Personální otázky, bod 6.VZZO - srovnání zápisu a toho co bylo řečeno

21.12.2015 22:52

Zápis

Skutečnost

Bod uvedl předsedající a dal slovo předkladateli panu Schubertovi, který bod představil.

Schlemmer: Přistupujeme k bodu 4a) Personální otázky. Já bych prosil pana Schuberta, který předkládá tento bod.

Ve snaze o politické řešení situace v obci vyvolala opozice již před několika měsíci s využitím Mgr. Štencla jako prostředníka sérii jednání s koalicí. Cílem bylo vyvolat personální změny na pozici starosty, případně pozici jednatelů Provozní Nový Malín s.r.o. a v dalších funkcích na obci i v PNM, pokud jsou spojeny s negativními jevy v obci popsanými níže. Jednání, kterých se v předkolech za koalici účastnil Mgr. Štencl, v prvním kole pak za koalici Mgr. Štencl jako prostředník a dále MUDr. Schlemmer, Ing. Faltus a paní Tylová, následně pak v dalším kole Mgr. Štencl a MUDr. Schlemmer, vedlo k nabídce odstoupení pana Mináře z pozice starosty a jednatele PNM někdy v dubnu 2016, kdy pan Schlemmer byl ochoten se osobně zaručovat za to, že pokud by starosta neodstoupil, koalice by jej odvolala. Navrhovaný termín nebyl opozicí shledán akceptovatelný jako příliš vzdálený a tato sku­tečnost byla dále sdělena Mgr. Štenclovi k dalšímu rozšíření v rámci koalice stím, že opozice svolá jednání ZO, na kterém může koalice případná personální řešení prezentovat a realizovat.

Důvody k personálním změnám na postu starosty a v dalších statutárních, politických a hos­podářských funkcích v rámci obce a PNM shledává opozice v řadě pochybení a nedodržení platných zákonů a dalších nařízení a pravidel ze strany starosty a vedení obce a PNM. Jde o manažerská po­chybení v podobě neefektivních, ztrátových a ekonomicky nevhodných investic, porušování Zákona o obcích, porušování pravidel o přístupu k informacím, soustavné porušování stavebního zákona. Dále pak jde o porušování zákona o odpadech, neoprávněné ukládání stavebního a dokonce nebezpečné­ho odpadu a škody vzniklé jako náklady na asanaci těchto ekologických zátěží. Děje se porušování dotačních pravidel nenaplňováním podmínek dotačních titulů, nadhodnocováním cen investic reali­zovaných PNM a nedodržováním podmínek realizace investic podle příslušných technických projektů s neoprávněnými záměnami použitých materiálů a tím i machinacemi s nákladovými cenami. Dále se děje pro obec ekonomicky nevýhodné zadávání zakázek PNM za ceny neodpovídající cenám tržním, čímž jsou obecní prostředky vyváděny do této společnosti. Vedení obce má problém i s dodržováním pracovně - právní legislativy s možnými negativními dopady pro obec. U většiny známých případů se pak nabízí otázka, pro čí prospěch se tak děje.

Tyto a další zjištěné skutečnosti dle názoru opozice jednoznačně zakládají důvody k řešení trestně - právní cestou a zapojení příslušných státních orgánů. Návazně se pak předpokládá i řešení případně zjištěných škod cestou majetkoprávní.

Opozice si je vědoma možných negativních dopadů podání trestního oznámení či jiných pod­nětů na další kontrolní a dozorové orgány a po zvážení všech rizik je ochotna je přijmout. Vycházíme z faktu, že špatný je ten, kdo něco protizákonného provádí a ne ten, kdo na protiprávní jednání upo­zorní. Věříme tomu, že následně úplným veřejným a mediálním rozkrytím kauz dokážeme veřejnosti věci vysvětlit a ukázat na skutečné viníky.

Návrh usnesení k tomuto bodu nebyl ze strany opozice předložen s tím, že opozice očekává od koali­ce vyřešení personální změny na pozici starosty, případně pozici jednatelů Provozní Nový Malín s.r.o. a v dalších funkcích na obci i v PNM.

Schubert: Ve snaze o politické řešení situace v obci vyvolala opozice již před několika měsíci s využitím Mgr. Štencla jako prostředníka sérii jednání s koalicí. Cílem bylo vyvolat personální změny na pozici starosty, případně pozici jednatelů Provozní Nový Malín s.r.o. a v dalších funkcích na obci i v PNM, pokud jsou spojeny s negativními jevy v obci popsanými níže. Jednání, kterých se v předkolech za koalici účastnil Mgr. Štencl, v prvním kole pak za koalici Mgr. Štencl jako prostředník a dále MUDr. Schlemmer, Ing. Faltus a paní Tylová, následně pak v dalším kole Mgr. Štencl a MUDr. Schlemmer, vedlo k nabídce odstoupení pana Mináře z pozice starosty a jednatele PNM někdy v dubnu 2016, kdy pan Schlemmer byl ochoten se osobně zaručovat za to, že pokud by starosta neodstoupil, koalice by jej odvolala. Navrhovaný termín nebyl opozicí shledán akceptovatelný jako příliš vzdálený a tato skutečnost byla dále sdělena Mgr. Štenclovi k dalšímu rozšíření v rámci koalice s tím, že opozice svolá jednání ZO, na kterém může koalice případná personální řešení prezentovat a realizovat.

