Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci kácení dřevin na pozemku pana Pospíšila

02.12.2016 00:00

V Olomouci dne 19. 10. 2016

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

 

ROZHODNUTÍ

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále odvolací orgán),
na základě odvolání spolku Zdravý Malín, z.s.,   (dále jen odvolatel), ze dne 05. 10. 2016, ruší podle
§ 90 dost. 1 písm. b) správního řádu rozhodnutí Obecního úřadu Nový Malín (dále správní orgán), ve věci povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona – 26 bříz rostoucích na pozemku p.č. 3792/1 k.ú. Nový Malín a uložení náhradní výsadby dle § 9 zákona v počtu 2 ks ovocných dřevin na pozemku p.č. 3792/1 v k.ú. Nový Malín., a věc se vrací Obecnímu úřadu Nový Malín k novému projednání.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:  Tomáš Pospíšil,
 

Odůvodnění:

OÚ Nový Malín  vydal dne 03. 10. 2016 napadené rozhodnutí  (povolení ke kácení ) s tímto odůvodněním:

 V rámci uvedené žádosti bylo provedeno místní šetření. Z hlediska vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin bylo zjištěno, že na uvedeném pozemku roste 26 stromů a tyto podléhají ochraně zákona.  Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 3792/1 v k.ú. Nový Malín bude rozparcelován
na jednotlivé stavební pozemky, na kterých se uskuteční výstavba rodinných domků a po zhodnocení stavu předmětných stromů je zjevné, že stromy ztratily svůj funkční i estetický význam, bylo kácení shledáno důvodným. Dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku.

Proti uvedenému rozhodnutí podal odvolatel  (spolek Zdravý Malín,z.s.)   odvolání.

Odvolatel se odvolává proti uvedenému rozhodnutí a ve svém odvolání uvádí: 
Neexistuje žádný doklad mimo sdělení, že pan Pospíšil hodlá parcelu rozdělit a postavit na ni RD pro své děti, který by věrohodně dokládal záměr.  Našemu spolku nebyly poskytnuty žádné podklady z šetření ze dne 15. 9.2016, abychom se mohli kvalifikovaně vyjádřit. O šetření jsme se dozvěděli až po obdržení rozhodnutí. Nebyl nám umožněn vstup na pozemek.  Z dodaných podkladů nelze průkazně posoudit, že všechny vzrostlé stromy je nutno odstranit. 
Svým postupem obecní úřad porušil správní řád, jmenovitě § 2 odst. 4, § 3, § 4 odst. 1, odst. 4, § 5 a zejména § 7 správního řádu. Dále nepostupoval ve smyslu zákona § 2 písm. d) a zcela jinak si vyložil § 8 odst. 1.

Navrhujeme výrok č. I zrušit.

Náhradní výsadba má kompenzovat ekologickou újmu způsobenou kácením a tu nelze prakticky odvodit jinak, než z posouzení významu dřevin. Posouzení se nemůže omezit na pouhé kritérium pro určení rozsahu náhradní výsadby, hodnotu netvoří jen cena dřeva, ale i souhrn ekologických a estetických funkcí.

Navrhujeme výrokovou část II. zrušit.

Na základě vyrozumění účastníka řízení se k podanému odvolání vyjádřil  žadatel (Tomáš Pospíšil)


Odvolací orgán přezkoumal napadené rozhodnutí a předmětné odvolání a dospěl k závěru uvedeném ve výroku (zrušení povolení ke kácení)  , při tom byl veden zejména následujícím:

