele PNM někdy v dubnu 2016, kdy pan Schlemmer byl ochoten se osobně zaručovat za to, že pokud by starosta neodstoupil, koalice by jej odvolala. Navrhovaný termín nebyl opozicí shledán akceptovatelný jako příliš vzdálený a tato skutečnost byla dále sdělena Mgr. Štenclovi k dalšímu rozšíření v rámci koalice s tím, že opozice svolá jednání ZO, na kterém může koalice případná personální řešení prezentovat a realizovat.
       Důvody k personálním změnám na postu starosty a v dalších statutárních, politických a hospodářských funkcích v rámci obce a PNM shledává opozice v řadě pochybení a nedodržení platných zákonů a dalších nařízení a pravidel ze strany starosty a vedení obce a PNM. Jde o manažerská pochybení v podobě neefektivních, ztrátových a ekonomicky nevhodných investic, porušování Zákona o obcích, porušování pravidel o přístupu k informacím, soustavné porušování stavebního zákona. Dále pak jde o porušování zákona o odpadech, neoprávněné ukládání stavebního a dokonce nebezpečného odpadu a škody vzniklé jako náklady na asanaci těchto ekologických zátěží. Děje se porušování dotačních pravidel nenaplňováním podmínek dotačních titulů, nadhodnocováním cen investic realizovaných PNM a nedodržováním podmínek realizace investic podle příslušných technických projektů s neoprávněnými záměnami použitých materiálů a tím i machinacemi s nákladovými cenami. Dále se děje pro obec ekonomicky nevýhodné zadávání zakázek PNM za ceny neodpovídající cenám tržním, čímž jsou obecní prostředky vyváděny do této společnosti. Vedení obce má problém i s dodržováním pracovně-právní legislativy s možnými negativními dopady pro obec. U většiny známých případů se pak nabízí otázka, pro čí prospěch se tak děje.
       Tyto a další zjištěné skutečnosti dle názoru opozice jednoznačně zakládají důvody k řešení trestně – právní cestou a zapojení příslušných státních orgánů. Návazně se pak předpokládá i řešení případně zjištěných škod cestou majetkoprávní.
       Opozice si je vědoma možných negativních dopadů podání trestního oznámení či jiných podnětů na další kontrolní a dozorové orgány a po zvážení všech rizik je ochotna je přijmout. Vycházíme z faktu, že špatný je ten, kdo něco protizákonného provádí a ne ten, kdo na protiprávní jednání upozorní. Věříme tomu, že následně úplným veřejným a mediálním rozkrytím kauz dokážeme veřejnosti věci vysvětlit a ukázat na skutečné viníky.
       Jestli Mgr. Štencl rozšířil mezi koalicí o čem bylo jednáno na schůzkách a informaci proč je svoláváno 6. VZZO, to záleželo na něm. Opozice dne 18. 11. 2015 na Obecní úřad Nový Malín doručila žádost o svolání VZZO, podepsanou šesti zastupiteli ve znění:
„Pane starosto, my níže podepsaní členové zastupitelstva obce Nový Malín Vás žádáme dle
§ 92, odstavce 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín.

Navržený bod jednání:
Personální otázky.“
        Pan starosta zastupitelstvo svolal na 7. 12. 2015, což již každý zastupitel zaznamenal, protože dostal pozvánku. Jak také zastupitelé vědí, v pozvánce nebyl uveden bod „Personální otázky“, kvůli kterému bylo zastupitelstvo svoláno.

 

Návrh usnesení:

       V tomto bodě, navrženém k jednání, opozice očekává od koalice vyřešení personální změny na pozici starosty, případně pozici jednatelů Provozní Nový Malín s.r.o. a v dalších funkcích na obci i v PNM.
       K odvolání minulého starosty vedly daleko méně závažné důvody a to jen obecného charakteru, bez porušování zákona a pravidel. Přesto byl starosta koalicí odvolán. Myslíme, že mnohem závažnější důvody k odvolání by měly být posouzeny stejným způsobem.

 

Zpět