       Důvody k personálním změnám na postu starosty a v dalších statutárních, politických a hospodářských funkcích v rámci obce a PNM shledává opozice v řadě pochybení a nedodržení platných zákonů a dalších nařízení a pravidel ze strany starosty a vedení obce a PNM. Jde o manažerská pochybení v podobě neefektivních, ztrátových a ekonomicky nevhodných investic, porušování Zákona o obcích, porušování pravidel o přístupu k informacím, soustavné porušování stavebního zákona. Dále pak jde o porušování zákona o odpadech, neoprávněné ukládání stavebního a dokonce nebezpečného odpadu a škody vzniklé jako náklady na asanaci těchto ekologických zátěží. Děje se porušování dotačních pravidel nenaplňováním podmínek dotačních titulů, nadhodnocováním cen investic realizovaných PNM a nedodržováním podmínek realizace investic podle příslušných technických projektů s neoprávněnými záměnami použitých materiálů a tím i machinacemi s nákladovými cenami. Dále se děje pro obec ekonomicky nevýhodné zadávání zakázek PNM za ceny neodpovídající cenám tržním, čímž jsou obecní prostředky vyváděny do této společnosti. Vedení obce má problém i s dodržováním pracovně-právní legislativy s možnými negativními dopady pro obec. U většiny známých případů se pak nabízí otázka, pro čí prospěch se tak děje.

       Tyto a další zjištěné skutečnosti dle názoru opozice jednoznačně zakládají důvody k řešení trestně – právní cestou a zapojení příslušných státních orgánů. Návazně se pak předpokládá i řešení případně zjištěných škod cestou majetkoprávní.

       Opozice si je vědoma možných negativních dopadů podání trestního oznámení či jiných podnětů na další kontrolní a dozorové orgány a po zvážení všech rizik je ochotna je přijmout. Vycházíme z faktu, že špatný je ten, kdo něco protizákonného provádí a ne ten, kdo na protiprávní jednání upozorní. Věříme tomu, že následně úplným veřejným a mediálním rozkrytím kauz dokážeme veřejnosti věci vysvětlit a ukázat na skutečné viníky.

       Jestli Mgr. Štencl rozšířil mezi koalicí o čem bylo jednáno na schůzkách a informaci proč je svoláváno 6. VZZO, to záleželo na něm. Opozice dne 18. 11. 2015 na Obecní úřad Nový Malín doručila žádost o svolání VZZO, podepsanou šesti zastupiteli ve znění:

„Pane starosto, my níže podepsaní členové zastupitelstva obce Nový Malín Vás žádáme dle § 92, odstavce 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín.

Navržený bod jednání:

Personální otázky.“

        Pan starosta zastupitelstvo svolal na 7. 12. 2015, což již každý zastupitel zaznamenal, protože dostal pozvánku. Jak také zastupitelé vědí, v pozvánce nebyl uveden bod „Personální otázky“, kvůli kterému bylo zastupitelstvo svoláno.

 

Návrh usnesení:

       V tomto bodě, navrženém k jednání, opozice očekává od koalice vyřešení personální změny na pozici starosty, případně pozici jednatelů Provozní Nový Malín s.r.o. a v dalších funkcích na obci i v PNM.

       K odvolání minulého starosty vedly daleko méně závažné důvody a to jen obecného charakteru, bez porušování zákona a pravidel. Přesto byl starosta koalicí odvolán. Myslíme, že mnohem závažnější důvody k odvolání by měly být posouzeny stejným způsobem.

(přečtení zprávy trvalo 4 minuty 20 vteřin)

