Žádost spolku Zdravý Malín projednat na VZZO záležitosti nepovoleného skládkování

22.06.2017 00:00

Dne 21.6. dorazila do mailových schránek malínských zastupitelů žádost spolku Zdravý Malín, aby se na 13. VZZO (koná se 29.6.2017) projednal dopis následujícího znění:

 

Obecní zastupitelstvo
OÚ  Nový Malín
Nový Malín

21. 6. 2017

Věc :
žádost spolku Zdravý Malín, z.s., dle rozhodnutí členské schůze spolku ze dne 21. 6. 2017

 

Vážené zastupitelstvo,

obracíme  se na vás, jako nejvyšší orgán obce Nový Malín  s žádostí, aby  zastupitelstvo  obce  uložilo starostovi obce Nový Malín, p. Josefovi  Minářovi , aby  zastupitelstvu  předložil  rozhodnutí České inspekce životního prostředí  ČR (ČIŽP)  a také odvolání obce Nový Malín vůči tomuto rozhodnutí  ve věci nepovoleného nakládání s odpady  v lokalitě staré pískovny, k.ú. Nový Malín, ve vlastnictví obce.

Zdůvodnění:

Náš spolek se již loňského roku obrátil na  ČIŽP  s žádostí o zpřístupnění této informace, čemuž tento orgán nevyhověl.
Obrátili jsme se proto, se stejnou žádostí,  na  obec Nový Malín.  Obec, zastoupená starostou obce zpřístupnění informace odmítla, ale své odmítnutí nezdůvodnila. Podali jsme proto odvolání a odvolací orgán Krajský úřad v Olomouci rozhodnutí o odmítnutí zpřístupnění informace zrušil a nařídil obci Nový Malín žádost spolku znovu rozhodnout.

Obec Nový Malín opětovně rozhodla o znepřístupnění informace a náš spolek se opět odvolal ke KÚ Olomouc.
Tentokrát dal úřad za pravdu obci, když uvedl:
podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí Obecního úřadu Nový Malín č. j.: 203/2017 ze dne 11. 4. 2017 se potvrzuje.
V Odůvodnění svého rozhodnutí KÚ Olomouc uvedl:

O výše uvedené žádosti odvolatele povinný rozhodoval opakovaně. Prvotní rozhodnutí povinného ze dne 9. 2. 2017 bylo k odvolání odvolatele krajským úřadem dne 21. 3. 2017 pod č. j.: KUOK 28529/2017 zrušeno a vráceno k novému projednání…
Z přípisu ČIŽP zn.: ČIŽP/48/OOH/1417301.017/17/ODT ze dne 5. 6. 2017 krajský úřad zjistil, že předmětné rozhodnutí ČIŽP dosud právní moci nenabylo.

Starosta obce je z výkonu své funkce odpovědný zastupitelstvu obce (§ 103 odst. 2 zákona o obcích).

Není pochyb o skutečnosti, že Obec Nový Malín v řízení vedeném ČIŽP nevystupuje jako správní orgán, ale má postavení účastníka správního řízení. Obec v postavení účastníka správního řízení, je osobou povinnou v mezích „informačních zákonů“, tj. v mezích zákona č. 106/1999 Sb., i zákona č. 123/1998 Sb. Správní řízení je ve svém průběhu neveřejné, resp. neveřejný je aktuální postup správních orgánů, který předchází rozhodnutí ve věci, a to až do nabytí právní moci rozhodnutí ve věci. Veřejný zájem na objektivním a nestranném správním řízení převažuje nad zájmem občanů na informaci o tom, jak jimi zvolení zástupci spravují obec.

Lze se domnívat, že občané obce mají i jiné možnosti dosáhnout získání požadované informace a to zejména prostřednictvím zvolených zastupitelů obce.
Jednání zastupitelstva obce resp. zápisy z těchto jednání nejsou předmětem vedeného správního řízení o odepření poskytnutí informace.  … “

S  ohledem  na stanovisko Krajského úřadu proto žádáme zastupitelstvo obce, aby jako orgán nadřízený starostovi obce uložil starostovi předložit k projednání zastupitelstva výše uvedené rozhodnutí ČIŽP i odvolání obce Nový Malín v této věci.

M.j. vycházíme i ze skutečnosti, že:

1) Předmětné rozhodnutí ČIŽP již bylo vydáno a jakékoliv jednání libovolného orgánu obce na této skutečnosti, tj. obsahu rozhodnutí, nic změnit nemůže. Odvolání také již bylo podáno a opět na této skutečnosti nelze nic změnit.

 2) Nikdo jiný než účastník správního řízení, tedy obec Nový Malín, není oprávněn být účastníkem tohoto   řízení, odpadá tedy i případná námitka, že by třetí strana mohla „nějak“ do tohoto řízení vstoupit a ovlivňovat správní orgán.

 Smyslem a účelem práva na informace je také občanská kontrola výkonu veřejné moci; tedy bezesporu i nakládaní s obecním majetkem (odpadem) v samosprávné působnosti obce Nový Malín.
Žádáme tedy občany zvolené zastupitele, aby v souladu se stanoviskem KÚ Olomouc, uvedeném v odůvodnění jeho rozhodnutí, že „jednání zastupitelstva obce, resp. zápisy z těchto jednání nejsou předmětem vedeného správního řízení o odepření informace“ uložili starostovi obce předložit k projednání členů zastupitelstva výše uvedené rozhodnutí ČIŽP i odvolání obce Nový Malín v této věci.

Ing. Miroslav Vinkler
předseda spolku Zdravý Malín, z.s.

Zpět