Obec nám před očima prodělává statisíce

28.06.2017 00:00

Zastupitelům obce byl mezi body navrženými na 13. VZZO doručen i majetkoprávní bod 2h). Pro závažnost tohoto bodu si dovoluji převzít důvodovou zprávu a návrh usnesení k tomuto bodu tak jak došly z Obecního úřadu Nový Malín:

Důvodová zpráva

ZO na svém 7. VZZO konaném dne 28. 1. 2016 schválilo budoucí směnu nemovitostí, a to pozemku p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 nr včetně na něm stojícího rodinného domu č.p. 330, pozemku p.č. 155 zahrada o výměře 180 m2 a pozemku p.č. 156 zahrada o výměře 149 m2, vše v obci a k.ú. Nový Malín ve vlastnictví AF a MF, Nový Malín, za pozemek p.č. 3772/15 orná půda o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Malín včetně budoucí stavby rodinného domu na tomto pozemku postaveném ve vlastnictví obce Nový Malín za ceny stanovené znaleckým posudkem.

Vzhledem k tomu, že situace se od ledna 2016 změnila především vtom směru, že manželé F požadují za prodej svého domu včetně pozemků, hosp.objektů a příslušenství kupní cenu ve výši 1,9 mil. Kč, je shora popsaná schválená budoucí směna nemovitostí v současnosti bezpředmětná.

Po konzultaci s daňovou službou obce Nový Malín je nyní navrhován následující postup, a to prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Nový Malín, tj. pozemku p.č. 3772/51 zast.plocha, nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je na něm stojící stavba rodinného domu č.p. 901, dle GP č. 1647-515/2017 ze dne 13. 4. 2017 a prodej pozemku p.č. 3772/15 orná půda o výměře 900 m2, za kupní cenu ve výši 1,930.000.-Kč bez DPH ve výši 15% (včetně DPH tj. 2,219.500,-Kč) a dále pak koupě nemovitostí od manželů AF a MF, a to pozemku p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2, jehož součástí je na něm stojící rodinný dům č.p. 330, pozemku p.č. 155 zahrada o výměře 180 m2 a pozemku p.č. 156 zahrada o výměře 149 m2, vše v obci a k.ú. Nový Malín, do vlastnictví obce Nový Malín za kupní cenu požadovanou prodávajícími tj. za 1,9 mil. Kč.

Kolaudace rodinného domu č.p. 901 na pozemku p.č. 3772/51 v k.ú. Nový Malín dle GP č. 1647-515/2017 ze dne 13. 4. 2017 je plánována v červenci 2017.

V praxi by pak byly započteny vzájemně kupní ceny do částky 1,9 mil. Kč a manželé F obci Nový Malín doplatí zbývající část kupní ceny ve výši 319.500,-Kč.

Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí z vlastnictví obce Nový Malín do vlastnictví manželů F bude nutné ještě schválit na dalším zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení

1. ZO ruší rozhodnutí přijaté na 7. VZZO konaném dne 28. 1. 2016, kterým byla schválena budoucí směna nemovitostí, a to pozemku p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2 včetně na něm stojícího rodinného domu č.p. 330, pozemku p.č. 155 zahrada o výměře 180 m2 a pozemku p.č. 156 zahrada o výměře 149 m2, vše v obci a k.ú. Nový Malín ve vlastnictví A a MF. Nový Malín, za pozemek p.č. 3772/15 orná půda o výměře 990m2 v k.ú. Nový Malín včetně budoucí stavby rodinného domu na tomto pozemku postavené ve vlastnictví obce Nový Malín za ceny stanovené znaleckým posudkem.

2. ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3 772/51 zast.plocha, nádvoří o výměře o výměře 90 m2, jehož součástí je na něm stojící stavba rodinného domu č.p. 901, dle GP č. 1647-515/2017 ze dne 13. 4. 2017 a prodeje pozemku p.č. 3 772/15 orná půda o výměře 900 m2, vše v obci a k.ú. Nový Malín za celkovou kupní cenu ve výši 1,930.000,-Kč bez DPH ve výši 15%, (včetně DPH tj. 2,219.500,-Kč) manželům A a MF, oba Nový Malín.

3. ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi nemovitostí, a to pozemku p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2, jehož součástí je na něm stojící rodinný dům č.p. 330, pozemku p.č. 155 zahrada o výměře 180 m2 a pozemku p.č. 156 zahrada o výměře 149 m2, vše v obci a k.ú. Nový Malín, od manželů A a MF, oba bytem Nový Malín, jako prodávajících do vlastnictví obce Nový Malín, jako kupující za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.900.000,-Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých).

Předkládající: Josef Minář, starosta obce

Sepsal Jiří Schubert

Zpět