Pan Schlemmer si bere slovo a k věci se vyjadřuje s tím, že se osobně zúčastnil dvou jednání o perso­nální změně ve vedení obce a PNM s opozicí. Na 1. jednání nám byl ze strany opozice tlumočen poža­davek na odstoupení p. Mináře z funkce starosty obce NM a jednatele PNM. Opozice se vyjádřila, že do uvedené funkce starosty bude akceptovat kohokoliv jiného z koalice. Po jednání jsme nabyli pře­svědčení, že odstoupením pana Mináře se atmosféra v obci zklidní. Na 2. jednání měsíc nato jsme proto souhlasili s požadavky opozice na odstoupení starosty z funkce starosty obce i jednatele PNM a navrhli jsme termín odstoupení duben 2016 (mimo jiné i z důvodu hledání vhodného kandidáta). Měli jsme dojem, že náš souhlas byl pro opozici překvapením a že se s tím ani moc nepočítalo. Rozešli jsme se stím, že 3. kolo jednání bude za měsíc před Vánoci, kde se vše již upřesní a dohodne. Pár dnů po 2. kole jednání však nastal ze strany opozice obrat a vše bylo jinak. Opozice dala podnět ke svolání tohoto ZO, které má řešit personální otázky, a jak je vidět z předloženého materiálu i poža­davky na personální změny se rozšířily. Důvodová zpráva je plná polopravd. Z budování a zvelebování obce dělá takřka organizovaný zločin. Jako příklad uvedu cestu za školou. Z původně úžasného plánu na vycházkovou cestu mezi Malínem a přehradou na Krásném se stal prostor pro osočování a obviňo­vání. Trochu mi to připomíná slavný Chevallierův román „Zvonokosy". Jsem přesvědčen, že opozici ani tak nejde o životní prostředí a zdravou obec, ale ukázat, jaké „zločiny,, se tu páchají, a jak oni, strážci pořádku, se tomu snaží za každou cenu zabránit a ví, jak na to. Jak píše opozice, trestní ozná­mení je to nejlepší řešení. Selský rozum nebere, jaký je rozdíl mezi celou cihlou v zemi a tou certifiko- vaně nadrcenou. Ta druhá varianta klade větší nároky na životní prostředí už jenom tím, že se musí cihla převážet z místa na místo mnohem dále a drtit pomocí dieslových agregátů. Nakonec ale zvítězí třetí nejdražší varianta, cihly se povezou na skládku a místo nich přijde kámen z lomu. To zatíží ve svém důsledku životní prostředí nejvíc. Dál to nebudu rozebírat, ale kde je zdravý rozum? Jsem pře­svědčen, že ve sporech zde hrají hlavní roli osobní animozity. Ty už dospěly tak daleko, že se pátrá, kde mohl starosta za léta svého starostování udělat nějakou chybu a zda by tato chyba nešla označit jako podezření na trestný čin. Velmi to připomíná hony na čarodějnice, které mají v našem regionu tradici. Je to ostuda, ale doufám, že si občané Nového Malína vlastní úsudek udělají sami. Já osobně si pana starosty vážím a jsem si jistý, že vše co dělal a dělá je pro prospěch a rozvoj obce.

Schlemmer: Děkuji za úvod tohoto bodu. Protože jsem tam byl jmenován. Ta jednání probíhala. Já sám jsem se účastnil dvou jednání. Nejsem brilantní řečník, tak jsem si to stejně jak pan Schubert připravil písemně. Jestli dovolíte, přečtu moje stanovisko k celé problematice. Vážení přítomní, osobně jsem se účastnil dvou jednání o personální změně ve vedení obce a PNM. Na 1. jednání nám byl tlumočen požadavek na odstoupení pana Mináře z funkce starosty Nový Malín a jednatele PNM. Opozice se vyjádřila, že do uvedené funkce starosty bude akceptovat kohokoliv jiného z koalice. Po jednání jsme nabyli přesvědčení, že odstoupení pana Mináře se atmosféra v obci zklidní. Na 2. jednání měsíc nato jsme souhlasili s požadavky opozice na odstoupení pana Mináře z funkce starosty obce i jednatele PNM a navrhli jsme termín odstoupení duben 2016. Mimo jiné i z důvodu hledání vhodného kandidáta. Měli jsme ale dojem, že náš souhlas byl pro opozici překvapením, že se s tím ani moc nepočítalo. Rozešli jsme se s tím, že 3. kolo jednání bude za měsíc. Tedy před vánoci, kde se vše upřesní a dohodne. Ale pár dnů po 2. kole jednání však nastal za strany opozice obrat a vše bylo jinak. Opozice dala podnět ke svolání tohoto zastupitelstva, které má řešit personální otázky a jak je vidět z předloženého materiálu i požadavky na ty původní personální změny či odstoupení pana starosty se velice rozšířily. Důvodová zpráva je plná polopravd. Z budování a zvelebování obce dělá takřka organizovaný zločin. Jako příklad uvedu cestu za školou. Z původně úžasného plánu na vycházkovou cestu mezi Malínem a přehradou na Krásném se stal prostor pro osočování a obviňování. Trochu mi to připomíná slavný Chevallierův román Zvonokosy (kronika malého městečka v jihofrancouzském Beaujolais, kde stavba obecního záchodku, rozeštvala obyvatele na dva nesmiřitelné tábory – Záchodobijce a Záchodomilce; podrobněji viz https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/gabriel-chevallier/zvonokosy.html - pozn. red.). Kdo jste to četl, určitě víte o čem mluvím. Jsem přesvědčen, že opozici ani tak nejde o životní prostředí a zdravou obec, ale jde jí o to ukázat jaké „zločiny“ se tu páchají a jak oni, strážci pořádku se tomu snaží za každou cenu zabránit a ví jak na to. Jak píšou, trestní oznámen je to nejlepší řešení. Selský rozum nebere jaký je rozdíl mezi celou cihlou v zemi a tou certifikovaně nadrcenou. Ta druhá varianta klade větší nároky na životní prostředí už jenom tí, že se musí cihla převážet z místa na místo mnohem dále a drtit pomocí dieselových agregátů. Nakonec ale zvítězí třetí nejdražší varianta. Cihly se povezou na skládku a místo nich přijde kámen. To zatíží ve svém důsledku životní prostředí nejvíc. Dál to nebudu rozebírat. Ale kde je zdravý rozum. Jsem přesvědčen, že ve sporech zde hrají hlavní roli osobní animozity. Ty už dospěly tak daleko, že se pátrá, kde mohl starosta za léta svého starostování udělat nějakou chybu a zda by tato chyba nešla označit jako podezření na trestný čin. Velmi to připomíná hony na čarodějnice, které mají v našem regionu tradici. Je to ostuda. Doufám, že si občané Nového Malína svůj úsudek udělají sami. Já osobně si pana starosty vážím a jsem si jistý, že vše co dělal a dělá je ve prospěch obce. Děkuji. (potlesk, přečtení trvalo 6 minut).

