Proslov na posledním jednání zastupitelstva

16.09.2014 00:10

    Podobně jako ve volebním období 2006 - 2010, konalo se i poslední zasedání Zastupitelstva v období 2010 - 2014 v Mladoňově. Přesně to bylo 14. července 2014. Pan starosta mívá na posledních zasedáních zastupitelstva projev hodnotící volební období z jeho pohledu. Usoudil jsem, že to je dobrý nápad a rozhodl jsem se zhodnotit končící volební období také.
    Projev pana starosty si téměř celý budete moci přečíst až Obecní úřad vyvěsí zápis na stránky obce nebo až redakční rada naplní rozhodnutí zastupitelstva a uveřejní zápis ze zastupitelstva v Malínských novinách.
Ten můj si dovolím předložit veřejnosti prostřednictvím webových stránek sdružení ZZO.

    Vážení zastupitelé, vážení hosté,
dovolte mi přednést pár slov za druhou nejsilnější stranu, která se dostala do zastupitelstva ve volebním roce 2010. Jsme stranou novou, v probíhajícím volebním období jsme byli v zastupitelstvu poprvé. Jako na nováčky se na nás také pohlíželo. Nejprve jsme byli testováni, zda se ztotožníme s linií, která byla v předchozích zastupitelstvech. Poté, co jsme byli shledáni jako strana, která má jinou vizi než vládnoucí seskupení v otázce přístupu k obecním záležitostem a v otázce potřeb obce, přestala diskuse a vládnoucí seskupení k nám začalo přistupovat z pozice síly (ve významu: neslyšelo argumenty a hlasovalo podle svých potřeb).
    Jedním z příkladů přístupu vládnoucí skupiny je složení finančního výboru. Nebylo nám umožněno do něj vstoupit, ačkoliv jsme o to několikrát žádali. Jak je možno důvěřovat, když není dovoleno kontrolovat?
    Přesto se nám podařilo prosadit pár dobrých věcí. Ať chcete nebo ne, instituce zástupce veřejnosti, protestující proti nadměrnému množství nových stavebních ploch, které měly být začleněny do nového územního plánu, byla užitečná a byla důvodem, že některé velké plochy pro zastavění byly z územního plánu vyškrtnuty. Zdá se, že v současné chvíli je opět třeba bít na poplach, protože již začaly aktivity směřující k parcelování dosud netknutých ploch, které byly dosud chráněny samotným zastupitelstvem, aby sloužily jako rezerva a byly parcelovány teprve po zastavění zasíťovaných ploch. Také se ukazuje, že mohou nastat problémy s nedostatkem pitné vody - tak jak na to upozorňoval zástupce veřejnosti.
    Dalším nesporným úspěchem je zkvalitnění práce zastupitelstva. Materiály jsme dostávali většinou v písemné formě a většinou 5 dní před konáním zastupitelstva. Dokonce materiály byly během některých zastupitelstev promítány i na projektoru. Je hádankou, proč se v promítání nepokračuje nadále a proč se tato oblast propagace činnosti zastupitelstva mezi veřejnost naopak nezkvalitňuje.
    Nespornou vadou na kráse činnosti kolektivních orgánů je, že Rada obce nemá jednací řád, byť jí to nařizuje zákon, zápisy z jednání Rady nejsou posílány všem radním a některé významné body z jednání Rady se nestanou usneseními.
    Na závěr děkuji všem za čtyři roky, které jsme spolu strávili. Také děkuji, že toto zastupitelstvo bylo štědré ke kulturnímu dědictví, které v naší obci je, že věnovalo peníze na chrámy. Někteří z nás v nich třeba budou mít i poslední rozloučení. Držme se na naší pouti, která nás na této zemi ještě čeká a snažme se být především dobrými lidmi.

Jiří Schubert, zastupitel

Zpět