Problematiku ochrany dřevin upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Principu ochrany, spočívajícím v zákazu ničení a poškozování dřevin (srov. § 7 zákona), na principu péče, jež je povinností vlastníků pozemků, a na principu zákazu kácení bez povolení, pokud zákon nestanoví jinak. Lze tedy konstatovat, že prostřednictvím povolování kácení dřevin je zákonodárcem zamýšlena ochrana dřevin rostoucích mimo les a to za účelem udržení přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí  forem života, přírodních hodnot a krás.
Prvně se odvolací orgán zabýval, zda odvolateli přísluší právo podat odvolání. Právo podat odvolání proti vydanému rozhodnutí má účastník řízení (srov. § 81 správního řádu). Odvolatel, spolek Zdravý Malín, z.s., je účastníkem správního řízení. Je subjektem, který na základě oznámení zahájení řízení oznámil svou účast v řízení (srov. § 70 zákona) a v řízení s ním bylo jednáno ze strany správního orgánu jako s účastníkem řízení, měl tedy právo podat odvolání.
V řízení o povolení kácení dřevin správní orgán posuzuje, zda existují důvody pro vydání povolení kácení dřevin a jejich závažnost, které by opravňovaly orgán ochrany přírody k vydání tohoto povolení s ohledem na ochranu rostoucích dřevin. K tomuto posouzení je pro orgán ochrany přírody nezbytná rovněž znalost předmětu posuzování, zejména jeho funkčního a estetického významu.

Žadatel podanou žádost odůvodnil dělením parcely na stavební parcely a výstavbou RD. K tomu odvolací orgán konstatuje, že dělení parcely či stavební činnost na uvedené parcele nemůže být sama osobě právním důvodem pro vydání povolení kácení a prolomení zákonné ochrany dřevin vyjádřené formou zákazu kácení těchto dřevin bez vydání povolení. Existence dřevin na pozemku není na překážku vlastnímu dělení parcely. Jiný důvod pro povolení kácení uvedených dřevin žadatel neuvádí. Zároveň je nutno přisvědčit názoru odvolatele, že při velikosti pozemku 14 093 m2 a jeho dělení na 5 stavebních parcel a přístupovou cestu, není z podkladů, které má správní orgán k dispozici, zřejmé, že uvedené dřeviny brání zamýšlenému rozdělení a uvažované stavební činnosti a že není možné některé dřeviny rostoucí na tomto pozemku zachovat.

Správní orgán na základě podané žádosti vedl ve věci správní řízení. V rámci řízení se k navrhovanému kácení vyjádřila Komise životního prostředí, která sdělila prostřednictvím své předsedkyně, že nemá námitky k odstranění předmětných stromů. K účasti komise ve správním řízení odvolací orgán konstatuje, že v daném případě neměla být přizvána k posuzování. Komise životního prostředí je iniciativní a poradní orgán obce. Výkon přenesené působnosti, kterým povolování kácení dřevin je, může komise provádět jen za zákonem stanovených podmínek (srov. § 122 zákona č. 118/2000 Sb., o obcích, v platném znění). Tyto podmínky v případě Komise životního prostředí obce Nový Malín nejsou splněny a nemůže proto jí být svěřen výkon přenesené působnosti. V tomto řízení ji nepřísluší ani právo vyjádřit se za obec, neboť obec není účastníkem řízení (srov. např. § 71 odst. 3 zákona). Provedené „místní šetření“ ze strany komise tak není úkonem provedeným v rámci daného správního řízení a nelze jej posuzovat jako podklad pro vydání rozhodnutí.
Orgán ochrany přírody ve věci vydal rozhodnutí, kterým povolil pokácení předmětných dřevin a uložil za jejich pokácení provedení náhradní výsadby. Rozhodnutí je však z pohledu povolování kácení i uložení náhradní výsadby zcela nedostatečně zdůvodněné. Správní orgán se nezabýval posouzením estetického a funkčního významu dřevin, ač je oprávněn vydat povolení ke kácení jen po jeho řádném vyhodnocení a ze závažných důvodů.


§ 68 odst. 3 správního řádu uvádí, že v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Absence těchto úvah zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí, což jej činí nezákonným, kdy k této nezákonnosti odvolací orgán přihlíží z úřední povinnosti. Odvolací orgán proto napadené rozhodnutí pro nezákonnost a absenci těchto úvah zrušil.

Josef Veselský
oprávněná úřední osoba vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

 

Poznámka :  Dne  1.12.2016 jsme obdrželi sdělení OÚ Nový Malín, že p.Pospíšil svoji žádost o kácení vzal zpět.

Ing.Miroslav Vinkler
Předseda spolku Zdravý Malín,z.s.

Zpět