Pan Štencl se také k věci vyjádřil. Materiál, který zastupitelé obdrželi a všichni slyšeli z úst pana Schu­berta, ho velmi zklamal z hlediska jednání opozice. Měl za to, že jednání, která s nimi vedl, byla férová a vidí, že to tak nebylo. Byl osloven ze strany opozice z toho titulu, aby vedl nějaká jednání, jak pre­zentoval pan Schubert, kdy jediný a základní požadavek opozice byl, že pan Minář skončí ve funkci starosty a jednatele PNM, ale nikdy z jejich strany nezaznělo, co dál. Obec Nový Malín samozřejmě potřebuje vedení, aby bylo kontinuální. O tom co dál, nikdo z nich nepřemýšlel. On sám se jich na to několikrát ptal a bylo řečeno, aby si to řešili v rámci koalice. Pan starosta již v květnu letošního roku deklaroval, že netrvá na své funkci. Ale starosta je potřeba, je spousta každodenních věcí k řešení, styk s lidmi apod. S jednáními je to tak, jak řekl pan Schlemmer. On sám do těchto jednání šel proto, že pro obec dělá dlouho a záleží mu na tom, aby obec fungovala. Myslel si, že dohoda je možná, ale přesvědčil se poté, co předložili opozici návrh na odstoupení pana starosty, že je to jen první z požadavků a další by následovaly, což se potvrdilo, kdy se opozici nelíbilo rozhodování rady obce třeba ve věci statutu tiskoviny vydávané obcí a tam pochopil, že cokoliv se opozici nebude líbit, tak znovu přijdou s nějakými požadavky a ono se to projevilo i v tomto materiálu, který předložili na jed­nání tohoto ZO, protože nikde, na žádném jednání, nezaznělo, aby se všichni na Provozní a ve vedení obce vyměnili, tak jak to bylo tady prezentováno. To znamená, že ty požadavky se rozšiřují a rozšiřují a ze strany opozice tím byla otevřena tzv. Pandořina skříňka. Ustupovat nátlaku nemá opodstatnění i ve vztahu k lidem, kteří dali současnému vedení důvěru. Jestli si opozice myslí, že tou trestněprávní rovinou si nažene nějaké politické body, má za to, že se velmi mýlí. Takové řešení, pouze rozhádá obec a politicky na tom opozice bude také minusově a obec tím nic nezíská. Jestliže bude někdo zahnán do kouta trestním oznámením, tak se samozřejmě bude bránit a bude činit veškeré právní kroky k tomu, aby byl ve své obraně úspěšný. V dnešní době jsou trestní oznámení v obcích oblíbe­nou formou, jak se chce opozice dostat k moci. Tvrdí, jak vše bude dělat lépe. Návrh koalice vůči opo­zici byl podán seriozně, ale opozice řekla ne a my jsme dnes v situaci, kdy další jednání o této věci nemá zřejmě smysl.

