Terénní úprava - pískovna a cesta za školou, výsledek šetření ČIŽP

07.03.2016 00:00

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Olomouc
Tovární 41, 772 00 Olomouc, tel. 585 206 572
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_ol@cizp.cz, www.cizp.cz
ID DS:k93dnd

Naše značka: ČIŽP/48/OOH/14 173041.013/16/ODT
Vyřizuje / linka: Ing. Dobřanský/72
Místo a datum: Olomouc 1.3.2016

Prošetření podnětu

    Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát_ Olomouc, oddělení odpadového hospodářství, Tovární 4l, 772 00 Olomouc (dále jen „ČIŽP“ nebo „inspekce“) obdržela dne 23. 10. 2014 Vaše oznámení týkající se nepovolené skládky v katastru obce Nový Malín (pozemek p. č. 3951 k. ú. Nový Malín) a nepovolené stavby v katastru obce Nový Malín (pozemek p. č. 2252 k. ú. Nový Malín). Inspekce vyhodnotila Vaše podané oznámení ve smyslu ust. § 42 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jako podnět.

    Inspekce jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 76 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) provedla dne 12. 11. 2014 předem neohlášenou kontrolu týkající se nakládání s odpady subjektu Obec Nový Malín, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, IČ 003 03 089 (dále také „Obec Nový Malín“).

    V rámci kontroly inspekce byla provedena místní prohlídka předmětných pozemků, při které byla průběžně inspekcí pořizována fotodokumentace. Při kontrole byly inspekci předloženy písemnosti týkající pozemku p. č. 3951 k. ú. Nový Malín. Na předmětném pozemku je na základě územního rozhodnutí vydaného MěÚ Šumperk - odbor výstavby, č. j. MUSP 84166/2006 ze dne 29.6.2006 povolena stavba „Terénní úprava - pískovna v Novém Malíně“ - IV. etapa (dále také „Terénní úprava“). Dále k úpravám prováděným na pozemku p. č.2252 v k. ú. Nový Malín nebyl v den dílčí kontroly předložen žádný dokument. V rámci pozemku p. č. 2252 v k. ú. Nový Malín bylo inspekcí zjištěno, že na pozemku byla právnickou osobou prováděna výstavba cesty způsobem, který nebyl v souladu se zákonem o odpadech. S právnickou osobou je vedeno správní řízení o uložení pokuty, které je ve fázi před vydáním rozhodnutí o pokutě.

    V rámci Terénní úpravy byl v prosinci roku 2014 požádán místně příslušný stavební úřad o provedení kontroly. Inspekce v létě 2015 na Terénní úpravě provedla odběry vzorků využitých odpadů. Vzorky odpadů byly odebrány odbornou osobou pověřenou Ministerstvem životního prostředí k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, soudním znalcem v oboru chemie a ochrany přírody, za účelem vyloučení „nezávadnosti“ daného území pro životní prostředí. Vzorky odpadů byly analyzovány dle vyhlášky č. MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady, příloha č. 10, tab. č. 10.1 a l0.2). V rámci výsledků analýz bylo zjištěno, že byly překročeny některé hodnoty sledovaných parametrů. Odběry vzorků a zpracování analýz si následně zajistila i Obec Nový Malín.

    Na základě všech písemností opatřených v roce 2014, v průběhu roku 2015 a začátkem roku 2016 sepsala inspekce v únoru 2016 protokol o kontrole, z jehož závěru vyplývá, že došlo k porušení zákona o odpadech.

    V souladu s ust. § 42 správního řádu Vám sdělujeme, že inspekce z hlediska své věcné příslušnosti správní řízeni zahájí, neboť má ve věci možného porušení právních norem na úseku ochrany životního prostředí dostatek podkladů.

    Děkujeme za zájem o životní prostředí.

Ing. David Petr
vedoucí oddělení odpadového hospodářství

Zpět