Smlouva na stavební úpravy budovy Obecního úřadu Nový Malín

25.02.2016 00:00

Smlouva č. 1/2016

Uzavřená dle ust. §§ 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími účastníky:

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:
Obec Nový Malín
78803 Nový Malín 240
Zastoupená: p. Josefem Minářem, starostou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: p. Josef Minář, starosta obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing Milan Pánek, stavební technik
Telefon: 583 241 155
Fax: 583 241 477
IČO: 00303089
DIČ: CZ00303089
Bankovní spojení: KB a.s. Šumperk, č ú 4027841 /0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Provozní Nový Malín s.r.o.
se sídlem: Nový Malín č.p. 240. PSČ 788 03
Zastoupená: Mgr. Markem Štenclem, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr Marek Štencl
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Malovaný, stavbyvedoucí
Telefon: 588 881 977
Fax: 588 881 971
IČO: 25861905
DIČ: CZ25861905
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Šumperk, č.ú. 270467874/0300
Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 23020
(Dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby

Článek 2 - Předmět díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby: „Stavební úpravy Obecního úřadu Nový Malín" dále jen „stavba“. V rámci realizace stavby budou provedeny stavební úpravy v přízemí pro zpřístupnění objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace vybudováním proskleného výtahu a přestavbu nevyhovujícího schodiště, dále bude vybudována klubovna pro volnočasové aktivity, hygienická zařízení dělená dle pohlaví vč. WC pro imobilní, víceúčelový sál pro jednání zastupitelstva obce, kanceláře a foyer s trvalou expozicí historie obce, dále v 2 NP rozšířeni hygienického zařízení,
úklidová komora, hlasatelna obecního rozhlasu a servrovna. Stavba bude provedena podle projektové
dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vypracované Ing. Petrem Unzeitigem.

2.2. Objednatel se zavazuje stavbu po jejím dokončení převzít a zhotoviteli uhradit sjednanou cenu díla v souladu s touto smlouvou.

2.3. Součástí díla je vybudování vlastního zařízení staveniště, jeho udržování a dále úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízeni, včetně demontáže zařízení staveniště.
Termín vyklizení staveniště je do 10 dnů od odevzdání a převzetí stavby.

2.4. Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat a plnit požadavky povolujících orgánů státní správy, které jsou obsaženy ve stavebním povolení nebo ve vyjádřeních dotčených orgánů ke stavebnímu povolení. Rovněž je zhotovitel povinen dodržovat podmínky plynoucí z protokolu o předání a převzetí staveniště.

2.5. Předmětem plnění budou také dohodnuté práce vyvolané objednatelem, případně dodatečnými změnami PD během realizace díla nebo z jiných důvodů vyvolané vícepráce spojené s realizací stavby. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit podle odpovídajících ustanovení této smlouvy. Podmínkou rozšíření předmětu díla o práce je zázname ve stavebním deníku potvrzený minimálně odpovědným zástupcem pro věci technické o jejich provedení a potvrzení těchto víceprací podepsaným dodatkem ke smlouvě o dílo.

Článek 3 - Cena za provedení díla

3.1. Za provedení kompletního díla dle čl. 2, bod 2.1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

8.614.066,- Kč

(slovy osm milionů šest set čtrnáct tisíc šedesát šest korun českých)

K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené aktuální výši ke dni vystavení dílčích faktur.
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná v daných termínech výstavby.

3.2. Náklady na zhotovení, udržovaní a odklízení vlastního zařízení staveniště jsou zahrnuty v odměně za dílo.

3.3. Náklady za spotřebovanou energii a dopravu jsou součástí ceny za dílo.

3.4. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a může být upravena pouze za těchto podmínek:
- v případě že dojde v průběhu výstavby ke změně rozsahu díla proti zadávací dokumentaci a zpracovanému rozpočtu, změnám materiálů apod., bude cena díla po projednání zvýšena nebo snížena
- pokud dojde v průběhu stavby ke změnám sazeb DPH

3.5. V případě vypuštění některých prací ze strany objednatele, budou tyto méněpráce odečteny z ceny díla.

Článek 4 - Termíny provedení díla

4.1. Zahájení prací: leden 2016
4.2. Ukončení prací: prosinec 2017
4.3. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků: 15 dnů

Článek 5 - Provedení, odevzdáni a převzetí díla

5.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě stavby bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude mezi stranami sepsán zápis a podepsán odpovědnými zástupci obou stran. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že je dílo dokončeno. Toto sdělení bude učiněno nejméně 3 dny před navrhovaným termínem přejímacího řízení. K přejímacímu řízení připraví zhotovitel veškeré doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení zejména o provedených zkouškách a revizích.

5.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti ve smyslu pracovněprávních předpisů.  Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky ochrannými prostředky dle profesí a rovněž také zodpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech´.

5.3. Objednatel má pomocí svého oprávněného zástupce právo kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

5.4. Za všechny škody, které vzniknou při provádění díla jiným zhotovitelům, objednateli, případně třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám z důvodu nedbalosti nebo úmyslným poškozením pracovníky zhotovitele, zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen případná poškození uvést do původního stavu.