Štencl: Já bych se s dovolením chtěl také vyjádřit. Musím říct, že ten materiál, který zastupitelé dostali a který jste teď slyšeli z úst pana Schuberta mě velmi zklamal z hlediska jednání opozice. Myslel jsem si, že jednání, které jsem s nimi vedl, že ta jednání byla férová. V tom jsem se trošku zklamal. Byl jsem osloven ze strany opozice z toho titulu, abych vedl nějaká jednání, jak tady pan Schubert prezentoval. Ale jediný a základní požadavek opozice byl ten, že chtějí, aby pan Minář skončil ve funkci starosty a jednatele PNM. Ale nikdy z jejich strany nezaznělo co dál. Protože samozřejmě ta obec Nový Malín potřebuje, aby to bylo kontinuální. Tuhle variantu ani opozice, to znamená co dál, o tom nikdo nepřemýšlel. Já sám jsem se jich na to několikrát ptal. Samozřejmě ano, dořešte si to vy v rámci koalice. Ta jednání v koalici proběhla. Pan Minář řekl: „Já jsem už v květnu letošního roku deklaroval, že netrvám na té funkci,“ ale samozřejmě ta osoba starosty Nového Malína musí být nějaká. Je tady spousta různých věcí, které je potřeba řešit. Každodenní styk s lidmi, spousta organizací a podobně. Je to přesně jak uved pan Schlemmer s těmi jednáními. Abych vás nezatěžoval. Já osobně jsem šel do jednání z toho důvodu, že pro obec tady dělám dlouhou dobu a vždycky mi záleželo na tom, aby obec fungovala. Protože člověk tady nějaké věci vyřizuje. Myslel jsem si, že dohoda je možná. Bohužel jsem se přesvědčil o tom, že záhy poté tím impulzem, kdy návrh opozice tak jak ho prezentovali, to znamená, aby pan Minář odstoupil je pouze prvním krokem k jejich dalším požadavkům. A „dalšímu nátlaku“ na koalici. Tak ten jsem poznal záhy poté, kdy se opozici nelíbilo rozhodování Rady. Třeba ve statutu tiskoviny. A tam jsem pochopil, že v podstatě cokoliv se nebude opozici líbit jak Rada nebo Zastupitelstvo rozhodne, tak znovu přijdou s nějakými dalšími požadavky. A ono se to projevilo i v tom materiálu, který poslali, protože nikde na žádném jednání nezaznělo, aby v podstatě se všichni v Provozní a vedení obce vyměnili tak jak to je teďka prezentováno. To znamená, ty požadavky se rozšiřují a rozšiřují. Podle mě ze strany opozice tím jaksi byla otevřena Pandořina skříňka. Myslím si, že ustupovat dalšímu nátlaku nemá jaksi opodstatnění. I ve vztahu k lidem, kteří dali tomu současnému vedení důvěru. Jestli si opozice skutečně myslí, že tou trestně právní rovinou si nadežene nějaké body, myslím si, že se velmi mýlí, protože takovéhle řešení jenom rozhádá obec. De facto ta opozice politicky si myslím, že bude taky velmi na tom minusově a ta obec tím rozhodně nic nezíská. Jestliže někdo bude zatlačen do kouta tím trestním oznámením, tak se samozřejmě bude bránit a bude činit veškeré právní kroky k tomu, aby se tomu trestnímu oznámení pokud možno ne vyhnul, ale aby byl úspěšný. V dnešní době, vidíte to sami, v republice z televize, kdy trestní oznámení v celé řadě obcí jsou vlastně jenom cestou jak se má opozice dostat k moci. Tvrdí, že samozřejmě to bude dělat lépe. A jinak než kritikou se to dělat nedá. A spousta těch trestních oznámení pak třeba končí odložením. Samozřejmě taky nemusí, protože v dnešní době člověk neví, jak ta věc dopadne. Ale momentálně je to tak, že ta dohoda ze strany opozice nebo ten návrh ze strany koalice vůči opozici byl dán seriózní. Nicméně opozice podle mě zcela bez jakéhokoliv dalšího řekla ne a my jsme dneska v situaci, kdy asi jednání o čemkoliv dalším nemá smysl. Tolik za mě. (potlesk, proslov trval 11 minut 45 vteřin).

Dále vystoupil v diskuzi pan Schubert s tím, že to, co schválila rada ohledně statutu obecní tiskoviny, se neslučuje s dobrými mravy a myslí si, že to koliduje s tiskovým zákonem. To by se nelíbilo nikomu. Myslí si, že když si v obecní tiskovině budete vydávat, co chcete a zakazovat opozici, jestli to bude schvalovat rada, že je to špatně.

Schlemmer: Přeje si někdo další diskutovat?

Schubert: Já si myslím, že pan Štencl tady obrátil dvě věci. On řekl, že opozice vystupuje s dalšími požadavky v momentě, kdy se jí něco nelíbí. Ale to co schválila Rada obce v tom statutu, tak to je něco, co vůbec nesouvisí se slušnými mravy. Dokonce bych řekl, že to koliduje s tiskovým zákonem. Toto by se nelíbilo nikomu ani v momentě, kdyby neměl takové jednání, jaké jsme měli my. Tady obracíte něco. To je zcela přirozené. V momentě, kdy zakážete, když si budete vydávat v obecní tiskovině to co chce, svoje články a opozici to zakážete a ještě to bude schvalovat Rada obce, ve které víme kdo tam sedí, pak si můžete schvalovat co chcete.

Štencl: Pane Schubert, jen potvrzujete moje slova.

Schubert: Nezlobte se, ale to je opravdu něco co nevychází ..

Štencl: Jenom potvrzujete moje slova

Schubert: Vy také moje. To je otočení o 180 stupňů.

Paní Paclíková se diví, proč když se jim to nelíbí, proč si nevydávají své periodikum. Panu Schubertovi se tento nápad líbí, ale chtěl by, aby ho obec platila.

Paclíková: Mám jenom takový návrh. Proč si nevydáváte vlastní periodikum, když se vám nelíbí co se tam píše?

