Test vedení obce

07.02.2017 00:00

V roce 1994 se v dánském Aalborgu sešli zástupci evropských měst a obcí a rokovali jak dál. Přesněji řečeno, položili si otázku: „Jak by měla radnice fungovat, aby byla efektivní, hospodárná, pro své občany transparentní a zodpovědná.“

V této souvislosti přijali CHARTU EVROPSKÝCH MĚST a deklarovali, jak má fungování měst a obcí, zejména ve vztahu k veřejnosti a trvale udržitelnému rozvoji, vypadat.

Následně se v řadě zemí nevládní organizace zabývaly zcela zásadní otázkou: „Jak si může kterýkoli občan EU, žijící v obci nebo městě, sám a nezávisle otestovat vedení své obce.“
Byl vypravován TEST (viz níže), který si může každý občan, pokud má zájem, vyplnit a obdrží nezávislé a objektivní hodnocení vedení své obce.

Do rozsahu testových otázek se nevlezlo kompletní znění některých otázek:
* A1) Naplňuje obec při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
** A2) Vybírá a prosazuje (schvaluje) obec nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
*** A4) Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
**** B4) Prokazuje obecní úřad a klíčové organizace obce při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)? Pozn.: Benchmarking je systematický a průběžný proces měření, proces neustále porovnávající procesy organizace s ostatním obcemi/městy, s cílem získat informace, které pomohou organizaci přijmout opatření pro zlepšení její výkonnosti.

Fungování obce bylo rozděleno na několik oblastí. U každé z nich jsou pravidla, kterými by se mělo vedení obce řídit.

OBLASTI:

1. SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
2. MÍSTNÍ ŘÍZENÍ K TRVALÉ UDRŽITELNOSTI
3. SPOLEČNÉ PŘÍRODNÍ STATKY
4. VOLBA ZODPOVĚDNÉ SPOTŘEBY A ŽIVOTNÍHO STYLU
5. PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ
6. LEPŠÍ MOBILITA, MENŠÍ PROVOZ
7. MÍSTNÍ AKCE PRO ZDRAVÍ
8. ŽIVÁ A UDRŽITELNÁ EKONOMIKA
9. SOCIÁLNÍ ROVNOST A SPRAVEDLNOST
10. OD MÍSTNÍHO KE GLOBÁLNÍMU

Základní oblasti jsem si vybral a Test jsem si udělal. Je to ohromná věc zjistit, bez ohledu na to, jestli jste zarytý příznivec starosty anebo podporujete jeho oponenty, jak jsme na tom v Malíně skutečně.

Níže tento test naleznete včetně vyhodnocení podle bodů a sami si udělejte názor na vedení obce.

Pozn.: „Dělat správné věci správně“ znamená:

  1. Vybrat a prosadit „správné věci“ (tedy správné investice, projekty, aktivity, opatření či legislativu), které se musí promítnout do strategie – jde zejména o účelnost
  2. Správně je provádět (hospodárně, efektivně, účelně, výkonně, kvalitně, v daných rozpočtech a v daných termínech) – jde zejména o hospodárnost a efektivnost
  3. Správně komunikovat uvnitř i mimo organizaci (to se týká hodnoty pro zákazníka, občana a společnost) – opět jde zejména o účelnost
  4. Plnění slibů, nekorupčnost, charakternost, integrita

Vyhodnocení testu vedení obce:

Body

Hodnocení

25-26

vynikající práce

23-24

velmi dobrá práce

21-22

dobrá práce

13-20

nekvalitní práce

5-12

zcela nedostatečná kvalita práce

0-4

silná indikace možných prvků nezákonného jednání

 

Zpět