Uschlé stromy v aleji za školou

24.09.2015 20:59

9. září 2015 byla na podatelnu Obecního úřadu v Novém Malíně a na mailovou adresu předsedkyně komise životního prostředí doručena následující žádost:

Starosta obce Nový Malín
Komise životního prostředí Nový Malín
Věc: uschlé stromy v aleji za školou
Po prohlídce polní aleje po stranách pozemku p. č. 2252 v k. ú. Nový Malín, viz obrázek, jsme z pozice laika usoudili, že polovina vysázených stromů uschla. Výsledek se opírá o počty zjištěné na 440 m aleje lemující zhutněnou cestu od školy směrem na vodní nádrž Krásné. V této délce bylo vysázeno 104 stromů a z toho je, podotýkáme podle laického úsudku, 54 suchých. Viz též přiložené foto dvou vybraných stromů z aleje, pořízené 7. 9. 2015. Doporučujeme starostovi a komisi životního prostředí aby nechali vypracovat dendrologický posudek. Pokud budou některé stromy kvalifikovány jako uschlé, nechť jsou vysázeny na jejich místě nové. Využijte smlouvy uzavřené se zhotovitelem aleje, pokud na případ uschlých stromů smlouva pamatuje. Je též možné, že obec Nový Malín má uzavřenou pojistku, které by se mohlo využít. Jak jistě víte, polní alej byla financována z dotace – viz https://novymalin.cz/10.-obnova.html, která činila 241,8 tis. Kč a většina z poskytnuté částky byla věnována na postiženou alej. Jistě byla stanovena udržitelnost dotace a v případě nedodržení hrozí nejen povinnost stromy znovu vysadit, ale i vrácení poskytnuté finanční částky. Žádáme vás, abyste nás do týdne od data podání informovali o provedených krocích a zamýšleném postupu.
kontaktní mail: jiri.schubert@centrum.cz
V Novém Malíně 9. září 2015
Jiří Schubert, zastupitel
Martin Langer, zastupitel

Odpověď od předsedkyně komise, Ing. Andrískové, jsme dostali ještě téhož dne:

Dobrý den,
dovolte mi vyjádřit se k Vašemu upozornění týkajícího se uschlých stromků v nově realizovaných alejích.
1) dne 25.2. 2015 KŽP podala bývalému starostovi podnět k reklamaci nových výsadeb ( zápis z KŽP ze dne 25. 2. 2015
2) dendrologický posudek následně vypracovala ing. Mikisková
3) dle vyjádření současného starosty jsou nové stromky objednány a výsadba bude provedena v podzimním termínu.
Těch problémů týkajících se realizace výsadeb je více, doporučuji vytáhnout si na úřadu náš zápis z KŽP.

Odpověď z Obecního úřadu jsme dostali 21. 9. 2015:

Martin Langer, zastupitel
RNDr. Jiří Schubert, zastupitel
V Novém Malíně dne 21. 9. 2015
Věc: Uschlé stromy v aleji za školou
Vážení výše jmenovaní zastupitelé, odpovídám tímto na váš dotaz týkající se uschlých dřevin v aleji za školou.
O tomto problému víme a již od jarních měsíců se jím zabýváme. V jarních měsících při kontrole stavu těchto výsadeb bylo zjištěno, že většina jabloní vykazuje známky poškození okusem hryzcem vodním. Projevilo se to okusem kořenového systému i kořenových krčků. Tento stav byl natolik závažný, že ani radikální řez korun a následné přihnojení nezabránilo jejich postupnému usychání. Letošní suché léto i přes několikerou zálivku tento stav dovršilo.
Obecní úřad nechal rozsah poškození zhodnotit odbornou firmou Ing. Mikiskové nezávislým posudkem pro Státní fond životního prostředí.
Ing. Mikisková provedla návrh nové výsadby pro letošní podzimní výsadbové období a dle jejího návrhu byly nové stromy objednány. Realizace bude provedena v období října až listopadu 2015.
Přejeme příjemný den
Josef Minář, starosta obce

Kladně hodnotíme, že se o uhynulých stromech ví a alej se oživí.
Záporně hodnotíme, že se zpráva o aleji neobjevila na obecních stránkách nebo v obecních novinách.

Jiří Schubert

Zpět