Schubert: V momentě, kdy nám ho bude obec platit, tak si ho budem vydávat. Takže se domluvme tady. To je seriózní návrh.

Schlemmer: Děkuji.

Pan Langer tvrdí, že od pana starosty bylo nejhnusnější to, že se sebral a šel za zaměstnavatelem a tvrdil mu, že mu rozvrací zastupitelstvo, aby mu nařídil zbavit se mandátu nebo aby na něj jakýmkoliv způsobem zatlačil. Tvrdí, že se to stalo minimálně dvakrát. Pan starosta by chtěl slyšet, u koho byl, kdy tam byl a co řekl. Chtěl by to teď slyšet, ať to řekne. Pan Langer říká, že pokud ten dotčený zastupitel vydá sou­hlas, vše řekne. Pan Felkl uvádí, že pan starosta projevil nebývalý a nevídaný zájem o jeho osobu u jeho zaměstnavatele a tvrdil mu věci, které nebyly pravdivé. Pan starosta by chtěl slyšet od pana Felkla, co měl jeho zaměstnavateli říct. Pan Langer chce, aby bylo v zápise, že se jedná o nenaplněné politické ambice, že se jedná o místní kolorit.

Langer: Omlouvám se, že nestoupám, na to nemám sílu. Nicméně tolik špatností ze strany pana starosty v posledním měsíci to ubíjí. Za nejdůležitější a z mého pohledu nejhnusnější považuji to, a teď mě dobře poslouchejte, všichni tak jak tady jste možná byli zaměstnáni někde jinde než v PNM a měli jste nad sebou nějaké vedoucí, nějaké ředitele nebo osoby, které vám byly nadřízené. Není přece možné, aby pan starosta se sebral a začal objíždět vaše zaměstnavatele a o těch vašich zaměstnavatelích začal požadovat to, že mu rozvracíte jako zastupitel vesnici. Aby ho odvolal nebo aby mu nařídil zbavit se mandátu, funkce, nebo aby jakýmkoliv způsobem na toho svého zaměstnance zatlačil. Stalo se to minimálně dvakrát. Pan starosta ví co provedl, u koho byl, u koho jednal. Ví to i pan Štencl, který to ví ode mě. A ví to ten poškozený zastupitel, který mezi námi sedí. Opravdu lidi, vraťte se zpátky. Já vím, že jsem napadán z toho, že jsem nejzlejší člověk ..

Štencl: Pane Langer, neberte si mě do úst, že jste mi něco sděloval. Vy jste mi nic takového neřekl a nezlobte se na mě, neberte si mě do úst.

Langer: Pan Štencl mi skočil do řeči. Pokud to chce popřít, ať to popře. Nejdůležitější je stanovisko pana starosty. Protože pan starosta tuto věc udělal, pan starosta na tom místě byl a dvakrát tam řekl tu snůšku nechutných lží a pomluv u toho zaměstnavatele.

Minář: Tak to .. Pěkně teďka řekněte ty všechny lži, u koho jsem byl a co jsem řekl.

Langer: Pokud ten poškozený zastupitel k tomu vydá souhlas, tak to řeknu. Pokud ten zastupitel, kterého se to týká, souhlas nevydá, tak to říkat nebudu.

?: Jak potom máme vědět, že to je pravda? Tak to řekněte.

Minář: Tak to dokažte, jinak lžete.

Felkl: Pan starosta projevil nebývalý a nevídaný zájem o moji osobu u mého zaměstnavatele. Mému zaměstnavateli tvrdil věci, které nebyly pravdivé.

Schlemmer: Kdo se dál hlásí do diskuze?

Minář: Chtěl bych ty věci, tak jak jsem říkal panu Langerovi, i od tebe. Abys řekl, co jsem tvému zaměstnavateli říkal.

Schubert: To byste mohl nejspíše říci vy, pane Mináři.

Minář: Já to potřebuji vědět od něho.

Felkl: Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Ty jsi minule na zastupitelstvu slíbil, že se vyjádříš k poslednímu odstavci interpelací písemně.

Minář: Teď odpovídej, na co jsem se tě ptal.

Felkl: Zapomněl jsi?

Langer: Jak řekl pan Felkl, vy byste měl odpovídat.

Vrana: Prosím vás, ukončete to.

 (neřízená debata)

Sclemmer: Chcete ještě někdo něco?

Langer: Přejdeme plynule k tomu jako vždycky: „nenaplněné politické ambice,“ jak patří ke koloritu… Dejte to prosím vás do zápisu a ukončíme diskuzi.

Minář: Hlas, dostal jste?

Langer: Prosím vás, vykládáte si tady taky co chcete.

Minář: Já jsem měl slovo.

V diskuzi dále ze zastupitelů vystoupila paní Tylová, pan Faltus, paní Paclíková.

