Účast veřejnosti na územním plánu obce - porovnání malínské realizace a doporučení úřadu

05.05.2016 00:00

Posuďte sami ...

Účast veřejnosti na územním plánu obce

Územní plán se připravuje s výhledem alespoň na 10 let. Za tu dobu proběhnou nejméně dvakrát komunální volby, které mohou vyvolat změnu představ o rozvoji obce. Má-li být územní plán základním dokumentem, ze kterého se rozvoj území obce odvíjí, musí s ním souhlasit zastupitelé různých politických stran. Zapojení široké veřejnosti významně přispívá k nalezení shody nad konečným zněním územního plánu a pozitivně ovlivňuje stabilitu a dlouhodobou udržitelnost územního plánu obce.

Porovnání skutečnosti v Novém Malíně a doporučení Ústavu územního plánování (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR):

Názor Ústavu územního plánování

Malínská skutečnost

Zveřejňování písemností ve věcech územního plánování, informování, podávání připomínek a námitek a veřejné projednání jsou minimálními standardy pro zapojení veřejnosti do územního plánování dané stavebním zákonem. Pokud má být účast veřejnosti efektivní a zajistit přínosy zmíněné v předchozí kapitole, je potřeba dodržovat doporučené zásady:

 • včasnost, 
 • otevřené a srozumitelné poskytování informací,
 • jasná forma připomínkování a jejich přehledné vypořádání,
 • přímé zapojení
 • čas potřebný pro důkladné seznámení občanů s předkládaným návrhem,
 • důkladnou diskusi a přijetí optimálních řešení,
 • možnost postupně zapracovávat a vypořádat požadavky na změny vzešlé od občanů.
 • 25.10.2015  Bez jakéhokoli zdůvodnění a veřejné diskuze odsouhlaseno vypracování změny č.1 územního plánu obce. Na dotaz zastupitele: „Co bude předmětem zadání ?“ starostou sděleno: “Však uvidíš. “
 • 2.3.2016  Skončila lhůta pro podávání návrhů ke změně ÚP, obec nic nezveřejnila  ani nedodala.
 • Březen 2016 Vychází  č.1 Malínských novin.
  V článku „Informace z obecního úřadu“ si starosta podává opozici  a ekoteroristy, k ÚP cudně mlčí.
 • Duben 2016 Usnesení obecní rady-uvolňuje se 520tis.Kč pro zpracovatele územního plánu. Na  webových  stránkách obce ani  zmínka, co se bude zpracovávat.
 • 28.4. Zastupitelstvo obce – v programu téma změna ÚP. O účasti veřejnosti opět nic, případné setkání vedení  obce s občany k ÚP nic, starosta si „nevzpomíná co je obsahem zadání obce.“  Marné snažení  opozice o účast na schůzkách k ÚP. 
  Veřejnost opět není vyzvána vedením obce  k zapojení  do procesu projednávání.

Obec by měla začít informovat občany již ve fázi prvotních úvah o rozvojových záměrech a aktivně je prezentovat od počátku a nikoli až ve stupni zákonného územně plánovacího procesu. Z praktických zkušeností lze doložit, že zapojení veřejnosti je ideální ještě před začátkem konkrétních oficiálních procesů.

?


 

Zpět