5.5. Před zakrytím prací a konstrukcí díla je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor investora ke kontrole minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel technický dozor investora (dále jen TDI) ke kontrole, bude povinen na žádost TDI zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se TDI ke kontrole na základě řádné výzvy a bude požadovat dodatečné odkrytí, uhradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část stavby bude provedena v souladu s PD stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt případně vypustit provedení některých prací a dodávek nebo projekt rozšířit o dodatečné práce a dodávky. Zhotovitel bude povinen tyto požadavky akceptovat. Požadavky na rozšíření prací nemusí akceptovat, pokud není oprávněn tyto práce provádět a není k nim technicky vybaven. Tyto změny budou promítnuty do ceny díla, případně do doby plnění dodatkem ke smlouvě.

5.7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek odstraňovat nečistoty vzniklé prováděním prací a staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

Článek 6 - Kvalitativní podmínky

6.1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s projektem stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy a v požadované kvalitě. Konstrukce, které budou zakryty, převezme před jejím zakrytím zástupce objednatele. U použitých materiálů budou objednateli předány
kopie prohlášení o shodě, případně certifikáty.

Článek 7 - Vlastnická práva

7.1. Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází na objednatele v rozsahu předaných dílčích částí díla dnem jejich předání objednateli.
Zhotovitel je oprávněn na těchto dílčích částech provádět další dokončovací práce a odpovídá za bezpečnost a případné škody na zhotovovaném dílu do jeho úplného dokončení a předání.

Článek 8 - Platební podmínky

8.1. Platba ceny za dílo bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem. Podkladem bude zjišťovací protokol, jehož součástí bude soupis provedených prací, odsouhlasený oběma smluvními stranami. Soupis předloží zhotovitel objednateli
k odsouhlasení. Zálohy nebudou zhotovitelem vyžadovány. Splatnost faktury bude stanovena ve faktuře a bude činit alespoň 30 dnů ode dne jejího vystavení.

Článek 9 - Záruční lhůty

9.1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruční lhůtu na dodávku stavby v délce 36 měsíců. Záruční lhůta zatíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla mezi odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.

9.2. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s projektem stavby a technickými normami.

9.3. Sjednanou záruční lhůtou je stanovena odpovědnost za vady díla, v této lhůtě má objednatel právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění vady, povinností zhotovitele je toto provést. Toto se týká jen vad způsobených nekvalitní práci zhotovitele případně použitím nekvalitních materiálů.

9.4. Objednatel uplatní reklamaci skrytých vad bezodkladně po zjištění vady a to písemně.

9.5. Vady bude objednatel, resp. budoucí majitel, u zhotovitele uplatňovat v souladu s Občanským zákoníkem.

9.6. Záruční doba díla se prodlužuje o dobu trváni vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

9.7. Zjevné vady bude objednatel reklamovat v zápise o odevzdání a převzetí díla.

Článek 10 - Sjednané smluvní pokuty a úroky z prodlení

10.1. V případě, že zhotovitel nesplní provedení díla dle čl. 2 této smlouvy v termínech dle čl. 4 této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

10.2. Pokuta za prodlení s odstraněním vad nebo drobných nedodělků uvedených v zápise o přední a převzetí díla činí za každou vadu nebo nedodělek 300.- Kč za každý den prodlení, až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.

10.3. Reklamované závady neodstraněné v dohodnuté lhůtě je objednatel oprávněn penalizovat částkou 500,- Kč za každou závadu a den prodlení.

10.4. Náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost uhradit škodu, která v souvislost s porušením smluvní povinnosti vznikla.

10.5. V případě prodlení objednatele se splněním platebních povinností vůči zhotoviteli, uvedených v této smlouvě, bude zhotovitel účtovat objednateli pokutu ve výši 0.03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo úrok má povinná strana do 15-ti dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno vyúčtování.

10.7. Případné smluvní pokuty budou zhotoviteli odečteny z konečné faktury.

Článek 11 – Ostatní ujednání

11.1. Tato smlouva může být doplňována a měněna jen písemnými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy, budou očíslovány a chronologicky seřazeny. Dodatky ke smlouvě jsou oprávněni podepisovat zástupci smluvních stran uvedení v článku 1 této smlouvy.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání  zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.

11.3. V případě, že objednatel je v prodlení s předáním prostoru staveniště zhotoviteli, o tuto dobu prodlení se prodlužuje termín dokončení stavby.

11.4. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

11.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.7. Uzavřeni předmětné smlouvy bylo za podmínek v ní uvedených schváleno usnesením Rady obce Nový Malín na jejím 17. zasedání konaném dne 14. 1. 2016.

V Novém Malíně dne 15. 1. 2016
Za objednatele
Josef Minář, starosta obce

V Novém Malíně dne 15. 1. 2016
Za zhotovitele
Mgr. Marek Štencl, jednatel společnosti

Zpět