Tylová: Já bych taky něco řekla. Ono to tady naplno nezaznělo. Proč jsme vůbec do nějakých jednání s naší opozicí šli? Protože nás přimáčkli ke zdi a řekli, že v případě, když s nimi jednat nebudeme, tak hned budou podávat trestní oznámení. Nám se zdálo nevhodné, aby náš starosta po 20 letech práce na obci a pro obec a celá obec, abychom byli vláčeni nějakýma trestníma a politickýma věcma, který jsou dneska jenom moderní. To je za mě všecko. To je moje vysvětlení, proč jsem si s nima vůbec sedla ke stolu. Abyste to teda věděli.

Paclíková: Nehledě teda, že to poškozuje obec jako takovou.

Faltus: Já se omlouvám. Budu víceméně mluvit jako Lenka. Už jste to tady slyšeli, ale myslím, e je to nutné, aby to zaznělo i ode mě. Já jsem na tom prvním jednání byl. Mám tady nachystané dvě A4. Chtěl jsem vám říct svůj pocit dojem z toho stavu, který tady je. Jenom řeknu jedno. Nebudu se opakovat, protože bych řekl víceméně to samé, co řekla Lenka. Na to druhé jednání jsem nejel, teď to řeknu otevřeně, protože s vyděrači jednat nebudu. (potlesk)

Schlemmer: Děkuji za příspěvek. Hlásil se pan Schubert.

Schubert: Myslím, že tady se nejedná o vyděračství, tady se jedná o seriózní záležitost (smích). To zcela jistě, protože sami říkáte, několikrát to tady padlo, že dávat trestní oznámení na obec znamená spoustu nepříjemných záležitostí.

Výkřik veřejnosti: Neoprávněné.

Schubert: Neoprávněné? To se uvidí.

Dále z veřejnosti v diskuzi vystoupil pan Z. z Malína stím, že se dnešního jed­nání zúčastnil, aby viděl, jak funguje politická činnost v jeho krásném Malíně. Chce pouze říct na stra­nu zastupitelů, a je mu jedno, z koho se politicky skládají, že by měli v politice dělat to, aby jejich čin­nost směřovala k blahu obce. A on je schopen posoudit, co se tady udělalo za doby starostování zde přítomného pana Mináře. Měli bychom být hrdí na to, co tady máme.

Z: Jsem ze Šumperka. Ale protože platím domovní daň, tak jsem si dovolil se dnešního dne zúčastnit, abych viděl, jak funguje politická činnost v mém krásném Malíně. Nebudu nikoho poučovat, pouze řeknu. Jestliže opozice, nevím, kdo za opozici mluví, jaká to je politická strana, to je složité, protože si člověk neuvědomí. Jestli to je ODS nebo Top nebo kdo to je, jaký mají volební program. Ale vážení a milí, měli byste v politice dělat to, aby vaše činnost směřovala k blahu obce. A já jsem schopen posoudit co tady se udělalo za doby starostování zde přítomného pana Mináře. Vím jakou práci odváděl. Víte vážení, já jsem sem dojížděl, pak jsem tady bydlel, chodil jsem tady na akce Z. Vám už to asi nic neříká, ale za 10 Kč, za jedno pivo, 2 rohlíky a 10 dkg salámu jsme postavili Rychtu, spravili hřbitov a další a další věci. Ale to je nesrovnatelné s tím, co tady je v této obci uděláno. Na to byste měli být hrdí. A vycházet z toho co tady opravdu máte. Vždyť to není možné, tady je nějaká PNM a zaměstnává 80 lidí.

Výkřik veřejnosti: To jim právě vadí.

Z: Vždyť za to je potřeba ty lidi ocenit v dnešní době. To se tady mají flákat? Zkuste tímto způsobem přemýšlet. Co mně nejvíc vadí? Podívejte se jaké to je prostředí. Tady jste projednávali nějaký ping-pong nebo nějaké haly. Je tady, a budu trochu vulgární, na zdechnutí a sem mají chodit občané na veřejná zasedání. Takže vážení poziční nebo opoziční zastupitelé. Zkuste tady vytvořit pořádné a slušné prostředí pro občany aby se mohli zúčastňovat veřejného života. A zkuste o tom se bavit a takovéto návrhy předkládejte. (potlesk)

Schlemmer: Děkujeme za připomínku a tak trochu za vypeskování. Budem si to pamatovat.

Dále v diskuzi vystoupila paní R. z Malína s apelem na opozici, že když se dívá na ty jejich plány, tak ať jí řeknou, co za tu dobu, co tady jsou a bydlí, pro tuhle tu dědinu udělali. Zdá se jí, že ji jen ničí. Vyzývá pana Schuberta, aby jí řekl, co pro tuhle obec udělal, ona nikdy nic neviděla. Pan Schubert uvádí, že když se přijde s nějakou konstrukcí, tak se shodí ze stolu, když se to panu Minářovi nelíbí.

R: Bydlím tady 35 let. Nejsem starousedlík, ale jsem z vedlejší vesnice. Ale jak se tady dívám na ty pány co tady mluví, tak ať mně řeknou za to dobu co tady jsou co tady bydlí, co pro tuto dědinu udělali? Vy ji jenom ničíte. Já jsem neviděla nic konkrétního. Pane Schubert, vy jste ještě pro nás nic neudělal. Vy jenom kritizujete a ničíte. Já jsem ještě od vás neviděla nic pozitivního, co jste pro tuto dědinu udělal? Řekněte mně vy, co jste konkrétního pro tuto dědinu udělal? Vy budete jenom chodit, škodit a ničit. Já jako občana mě to hodně zajímá. Já teda nevím. Mně se to to v tomto případě nelíbí. Promiňte. (potlesk)

Schubert: Mám dvě věci. Jedna věc: když se přijde s nějakou konstrukcí, tak ta je shozena ze stolu v momentě, kdy se to nehodí panu Minářovi. (smích) Bylo to ze začátku. Potom mě pan Minář vyhodil a řekl, že se mnou se už nikdy bavit nebude. S panem Minářem se já bavit nemohu.

Minář: Neznám.

Schubert: To takto opravdu bylo.

Minář: Věřte mu.

Schubert: Sám jste mi to řekl tady před svědky. Myslím po 2. zastupitelstvu. Dál. Kdepak prosím Vás máte tu jistotu, že kdyby tady seděl někdo jiný a měl k dispozici rozpočet, který má k dispozici pan Minář, tak že by tu obec nezvelebil ještě více. Kdybyste spočítali kolik peněz. Vemte si třeba chodník zespodu. Ten chodník je za 5 milionů. Toto seriózní firma nemůže za 5 milionů udělat, to udělá za polovic.

Dále v diskuzi opakovaně vystoupil pan Langer, pan Minář. Dále v diskuzi vystoupili z veřejnosti pan G. a pan K. z N.Malína.

Výkřik veřejnosti: Ty jseš úplně mimo (smích). Jak to můžeš vědět. My jsme dali obci zakázku. Čtyři firmy jsem obešel ve městě a obec to proti druhému udělala za polovic.

H: Já bych to, pane doktore, přerušil, to tady tak nejde. Pan Schubert měl slovo a vy jste mu skočil do řeči.

Schlemmer: Já s vámi souhlasím, ale napomínám vás.

Langer: Chtěl bych PNM oponovat, ale oponovat pouze slovama pana starosty. Před zhruba hodinou pan starosta řekl, že metr chodníku se vším všudy vyjde na 1500 Kč. Chodník od cukrárny navrch měří cca 1200 m. Proč potom stojí 4,7 nebo 4,8 milionu? Nota bene, že minimálně polovinu chodníku nebylo třeba vůbec opravovat, protože už měl položenou novou zámkovou dlažbu. To nevychází početně.

Minář: Vy jste odborník na dotace.

Langer: Nejsem. Já jsem jen použil váš vpočet, to jste zde pronesl. Že jako firma provádíte metr chodníku za 1500 Kč.

Minář: Všechny věci, které jsou do chodníku potřeba, jsou v rozpočtu. A když si vytáhnete rozpočet a začnete ho hodnotit, uvidíte, že ty peníze, které jsou tam, jsou v pořádku.

Langer: Já se nebavím o smlouvě, která byla. Tu smlouvu jsem četl. Jen používám vaše slova. Vy jste tady veřejně řekl, že PNM dělá 1m chodníku za 1500 Kč.

Minář: Ale to není u silnice, kde musíte klást dvouřádek. Vy dvě věci spojujete.

Schlemmer: Já bych si dovolil do toho vstoupit, protože už odbočujeme od tématu. Od personálních otázek jsme sklouzli k chodníku. Samozřejmě zaznělo to tady. Má ještě někdo nějakou připomínku k tomu bodu personální otázky?

K: Dovolíte jen jednu otázku? Když budu dělat krok A, musím vymýšlet i krok B. Také mě by zajímalo. Když odvoláme starostu, vyměníme jednatele společnosti. Kdo to bude dělat? Firma, která má 80 zaměstnanců a každý dobře ví, že jednatel je buď majitel firmy, nebo někým pověřený. A pokud já vím, tak PNM je ze 100% obecní, tak mně řekněte, kdo teda bude tu firmu vést? Kdo se bude starat, aby ta firma prosperovala a fungovala? Vy jenom řeknete odvoláme, vyměníme, ale neřekli jste za koho, neřekli jste bod B.

M: Mělo by být výběrové řízení.

K tomuto bodu nebylo navrhováno ani přijímáno žádné usnesení.

Schlemmer: Myslím si, že krok B tu nebyl .. Konec připomínek. Tento bod jsem uzavřel. Má návrhová komise nějaký návrh usnesení. Anebo prosil bych pana Schuberta, protože oni to předkládali..

Schubert: Přečtěte, co je napsáno v návrhu. Očekáváme od koalice nějaký návrh řešení.

Schlemmer: Čili já bych řekl: „Zastupitelstvo bere na vědomí bod Personální otázky, který předložila opozice.“

 

Zpět